Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/227
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.26.
Iktatószám:20302/2018
CPV Kód:45212000-6
Ajánlatkérő:DVTK Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 94. Hrsz:21638/143
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.12.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DVTK Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25692855
Postai cím: Görgey Artúr 19
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Liszicsánné Koncsár Andrea Krisztina
Telefon: +36 204215726
E-mail: info@lodoconsult.hu
Fax: +36 204215726
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvtk.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lodoconsult.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000888042018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000888042018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosdiagnosztikai és rehabilitációs központ
Hivatkozási szám: EKR000888042018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés „Edzőterem, valamint orvosdiagnosztikai és rehabilitációs központ kialakítása – tervezés és kivitelezés” tárgyban
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás komplexitása, az ellátandó feladatok korlátozott organizációs lehetőség műszaki-szakmai szempontból oszthatatlanok, vagyis nem biztosítják a részekre történő ajánlattétel lehetőségét. Részletek a felhívásban
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Orvosdiagnosztikai és rehabilitációs központ
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 94. Hrsz:21638/143
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés „Edzőterem, valamint orvosdiagnosztikai és rehabilitációs központ kialakítása – tervezés és kivitelezés” tárgyban
A tervezett beépítés adatai: Telek területe: 1.964 m2
Telek címe: 3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 94.
helyrajziszáma: 21638/143
A jelen kivitelezéssel érintett terület nagysága: 1098,7 m2. Ellátandó feladatok többek között: Homlokzat bontása 846 m2, Aluhab aluminium panel szerelés 988 m2, homlokzati fém profilváz szerelése 1601 m, vakolatjavítás 1250 m2.
Az eredeti épület 3 szinten helyezkedett el. A pince szinten személyzeti öltözők, raktárak és kiszolgáló funkciók voltak. A földszinten egy nagyobb kiterjedésű vendéglátó egység és a hozzá tartozó főzőkonyha valamint 3 db Squash pálya volt kialakítva. Az emeleti részen kaptak helyett a billiárdasztalok, valamint egy 3 pályás bowling egység. Az emeleti részen a funkciók fél szint eltolással helyezkedtek el egymáshoz képest. A mélyebben fekvő bowlingpálya szintjén kapott helyett az épület fűtését és meleg víz ellátását biztosító kazánház.
A Megrendelő elvárása, hogy a földszinti részen egy speciális orvosdiagnosztikai és rehabilitációs központ jöjjön létre. Az emeleten pedig egy edzőközpont és függetlenül üzemeltethető rendezvényterem kerül kialakításra.
Az alaprajzi kialakítás lehetővé teszi, hogy a monolit lépcső megtartásával és annak szakszerű lezárásával a két funkció teljes mértékben leválaszthatóvá váljon egymástól. A különböző funkciók egymástól teljesen független üzemeltetővel fognak működni, így az épület gépészeti és elektromos rendszerét is ennek megfelelően kellett megtervezni. Az épület pinceszintjén továbbra is megmaradtak a személyzeti öltözők, a szabad területeken pedig a technológiához tartozó kiszolgáló funkciók
kaptak helyet, és edzőterem is kialakításra kerül. Mivel
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a jelen eljárásban koncepciótervet és árazatlan költségvetést bocsát rendelkezésre, mely alapján ajánlattevő feladatát képezi a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. A kivitelezés csak a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli terv alapján lehetséges.
A felújítással érintett épület nettó alapterülete (összesen) 2000 m2 (szintek összesen).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) 2% tartalékkerettel együtt / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/17 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazd, szereplőket, hogy a szerződés határidejének meghosszabbítása csak bizonyos, előre indokolt esetben a szükséges, megfelelő Kormányhatározat módosítások alapján lehetséges. Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazd. szereplőket, hogy a szerződés kezdő időpontja a közbeszerzési eljárás lefolytatásának az időfüggvénye.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tervezés és kivitelezés jellegű szerződést az indokolja, hogy csak a kivitelezési tervdokumentáció alapján lehet meghatározni egyértelműen az ellátandó feladatokat és az építés különleges, részletes feltételeit, továbbá a komplexebb feladatok kidolgozása ekként lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolás tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm .rendelet 17. §-a az irányadó.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni a megfelelést:
Az ajánlattevőnek az EKR rendszerben és a dokumentációban foglaltak szerint kell nyilatkoznia a kizáró okok fenn nem állásáról.
Az ajánlattevő a kizáró okok tekintetében, különös tekintettel a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja és kc) alpontja tekintetében az ajánlatkérő által előre elkészített elektronikus sablon útján az EKR rendszeren keresztül nyilatkozik, az ott megtalálható űrlap kitöltésével.
Az ajánlattevő az ajánlatkérő által előre elkészített elektronikus sablon útján nyilatkozik a Kbt. 67. § (4) bekezdése tekintetében arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatában kötelesnyilatkozni arról, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:
● az ajánlattevő mióta, mely számlaszámokkal rendelkezik
● pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorban állítás.
Ajánlatkérő sorban állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Fenti alkalmassági követelménynek elegendő, ha közös ajálattevők esetében legalább az egyik ajánlattevő megfelel.
Az ajánlatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
P2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek szükséges nyilatkoznia az eljárás megindítására vonatkozó felhívás feladását megelőző három év közbeszerzés tárgya (építési kivitelezési tevékenység) szerinti árbevételéről.
Fenti alkalmassági követelménynek elegendő, ha közös ajálattevők esetében legalább az egyik ajánlattevő megfelel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P1) Bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban állítás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban.
P.2.) Ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik legalább 570.000.000,-Ft a közbeszerzés tárgya szerinti (építési kivitelezési tevékenység) árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatában kötelesnyilatkozni arról, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel.
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a Kr. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját, év/hónap/nap megjelöléssel) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza.
Ajánlatkérő utal a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára is.
M/2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Az oklevél másolati példánya akkor is csatolandó, ha egy szakember felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, amelynek alapfeltétele főiskolai/egyetemi végzettség.
Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkérő számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]); - amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) meglévő épület magasépítési felújítására/átalakításra vonatkozó referenciával, ahol a felújítással/átalakítással érintett alapterület elérte legalább a nettó 1400m2-et.
M/1.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) kivitelezésre és/vagy felújításra vonatkozó referenciával, amely fém és könnyű épületszerkezet kivitelezésekor és/vagy felújításakor legalább 70m2 ALUHAB külső alumíniumhab panel szerelésére vonatkozó részfeladatot is magában foglalt.
A referenciák között az átfedés megengedett.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
M.2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal és a jogosultság megszerzésétől számított legalább 5 év (60 hónap) tapasztalattal
M.2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik MV-V felelős műszaki vezetői jogosultsággal és a jogosultság megszerzésétől számított legalább 5 év (60 hónap) tapasztalattal
M.2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal és a jogosultság megszerzésétől számított legalább 5 év (60 hónap) tapasztalattal
M.2.4. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónapos tapasztalattal orvosdiagnosztikai tervezés területén.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: A VI.3.12) További információk folytatása: 12.Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt; ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt/terméket szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a dokumentációban megnevezettel egyenértékű azon műszaki paraméterek tekintetében, amelyeket ajánlatkérő az adott termék vonatkozásában a dokumentációban feltüntetett. Ugyanakkor az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációban esetlegesen szereplő valamennyi megadott gyártótól vagy típustól való eltérést külön lapon (az árazatlan költségvetés mellékleteként) is szerepeltetnie kell az ajánlatban, megadva minden olyan jellemzőt (pl.: méretek, anyag, típus, elnevezés, a kapcsolódó dokumentáció elérhetősége stb.) amellyel bizonyítani tudja az egyenértékűséget.
13. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követően megkezdi a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését és a szerződésben foglaltak szerint jár el.
14. Felek rögzítik, hogy az eljárás nyertesének kötelezettsége, hogy együttműködjön a jelen közbeszerzési eljárás az orvosdiagnosztika és rehabilitációs központhoz kapcsolódó uniós nyílt eljárás árubeszerzés tárgyban megindítandó közbeszerzési eljárás nyertesével, oly módon hogy a létesítmény mind építőmesteri, mind orvostechnológiai szempontból teljeskörűen megvalósuljon, rendeltetésszerű, biztonságos használatra és üzemeltetélsre alkalmas legyen. Az együttműködési kötelezettség kiterjed az orvostechnológiai tervezéssel és kivitelezésével kapcsolatos mindennemű, szükségszerű együttműködésre, a teljesítések kölcsönös elősegítésére. Az ajánlattételi dokumentáció elválaszhatatlan része az Orvostechnológiai terv és kiírás, amelynek a tartalmát az Ajánlattevő megismerte, ajánlatát ennek megfelelően nyújtja be.
15. Felek rögzítik, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtani kell benyújtania, a dokumentációban meghatározottak szerint.
16. Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy szerződéskötésre rendelkezni fog építész, statikus, gépész, elektromos tervező szakemberekkel. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendlekezzen orvostechnológiai tervező (OT-M-T) és sugárvédelmi tervező (OT-R-T) szakemberekkel. A szerződéskötéskor ezen szakemberek önéletrajzát és végzettségét igazoló dokumentumát át kell adni a a Megrendelőnek.
17. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban helyszíni bejárást tart, amelynek helyszíne és időpontja a következő: 3532 Miskolc, Andrássy Gyula utca 94. Hrsz:21638/143, 2018. november 29.. 10:00 óra.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
19. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződés biztosítékai: Teljesítés elmaradása miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. (0,5%/nap, és 10%)
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1) és (3), 32/B. bek. meghat. szerint történik.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az eljárásban 6 számla benyújtására van lehetőség, - melyből egy előleg számla, egy a tervezésre vonatkozó részszámla, 3 részszámla és egy végszámla az építési tevékenység tekintetében – a szerződésben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő a tervezés tekintetében külön számlát nyújt be.
Ajánlatkérő előleget a nettó vállalkozói díj 30%-a értékben igényelhet, amellyel a nyertes ajánlattevő a kivitelezésre vonatkozó 3. részszámlában és a végszámlában számol el, egyenlő arányban.
Az előleg tekintetében az ajánlattevőknek előleg bekérőt kell benyújtania. Az előleg a Kbt. 135. (7) bekezdésében előírt kötelező mértéken felül előleg-visszafizetési biztosíték ellenében kerül nyújtásra. Az előleg-visszafizetési biztosíték a Kbt. 134. (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák bármelyike szerint nyújtható.
Ajánlatérő teljesítési és jótállási biztosítékot is kiköt, a nettó vállalkozói díj 5%-a értékében. A teljesítési és jótállási biztosíték szintén a 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formák valamelyikében nyújtható. Jótállás: kötelező 24 hónap.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlattevő nem írja elő gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), 4 valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. részszempont (ár): fordított arányosítás, 2. részszempont (jótállás) egyenes arányosítás, 3. részszempont esetében pontozás (10 vagy 0 pont)
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A Kbt. 71. § (6) alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
2. A szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol az 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. A módszert ismertetése a dokumentációban foglaltak szerint történik. A nettó ajánlati árnak a tervezésért járó ellenértéket is tartalmaznia kell. A tervezés ellenértékét az ajánlatban külön meg kell adni.
3. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
4. Tárgyi eljárás során eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Liszicsánné Koncsár Andrea, (lajstromszám: 00597)
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 66. § (2) bekezdés).
6. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell nyertessége esetére a felhívás szerinti biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról [Kbt. 134. § (5) bekezdés].
7. Az ajánlattevőnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában (nemleges nyilatkozat is csatolandó, Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben)
8. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében. (nemleges tartalommal is csatolandó)
9. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
10. Az Ajánlattevő üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által előzetes létrehozott elektronikus űrlap alapján kell nyilatkoznia az EKR rendszerben.
Ajánlattevő az üzleti titok elkülönített elhelyezésére az EKR-ben az erre szolgáló funkciót alkalmazza.
11. A nyertes AT köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – kivitelezési tevékenység hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére kivitelezői építési-szerelési felelősségbiztosítást (CAR) kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Mértéke: a harmadik félnek okozott károkra vonatkozóan legalább 60.000.000,- HUF/év és legalább 20.000.000,- HUF/káresemény összeg.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján tervezési szolgáltatás tekintetében a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítást kell kötni, vagy kiterjeszteni, amelynek mértéke 10.000.000 Ft/ év és 5.000.000 Ft/ káresemény.
Folytatás a III.1.3) pontjában..
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/11/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges