Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/220
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.15.
Iktatószám:20267/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8200 Veszprém, Óváros Tér 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.12.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28636553
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.veszprem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000885292018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000885292018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Veszprémi Petőfi Színház tervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000885292018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciójához és bővítéséhez szükséges teljeskörű tervezői feladatok ellátása, a megvalósításához szükséges felmérési, (bontási, építési és esetlegesen örökségvédelmi, továbbá szakági) engedélyezési és kivitelezési-, közbeszerzési- és geodéziai tervdokumentáció elkészítése, valamint tervezői művezetői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Veszprémi Petőfi Színház tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, Óváros Tér 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A „Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciójához és bővítéséhez szükséges teljeskörű tervezői feladatok ellátása, a megvalósításához szükséges felmérési, (bontási, építési és esetlegesen örökségvédelmi, továbbá szakági) engedélyezési és kivitelezési-, közbeszerzési- és geodéziai tervdokumentáció elkészítése, valamint tervezői művezetői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében.
Jelenlegi alapterületek: Petőfi Színház épülete: 4385,37 m2; volt Zeneiskola épülete: 849,6 m2, volt Turistaszálló épülete: 703,82 m2; összesen: 5938,79 m2
A rekonstrukció és bővítés során a színpadtechnológia is fejlesztésre kerül: zenekari árok; nézőtér; alsógépészet, dobforgó színpad, személyi és utca süllyesztő; felsőgépészet, díszlethúzó: kb. 20 db, ponthúzó: 48 db, mozgatható világítástartók, összesen 453 db férőhely kerül kialakításra.
A tervezéssel érintett ingatlanok főbb adatai:
Veszprém, Óvári Ferenc út 2.; 5038. hrsz.:
- funkció: kulturális intézmény (Petőfi Színház);
- telek alapterülete: 1269 m2;
- beépítettség: 1039 m2
Veszprém, Óvári Ferenc út 5037/2. hrsz.:
- funkció: közterület (jelenleg beépítetlen);
- telek alapterülete: 359 m2
Veszprém, Megyeház tér 2.; 5037/1. hrsz.:
- funkció: vegyes (Bakony társasház, korábbi Korona-szálló);
- telek alapterülete: 2306 m2;
- beépítettség: 1467 m2
Veszprém, 5041. hrsz.:
- funkció: közterület (Színházkert);
- telek alapterülete: 1 ha 2002 m2;
- beépítettség: nem ismert (a Petőfi színház bontandó „lepényépületének” nagy része helyezkedik el rajta)
Veszprém, 5042. hrsz.:
- funkció: közterület (Színházkert);
- telek alapterülete: 2925 m2;
- beépítettség: nem ismert (a Petőfi színház bontandó „lepényépületének” kisebb része helyezkedik el rajta)
Veszprém, Óvári Ferenc út 1.; 112. hrsz.:
- funkció: intézmény (régi Zeneiskola, turistaszálló);
- telek alapterülete: 1423 m2;
- beépítettség: 848 m2
Veszprém, Szeglethy József utca 4.; 121. hrsz.:
- funkció: intézmény;
- telek alapterülete: 1222 m2;
- beépítettség: 567 m2
Elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
a) Épületek felmérése (felmérési terv készítése), pontosított adatok digitalizálása, engedélyezési terv előkészítése a megrendelő által biztosított vázlatterv (RMT) alapján, véglegesített szakági és belsőépítészeti koncepcióval, telekalakításhoz szükséges geodéziai munkarésszel, továbbá a korábbi Korona-szállót (5037/1. hrsz-ú ingatlan) érintő társasház alapító okirat módosításához szükséges geodéziai munkarészek elkészítése: a szerződés megkötését követő 20 munkanap.
b) Bontási, építési, örökségvédelmi és szakági engedélyezési tervdokumentáció, az engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, tervezői költségbecslés összeállítása, valamint a telekalakítási változási vázrajz elkészítése: az a) pontban foglalt feladat teljesítését követő: 40 munkanap.
c) Kivitelezési tervdokumentáció, közbeszerzési tervdokumentáció elkészítése: a b) pont szerinti feladat teljesítését követő 120 munkanap.
d) A használatbavételi engedélykérelem benyújtását megelőzően a megépített épületek felmérése, megvalósulási terv elkészítése és az épületfeltüntetési vázrajz elkészítése.
e) Megbízottként a szükséges engedélyek (hatósági, közműszolgáltatói) tényleges beszerzése.
f) Tervező a tervezői művezetési feladatokat a Megrendelő igényei szerint köteles ellátni és ennek érdekében köteles a Megrendelő rendelkezésére állni, legfeljebb 90 mérnöknap erejéig.
g) Egyéb feladatok: Tervező javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a kivitelezés teljesítés ütemezésére vonatkozóan. A tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja a Megrendelőt. Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás szakmai támogatása. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során felmerülő eltérések esetleges "tervhibák" javítása átvezetése (kivéve megvalósulási terv).

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 a felhívás III.1.3. M.2. a) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. 8 db)  5
2 a felhívás III.1.3. M.2. b) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. 8 db) 5
3 a felhívás III.1.3. M.2. c) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. 8 db) (db) 5
4 a felhívás III.1.3. M.2. d) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (max. 8 db) (db) 5
5 a felhívás III.1.3. M.2. e) pontja szerinti szakember (Műemlékvédelmi szakmérnök vagy vezető restaurátor szakember) szakmai tapasztalata (max. 8 db)  3
6 a felhívás III.1.3. M.2. f) pontja szerinti szakember (Informatikai és gyengeáramú tervező szakember) szakmai tapasztalata (max. 8 db)  3
7 a felhívás III.1.3. M.2. g) pontja szerinti szakember (Építésügyi tűzvédelmi tervező (TUÉ) szakember) szakmai tapasztalata (max. 8 db) 3
8 a felhívás III.1.3. M.2. h) pontja szerinti szakember (Organizációs folyamatokat tervező szakember) szakmai tapasztalata (max. 8 db)  3
9 a felhívás III.1.3. M.2. i) pontja szerinti szakember (Költségvetés, költségbecslés készítő szakember) szakmai tapasztalata (max. 8 db)  3
10 a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke – feladatkosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőrzés (minőségirányítás) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott időtartam a II.2.4 pontban megadott munkanapok összesített időtartama. A szerződés teljes időtartama az ahhoz kapcsolódó építési beruházás pontos időszükséglete ismeretének hiányában előre nem határozható meg. A II.1.5), II.2.6) pontban megadott érték nem a becsült érték, a hirdetményfeladási rendszer kitöltési szabályai miatt került 1 HUF rögzítésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
SZT1) ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az SZT1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel.)
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái,) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bek-e alkalmazandó a nem Mo-on letelepedett ajánlattevők tekintetében.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan – általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) árbevételről szóló nyilatkozat éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek azadatok rendelkezésre állnak.
P.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján: az előző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a saját vagy jogelőd számviteli jogszabályok szerint elkészített beszámolóból, illetőleg egyszerűsített éves beszámolóból a mérleg és eredménykimutatás benyújtása. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján (11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes honlap) megismerhetők, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, és a beszámolók csatolása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy ajánlattevő nyújtsa be nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti adózott eredményéről.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik; a fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései is irányadóak. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozat) és nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. AK a pénzügyi alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó árbevétele nem éri el a nettó 300 M HUF-ot.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolója alapján az előző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti éve mindegyikében az adózott eredménye negatív volt. Amennyiben a szükséges irattal azért nem rendelkezik, mert a gazdasági szereplő a megadott időszakon kívül kezdte meg működését, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmasságát igazolhatja a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) működési ideje alatt elért, minimálisan 150 M Ft árbevételről szóló nyilatkozattal. A "lezárt" üzleti év meghatározása során a beszámoló elfogadásának az időpontját tekinti Ajánlatkérő mérvadónak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A 321/2015. (X. 30.)Korm. r.(továbbiakban Korm.r.) 21.§ (3) bek a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése,a Korm.r. 22. §(1)bek alapján igazolva, min. az alábbi tartalommal: a szolgáltatás tárgya olyan részletességgel,hogy abból megállapítható legyen az alkalm. feltételeknek való megfelelés; a szolgáltatás mennyisége; az ellenszolgáltatásból részesülés aránya; a teljesítés helye; a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap bontás), a szerződést kötő másik fél megn.,valamint a részéről információt adó szem. neve és tel.száma, munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.Az M.1.a)-e)alpontokban előírt követelmények közös szerződés alapján teljesített referenciával is igazolhatók.A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésszerű teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött.
M.2. A Korm.r.21. §(3)bek.b)pontja szerint,azon a szakembereknek -különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek- a megnevezése, képzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetése,akiket be kíván vonni a teljesítésbe,valamint az alábbi dokumentumok csatolása: a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata; a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata.AK a gyakorl. idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe. Ha a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember kamarai névjegyzéki számát, a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja;ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem,de a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges.A szakemberek között átfedés megengedett, de legalább 5 fő szakember bevonása kötelező.Az alkalm. követelményeknek való megfelelés igazolása EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik; a fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az AK Kbt.69. §(4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései is irányadóak. A 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 2. §(5) bekezdése alapján az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát(az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozat) és nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. AK a szakmai alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Generáltervezés:olyan összetett tervezési feladat,amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek mindegyikére kiterjedő tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság.Színházi:előadó-művészeti tevékenység (TEAOR 9001) nyújtására szolgáló(ilyen célra épült vagy ilyen tevékenységet ellátásra szolgáló) zárt épület értendő. Hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)szerinti meghatározás. Közhasználatú építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§9.pontjában megadott fogalommeghatározás szerinti építményfajta. Műemléki épület:2001. évi LXIV. törvény 7.§15.alpontja szerinti épület. Energia modellezés szakértés: épületklimatikai és-energetikai dinamikus,termikus épületszimuláció készítésére vonatkozó szolgáltatás.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére,ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített alábbi referenciával: a) összesen max. 4 szerződésből igazolt, összesen min. 4000 m² hasznos alapterületű, a 2001.évi LXIV.tv. 7.§15.alpontja szerinti, műemléki épület generál tervezésére vagy generál áttervezésére vonatkozó referencia, mely tartalmazta az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését is; b) min. 1,színházi funkcióval bíró épület min. 330 férőhelyes nézőtérnek tervezésére vonatkozó referencia; c) min. 1,színházi funkcióval bíró épület akusztikai tervezésére vonatkozó referencia; d) összesen max. 4 szerződésből igazolt, színpadtechnika tervezésére vonatkozó referencia,amely összesen kiterjedt az alábbi alsó-és felsőgépészeti elemek tervezésére:alsógépészet,dobforgó színpad,személyi és utca süllyesztő,felső gépészet, díszlethúzó (minimum 15db), ponthúzók (minimum 30db),mozgatható világítás tartók. e) min. 1 db új építésű vagy felújított épület energia modellezésére vonatkozó referencia.
M.2. Alkalmatlan az AT,ha nem rendelk. az alábbi szakemberekkel:
a) min.1 fő,vezető építész tervező,aki a 266/2013. (VII.11.)Korm. rendelet(továbbiakban: Rendelet) szerinti, építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „É/1”(vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges,a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal,továbbá min.3 db, műemléki és/vagy színházi funkcióval bíró épület generál tervezése során szerzett tervezői tapasztalattal rendelk.. b) min. 1 fő,építményvillamossági tervező, aki a Rendelet szerinti, építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „V” (vagy azzal egyenértékű)jogosultság megszerzéséhez szükséges,a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal (gyakorlattal),továbbá min. 1 db,műemléki és/vagy színházi funkcióval bíró épület felelős épületvillamossági tervezése során szerzett tervezői tapasztalattal rendelk.. c) min. 1 fő,építmény gépészeti tervező,aki a Rendelet szerinti,építmények gépészeti tervezése szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „G”(vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges, a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal (gyakorlattal), továbbá min.1db,műemléki és/vagy színházi funkcióval bíró épület felelős gépésztervezése során szerzett tervezői tapasztalattal rendelk.. d) min.1 fő,tartószerkezeti tervező,aki a Rendelet szerinti, tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „T” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges,a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal (gyakorlattal),továbbá min. 1 db,műemléki és/vagy színházi funkcióval bíró épület felelős tartószerkezeti tervezése során szerzett tervezői tapasztalattal rendelk.. e) min. 1 fő, műemlékvédelmi szakmérnök vagy restaurátor,aki min. 1 db,műemléki épülethez kapcsolódó kutatói vagy szaktanácsadói vagy tervezési szakmai tapasztalattal rendelk.. f) min. 1 fő, informatikai és gyengeáramú tervező, aki min. 1 db, műemléki vagy színházi funkcióval bíró épülethez kapcsolódó informatikai vagy gyengeáramú tervezési szakmai tapasztalattal rendelk.. g) min. 1 fő,építésügyi tűzvédelmi tervező (TUÉ),aki min. 1 db, műemléki vagy színházi funkcióval bíró épülethez kapcsolódó tűzvédelmi tervezési szakmai tapasztalattal rendelk.. h) min. 1 fő,organizációs folyamatokat tervező,aki min. 1 db, műemléki vagy színházi funkcióval bíró épülethez kapcsolódó építési munkafolyamatok,technológiai folyamatok térbeli és időbeli szervezése,valamint az építés helyi organizációs folyamatainak tervezése tárgyú szakmai tapasztalattal rendelk.. i) min. 1 fő,költségvetés, költségbecslés készítő,aki min. 1 db, műemléki vagy színházi funkcióval bíró épülethez kapcsolódó költségvetés vagy költségbecslés készítése tárgyú szakmai tapasztalattal rendelk..
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1); (5) bek. foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik, a hatályos jogszabályok szerinti. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi, hibás teljesítési, teljesítés elmaradása miatti kötbér; amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK felhívja AT figyelmét, hogy tekintettel a jelen pontra is érvényes karakterkorlátozására, mivel abban nem tudja a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
2. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
3. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
4. AK az eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR. Kr.) szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül folytatja le, nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKReben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el. AK az egyéb közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel az EKR-en, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi.
5. Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint.
6. Amennyiben a nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot annak kitöltése útján kell megtenni (EKR Kr. 10.§ (2) bekezdés), melyek vonatkozásában EKR Kr. 13.§ (1) szerinti vélelem az irányadó.
7. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2)és (4) bek., a Kbt. 66.§(6) bek. a)és b)pontja vonatkozásában. A Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatot eredeti péld-ban kell benyújtani. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
8. Csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13.§ szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
9. Az ajánlathoz csatolni kell az AT, az alváll., az alkalmasság igazolásába bevont gazd-i szereplő cégjegyzésre jogosult,nyilatkozatot,dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006.évi V. tv. 9.§ (1) bek.-ben meghatározottak szerint.
10. AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja,hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen min. 10 millió F/ biztosítási eseményen és min. a 20 millió Ft/kárösszegű tervezői felelősségbizt-al.
11. A megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható. A szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását
12. A 1-9. értékelési részszempont esetében az egyenesen arányosítás módszere alapján kerülnek kiosztásra a pontszámok. [Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pont bb) alpont - KÉ 2016. december 21.]. A 10. értékelési részszempont esetében közvetlen pontkiosztás módszere alapján kerülnek kiosztásra a pontszámok. A 11. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás módszere alapján kerülnek kiosztásra a pontszámok. [Útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pont ba) alpont.Az értékelési ponttartomány: 0-100.
13. Kbt. 131. § (4) bek. szerint AK az eljárás nyertesével köt szerződést,vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte.
14. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 36. § (1) bekezdésében illetve a Kbt. 138-140. §-iban foglaltakra.
15. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.
16. AK A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 napot ért.
17. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Víg Levente (00354)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák