Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/202
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.19.
Iktatószám: 20452/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat
Teljesítés helye: 4531 Nyírpazony, Vasvári Pál utca 32. HRSZ.: 124/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15732358215
Postai cím: Arany János Utca 14
Város: Nyírpazony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4531
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gerliczki Andrea
Telefon: +36 202321181
E-mail: ricotender@gmail.com
Fax: +36 42230583
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nyirpazony.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001240232021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001240232021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Helyi gazdaságfejlesztés-ebédlő kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001240232021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
4531 Nyírpazony, Vasvári Pál utca 32. HRSZ.: 124/1 az iskola területén lévő kazánház átalakítása, bővítése 200 adagos
melegítő-tálalókonyha és 60 fős étterem kialakítása.
Átalakítás és bővítés előtt 118,41 m2
Átalakítás és bővítés után 275,43 m2
Bővített nettó alapterület: 157,02 m2
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás esetében tekintettel arra, hogy a közpénzek hatékony felhasználását nem eredményezné, illetve a kivitelezési munkák természete sem teszi lehetővé a részekre bontást. Továbbá jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás olyan gazdasági egységet alkot, amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre való szétbontását, az egyes részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nehezen kivitelezhető, továbbá a különböző kivitelezők általi munkavégzés negatívan hatna az építési beruházás megvalósításának minőségére.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Helyi gazdaságfejlesztés-ebédlő kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4531 Nyírpazony, Vasvári Pál utca 32. HRSZ.: 124/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4531 Nyírpazony, Vasvári Pál utca 32. HRSZ.: 124/1 az iskola területén lévő kazánház átalakítása, bővítése 200 adagos
melegítő-tálalókonyha és 60 fős étterem kialakítása.
Átalakítás és bővítés előtt 118,41 m2
Átalakítás és bővítés után 275,43 m2
Bővített nettó alapterület: 157,02 m2
A megvalósítandó kivitelezési tevékenység építési engedélyköteles tevékenység. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett. Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Telj.-be bevonásra kerül min.1fő olyan szakember aki közhasználatú épületen végzett építési munka irányításában szerzett (projektvez./építésvez./műszaki vez.) tapasztalattal rendelk. (igen/nem) 10
2 Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet 6 helyszínen tartását (igen/nem) 5
3 Az előírt jótállási időn felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 36 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00041
II.2.13) További információ
VI.3.9) pont folytatása
20. Az ajanlatkerő az 1. minősegi ertekelesi szempont vonatkozasaban a projektvezető/épitésvezető/műszaki vezető fogalma alatt olyan szakembert ert, aki projektvezetőkent/épitésvezetőkent/műszaki vezetőként az adott kivitelezesi folyamatot szakmailag személyesen iranyítja. A feladat soran kapcsolatot tart a megrendelővel, összehangolja, iranyítja és ellenőrzi a különböző szakágak munkáját. Minden szakmai tapasztalat projektvezetői/épitésvezetői szakmai tapasztalatnak minősül, amelynek soran a bemutatott szakember a fenti tevékenységeket végezte. Ajanlatkerő a felelős műszaki vezetői
tapasztalatot egyenértékűnek fogadja el.
21. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
22. Eljaro faksz: Dr. Gerliczki Andrea, lajstromszam:00331

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján előírja a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
igazolásoknak az ajánlatban történő benyújtását.
A kizáró okok igazolása az ajánlat benyújtásakor egyszerű nyilatkozattal történik.
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek külön-külön) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát (elektronikus űrlapon) arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek (GSZ) nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (elektronikus űrlapon) (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont).
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevőnek a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt.
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz kell csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az ajánlatkérő köteles azt elfogadni, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. [Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés].
Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114./A. § szerint ellenőrzi. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Kr. 1. § (7) bekezdése.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be (Kbt. 74. § (1) bek. b pont). Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. Kbt.65.§(1) bek. c)pontja és a 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1) bek. alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét,ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal v. szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5)bekezdésére is. A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok,ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § bekezdés alapján előírja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak az ajánlatban történő benyújtását, az alábbiak szerint:
P/1) Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontjára és a 19. § (5) bekezdésére tekintettel köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő az árbevételről szóló irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azaz a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti együtt megfelelés esetén a közös ajánlattevők árbevétele összeadódhat.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében meghatározottak szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti – magasépítési tevékenység- nettó árbevétele összesen nem éri el a 62.000.000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § bekezdés alapján előírja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak az ajánlatban történő benyújtását, az alábbiak szerint:
M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ban foglaltakra figyelemmel) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetése az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő neve
b) a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve,
elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím)
c) a teljesítés helye
d) a referenciamunka rövid ismertetése, a szerződés tárgya, az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett
tartalommal
e) a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó,
nap részletezettséggel
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
A Rendelet 22. § (5) bek., 21/A §-a irányadó.
A 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Más gazdasági szereplőkkel történt közös teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Teljesítettnek minősül a szerződés, amennyiben a teljesítés a vizsgált időszakban (az eljárást megindító jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban) a szerződést kötő másik fél által kiadott teljesítés igazolással lezárult.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse annak a szakembernek nevét, képzettségét illetve végzettségét, szakmai gyakorlatát, akit az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:
ad1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel.
Ezen esetben a nyilatkozatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján ajánlatkérő ellenőrzi.
Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság meglétét és érvényességét igazoló dokumentum (kamarai határozat) csatolandó egyszerű másolatban. VAGY
ad2. amennyiben a megjelölt szakember az ad1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban nem szerepel, úgy csatolandó az előírt végzettséget illetve képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat minimum az alábbi
részletezettséggel kell megadni: az ellátott feladat, tevékenység ismertetése; a tevékenység kezdő és befejező ideje (év,hónap pontossággal). Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati idők csak egyszer
számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Minden a szakmai önéletrajzban feltüntetett naptári hónap egész hónapként kerül figyelembe vételre.
Ajánlattevőnek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, és hogy a jelen pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel állnak munkaviszonyban, tagsági- vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban.
Csatolandó az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, jelen pontban meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséget (vagy azzal egyenértékű végzettséget), valamint szakmai tapasztalatot.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§ (4),
Kbt. 69.§ (11a), Kbt. 35.§ (2a) és a Kbt. 65.§ (12) bekezdéseiben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezikaz eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül
megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább nettó 100 m2 alapterületű épületbővítésre vonatkozó referenciával.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt
alábbi végzettséggel illetve képzettséggel rendelkező szakemberrel:
- M.2.1. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot
szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-É szakirányú, (vagy a
hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) vagy azzal egyenértékűnek
tekintett jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve szakmai
gyakorlati idővel rendelkezik;
- M.2.2. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot
szabályozó 266/ 2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV szakirányú, (vagy a
hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti) vagy azzal egyenértékűnek
tekintett jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve szakmai
gyakorlati idővel rendelkezik;
- M.2.3. Egy fő szakember, aki a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot
szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG szakirányú, (vagy a
hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII .5.) Korm. rendelet szerinti) vagy azzal egyenértékűnek
tekintett jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve szakmai
gyakorlati idővel rendelkezik;
Egy pozícióra kizárólag egy fő jelölhető.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
A Fentiekben előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „ vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Kötbérek:
Késedelmi kötbér: A nettó vállalkozói díj 1 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 30 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozói díj 30 %-a.
Kötbérre vonatkozó közös szabályok:
- A Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettség alól abban az esetben mentesül, ha szerződésszegésért való felelősségét a Ptk. 6:142. §-a alapján kimenti.
- A kötbér késedelmes megfizetése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
- A Megrendelő kötbérigényei érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
2. Jótállás:
Ajánlatkérő az épületszerkezetekre és az azok létrehozásánál felhasznált termékekre és anyagokra, beépítésekre, beszerelésekre, helyiségekre 12 hónap jótállást ír elő (előírt jótállás).
Az előírt jótálláson felül vállalt jótállási időtartam értékelési szempont. A jótállási időszak kezdete a kivitelezéssel érintett beruházás műszaki átadás- átvételét követő nap.
3.Előleg-visszafizetési biztosíték: Ajánlatkérő nettó vállalkozói díj legfeljebb 15 %-ának
megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Vállalkozó az igényelt előleg mértékéig, a Vállalkozói Díj 5%-án felüli összegre köteles Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtására. Az előleg-visszafizetési biztosítékot a Megrendelő abban az esetben jogosult felhasználni, ha Vállalkozó a biztosított előleg összegével nem számol el szerződésszerűen, a biztosított előleget nem szerződésszerűen használja fel, a szerződést bármely okból nem teljesíti és ezért a biztosított előlegre visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleg elszámolásáig kell folyamatosan rendelkezésre állnia. Az előleg elszámolására vonatkozó szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
4. Teljesítési biztosíték: A Kbt.134. § (2) bekezdés alapján, nettó Vállalkozói díj 5%-a, a teljesítési biztosítékot a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 15 naptári napon belül átadni ajánlatkérő részére.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésétől számított 15 naptári napon belül nem bocsátja ajánlatkérő rendelkezésére, ajánlatkérő elállhat a szerződéstől.
5. Jólteljesítési biztosíték mértéke nettó vállalkozói díj 3%-a. A nyertes ajánlattevő köteles a jólteljesítési biztosítékot a jótállási időszak kezdő napján átadni a jótállás jogosultja részére.
A biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsájtásáról az ajánlatban elektronikus űrlapon nyilatkozni kell.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és biztosítékok részletes szabályait a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása utófinanszírozással valósul meg.
A pénzügyi finanszírozási formája: Európai Uniós támogatás és saját forrás
Forrás: TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025
Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik a teljesítést követő 30 napon belül.
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (8) bekezdés alapján az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § irányadó.
Nyertes ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát kell kibocsátania.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által igényelt és az Ajánlatkérő által megfizetett előleget arányosan a részszámlák és a végszámla összegébe számítja be, és az előleg megfelelő részével csökkentett vállalkozói díjrészletet fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. §-ában foglaltaknak megfelelően, a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel
Ajánlatkérő biztosítja a részszámlázás lehetőségét.
Az ajánlatkérő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően, az előlegszámlán kívül, 3 db részszámlát és 1 db végszámlát (100%-os
műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi fok teljesítésekor) fogad be.
- az 1. részszámla az építési munkálatok 15 %-ának teljesítését követően nyújtható be;
- a 2. részszámla az építési munkálatok 50 %-ának teljesítését követően nyújtható be;
- a 3. részszámla az építési munkálatok 80 %-ának teljesítését követően nyújtható be;
- a végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárásnak.
A részszámla összegét a szerződés szerinti kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke alapján kell meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A teljesítésigazolás kiállítására a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kerül sor.
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez Alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak irányadóak.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. §(1) bekezdés b) pontja irányadó. Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 27/A §-a, a 135. § (1) bek., az (5)-(6) bek., a Kbt.135. § (3) bek. alapján a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155.§-a.
A feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó, a Kbt. 35. § (9) bek. szerinti
gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/11/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/11/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik. Az ajánlatok benyújtásának helye: EKR.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az EKR r. 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a korábbi, fedezethiány miatt eredménytelen eljárás alapján támogatás kiegészítése/átcsoportosítása iránti igényt nyújtott be. A szerződés akkor lép hatályba, amikor a többlettámogatási igény vonatkozásában a támogatási szerződés módosításra kerül és/vagy az Önkormányzat úgy dönt, hogy a szükséges összeget önerőből megelőlegezi és/vagy biztosítja és a nyertes ajánlattevőt erről az Ajánlatkérő tájékoztatja. Amennyiben a fenti rendelkezések a Szerződés aláírását követő 12 hónapon belül nem
teljesülnek, – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelővel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 800.000 HUF
A befizetés helye: 4531 Nyírpazony, Arany J. u. 14.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10044001-00339818-00000024
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) szerint. Az ajánlatba csatolni kell: – AT bankjának hivatalos igazolását az ajánlati biztosítékösszegének terheléséről, vagy az AK bankszámlájára történő befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot,egyszerű másolatban, vagy – pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezesség vállalást igazoló dokumentum eredeti példányát, vagy – biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény eredeti példányát. A pénzügyi intézmény vagy a biztosító által vállalt garancia esetén a dokumentumnak tartalmaznia kell a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználásra vonatkozó utalást.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Fordított arányosítás: „ajánlati ár”; pontozás: 1. 2. minőségi értékelési szempont; egyenes arányosítás: 3. minőségi értékelési szempont.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK nem alkalmazza a Kbt. 33. § (1) bek.-t és 114. § (11) bekezdését, 75.
(2) bek. e) pontját.
2. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. rendelkezéseit.
3. Csatolandó nyilatkozatok (Űrlap)
- Felolvasólap
- Kbt. 66. § (2) bek.
- kizáró okok
- Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja
- kizáró okokról az alváll. és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek
- folyamatban levő váltbejegyzési elj.
- Kbt. 66. § (6) a) és b) pont
- üzleti titokról
- a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról
- teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről
- felelősségbiztosítás
- fordítás
- ütemterv
- Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdése szerint
- Nyíl. ért. szemponthoz megajánlott szakemberről, önéletrajz, nyilatk. rendelkezésre állásról
4. Csatolandó egyéb dokumentumok:
- Fedőlap
- Ajánlati biztosíték teljesítését igazoló dokumentum
- Műszaki ajánlat (ae)
- Teljesítmény nyilatkozatok (ae)
- Aláírási címpéldány/aláírás-minta
- Árazott költségvetés (cégszerűen aláírt formában és elektronikus formátumban) (kötelező, szakmai
ajánlat)
- Közös ajánlattételi megállapodást (ae)
- Meghatalmazás (ae)
- Cégbírósághoz benyújtott változásbej. kérelem és a beérkezéséről a cégbíróság által küldött
igazolás (ae)
- fordítások (ae)
- szerződés/előszerződés/más kötelezettség vállalás (a.e.)
- EKRr. 2. § (5) bek. szerinti nyilatk.
- referenciaigazolás/nyilatkozat
- Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről
- Önéletrajz (ae)
- Jogosultság meglétét és érvényességét igazoló dokumentum (ae)
- Oklevél másolata (ae)
- önéletrajz (ae)
- Szakember rendelkezésre állási nyilatkozata
- nyilatk. 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. § (5) bek-re
5. A nyertes kiválasztása Kbt. 76. § (2) c) pont pontszám alsó-felső határa: 0-10. Módszertan: fordított
arányosítás: „ajánlati ár”; pontozás: 1. 2. minőségi értékelési szempont pont; egyenes arányosítás: 3.
minőségi értékelési szempont. AK a 3. minőségi értékelési szempont esetében a Kbt. 77. § (1) bek
szerint meghatározott minőségi kritériumokat amelyeknél kedvezőbb megajánlás esetén a max.
pontot adja.
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
7. Elszámolás, ajánlattétel, kifizetés pénzneme HUF.
8. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek a referenciák esetében a teljesítés napján, az árbevételre vonatkozó adatok
esetében pedig a tárgyév utolsó napján érvényes, MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia és az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz szükséges csatolnia.
9. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott
határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. (CET)
10. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdálkodó
szervezet (projekttársaság) létrehozását.
11. Alvállalkozók: AK előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk történő feltüntetését.
12. Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő
gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el
kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélküli
letöltéséhez regisztráció szükséges az EKR-en a következő címen: https://ekr.gov.hu, regisztrációt
követően van lehetőség a dokumentumok teljes körű, közvetlen és díjmentes elérésére. AK rögzíti,
hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban
felmerült technikai problémákért.
13. A kommunikáció 424/ 2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §. alapján az EKR-ben történik. Bontás
EKR.rend.15.§ szerint.
14. Felelősségbiztosítás előírt limitje: legalább nettó 10.000.000,- HUF/kár és 50.000.000.-
HUF/év. Tárgya: felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All
Risks") biztosítás. Csatolandó ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő
biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
15. Egyenértékű megajánlás esetén Ajánlattevő köteles kétséget kizárólag igazolni, hogy a
megajánlott termék megfelel az AK által meghatározott szakmai minimumkövetelményeknek.
16. Az ajánlatokat olvasható és nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani. Az ajánlat
összeállítása során figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §-ában foglaltakra.
17. AK a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a
gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és
a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
18. AK valamennyi, a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményt a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
19.Előírt jótállás alatt ajánlatkérő az épületszerkezetekre és az azok létrehozásánál felhasznált termékekre és anyagokra,
beépítésekre, beszerelésekre, helyiségekre általa előírt 12 hónapon jótállási időtartamot érti.
Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.13. pontban
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges