Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/206
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.25.
Iktatószám: 20369/2021
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány
Teljesítés helye: Vasvár 2033; 2029/1; 2029/2; 2030; 2031 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasvári Nagytérségi Népfőiskoláért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 19303507118
Postai cím: Alkotmány Utca 1
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szörényiné Tóth Emőke projektasszisztens
Telefon: +36 308528590
E-mail: szorenyine.emoke@nepfovasvar.hu
Fax: +36 308528590
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001267332021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001267332021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Építész tervezői szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001267332021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vasvári Nagytérségi Népfőiskolai Központ épületének szállással, melegkonyhával, konferencia és oktatási területtel, népfőiskola számára irodákkal, utcai közműbekötések megtervezése:
- tanulmányterv elkészítése
- építési engedélyezési terv elkészítése
Opcióként:
- közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas 1 darab kiviteli tervdokumentáció és a hozzá kapcsolódó árazatlan, továbbá árazott költségvetési kiírások elkészítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Építész tervezői szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Vasvár 2033; 2029/1; 2029/2; 2030; 2031 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vasvári Nagytérségi Népfőiskolai Központ épületének szállással, melegkonyhával, konferencia és oktatási területtel, népfőiskola számára irodákkal, utcai közműbekötések megtervezése:
- tanulmányterv elkészítése
- építési engedélyezési terv elkészítése
Opcióként:
- közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas 1 darab kiviteli tervdokumentáció és a hozzá kapcsolódó árazatlan, továbbá árazott költségvetési kiírások elkészítése
Alapadatok:
helyszín: Vasvár 2033 hrsz.
terület nagyság: 3 ha 6721 m2
övezeti besorolás: Kre – Különleges rekreációs terület
Elvárások:
- Az épület 80 db kétágyas, fürdőszobás, emelt szintű háromcsillagos hotelszobával, 300 adagos konyhával, 140 férőhelyes étteremmel, a szükséges gazdasági bejárattal rendelkezzen.
- 300 fős konferencia nagyteremmel, 4db 75 férőhelyes szekció teremmel és 4db 20-20 fős oktatóteremmel rendelkezzen. A konferencia zónához bútor raktár, technikai helyiség, tálaló-büfé tervezése szükséges, a hotel bejárattól külön bejárati lehetőséggel.
- Az épületnek meg kell felelnie a hotelekkel szemben támasztott követelményeknek, legyen hall, recepció, háttér irodák, vizes blokk, drink bár, személyzeti öltöző stb.
- A hotel működéséhez szükséges irodákon kívül, tervezni szükséges további 15 fő részére irodákat, akik a Népfőiskolai feladatokat végzik.
- Szerver központ tervezése, a modern oktatási környezet elvárásainak megfelelően a szobákban, előadótermekben, kültéri helyszíneken internet elérés biztosításával.
- Az épület főbb közösségi helyiségein kívül a szobákat és a konyhát is hűteni kell. (A fűtés távhővel lesz megoldva, amit a hrsz.: 2029/1 és 2029/2 telkekről kell biztosítani. A távhőt a település termálvizes kútja biztosítja, ez megújuló energia. A használati melegvizet helyben kell készíteni.)
- Az épületet úgy kell megtervezni, hogy minél kisebb költséggel, minél gazdaságosabban lehessen üzemeltetni, minél nagyobb részarányban megújuló energiával.
- A telken 80 férőhelyes személygépkocsi parkolót, gazdasági bejáratot, és hulladék tárolót kell tervezni. A terület többi részét parkosítani szükséges, itt tervezni kell egy kisméretű játszóteret, egy minta kertészetet, amelyben szabadműveléses ágyás és üvegház és egy 300 m2-es kertészeti oktató épület is van.
- A telekhez meg kell tervezni a szükséges közmű bekötéseket, úgy mint ivóvíz vezeték, szennyvíz vezeték. A földgáz, elektromos áram és hírközlési vezetéket szolgáltató tervezi. A hőtávvezeték tervezése a hőközpontból a tervezett épületig tervező feladata.
Építmények nagysága:
- A konferencia hotel épület becsült nettó összterülete: 5.000 m2
- A kertészeti oktató épület becsült nettó területe: 300 m2
- Az üvegházak becsült nettó területe: 200 m2
Tanulmányterv:
Készítése: M 1:200-as léptékben, melyből az épület működése, kialakítása, megjelenése egyértelműen megállapítható.
Tartalma: Helyszínrajz M 1:1000, alaprajzok M 1:200 léptékben, valamint külső látványtervek készítése. Műszaki leírás, mely ismerteti a funkciókat, kapcsolatokat, működést, kapacitás adatokat, mely megbecsüli a várható fűtési energiát, napi vízfogyasztást és az elektromos áram igényeket.
Építési engedélyezési terv:
Tartalma: Az építési engedély terveket a vonatkozó jogszabályi tartalommal kell elkészíteni. A terv-dokumentációnak tartalmaznia kell a telekbehajtásra az engedélyezési terveket, valamint a szükséges közműveknek az utcai hálózatra a rácsatlakozást. Tartalmazza a liftek engedélytervét is. Tervező az engedélyezési eljárásokat lefolytatja az ÉTDR felületen Megbízó nevében.
Amennyiben a helyi építési szabályt módosítani kell, az nem képezi tervező feladatát.
Amennyiben nem áll rendelkezésre az igényelt közmű kapacitás, bővítésének megtervezése szintén nem képezi feladatát a tervezőnek.
Opció
Közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas 1 darab kiviteli tervdokumentáció és a hozzá kapcsolódó árazatlan, továbbá árazott költségvetési kiírások elkészítése:
Tartalma: Az épület megépítéséhez szükséges összes szakági terveket tartalmaznia kell, a telken belüli közmű kiépítéssel és utcai vezetékre csatlakozással együtt. A telken belüli burkolatok, kertészeti kialakítás, kerítés is tervező feladata. Belsőépítészeti terv készítése, amelynek tartalmaznia kell az összes egyedi bútor tervét, a kereskedelemben kapható bútorok, burkolatok lámpák, piperetárgyak, függönyök kiírását, az épület feliratokat. (Nem tartalmazza az épület megnyitásához szükséges fel-szereléseket, mint ágynemű, törölköző, evőeszközök és étkészletek, poharak, munkaruha stb.)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M2) a) pontjában előírt "É" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 20
2 A felhívás III.1.3) M2) b) pontjában előírt "T" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 10
3 A felhívás III.1.3) M2) c) pontjában előírt "G" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 10
4 A felhívás III.1.3) M2) d) pontjában előírt "TK" kategóriás szakember többlet szakmai gyakorlata (0-36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontjában megjelölt tanulmányterv és építési engedélyezési terv elkészítése mellett Ajánlatkérő opcióként megrendelheti nyertes ajánlattevőtől a kivitelező kiválasztására indítandó közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas 1 darab kiviteli tervdokumentáció és a hozzá kapcsolódó árazatlan, továbbá árazott költségvetési kiírások elkészítését is, amennyiben a rendelkezésre álló anyagi fedezete ezt lehetővé teszi, vagy annak hiányában Ajánlatkérő az ennek lehívásához szükséges forrást ki tudja egészíteni.
Az opciós lehívásának időszaka a szerződéskötéstől számított 1 év.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pont kiegészítése:
- tanulmányterv elkészítése: a szerződéskötéstől számított 30. naptári nap;
- építési engedélyezési terv elkészítése: Ajánlatkérő által jóváhagyott tanulmánytervtől számított 90. naptári nap;
Opció:
- közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas kiviteli tervdokumentációk és árazatlan, továbbá árazott költségvetési kiírások elkészítése: a véglegessé vált építési engedély dátumától, valamint az opció megrendelésétől számított 120. naptári nap.
A határidők minden esetben naptári napban számítandók.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
2. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása: ajánlattevőnek (közös ajánlattevők vonatkozásában legalább az egyik közös ajánlattevőnek) szerepelnie kell a Magyar Építészkamara cégnyilvántartásában.
3. Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az Ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az Ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
4. Kizáró okok igazolása: a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§ - 16. §-a alapján:
- a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá;
- a Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá;
- a Kr. 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített Ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek;
- a Kr. 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi, A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
- A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
5. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani az előírt szakmai alkalmasság igazolására, amelyben megadja a Magyar Építészkamara cégnyilvántartásában szereplő azonosító számát, továbbá annak lekérdezéséhez szükséges elektronikus elérési útvonalat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdés alapján e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
Pi1) Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, építész tervezői szolgáltatásból származó, az általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozata, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja
A további információkat a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben
P1) Az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, építész tervezői szolgáltatásból származó, az általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem érte el a nettó nettó 150 mFt-ot, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő az előírás szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a P1) alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdés alapján e körben elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
Mi1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek referencia igazolást/nyilatkozatot köteles benyújtani. A referencia igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmazni:
- ajánlattevő neve, címe;
- a szerződést kötő másik fél neve;
- a szerződést kötő másik fél címe;
- a szerződést kötő másik fél vonatkozásában felvilágosítást adó személy:
-- neve
-- beosztása
-- telefonszáma
- a teljesítés tárgyának pontos megjelölése;
- a szolgáltatáshoz kapcsolódó építmény szobaszámára vonatkozó adat megadása (darab);
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesített szolgáltatás új építésű, konferencia teremmel rendelkező, szálláshely biztosítását szolgáló építmény véglegessé vált építési engedéllyel rendelkező generál terveinek elkészítésére irányult;
- a teljesítés kezdő időpontja (év/hónap/nap);
- a teljesítés befejező időpontja (év/hónap/nap);
- arra vonatkozó információ, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Mi2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania:
- a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember megjelölésére vonatkozó, ajánlattevő részéről megtett, cégszerűen aláírt nyilatkozat;
- a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletraj, amely legalább az alábbi információkat tartalmazza:
-- szakember neve;
-- szakember beazonosításához szükséges személyes adatok (lakcím, születési időpont);
-- szakember munkahelyének megjelölése;
-- az előírt kamarai jogosultság igazolására a kamarai azonosítószám, és a hatósági nyilvántartás elektronikus elérési útvonalának megadása;
-- amennyiben a szakember rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal, abban az esetben annak első megszerzésének dátuma;
- a teljesítésébe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt közreműködői nyilatkozata arról, hogy rendelkezésre áll majd a szerződés teljesítése során.
Az M2) pontban előírt a), b), c), d) alpontban előírt szakember szakmai többlettapasztalata értékelési szempont, így a szakemberek III.1.3) Mi2) pont szerinti bemutatását már az ajánlat részeként be kell nyújtani.
Amennyiben a megjelölt szakember nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, hanem csak a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek állnak fenn esetében, abban az esetben az alábbiakban jelzett további igazolások benyújtása is szükséges:
- végzettséget igazoló diploma vagy oklevél egyszerű másolata;
- a jogszabályban előírt minimális szakmai gyakorlat igazolása a szakmai önéletrajz részeként.
A további információkat a dokumentáció II. fejezetét képező ajánlati felhívás kiegészítése tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben
M1) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben nem rendelkezik már megvalósult (teljesítés igazolással igazolt) legalább 1 db teljes egészében új építésű, legalább 55 szobás, konferencia teremmel rendelkező, szálláshely biztosítását szolgáló építmény véglegessé vált építési engedéllyel rendelkező generál terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.
A referencia (referenciák) vonatkozásában Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciát (referenciákat) veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M2) Nem rendelkezik az alábbiakban ismertetett szakemberrel:
a) legalább 1 fő vezető tervezővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 2. pontban meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (É- teljes körű tervezői jog/korábban É1) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
b) legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 30. pontban meghatározott tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (T- jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;
c) legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 32. pontban meghatározott építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (G- jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik;
d) legalább 1 fő tervezővel, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet 1. mell. I. Szakma 3. pontban meghatározott
településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (TK- jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Amennyiben a szakemberberek rendelkeznek érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt.
Valamennyi előírt szakember többlet szakmai gyakorlati ideje egyben értékelési részszempont is.
Egy szakember együttesen legfeljebb kettő szakterület vonatkozásában vonható be az a)-d) alpontokban előírt alkalmassági feltételek igazolására.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők az M1) és M2) alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
Az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő nem biztosít előleget.
A részszámlák benyújtása az alábbiak szerinti, teljesítés igazolással rendelkező teljesítést követően történik:
a) tanulmányterv elkészítése, és átadása Ajánlatkérő részére;
b) építési engedélyezési terv elkészítése, és benyújtása az Építési Hatóság felé;
Opció lehívása esetén:
c) közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas kiviteli tervdokumentációk és árazatlan, továbbá árazott költségvetési kiírások elkészítése, és átadása Ajánlatkérő részére.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által vállalt kötelezettségek Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően fizeti meg az ellenszolgáltatás összegét 30 napos banki átutalással.
A Kbt. 135.§ (6) bekezdés alapján ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás kifizetése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 27/A.§ szerint jár el.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
a) Késedelmi kötbér
Amennyiben a teljesítési határidő vonatkozásában ajánlattevő az érdekkörében felmerült okok miatt késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a nettó szerződéses díj összege, mértéke annak 1%-a, minden megkezdett nap után, maximuma a szerződéses díj 20%-a.
b) Meghiúsulási kötbér
Amennyiben ajánlattevő késedelme a teljesítési határidő vonatkozásában meghaladja a 20 napot, abban az esetben Ajánlatkérő jogosult a szerződés egyoldalú felmondására, továbbá ezen esetben ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó szerződéses díjnak 30%-a.
Amennyiben Ajánlatkérő alkalmazza a meghiúsulási kötbért, annak összegébe beszámításra kerül az ajánlattevő részéről esetlegesen teljesített késedelmi kötbér összege.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/11/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/11/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A bontásra irányadóak továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ában foglaltak szerint az EKR-ben történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A beszerzés tárgya építészmérnöki tervezési szolgáltatás beszerzése, amely során az elkészítendő tanulmányterv, engedélyes terv és kiviteli terv egymáshoz szorosan kapcsolódik, továbbá a tervezési feladatok egységes ellátása, időbeliségének optimalizálása érdekében Ajánlatkérő nem biztosítja részajánlattétel lehetőségét.
2. Ajánlatkérő a sikeres ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: 2021. november 2. 10.00 óra, gyülekező Vasvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, polgármesteri titkárságon, Vasvár, Alkotmány u. 1.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján ad tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
4. Ajánlatkérő az eljáráson való részvételt ajánlati biztosítékhoz köti, amely összege 1.000.000 Ft.
Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdés alapján az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Ajánlatkérő számlaszáma: OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11747075-21443545-00000000 számla
Közlemény rovatban kérjük feltüntetni az eljárás azonosítóját: HKT-061/2021
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolását (banki átutalás esetén a bank által kiállított erre vonatkozó igazolást) az EKR rendszerbe kell csatolni.
5. Ajánlattevőnek az ajánlatához ki kell töltenie az alábbi, az EKR rendszerben űrlapként megtalálható alábbi nyilatkozatokat:
- Felolvasólap;
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat;
- Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról;
- Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat;
- Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozat;
- Nyilatkozat üzleti titokról;
- EEKD.
6. Az egyéb kitöltendő nyilatkozatmintákat, valamint a benyújtandó anyagok iratjegyzékét a dokumentáció tartalmazza.
7. Amennyiben ajánlattevő az EKR rendszerben megtett elektronikus nyilatkozatokon túl egyéb nyilatkozatokat is feltölt az EKR rendszerben, abban az esetben az ajánlatában csatolnia kell (fel kell tölteni) ezen nyilatkozatokat aláíró, cégjegyzésre jogosult személy hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, egyszerű másolat formájában.
8. A II.2.5) pont kiegészítése:
Kiosztható pontszámok: minimum 0 pont, maximum 100 pont.
Pontkiosztás módszere:
Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás
Szakemberek többlet szakmai gyakorlati ideje: egyenes arányosítás
A pontkiosztás részletes leírását és képletét az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
9. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, a szerződés teljes időszakára, továbbá az előírt jótállási időszakra tervezői szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie legalább 50.000.000 Ft/év, és 25.000.000 Ft/káresemény mértékben.
Az előírt szakmai felelősségbiztosítás a szerződéskötés feltétele, amely nem teljesülése ajánlattevő részéről a szerződéstől történő visszalépésnek minősül.
10. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.1) M2) pontjában előírt, és ennek igazolására ajánlattevő által bemutatott szakemberek az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepeljenek az adott pozícióhoz elvárt, vagy azzal egyenértékű érvényes jogosultságokkal, aktív tagi státusszal.
11. Figyelemmel a Kbt. 35.§ (8)-(9) bekezdésére Ajánlatkérő ez úton jelzi, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
12. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdés alapján ez úton tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívás III.1.2) P1), III.1.3) M1) és M2) pontjaiban rögzített alkalmassági feltételeket a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.
13. Nemzeti illetőségű ajánlattevő esetében az EEKD-ben a kizáró okok vonatkozásában, az adott kizáró ok fennállására adott válaszon túl ajánlattevőnek nem kell megadnia sem az elektronikusan elérhető nyilvántartás elérhetőségét (URL), sem az adatbázisokat üzemeltető szervezetek nevét, tekintettel arra, hogy ezt Ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 6.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján.
Amennyiben ezen adatokat ajánlattevő mégis szerepelteti az EEKD-ben, azokat Ajánlatkérő az értékelés során figyelmen kívül hagyja.
14. A közbeszerzési eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megjelölése: Dr. Schablauer Péter FAKSZ (00182)
15. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy jelen felhívás karakter korlátozása miatt a felhívás kiegészítését az EKR rendszerben jelen eljáráshoz csatolt dokumentáció II. fejezete tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák