Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/211
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.02.
Iktatószám: 20248/2021
CPV Kód: 71311000-1
Ajánlatkérő: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Ildikó
Telefon: +36 301260580
E-mail: szabo.ildiko@bfk.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bfk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001180662021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001180662021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízás az ÓE campusfejlesztés mérnök feladatához
Hivatkozási szám: EKR001180662021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71311000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése
Szerződés megnevezése:„Vállalkozással vegyes Megbízási szerződés az Óbudai Egyetem campusfejlesztésének előkészítéséhez kapcsolódó komplex mérnöki-, tervvéleményezési-, tanácsadói- és szakértői feladatok ellátására vonatkozóan”
A Beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok összefoglalása:
I. Szakasz – Tervezés előkészítés és program menedzsment:
- Feladattérkép elkészítése – a Beruházás elkészítéséhez szükséges feladatok összegyűjtése, majd az egyes beszerzések támogatása műszaki leírások, ütemezés, költségbecslés készítésével.
- Előzetes Tervezési Program elkészítése: az Egyetem Campusfejlesztés legfeljebb nettó 99.500 m2 szintterületű, oktatási célú, új épületegyüttesben megvalósítandó területigényének részletes feltárása alapján, figyelembe véve a hatályos releváns előírásokat, környezeti adottságokat, műszaki kivitelezhetőséget és a költségek alacsonyan tartását azzal, hogy egyes kérdésekben több alternatíva bemutatását kell Ajánlatkérő elé tárni.
- - Közlekedési hatástanulmány és forgalomtechnikai vizsgálat: a Beruházás előzetes közúti és közösségi közlekedési hatástanulmányának célja a tervezett fejlesztési területtel érintett, annak szűkebb és tágabb környezetében lévő közúti és közösségi közlekedési kapcsolatok, útépítési és forgalomtechnikai beavatkozások vizsgálata
- Masterplan elkészítése: a fejlesztéssel érintett terület vizsgálata, majd az Előzetes Tervezési Program alapján beépítési vizsgálat készítése, figyelembe véve a hatályos szabályozásokat, közvetlen környezetet, meglévő kapcsolatokat azzal, hogy Ajánlatadónak feladata szabályozási eszközök esetleges módosítására javaslatot tenni.
- Költség- és időkalkuláció készítése: Ütemtervek készítése a Beruházás megvalósításához az előkészítéstől a megvalósításig. Az ütemtervi változatok meghatározzák a szükséges feladatokat, azok szükséges ütemezését, mérföldköveit és időben felmerülő költségeit.
- Üzemeltetési és energiagazdálkodási koncepció és fenntartási és üzemeltetési modell készítése: a campusfejlesztés legfeljebb nettó 99.500 m2 megvalósítandó szintterületére, melyek során a működés/üzemelés szempontjait minimum 10 éves távlati modellben kell bemutatni. A kidolgozás során figyelembe kell venni a készülő Előzetes Tervezési Programot,. Ajánlatadó üzemeltetési és energiagazdálkodási koncepciót dolgoz ki, javaslatot tesz előzőek szempontjából alkalmazandó kialakításokra. Ajánlatadó mindezek figyelembevételével javaslatot tesz BREEAM minősítés szintjére.
- A Beruházással érintett terület geodéziai valamint teljes körű építészeti felmérése: a terület és építményeinek felmérése és digitális rögzítése építészet, tartószerkezet és a főbb szakágak feltárás nélkül mérhető berendezéseinek, szerkezeteinek, szerelvényeinek ábrázolásával. Az elkészítendő épületfelméréseknek alkalmasnak kell lenniük bontási engedélyezési terv készítéshez.
folytatás a II.2.4. pontban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Megbízás az ÓE campusfejlesztés mérnök feladatához
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71230000-9
További tárgyak: 71250000-5
71300000-1
71311000-1
71311100-2
71318000-0
71320000-7
71335000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II. Szakasz – Tervpályázat lebonyolítása és Tervező kiválasztása:
- Közreműködés a tervpályázat lebonyolításában
- A tervpályázati dokumentáció összeállítása, folyamatos közreműködés a tervpályázat során felmerülő Ajánlatkérői feladatokban, kötelezettségekben.
- Közreműködés a tervpályázat útján kiválasztott Tervező részvételével lefolytatásra kerülő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás előkészítése során felmerülő Ajánlatkérői feladatokban, a műszaki leírás előkészítésében, az Ajánlatkérő műszaki támogatásában és a szerződéskötés során
- Abban az esetben, ha a Beruházás valamely eleme vonatkozásában nem Tervpályázat alapján kerül sor tervezési szerződés megkötésére, Ajánlatadót az ezen Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során is közreműködik az előkészítés során felmerülő Ajánlatkérői feladatokban, a műszaki leírás előkészítésében, az Ajánlatkérő műszaki támogatásában és a szerződéskötés során.
- A Tervezési szerződés megkötéséhez szükséges szakmai támogatás nyújtása Ajánlatkérő számára, dokumentumok/szerződésmellékletek elkészítése, szerződés szövegének véleményezése, tárgyaláson, egyeztetésen való részvétel, tervezői kérdések megválaszolásában való közreműködés.
III- Szakasz - Tervezés menedzsment:
Tervezési szakasz főbb feladatai:
1) Koncepcióterv (Vázlatterv),
2) Engedélyezési terv,
3) Kivitelezési terv
tervezésének időtartama alatt
- Ajánlatadó az Óbudai Egyetem Campus új épületegyüttesének tervezési szakaszának tervezésmenedzsmenttel kapcsolatos feladatai során megszervezi és bonyolítja a tervezési kooperációkat, hatósági és partneri egyeztetéseket.
- Az Ajánlatkérő érdekeit képviselve a teljes tervezési folyamatot kontroll alatt tartja a Végleges Tervezési Program megvalósítása érdekében.
- Ajánlatadó az egyes tervezési szakaszokhoz, a tervszállítások során teljeskörű tervvéleményezést ad, továbbá folyamatosan ügyel a költségkeret megtartására és a Végleges Tervezési Program betartására.
- Ajánlatadó feladatát képezi a BIM alapú tervezés követelményrendszerének kidolgozása (Tervezőnek BIM rendszerben kell a tevékenységét végeznie, amihez a követelményrendszert Ajánlatadó állítja fel).
- speciális, kockázatelemzésre alkalmas szoftverrel kockázatelemzés végzése
- Ajánlatadó közreműködik a szakhatósági, és közmű engedélyek beszerzésében
Tervvéleményezés:
- Megbízott elvégzi minden tervezési fázis (Koncepcióterv, Engedélyezési Terv és Kiviteli Terv) tervdokumentációja esetén, minden szükséges, érintett szakági tervanyag tervvéleményezését.
- Megbízott a dokumentációt jóváhagyásra Megbízó részére átadja, valamint intézkedik a tervdokumentáció javítása, kiegészítése érdekében.
Tervkezeléssel kapcsolatos feladatok:
- Megbízó a Tervező által leszállított tervek, dokumentációk, tervnyilvántartását ellenőrzi
- Megbízott a tervezéssel összefüggő dokumentumokat (leszállított tervek, tervvéleményezések, ellenőrzések, tervelfogadások, tervátadás-átvételi jegyzőkönyvek, egyéb tervezés során keletkezett dokumentumok) – Megbízóval leegyeztetett mapparendszerben rendszerezi és kezeli).
Fenntarthatósági minősítési szolgáltatások:
- BREEAM Assessor (minősítő) és AP (szakértő) biztosítása, közreműködés az egyes tervezési fázisok támogatására. Ajánlatadó feladata a beruházás előkészítési fázisban a fenntarthatóság menedzsment koordinálása, nemzetközi zöld épületminősítés megszerzésének koordinálása.
Költségszakértés, költségellenőrzési feladatok:
- A forrásfelhasználás ütemezése és nyomon követése a Beruházás előkészítési feladatok tekintetében. A feladatellátás során folyamatosan végzett tevékenység.
- A Beruházás ütemezésének feladatai, prognosztizált időbeli és térbeli ütemtervének folyamatos követése
- Ajánlatadót a a végleges, elfogadott Kiviteli Tervek –alapján elvégzi a tételes költségvetési kiírás teljeskörűségének vizsgálatát, a tételek mennyiségének kontrollját, költségbecslést készít oly szinten, hogy az kellő megalapozása és alátámasztása legyen a későbbi kivitelezési költségek pontos (+/- 5%-os költségtartományú) meghatározásához
A nyertes ajánlattevő részletes feladatmeghatározását a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán felül további legalább nettó 30.000 m2 alapterületű közhasználatú épület* és/vagy összesen legalább nettó 30.000 m2 alapterületű közhasználatú épületegyüttes** beruházása során tervezési program elkészítésében szerzett tapasztalattal (max 2 db) 10
2 Az M.2.2 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán felül további legalább nettó 30.000 m2 alapterületű közhasználatú épület* és/vagy összesen legalább nettó 30.000 m2 alapterületű közhasználatú épületegyüttes** beruházása során engedélyezési és/vagy kivitelezési tervek tervvéleményezésben és/vagy tervellenőrzésben szerzett tapasztalattal (max 2 db) 7
3 Az M.2.3 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán felül további legalább nettó 30.000 m2 alapterületű közhasználatú épület* és/vagy összesen legalább nettó 30.000 m2 alapterületű közhasználatú épületegyüttes** beruházása során engedélyezési és/vagy kivitelezési tervek tervvéleményezésben és/vagy tervellenőrzésben szerzett tapasztalattal (max 2 db) 7
4 Az M.2.4 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alk-i köv. igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán felül további legalább nettó 30.000 m2 alapterületű közhasználatú épület* és/vagy összesen legalább nettó 30.000 m2 alapterületű közhasználatú épületegyüttes** beruházása során engedélyezési és/vagy kivitelezési tervek tervvéleményezésben és/vagy tervellenőrzésben szerzett tapasztalattal (max 2 db) 7
5 A szerződés teljesítésébe bevonásra kerül-e olyan építészmérnök vagy ezzel legalább egyenértékű végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 2 db közhasználatú épület* komplex tervezési programjának összeállításában szerzett tapasztalattal; továbbá aki a megelőző mondatban foglalt közhasználatú épületekre vonatkozó referenciáján kívül rendelkezik legalább 1 db oktatási funkciójú közhasználatú épület* megvalósítására irányuló komplex tervezési program elkészítésében és/vagy legalább 1 db oktatási funkciójú közhasználatú épület* megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésében szerzett tapasztalattal. (igen/nem) 7
6 A szerződés teljesítésébe bevonásra kerül-e további olyan szakember, aki a 266.KR 1. melléklet I. fejezet 2. része szerinti „É” és/vagy „G” és/vagy „V” jogosultsággal és tapasztalattal rendelkezik, továbbá rendelkezik BIM auditorként legalább 2 építési beruházásban szerzett tapasztalattal. (igen/nem) 7
7 A szerződés teljesítésébe bevonásra kerül-e további olyan szakember, aki BREEAM Accredited Professional (BREEAM AP) és/vagy BREEAM Assessor jogosultsággal rendelkezik. (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 32 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el. A 2-8 értékelési szempontok (Minőségi kritériumok) esetén az értékelés a pontozás (pontkiosztás) módszerével történik.
Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban megadva.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) szerint kell az EEKD-t benyújtani.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4)]
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Kr. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban (EKR űrlap formájában), hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás; nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdésére, valamint a Kbt. 65.§ (11) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bekezdésre.
A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.
Közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
SZ/1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplést a teljesítés vonatkozásában kiemelt fontosságúnak minősíti és ennek megfelelően, a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján előírja, hogy ezt ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén az egyik közös ajánlattevő) teljesítse. Ebben az esetben az alkalmassági feltételek igazolásához nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
Megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek az EEKD „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az AK által előírt szakmai tevékenység végzése vonatkozó követelménynek megfelel. (Részletes adatok megadását az AK nem írja elő.).
Igazolási mód:
Az AK Kbt. 69. § szerinti felszólítására (közös) ATnek a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szervezet által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak, ill. engedély vagy jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolásának egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P/1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a teljes és a közbeszerzés tárgyából (tervezési program készítése és /vagy mérnök tanácsadói szolgáltatás, amely utóbbi magába foglalt tervezésfelügyeleti és tervvéleményezési feladatokat egyaránt) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT a P.1 alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
P.2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje az Ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját. Ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges. Ha az Ajánlattevő a P.2.) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából ((tervezési program készítése és /vagy mérnök tanácsadói szolgáltatás, amely utóbbi magába foglalt tervezésfelügyeleti és tervvéleményezési feladatokat egyaránt ) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az összesen 500 000 000,- Ft-ot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
A P.1. alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) – (11a) bekezdésében foglaltakra.
Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. (A végső ajánlat vonatkozásában nem szükséges az ismételt benyújtása.)
Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.
AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

Ajánlatkérő felhívja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a 19. § (3) bekezdésben foglaltak fennállása esetén az ott leírtak szerint kell eljárni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tervezési program készítése és /vagy mérnök tanácsadói szolgáltatás, amely utóbbi magába foglalt tervezésfelügyeleti és tervvéleményezési feladatokat egyaránt) származó nettó árbevétele nem éri el összesen az 500.000.000,- Ft-ot. Az alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
P.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az Ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három (3) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye legalább 2 évben negatív volt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „Alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő ismerteti az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 évben (72 hónapban) megkezdett, szerződésszerűen teljesített legjelentősebb szolgáltatásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő nyilatkozata / szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat (Kbt. 22. § (2) bekezdés):
- szolgáltatás tárgya oly módon, hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen,
- szolgáltatás mennyisége (útszakasz hossza /m/),
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja) (legalább év/hónap bontásban),
- a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége (telefon és/vagy email cím),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a nyilatkozat/igazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referencia igazolás/nyilatkozat szerinti szerződés időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor a referencia igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek., a 24. § (1) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) és a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
M/2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kormányrendelet. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek ismertetnie kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségét illetve képzettségüket, szakmai tapasztalatukat - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- amennyiben a szakember rendelkezik az előírt tervezői jogosultsággal, úgy a jogosultság igazolását.
- amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt tervezői jogosultsággal, úgy csatolni szükséges a szakember végzettségét illetve képzettségét igazoló okiratok másolatát és a szakmai tapasztalat saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági követelménynek történő megfelelés megállapítható legyen.
- A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban)
M.1.1) legalább 1 db, a négy alap szakági (építész, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság), továbbá külső közmű- és út, valamint tájépítészeti, komplett engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációra kiterjedő tervvéleményezésére vonatkozó referenciával, amely összesen legalább nettó 30.000 m2 alapterületű közhasználatú*, újonnan megvalósult épület vagy épületegyüttes** beruházására vonatkozik, és ennek során ajánlattevő dokumentumkezelési és BIM menedzsmenti (BIM rendszerkövetelmények véleményezése és/vagy kidolgozása és/vagy auditálása) feladatokat is ellátott, továbbá speciális, kockázatelemzésre alkalmas szoftverrel kockázatelemzést is végzett;
*Ajánlatkérő „közhasználatú épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott fogalmat („közhasználatú építmény”) érti, de kizárólag épület tekintetében, műtárgyra vonatkozóan nem.
**AK a fenti, illetve a jelen felhívásban megjelenő azonos elvárás esetében megjelenő követelmény vonatkozásában az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy „épületegyüttes” vonatkozásában AK legalább három olyan azonos vagy hasonló rendeltetésű épületet ért, amelyek egy telken vagy egy telektömbön belül kerültek felépítésre. Az alapterületi kritériumnak az épületegyüttes esetében az épületek alapterületeinek összeszámításával kell megvalósulnia.
M.1.2) legalább 1 db olyan referenciával, amely összesen legalább nettó 10 000 m2 alapterületű oktatási célú épületegyüttes** (akár több ütemben történő) megvalósítására irányuló komplex, a tervező kiválasztására irányuló beszerzést megalapozó tervezési program és/vagy a fentiek szerinti épületegyüttes megvalósítására irányuló megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozik;
AK „komplex tervezési program” meghatározás alatt részletes, valamennyi szakágra kiterjedő ajánlatkérői elvárásokat meghatározó tervezési programot ért.
M.1.3) legalább 1 db, a négy alap szakágat (építész, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság), magában foglaló olyan tervvéleményezésre és /vagy műszaki tanácsadásra vonatkozó referenciával, amely összesen legalább nettó 10 000 m2 alapterületű közhasználatú*, oktatási célú épület és/vagy épületegyüttes ** megvalósítására vonatkozik;
M.1.4) legalább 1 db olyan referenciával, amely olyan tervpályázati eljárás teljes körű lebonyolítására vonatkozott, amely összesen legalább nettó 10 000 m2 alapterületű közhasználatú épület és/vagy épületegyüttes tervezőjének kiválasztására irányult.
M.1.5) legalább 1 db olyan átfogó üzemeltetési koncepció kidolgozására vonatkozó referenciával, amely egy összesen legalább nettó 10.000 m2 alapterületű, közhasználatú épületre* vagy épületegyüttesre** vonatkozik;
AK rögzíti, hogy az M.1 szerinti egyes alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés akár egy, akár több referenciaszerződéssel teljesíthető akként, hogy egy adott minimumkövetelmény (pl. M.1.1) szerinti komplex követelménynek egyazon referencián belül kell megvalósulnia.
Teljesített referencia alatt a teljesítésigazolással elismert szerződésszerű teljesítést érti AK.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a referenciák tekintetében a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 évben teljesített szolgáltatásokat veszi figyelembe. (vagyis 6 éven belül befejezett, 9 éven belül megkezdett referenciamunka is elfogadható)
Ajánlatkérő az M.1) alkalmassági minimumkövetelmény keretében elfogadja az 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 9. fogalommeghatározása alapján közhasználatú építmények (építményrészek tervezése során végzett mérnöki szolgáltatást, azzal, hogy nemcsak az ott meghatározott „mindenki által használható részei”-t tekinti középületnek Ajánlatkérő, hanem az építmények (építményrészek) minden egyéb szükséges funkcióját és terét/szerkezetét is (pl.: raktárak, üzemeltetési és gépészeti helyiségek, stb.).
Ajánlatkérő mérnök-lebonyolítói feladatok alatt érti különösen a projekt előkészítési fázisának mérnöki feladatait, a tervpályázat lebonyolítását.
Alkalmatlan az ajánlattevő,
M.2 ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, továbbá aki projektvezetőként részt vett min. 1 db, legalább nettó 30.000 m2 alapterületű közhasználatú épület és/vagy min. 1 db összesen legalább nettó 30.000 m2 alapterületű közhasználatú épületegyüttes beruházása során tervezésmenedzsmentben és engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációra kiterjedő tervvéleményezésben és/vagy tervellenőrzésben;
M.2.2 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti „T” és/vagy „T-É” jogosultsággal, vagy ezek megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, továbbá aki részt vett min. 1 db, legalább nettó 30.000 m2 alapterületű közhasználatú épület és/vagy min. 1 db összesen legalább nettó 30.000 m2 alapterületű közhasználatú épületegyüttes beruházása során engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációra kiterjedő tervvéleményezésben és/vagy tervellenőrzésben;
M.2.3 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti - Építmények gépészeti tervezési szakterület, „G” besorolású jogosultsággal rendelkezik. Vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány vagy okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány vagy okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy épületgépész mérnök vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettséggel, és legalább 48 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.2.4 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kormányrendelet szerinti - Építményvillamossági tervezési szakterület, „V” besorolású jogosultsággal rendelkezik. Vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles villamosmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik; vagy villamosmérnök épületvillamossági szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel, és legalább 48 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
folytatás a III.2.2. pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a szükséges pénzügyi fedezetet saját forrásból kívánja finanszírozni. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF). Nyertes ajánlattevő díjának megfizetése a teljesítést és Ajánlatkérő általi teljesítés-igazolását követően kiállított számla alapján utólag átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdés szerint.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerint fizet késedelmi kamatot. Ajánlatkérő a kifizetést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Biztosítékok:
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki, amely a szerződés szerinti, teljes nettó díj 5%-ának megfelelő összeg.
Az előírt biztosíték rendelkezésre álló összege az ajánlatkérő követelésének kielégítésével csökken.
A teljesítési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett Teljesítési Szakasz nettó Szerződéses értékének a 0,5 %-a. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg az adott teljesítési szakasz nettó díjának 15%-át.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős, úgy nyertes ajánlattevő a teljes nettó Díj 25%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles Ajánlatkérő részére.
Az előírt biztosítékok és szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

A III.1.3. pontjának (alkalmassági minimumkövetelmények) folytatás:
M.2.5 legalább 1 fő építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettségű szakemberrel, aki kulcsszereplőként részt vett** legalább két darab olyan tervpályázat lebonyolításában, amelyek oktatási, és/vagy kulturális és/vagy közösségi célú létesítmény megvalósítására irányultak.
** Kulcsszereplőként történő részvétel alatt az M.2.5 vonatkozásában AK a következő tevékenységek közül legalább három tevékenység ellátását érti: a bírálóbizottság felállításában történő részvétel, tervpályázati dokumentáció összeállításában történő részvétel, a pályázóktól érkező kérdések megválaszolásában történő részvétel, a bírálóbizottsági ülések szervezése, pályázatok bontásának megszervezése, titkosság ellenőrzése, közreműködés a zárójelentés összeállításában, a tervpályázat eredményhirdetésének megszervezésében történő részvétel.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.2.1 minimumkövetelmények esetében megjelölt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, a nevezett minimumkövetelményben megjelölt kategóriájú regisztrációt (névjegyzékbe vételt) a szerződéskötés időpontjáig kell biztosítani!
Amennyiben a bemutatott szakember a szolgáltatásnyújtásra a szerződéskötésig nem rendelkezik jogosultsággal, ez a Kbt. 131. § (4) szerinti szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
A bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/11/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/11/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Részajánlattétel kizárásának indoka: AK megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja sem műszakilag, sem pedig gazdaságilag észszerűnek. AK megállapította, hogy a közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, illetve a mérnöki és szakmai feladatok egymással való elválaszthatatlan viszonya és összefüggése, komplexitása, egymásra épülése nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását.
A szerződés részekre bontása továbbá a közpénzek hatékony felhasználásának alapelvével is ütközik, mindezekre tekintettel pedig ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
Előkészítő Mérnök komplex projektelőkészítési tevékenysége révén állítja össze – a kellő mélységű és tartalmú szükséges egyeztetések lefolytatását, majd annak eredményeképpen az „adatszolgáltatást” és minden olyan koncepciót, amelynek egy kézben tartása és menedzselése, nemcsak a tervpályázati szakasz, de a későbbi előkészítési fázisok mindegyikében szükségszerű és életszerű.
Információ kezelése megszakítás nélküli áramlása, illetve annak pontos és folyamatos dokumentálása elképzelhetetlen lenne több Mérnökszervezet részvétele esetén, ahol az esetlegesen bekövetkezendő Mérnöki tevékenységek átadás-átvétele során keletkezendő – információveszteség a projektelőkészítés beazonosított magasfokú kockázatát képezné.
1. Részletes szabályok a kbi dok.ban, melyet AK az EKR-ben tesz közzé.
2. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben, melynek Ajánlattevőre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bek tartalmazza.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő (továbbiakban: AT) alábbi nyilatkozatait:
EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel – az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtania:
- Kbt. 66. § (2) bek szerint;
- Kbt. 67. § (4) bek szerint
- a Kbt. 66.§(6) bek. szerinti nyilatkozat;
- a Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat;
- AT (közös AT mindegyike) tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozatot tekintetében is;
- Nyilatkozat üzleti titokról
- Nyilatkozat szakemberek érvényes jogosultsággal rendelkezéséről
- EEKD
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata is benyújtható.
4. AK valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt /SZ/1, P/1, P/2, M/1 és M/2/ és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alk. szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. r 30. § (4) bekezdése)
5. Az eljárás a Kbt. 53.§ (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra.
6. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szabó Ildikó nyilv. sz.: 01167
7.Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, meg kell nevezni a közös ajánlattevőket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni és a közös ajánlattevők képviseletére meghatalmazni és be kell nyújtani együttműködési megállapodást az ajánlatban. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult ajánlattevő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevő képviseletében eljárhat.
8. AK a IV.2.6) pont kiegészítéseként felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a IV.2.6.) pontban feltüntetett 1 hónap alatt 30 napot ért.
9. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelyet az ajánlati kötöttség beálltáig kell AK rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték összege 2.000.000 - Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek-ben meghatározottak szerint, átutalás esetén Ajánlatkérőnek a MÁKnál vezetett 10023002-00359452-00000062számú számlájára (az átutalás beazonosíthatósága érdekében a közlemény rovatban kérjük feltüntetni, hogy az utalás melyik eljárás tekintetében történt). Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát szükséges csatolni az ajánlatban. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt a Kbt. 41/A. § (2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratnak megfelelő hiteles másolatban történő benyújtásával igazolható, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésre alkalmas, amelyet az ajánlathoz csatolni kell.
10. AK előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
11. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.
12. Az AK legfeljebb egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
13. AK jelzi hogy a Kbt. 98. § (3) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos (HNT) eljárást alkalmazhat a jelen eljárás eredményeképpen megkötött szerződés alapján végzett további mérnöki, tanácsadói és szakértői szolgáltatásokra, mint alapprojekttel összhangban álló szolgáltatások teljesítésére a jelen eljárás szerinti szerződéses feltételek szerint – különösen a következő kiegészítő tevékenységekre:
- Előkészítő talajvizsgálati-és hidrogeológiai jelentés
- Ökológia vizsgálat
- Környezetvédelmi audit és Veszélyes épületanyag audit
- Bontási audit BREEAM minősítéshez
- EVD (Előzetes Vizsgálati Dokumentáció)
- Egyszerűsített előzetes régészeti dokumentáció
- Előzetes Régészeti Dokumentáció (próbafeltárások)
- Szabályozási terv készítése
További szolg.ok megrendelésének feltételei: Az elj.okban a jelen eljárásban alkalmazott értékelési résszempontok kerülnek alkalmazásra. Az előírt alk. követelmények a jelen eljárást megindító felhívás M.2. pontjában megkövetelt szakemberek lesznek. A szerződéses feltételek a jelen eljárásban kötött szerződéses feltételekkel fog megegyezni azzal,h a más típusú elj.ból eredő eltérések lesznek abban átvezetve.
Folyt a VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
A VI.3. pont folytatása:
14. Ajánlathoz csatolni kell az AT v az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő,kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát v a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazd szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában,melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
15. AK a Kbt. 35. § (8) bek.e alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a kbi eljárás eredményeként.
16. AK úgy rendelkezik, h a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4) bek) AK úgy rendelkezik,h az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Így csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. (Kbt. 81. § (5) bek)
17. AK előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. vagy jpeg. formátumú fájlban nyújtsák be.
18. AK a jelen felhívás III.2.2) és VI.2) pontjában foglaltakkal kapcsolatosan tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak alapján elektronikusan olyan számlák nyújthatók be, melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017. számú európai szabványnak és az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
19. AK azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az elj.iránti érdeklődését az elj.ra vonatkozóan jelezte.
20. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
21. Nyertes ATnek a szerz teljesítése alatt rendelkeznie kell - különösen a 3. félnek okozott károkkal szemben -mérnöki szolgáltatásokra vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 50 millió HUF/káresemény, és legalább 200 millió HUF/kárév. A biztosítás meglétének igazolását a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül igazolni szükséges.
22. AK tájékoztatja ajánlattevőket,h tárgyi közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása érdekében AK tulajdonosa gondoskodik a 1597/2021 (VIII.16.) Korm.határozatnak megfelelő Támogatói okirat megkötéséről.
A támogatói okirat elmaradását AK a Kbt.53.§ (5) bek alapján olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amelyre tekintettel a szerződésmegkötésére v teljesítésre képtelenné válása okaként hivatkozhat, azaz fenti esetekben AK a közbeszerzési eljárást a Kbt.75.§(2) bek a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja.
23. Nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és végig a szerződés teljesítése alatt rendelkeznie kell olyan legális (jogtiszta) projektmenedzsment szoftverrel, amely legalább az alábbi funkciókkal rendelkezik:
a) Projekttervezés,
b) Feladat ütemezése,
c) Erőforrások és források kezelése,
d) Gantt- és hálós diagramok létrehozása és kezelése,
e) Bázistervek létrehozása,
f) Szerződésmenedzsment,
g) Projekt követés,
h) Nyomon követés,
i) Aktualizálás,
j) Projekt jelentések,
k) E-mail értesítések.
24. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötésig bevezetett és arra jogosult (akkreditált) szervezet által tanúsított, MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer fennállásáról szóló igazolást a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységek végzésére (beruházásszervezés-lebonyolítás), v a bevezetett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékait (a bevezetett rendszert igazoló elfogadott minőségirányítási kézikönyvet) AK részére átadni, továbbá a szerződés teljesítésének időpontjáig fenntartani.
25. A kbi dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és vH-i rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák