Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/221
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.13.
Iktatószám:20342/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye:1146 Budapest, Hermina út 49.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.12.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálffy Katalin
Telefon: +36 306274521
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001130782020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001130782020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE-NOIKK Megvaltan.eng.és kiv.tervdok készítése(2)
Hivatkozási szám: EKR001130782020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósítása megvalósíthatósági tanulmány, eng. és kiv. tervdok. elkészítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SE-NOIKK megvaltan.,eng. és kiv. tervdok készítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1146 Budapest, Hermina út 49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósítása
Tervezéssel érintett feladat: meglévő épület bővítése-( nettó 2558 m2) és nagyságrendileg bruttó 8000 m2-es, 6 szintes új épület építése.
Az 1. lépésben megvalósulna az előadóterem feletti épületrészen a jelenlegi főépület bővítése.
A 2. ütemben megépülne az új épülettömb (épület és műtőblokkok megvalósítása, illetve a beépítendő CT és MR, valamint szükséges infrastruktúra beépítése)
Ellátandó feladatok helyszínenkénti bontásban:
 megvalósíthatósági tanulmány készítése,
 hatástanulmány, szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése,
 tervezési program elkészítése,
 helyszínvizsgálat lefolytatása,
 vázlatterv készítése,
 engedélyezési terv elkészítése,
 kiviteli terv elkészítése,
 a megvalósításához szükséges valamennyi engedély, hatósági, szakhatósági hozzájárulás és állásfoglalás megszerzése,
 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglalt feladatok ellátása
Részhatáridők:
Megvalósíthatósági tanulmány (MT): 2 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Vázlatterv: MT elfogadását követő 2 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Engedélyes terv: meglévő épület bővítése, vázlatterv elfogadását követő 2 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Engedélyes terv: új épület építése: vázlatterv elfogadását követő 3 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Kiviteli terv, meglévő épület építése: jogerős építési engedélyt követő 5 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
Kiviteli terv, új épület építése: jogerős építési engedélyt követő 7 hónap (a leadást követő javítás beleszámít a határidőbe)
A beruházás célja a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának (NOIKK) létrehozása. A központ egy olyan ipari, innovációs és kutatási központ, ami kapcsolódási pont lesz egyrészt a Semmelweis Egyetem, másrészt az egészségiparban érdekelt hazai és külföldi ipari szereplők közt. A létesítmény egyedülállónak tekinthető úgy idehaza, mint a kelet-közép-európai régióban, így fontos, hogy Magyarország legyen az első egy ilyen jellegű innovációs központ létrehozásával.
A beruházás által elérni kívánt eredmény az akadémiai és a gazdasági, ipari szereplők közti tudástranszfer biztosítása, ezáltal az ipari innováció elősegítése az orvostechnikai ágazatban. A NOIKK létrejöttével egy olyan műhely kezdhetné meg működését, mely az ipari innovációs és fejlesztési programok bázisa lehet, továbbá az orvosképzés hiányterületeire is megoldást nyújtana. A centrum az orvostechnológiai és orvosi műszergyártásnak innovációs ipari fejlesztésekben való aktív részvételét ösztönzi.
A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. A szükséges fedezet, vagy egy részének hiánya a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele (Kbt. 135.§ (12) bek.). A titoktartási kötelezettséget rögzítő rendelkezések kivételével, - a szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Beruházás előkészítésére, illetve a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei biztosítására a szükséges forrás a Megrendelő számára rendelkezésre álljon.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A teljesítésbe bevonni tervezett személyi állomány tapasztalata 50
2 2.1. Az M.2)1 alk.köv. szerinti szakember bruttó 5000m2 alapter. feletti eü-i intézmény építész tervezésében szerzett többlettapasztalata (tervezett intézmény 0-5 db) 10
3 2.2. Az M.2)2. alk.köv. szerinti szakember patológiai intézmény tervezésében szerzett többlettapasztalata (tervezett intézmény 0-5 db) 10
4 2.3. Az M.2)3 alk.köv. szerinti szakember patológiai intézmény tervezésében szerzett többlettapasztalata (tervezett intézmény 0-5 db) 10
5 2.4. Az M.2)4. alk. köv. szerinti szakember bruttó 5000 m2 alapterület feletti eü-i intézmény tervezésében szerzett többlettapasztalata (tervezett intézmény 0-5 db) 10
6 2.5. Az M.2)5. alk.köv. szerinti szakember patológiai intézmény tervezésében szerzett többlettapasztalata (tervezett intézmény 0-5 db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
Részajánlattétel kizárásának indoka: Generáltervezési feladatok ellátása. A tervezői felelősség érvényesítése szempontjából a részajánlattétel kizárt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 1.§(1) és 3.§(1) vagy (2)bek.e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67.§(4) bek.e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy ajánlatkérő nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kér az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13. §).
Ajánlatkérő a Kbt.64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt.41/A.§, a 321/2015.(X. 30.) Korm.rendelet 3.§(3)-(6) és a Kbt.69.§(11a) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Kötelezően EKR-ben benyújtandó elektronikus űrlapok: Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja, Kbt. 67.§(4) bekezdés, folyamatban levő változásbejegyzési eljárás tekintetében, EEKD. Közös ajánlattétel esetén a vezető tag a kötelezően EKR-en keresztül benyújtandó elektronikus űrlapokat saját maga, valamint a konzorciumi tagok vonatkozásában nyújtja be. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a 41/A. § (5)bek. szerinti meghatalmazás.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6) szerinti felhívására:
- A Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 8. § a)-o) pontjai, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek pedig a 10. § (1)-(2) bekezdéseiszerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok igazolási módjánál irányadók a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7), 7. § (1) és 8. §, 10. §, 12. §-16. § -ai is, azzal, hogy a nyilatkozatot a hatályos 2017. évi LIII. tv. szerint kell megtenni.
A 322/2015 Kr. 8. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) pontja alapján Ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét (Magyar Mérnöki Kamara), illetve a nem Mo.-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagsággal v engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában az EEKD-t az ajánlatot benyújtónak kell kitöltenie. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései és a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:
M.1. AT, kapacitást nyújtó szervezet a Kr. 21. § (3)bek.a) és (3a)bek.a) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás (AF) feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített legjelentősebb tervezési szolgáltatásainak ismertetésére vonatkozó igazolásait vagy nyilatkozatát a Kr.22. § (1)-(2) és(5) bekezdései, valamint a Kr. 21/A.§-a, Kbt. 140. § (9) bek. szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdési és befejezési idő év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe, referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe, a szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen), mennyisége (az ellátott feladatot, illetve a tervezéssel érintett terület nagysága m2-ben megadva), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.-M.3. Ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket (szervezeteket) megnevezésükkel, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a bevonásra kerülő szakemberek tekintetében legalább az alábbi tartalommal: szakember neve, képzettsége/végzettsége, kamarai nyilvántartási száma (amennyiben az adott szakember rendelkezik az előírt, hatályos jogosultsággal). A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. A Kr. 21.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti M.3. pont szerinti szakember esetében be kell nyújtani a végzettség igazolását.
Amennyiben az adott szakember nem rendelkezik az M.2. 1-4. pontban előírt jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, az M.2. 5-7. pontban előírt tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá az M.3. pont szerinti szakemberek esetében csatolni kell a szakember gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát. A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan – pl. kiemeléssel (pl. félkövér, dőlt vagy aláhúzott betűkkel), lábjegyzettel, egyéb módon – jelölje az ajánlati felhívásban előírt M.2. és M3.2-M3.3. pontban meghatározott releváns tapasztalatokat. A kezdő és a befejező hónap is beleszámít a szakmai tapasztalat időtartamába. Pl. 2018.02.-2018.05.= 4 hó. Ajánlatkérő elfogadja az érvényes – és nem szüneteltetett és nem felfüggesztett – névjegyzékbe vételt is az M.2. pont vonatkozásában. Ajánlatkérő párhuzamos tapasztalatokat valamennyi szakember tekintetében csak egyszer veszi figyelembe.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) időtartamban teljesített és 6 évben (72 hónapban) megkezdett maximum 3 darab összesen legalább bruttó 5000 m2 alapterületű egészségügyi intézmény engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítését magában foglaló tervezési referenciával. Egészségügyi intézmény: 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontja szerinti definíció. Ajánlatkérő csak szerződésszerű teljesítést, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát fogad el.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1-1 fő
1. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É,
2. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G,
3. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V
4. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti T
tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges a Korm.r. 1. melléklet II. rész 2., 32., 34. és 30. pont szerinti végzettséggel és előírt időtartamú szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
5. orvostechnológus tervező szakemberrel, aki rendelkezik a Magyar Mérnök Kamara Egészségügyi-műszaki Tagozatának Tanúsítási Szabályzata szerinti OT-G-T tanúsítvánnyal, vagy annak megfelelő végzettséggel és gyakorlattal,
6. orvostechnológus tervező szakemberrel, aki rendelkezik a Magyar Mérnök Kamara Egészségügyi-műszaki Tagozatának Tanúsítási Szabályzata szerinti OT-M-T tanúsítvánnyal, vagy annak megfelelő végzettséggel és gyakorlattal,
7. orvostechnológus tervező szakemberrel, aki rendelkezik a Magyar Mérnök Kamara Egészségügyi-műszaki Tagozatának Tanúsítási Szabályzata szerinti OT-R-T tanúsítvánnyal, vagy annak megfelelő végzettséggel és gyakorlattal.
Ajánlatkérő a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet hatályba lépése előtti egyenértékű jogosultságot is elfogad.
M.3. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez kötelezően bevonandó legalább 1-1 fő
1. patológus szakorvossal, aki ráépített szakvizsgaként rendelkezik cytopathologiai szakvizsgával, és a Magyar Tudományos Akadémia orvostudományok doktora (D.Sc.) címmel
2. idegsebész szakorvossal, aki egyetemi oktatóként részt vett graduális és postgraduális képzésben, és min. 1, Magyarországon szervezett Cadaver kurzus szervezésében.
3. legalább 3 éves közgazdasági és/vagy pénzügyi szakmai tapasztalattal, valamint minimum 3 megvalósíthatósági tanulmány készítésében szerzett szakmai gyakorlattal, min. Bsc végzettségű közgazdász diplomával rendelkező szakemberrel.
Az M.2.5-7) szerinti alkalmassági feltételhez előírt végzettség/képzettség és gyakorlat:
OT-G-T Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat tervezése tanúsítvány, vagy annak megfelelő végzettség / gyakorlat
OT-M-T Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki tervezése – kivéve orvosi gáz és sugárvédelem) egészségügyi technológiai tanúsítvány, vagy annak megfelelő végzettség / gyakorlat
OT-R-T Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek tervezése tanúsítvány, vagy annak megfelelő végzettség / gyakorlat
Szakterületi végzettségi követelmények:
Előírt gyakorlati idő a Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi-műszaki Tagozatának Tanúsítási Szabályzata alapján (a 2019. 01.15-i Elnökségi ülésen elfogadott szöveg)
Fenti M.2. és M.3. pont szerinti szakemberek között az átfedés megengedett, azaz egy szakemberrel több feltétel is igazolható, ha adott szakember több követelménynek is megfelel.
Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - az M.1., M.2., és M3 pontokban előírt alkalmassági követelmények esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek, továbbá a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesített szolgáltatás ellenértékének megfizetése számla alapján a Kbt.135.§(1),(5)-(6),(9)bek., Ptk.6:130.§(1)-(2)bek. alapján 30 naptári napon belüli átutalással történik. AK előleget nem fizet. 7 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be igazolt teljesítés alapján. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Késedelmi kötbér: a teljes nettó Tervezői Díj 0,5 %-a naptári naponta, de legfeljebb 30 napi kötbérnek megfelelő összeg. Kötbérmaximum elérése esetén: elállás vagy felmondás. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó Tervezői Díj 20 %-a. Hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó Tervezői Díj 0,5 (fél) százaléka, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után.
AK a Kbt. 134.§ (2)-(3) bek. szerinti biztosítékot ír elő. A Kbt. 134.§ (2) szerinti biztosíték a nettó Tervezői Díj 2,5%-a, (3)bek. szerinti biztosíték 0-12 hó 2%, 13-24 hó 1%. A biztosítékot a Kbt.134.§(6)a) szerint kell biztosítani. Az ajánlatban a 134.§(5) szerint kell nyilatkozni.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás: -
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/12/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK a bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § -t alkalmazza. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az AT részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlattétel feltétele 5 000 000 Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtása a Kbt.54§(2) szerint. Átutalással való teljesítés esetén számlaszám: Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01501559-00000000, közlemény: SE-NOIKK tervezés, ajánlati biztosíték. Az ajánlatban be kell nyújtani az igazolást a rendelkezésére bocsátásról. Ajánlati biztosíték: Kbt.54. § és 41/A.§(1) szerint. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
2. Az ajánlathoz csatolandó az értékelési szempontok körében értékelésre kerülő szakemberek részletes, aláírással és keltezéssel ellátott szakmai önéletrajza.
3. Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-10 pont között. A pontkiosztás módszere: ajánlati ár szempont esetén fordított arányosítás, a szakmai értékelési szempontok esetén egyenes arányosítás, részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
4. AK a Kbt.75.§(2)bek.e) pontját nem alkalmazza.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
6. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt.66.§(5) és a 424/2017.(XII. 19.)Korm.rendelet11.§(1) szerint, és tartalmaznia kell AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan .
7. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását elfogadja.
8. Hiánypótlás a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően. 9. AT-nek és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek az ajánlat részeként csatolni kell az aláíró személy aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának elektronikus másolatát.
10. Az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt.65.§(7) és Kbt. 66.§(6) bek.nek megfelelően, a nemleges nyilatkozat is csatolandó.
11. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló vagy kezességvállaló ny.) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
12. Az ajánlatban nyilatkozatot kell csatolni arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén (legkésőbb) a szerződés megkötésével egyidejűleg szakmai felelősségbiztosítást köt és azt a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja tervezési szolgáltatás nyújtására. A felelősségbiztosítás minimális összege legalább 50 millió Ft káreseményenként és legalább 100 millió Ft évente. Amennyiben a nyertes a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és ez esetben – ha AK eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta – a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
13. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei kötelezően előírnak. Irányadó idő: az EKR rendszerideje.
14. Az ajánlati kötöttség 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. Az eljárás során a kommunikáció a Kbt.41/A.§ és 41/C.§ szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy- amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pont esetében a bontás helyszíne: 1146 Budapest Hermina út 49. 1. emelet 2. számú tárgyaló. és a bontásra vonatkozó információk: Kbt. 68. § (1), (1a), (2)-(4), (6) bek. szerint. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas15. FAKSZ: Dr. Kiss László (00172)
15. Patológia feladata: az elhunyt betegeknél boncolás során a halál okának megállapítása, holttestek tárolása, illetve szövettani vizsgálatok végzése. Patológia kialakítása a „60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről” előírási szerint.
16. A jótállási időszak az utolsóként átadott Terv átadásától számított 24 hónap.
17. A felhívás IV.2.6) pontjában foglalt előírással összefüggésben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a, hogy az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák