Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/206
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.25.
Iktatószám: 20568/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Miskolc, Szentpéteri kapu 95. hrsz: 3073/132.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: önkormányzati feladatok ellátása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735605205
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Angyalné dr. Soltész Kitti
Telefon: +36 46512700
E-mail: soltesz.kitti@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001054592021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001054592021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: JÓZSEF ATTILA KÖNYVTÁR ENERGETIKAI TERVEZÉSE
Hivatkozási szám: EKR001054592021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
TOP-6.5.1-19-MI1-2020-00003 azonosító számú „Miskolc, József Attila Fiókkönyvtár energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósításához szükséges projekt terv és építészeti- és szakági kiviteli tervdokumentációk elkészítése, továbbá a TOP-6.5.1-19 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. Felhívásban előírt Projekt terv elkészítése, összeállítása.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a József Attila Könyvtár, mint közcélú kulturális intézmény energetikai felújítását, korszerűsítését tervezi az intézmény telephelyén (Miskolc, Szentpéteri kapu 95., hrsz.:3073/132).
Az intézmény tevékenységi köre: kulturális ismeretterjesztés, kis csoportos kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása.
Az ingatlan Miskolc, Szentpéteri kapu városrészben, a Megyei Kórház főbejáratával szemközt, frekventált helyen található. A tárgyi épület úszótelekként helyezkedik el – pergolás átjáróval összekötve - a szomszédos ingatlanon álló hasonló kialakítású épülettel.
Az épület lapostetős, pince+ fsz. kialakítású, vb. pillérvázas, hagyományos tégla falazattal. Jellemző homlokzati anyaghasználata: kőlap, téglaburkolat és a fémszerkezetű nyílászárók. Az épület nincs hőszigetelve, a jelenleg hatályos hőtechnikai szabványnak nem felel meg.
Tervezési feladatok:
1./ projekt terv, valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján pontosított végleges projekt terv elkészítése, összeállítása továbbá
2./ kiviteli tervdokumentációk elkészítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SZOC.OSZT. ÉP-NEK ENERGETIKAI KORSZ. - TERVEZÉS
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71320000-7
71321000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, Szentpéteri kapu 95. hrsz: 3073/132.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tárgyi energetikai felújítás keretében elvégzendő tervezői feladatok:
1./ Projektterv elkészítése, valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján pontosított végleges projekt terv elkészítése, összeállítása
Tervezői feladat a TOP-6.5.1-19 Pályázati Felhívásban előírtaknak megfelelően Projekt terv elkészítése az ott megadott sablon alapján, beleértve annak mellékleteit és a kapcsolódó energetikai számításokat is.
2./ kiviteli tervdokumentációk elkészítése:
- Az épület felmérési terveinek elkészítése helyszíni felmérés alapján.
- A felújítási-átalakítási munkálatokhoz kiviteli tervdokumentációt kell készíteni, mely a kivitelezéshez szükséges szakági dokumentációt, valamint a szükséges közműegyeztetéseket is tartalmazza.
- A kivitelezési dokumentációnak árazott és árazatlan költségvetést is kell tartalmaznia.
- Amennyiben a betervezett műszaki tartalom indokolja, az érintett szakági terveket a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Osztályával engedélyeztetni kell.
- A tervdokumentáció Katasztrófavédelmi egyeztetését le kell folytatni. (pl. tűzjelző rendszer felülvizsgálata)
- Az épület teljes homlokzati felületének hőszigetelése, a téglaburkolati anyaghasználat megtartásával (és/vagy újraépítésével).
- A meglévő angolaknákat fel kell újítani.
- Ahol szükséges, az utólagos vízszigetelés műszaki megoldását is meg kell adni (pld. drénezésssel kiegészítve).
- Az épület akadálymentesítését meg kell oldani. Az épületen belül szükséges akadálymentes vizesblokkot, valamint az akadálymentes közlekedés útvonalát ki kell építeni. A műszaki leírásban ki kell térni a mobil indukciós hurok, valamint az infó-kommunikációs akadálymentesítés biztosítására.
- A látogatók számára szükséges mennyiségű akadálymentes parkoló kialakításáról gondoskodni kell.
- Az akadálymentes pakolók kialakításához szükséges közút kezelőjének hozzájárulását a Miskolc Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Műszaki Osztálytól (varosuzem@miskolc.hu) meg kell kérni.
- Az akadálymentes parkolók útügyi engedélyeztetését el kell végezni.
- A lapostető hő-és vízszigetelésének felújítása felújítása enyhe lejtésű, kéthéjú fémlemez burkolatú hidegtetővel (pld. max. 40-50 cm gerincmagassággal).
- A csapadékvíz elvezető rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti korszerűsítése, lehetőleg külső vízelvezetéssel megoldva.
- Az épület minden külső nyílászárójának cseréje korszerű, acél és/vagy műanyag szerkezetűre, jelenlegi hőtechnikai előírásoknak megfelelően. Az üvegfelületeket hő-és fényvisszaverő fóliával, ill. szükség szerinti árnyékolóval kell ellátni.
- Az épület fűtési-hűtési rendszerének felülvizsgálata, korszerűsítése, megvizsgálva egyéb alternatív, megújuló energiaforrások –napelem, napkollektor, hőszivattyú és az esővíz hasznosítása- felhasználási lehetőségét,
- A fűtési és használati meleg víz (HMV) rendszer korszerűsítése.
- A 2018-ban felújított elektromos hálózat szükséges mértékű –csak amennyiben jelen projekthez kapcsolódó műszaki tartalom indokolja- átalakítása, bővítése.
- A homlokzati hőszigetelési munkák után az épületnek –továbbra is- szilárd burkolaton körbe járhatónak kell lenni. Az épülettől a csapadékvizet el kell vezetni.
- A homlokzati kialakítást Településképi bejelentési eljárás keretében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Főépítészi Kabinettel (foepitesz@miskolc.hu) egyeztetni kell.
Az épület helyiségei (meglévő, megmaradó): 750 m2 nettó hasznos alapterület
A tervezési feladat nem építési engedély köteles tevékenység megvalósításához szükséges.
A tervdokumentációkat a Támogatási Szerződésben, a Pályázati Felhívásban és mellékleteiben, valamint a Műszaki leírás a tervezési, tervezői feladatok tekintetében (Közbeszerzési Dokumentumok V. fejezet) foglalt feltételeknek megfelelően kell elkészíteni.
Ajánlatkérő (AK) a további tájékoztatást adja meg, figyelemmel a 322/2015.(X.30.) Korm.rendelet 6. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel:
- Az elkészült korábbi tervdokumentációt – mely tartalmazza a fenti jogszabályi hely (1) bekezdés d) pontja szerinti adatokat – AK a nyertes pályázó részére betekintés céljából rendelkezésre bocsátja;
- Az (1) bekezdés g) pontjára tekintettel: Tervezési ütemezés: Tervezési közbeszerzés: 2021.09. – 2021.10.; Kiviteli terv elkészítése: 2021.10. – 2021.11.; Kivitelezési közbeszerzés: 2021.11. – 2022.03.; Kivitelezés: 2022.04. – 2022.11.;
- A (2) bekezdés a) pontjára tekintettel: meglévő épület áttervezésére tekintettel külön talajmechanikai és geodézia adatok megadása nem releváns;
- A (2) bekezdés b) pontjára tekintettel: Gispan térképi kivágatokat, légifotót és archív terveket (KD.V.fejezet műszaki mellékletei); Projektterv elkészítéséhez mellékletek
- A (2) bekezdés c) pontjára tekintettel tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a tervezési feladat tekintetében külön jogszabályban meghatározott tervezési program nyújtása nem releváns;
- A (2) bekezdés e) pontjára tekintettel: A tervezői művezetés nem tartozik a nyertes ajánlattevő feladatai közé.
OPCIÓS feladat: Tervező(k) az opciós feladat teljesítése keretében a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés során a tervekkel kapcsolatosan érkező kiegészítő tájékoztatáskérések megválaszolásában való részvétel, illetve a beérkezett ajánlatok tekintetében az egyes költségvetési tételek esetén történt egyenértékű megajánlások megfelelőségének véleményezése. Az opciós feladat teljesítését a Megrendelői értesítésben meghatározott teljesítési határidőn belül köteles teljesíteni.
A terveket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
A Projekt tervet és mellékleteit 1 példány eredeti aláírásokkal ellátott nyomtatott és 1 db elektronikus példányban (.pdf és szerkeszthető word/excel formátumban) kell szállítani.
A kivitelezési tervdokumentációt 6 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani.
AK felhívja a AT-k figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül gépészeti tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  12,5
2 3./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül energetikai tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  12,5
3 4./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül építményvillamossági tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  12,5
4 5./ A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül rehabilitációs tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem)  12,5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: OPCIÓS feladat: Tervező(k) az opciós feladat teljesítése keretében a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés során a tervekkel kapcsolatosan érkező kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában való részvétel, illetve a beérkezett ajánlatok tekintetében az egyes költségvetési tételek esetén történt egyenértékű megajánlások megfelelőségének véleményezése.
Az opciós feladat teljesítését a Megrendelői értesítésben meghatározott teljesítési határidőn belül köteles teljesíteni.
Ajánlatkérő az opciós feladatot a szerződés hatálybalépését követő 12 hónapban jogosult lerendelni, egyoldalú nyilatkozattal.
Az opciós feladat értékét Ajánlatkérő a tervezési részfeladatok nettó vállalási árának 5%-ában határozza meg. Amennyiben Megrendelő nem indítja meg az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást, az opció lehívására nem kerül sor és a feladat értéke nem kerül kifizetésre. A szerződés, amennyiben az opció nem kerül megrendelésre AK jelzése alapján, a 12 hónap elteltével megszűnik, külön kötelezettség nélkül.
Ajánlatkérő az opciós feladat díját a kivitelező kiválasztása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás után fizeti ki, akkor is, ha az eljárás eredménytelen. A további eljárások során történő közreműködésért külön díjazás nem illeti meg a tervezőt.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-19-MI1-2020-00003
II.2.14) További információ:
1./ KIEGÉLSZÍTÉS A II.2.5) pontban szereplő Ár kritérium: 1./ Ajánlati ár (projektterv díja, tervezési feladatok díja és opciós feladat díja mindösszesen) (nettó HUF) –
OPCIÓS feladat: Tervező(k) az opciós feladat teljesítése keretében a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés során a tervekkel kapcsolatosan érkező kiegészítő tájékoztatáskérések megválaszolásában való részvétel, illetve a beérkezett ajánlatok tekintetében az egyes költségvetési tételek esetén történt egyenértékű megajánlások megfelelőségének véleményezése.
Az opciós feladat teljesítését a Megrendelői értesítésben meghatározott teljesítési határidőn belül köteles teljesíteni.
Amennyiben Megrendelő nem indítja meg az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást, a feladat értéke nem kerül kifizetésre. A szerződés, amennyiben az opció nem kerül megrendelésre AK jelzése alapján, megszűnik, külön kötelezettség nélkül.
2./ KIEGÉSZÍTÉS A II.2.7) pontjában ismertetett szerződés időtartama vonatkozásában: A szerződés időtartama: a szerződés hatálybalépésétől számítottan 12 hónap, mely időtartam alatt lehetőség van az opció lehívására. Az opció lehívása esetén a szerződés annak módosítása nélkül érvényben és hatályban marad, és az opciós feladat teljesítésével szűnik meg.
Részteljesítési határidő a tervezési feladatok tekintetében:
Projektterv elkészítésére vonatkozó határidők: Projektterv elkészítése, a szerződés hatálybalépését követő 30 naptári nap, valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján pontosított végleges projekt terv elkészítése, összeállítása, a kiviteli tervek elfogadását követő 5 naptári nap.
A kiviteli tervekre vonatkozó részteljesítési határidő, a szerződés hatálybalépésétől számított 60 naptári nap, melybe beletartozik a megrendelővel szakáganként történő előzetes egyeztetés is, azonban nem tartalmazza Ajánlatkérő által a tervek elfogadására fordított időtartamot. Nyertes AT köteles a kiviteli tervdokumentáció a Megrendelő általi elfogadásától számított 5 napon belül az építési hatósági bejelentési kötelezettséget teljesíteni – amennyiben releváns -, tekintettel arra, hogy nincs szükség építési engedélyre.
Megrendelő az előzetes tervek véleményezését a benyújtástól számítva 5-5 napon belül teljesíti. Az előzetes tervek véleményezésének időtartama a részteljesítési határidőkbe beleszámít.
Az opciós feladat teljesítését a Megrendelői értesítésben meghatározott teljesítési határidőn belül köteles teljesíteni.
Megrendelő előteljesítést elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, Alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja azon Ajánlattevőt, Alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. §(1) bekezdés b) pont].
Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésben előírtakra.
A KIZÁRÓ OKOK IGAZOLÁSÁNAK MÓDJA:
A kizáró okok fenn nem állásáról Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4.§, ill. 6.§. szerint kitöltött formanyomtatványt köteles az ajánlattal együtt benyújtani (előzetes igazolás), továbbá a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésnek
Ajánlattevővel szemben alkalmazása esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § [az i) pont ib) alpont kivételével] és 10. § [a g) pont gb) alpont kivételével], a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
ELŐZETES IGAZOLÁS: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának [kivéve a Kr. 4. § (2) bekezdés] megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumban(továbbiakban EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt kizáró okokhatálya alá.
Az Ajánlattevőnek az alkalmasságának igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében [Kbt. 67. § (4) bekezdés, Kr. 15. § (1) bekezdés]. Az Ajánlattevőnek azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az Ajánlattevő
alkalmasságának igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében [Kr. 15. § (2) bekezdés.] A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. A Kr. 8. §, 10. § és 12-16. §-ban feltüntetett igazolási módok a Kr. V. Fejezetének megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
UTÓLAGOS IGAZOLÁS: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt.69. § (4) bekezdés rendelkezései szerint felkért Ajánlattevőnek, az Ajánlatkérő erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül a Kr. 8.§ és 12-16. §-ai szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. Ha az elbírálás során Ajánlatkérőnek kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően bármikor 5 munkanapos határidő kitűzésével kérheti a (4) bekezdés szerinti igazolás benyújtását. Az utólagos igazolások benyújtása során a Kbt. 69.§ (11a) bekezdés alkalmazandó.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a közbeszerzési dokumentumban az EEKD formanyomtatványnak kitöltésére vonatkozó útmutatóra.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) Kb) és kc) alpontja szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap) az ajánlattal együtt is jogosult benyújtani (az EKR űrlapot kitölteni), azonban az ajánlat benyújtásakor annak ki nem töltése nem jelent eredménytelenségi okot, az űrlap kitöltése csak a 69.§ (4) bek. alapján kiküldésre került felkérésre kötelező!
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem kíván gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt előírni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1) A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (lsd jelen felhívás VI.5. pont) visszaszámított 3 év (36 hónap) legjelentősebb – a közbeszerzés tárgyának megfelelő – referenciáira vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § -ában meghatározott módon kiállított referenciaigazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok) egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel),
- a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölése,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
- a szolgáltatás mennyisége (tervezett épület nettó hasznos alapterülete)
- referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése értelmében a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
AK az alkalmassági feltételek igazolása érdekében az ajánlattétel során az EEKD IV. rész Alfa szakasz kitöltését kéri!
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények [III.1.3) M.1) alpont] előírt igazolásait.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ.1) Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes országos kamara által vezetett névjegyzék nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. Amennyiben a kamarai nyilvántartásban nem szerepel, úgy a kamarai tagságról szóló igazolást szükséges benyújtani. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
AK az alkalmassági feltételek igazolása érdekében az ajánlattétel során az EEKD IV. rész Alfa szakasz kitöltését kéri!
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
A 321/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel a 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő nem alkalmas a szerződés teljesítésére, ha:
M.1) Ha ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 3 évben teljesített, minimum 200 m2 nettó hasznos alapterületű új és/vagy átalakított és/vagy felújított és/vagy kibővített épület tervezésére vonatkozó referenciával.
Fentiekben részletezett alkalmassági minimum követelmény több, de maximum három referenciával is teljesíthető.
Ajánlatkérő „épület tervezésére vonatkozó referencia” alatt engedélyes és/vagy kiviteli tervdokumentációt ért.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelmény:
SZ.1) Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015 Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK a TOP-6.5.1-19-MI1-2020-00003 a.sz. projektből finanszírozza, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségének 100%-a.
Előleg igénylésére nincs lehetőség.
AK a tervezések teljesítés során az alábbiak szerint biztosít lehetőséget a részszámlázásra:
Részszámla: a projekt terv benyújtását követően állítható ki, a projekt terv tervezési díjának 90%-os mértékében.
A végszámla benyújtására a kiviteli tervdok. vmint a kiviteli tervdok. alapján pontosított projekt terv (végleges projekt terv) leszállítása után, azok igazolt teljesítését követően jogosult benyújtani, a kiviteli tervd. elkészítésének tervezési díjának 100%-os, vmint a projekt terv tervezési díjának 10%-os mértékében.
Opciós feladatok ellátása alapján történő számlázás:
A teljesítés során a kivitelező kiválasztására vonatkozó közb. eljárásban való közreműködés vonatkozásában számla benyújtását a közbeszerzési eljárás sikeres befejezését követően az által aláírt teljesítésigazolás alapján lehet benyújtani (1 db szla – az opciós feladat díjának 100%-ának megfelelően).
AK az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlákat a számla kiállításától számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes AT bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Amennyiben a számla kiállításától számított 3 napon belül nyertes AT nem juttatja el a számlát és a teljesítésiigazolást AK részére, úgy a 30 napos határidő kezdete a számla kézhezvételének napja.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései.
Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv,
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.r.,
o A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhaszn. rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.r.,
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv,
o A Kbt. 135.§ (5)-(6) és (11) bekezdései.
SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:
KÉSEDELMI KÖTBÉR mértéke:
Tervezési feladatok vonatkozásában:
A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett tervezési részfeladatok nettó tervezési díja. A kötbér mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5%-a (fél százaléka) a késedelem 1-5. (elsőtől az ötödik) naptári napjaira, a 6. (hatodik) késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1%-a (egy százalék).
AK a késedelmi kötbért a tervezési feladatra megadott teljesítési határidő tekintetében érvényesíti.
AK kiköti, hogy ha a késedelmes napok száma a 20 naptári napot eléri vagy meghaladja, úgy AK jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén AK – a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít.
Opció feladat vonatkozásában: A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naptári naptól kezdődően 1,6%/naptári nap, de max. az opciós nettó dj 20 %-a.
HIBÁS TELJESÍTÉS MIATTI KÖTBÉR mértéke: A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett, adott tervdok. nettó tervezési díjának 5 %-a/alkalom.
Amennyiben a hibás teljesítési kötbér érvényesítésre legalább két alkalommal sor kerül, ezt követően AK a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben AK a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR mértéke: A meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó tervezési díj 20 %-a.
JÓTÁLLÁS: 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását követően a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállítását követő naptári nap.
A fiz. felt. és a mellékköt. részletes szabályait Közb.Dok. III. fejezetét képező Szerződés-tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/11/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/11/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b)-(1c) és a (4) valamint (6) bekezdésében valamint a 424/2017 (XII.19) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rend-einek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
2) A felhívás III.1.3) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
3) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § szerint. A kieg. táj. iránti igényeket EKR felületén kell eljuttatniuk AK-höz. Az egyéb helyen benyújtott vagy faxszámra/e-mail címre megküldött kérdést AK nem veszi figyelembe! AK a kiegészítő tájékoztatásra adott válaszait EKR felületén keresztül küldi meg.
4) AK kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közb. dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
5) Ha az AK a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
6) Az AK a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Ahol AK elektronikus űrlapot bocsát rendelkezésre, nyilatkozatot az elektronikus űrlap felhasználásával kell megtenni.
7) AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
8) AK tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját [Kbt. 75.§ (6) bek.].
9) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak.
10) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek AT-t terhelik.
11) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET)
12) Ajánlati kötöttség időtartama 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától.
13) Értékelési szempont:
A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont
Módszer: Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás
Szakember részszempontok: pontozás a Közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint.
Egy szakember több értékelési szemponthoz is megajánlható.
14) AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát AK jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
15) Felelősségbiztosítás: AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték limitje legalább 2.000.000 Ft/káresemény, 6.000.000 Ft/kárév, [155/2016.(VI.13.) Kr. 6/C.§ (1) bek. a) pont aa) alpont] Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.
16) AZ AJÁNLATHOZ AJÁNLATKÉRŐ AZ KÖVETKEZŐ IRATOK BECSATOLÁSÁT IS KÉRI:
16.1. Az AT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát (elektronikus űrlap)
16.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) - elektronikus űrlap
16.3 AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Kbt. 66.§ (6) bekezdés a)-b) pontok. (elektronikus űrlap)
16.4. AT-nek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat a rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminták 2. sz. melléklete, mely aláírva, szkennelve benyújtandó. Amennyiben nem kerül benyújtásra az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Szakmai ajánlat része továbbá szakember megajánlása esetén a 3.sz.melléklet aláírt, szkennelt példányának benyújtása, amelyben SZE megajánlása esetén a SZE nevének hiánya akkor pótolható, amennyiben az értékelési szempontnál „igen” válasz kerül rögzítésre, ha a szakember neve az ajánlat részeként benyújtott egyéb dokumentumokban (pl.: önéletrajz) feltüntetésre került, az adott értékelési szempont tekintetében. Az ajánlatban nyilatkozat formájában az AT-nek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénybe venni kívánt szakembert, és az ajánlattevővel való jogviszonyát. Mellékelni kell továbbá a SZE által aláírt szakmai önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot.
16.5. A nem magyarországi letelepedésű AT köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.
16.6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR rendszerben, ajánlattételhez megjelölt űrlapokat, a nyilatkozat-összeállítóban rendelkezésre bocsátott nyilatkozatokat kitöltve, a minőségi értékelési szempontokhoz a SZE Önéletrajzát (amennyiben szakember megajánlásra kerül).
17) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bácsi-Bakalár Ildikó (01078)
18) A közbeszerzési dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
19) A TED karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
20) AK a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a 266/2013.(VII.11.) Kr. – 1.sz. mellékletében meghatározottak szerinti É jog.-ú építészmérnökkel [II. szakma 2. ssz.], EN jog.-ú energetikai tervezővel [II. szakma 24. ssz.], G jog.-ú gépészeti tervezővel [II. szakma 32. ssz.], V jog.-ú építményvillamossági tervezővel [II. szakma 34. ssz.], rehabilitációs szakmérnökkel [IV. szakma Ép.ügyi műszaki szakértés, 16. sor.], továbbá tűzvédelmi szakmérnökkel [IV. szakma Ép.ügyi műszaki szakértés, 16. sor.].
21) AK GDPR rendelet alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.
22) AK a helyszíni bejárást tart a Felhívás feladását követő: 7. munkanapon, 10 órai kezdettel. Helyszín: a tervezéssel érintett ingatlan.
23) A könyvtár projektterv készítési, építész és szakági kiviteli tervdokumentációk tervezési munkái a tervezés során részekre nem bonthatók, tekintettel arra, hogy az elvégzendő tervezési tervfajták egymásra épülnek és egy egységet képeznek. A tervezői feladatok komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, elvégzendő feladatok szakmailag egymásra épülnek, ezért a tervezési feladatokat szükséges összehangolni, tekintettel arra, hogy a tervezési cél megvalósítása érdekében kerülnek elkészítésre
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák