Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/204
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.21.
Iktatószám: 20659/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: 2025 Visegrád, Mátyás Király u. 6., ill. Visegrád 0110, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0119,0120/8, 0125/20a, 079, 085 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Fakitermelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10901816213
Postai cím: Mátyás király Utca 6
Város: Visegrád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bolla Krisztina
Telefon: +36 20984616
E-mail: dr.bolla.krisztina@pprt.hu
Fax: +36 26398229
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.parkerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001261662021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001261662021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fakitermelés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
"Visegrádi sípálya infrastrukturális fejlesztése_2
Hivatkozási szám: EKR001261662021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Pilisi Parkerdő Zrt., mint kedvezményezett által megvalósítandó, Az egyes aktív turisztikai fejlesztések turisztikai térségekben történő megvalósításáról szóló 1663/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján a 2) „Nagyvillám sípálya infrastrukturális és szolgáltatás fejlesztése”című pályázati projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása, a műszaki leírásban foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban megvizsgálta a Kbt. 61. § (4) bekezdésének rendelkezései alapján a részajánlat tétel biztosításának lehetőségét. Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát egy sípálya fejlesztésére irányuló, egymásra épülő munkafolyamatokat magában foglaló, összetett feladat képezi. A fejlesztési elemek egymás által meghatározottak és egymásra épülnek. A részteljesítés biztosítása jelen eljárásban nem megvalósítható tekintettel arra, hogy az egy helyszín okán terület alapú elkülönítés nem
lehetséges, a szakterületi tervezési feladatok pedig szorosan összekapcsolódnak. Az Előzetes Vizsgálatot a fejlesztés egészére szükséges elvégezni. A feladatok szétválasztása műszaki, jogi és felelősségi kérdéseket vetne fel és a szolgáltatás teljesítését időben jelentősen elhúzná, az árat drágítaná, ami nem felel meg a felelős gazdálkodás elvének.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"Visegrádi sípálya infrastrukturális fejlesztése_2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2025 Visegrád, Mátyás Király u. 6., ill. Visegrád 0110, 0113,
0114, 0115, 0116, 0117, 0119,0120/8, 0125/20a, 079, 085 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt célja a Visegrádi-hegység részét képező 377 m magas Nagy-Villám-on üzemelő sípályán a szolgáltatások fellendítése, bővítése, a Nagyvillámi sípálya technológiai hátterének korszerűsítése.
A fejlesztési elemek a következők:
1.) Négy évszakos épület kialakítása (Az épület tervezett alapterülete 308,52 m2, a teraszok és burkolt felületeké kb. 522 m2. Tervezése nem a jelen beszerzés része, de valamennyi jelen eljárás szerinti részfeladatot az épületre figyelemmel kell megvalósítani).
2.) Víztározó és szivattyú ház építése. Vizsgálatok folytatása alternatív vízbeszerzés érdekében.
3.) Felvonó fejlesztés - csere (2 db).
4.) 5 db új mobil hóágyú beszerzése, telepítése. Hóágyú rendszer működtetéséhez szükséges magasnyomású vízhálózat és elektromos hálózat kialakítása, fejlesztése.
5.) Tereprendezés és pályabővítés, pálya funkció módosítás, fejlesztés.
6.) Szükséges egyéb infrastruktúra fejlesztés (pályavilágítás, egyéb elektromos áram, víz, csatorna, kommunikáció).
A nyertes ajánlattevő feladata a fent bemutatott fejlesztéshez kapcsolódóan:
1.) Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) és Natura-2000 hatásbecslés elkészítése valamennyi sípálya fejlesztési elemre (épület, építmények, víztározó, infrastruktúra elemek, tereprendezés, sípálya üzemeltetési tevékenység, adott esetben parkolók).
2.) Kiviteli szintű vízjogi létesítési engedélyes dokumentáció összeállítása a 7700 m3-esre tervezett víztározó és kapcsolódó vízjogi engedély köteles létesítmények tekintetében.
3.) Alternatív feltöltések lehetőségének vizsgálata a tározó tekintetében: a tározó közelében fúrt kútból történő vízkivétel céljából geofizikai vizsgálat a vízadó réteg meglétének, illetve helyének meghatározására, szakvélemény készítése.
4.) A sípálya fejlesztés részletes szakmai tervének elkészítése.
5.) A 4. pont szerinti terv figyelembe vételével, a szükséges infrastruktúra fejlesztések (hóágyú rendszer vízellátás, áramellátás, pályavilágítás, egyéb víz, egyéb elektromos áram, csatorna, kommunikáció) engedélyesnek megfelelő szintű tervének elkészítése.
6.) Víztározó melletti konténer és tároló épület elhelyezésére szolgáló terület megtervezése.
7.) Tereprendezés tervének elkészítése, földegyenleg számítással.
8.) Érintett termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési/hozzájárulási dokumentáció elkészítése.
9.) Talajvédelmi terv készítés.
A vízjogi engedélyes tervek esetében kiviteli szintű (egybeszerkesztett) engedélyes terv készítése szükséges.
A víz- csatorna és áramellátás fejlesztés – a transzformátor állomás/hálózat fejlesztés kivételével – belső hálózatot érintenek, így csak a közmű szolgáltatói egyeztetés, jóváhagyás beszerzése indokolt. A közmű és a további fejlesztési elemekre engedélyesnek megfelelő szintű terv készítése szükséges. Engedélyesnek megfelelő szintű terv alatt Megrendelő olyan tervet ért, amelyre közmű szolgáltatói jóváhagyás beszerezhető, amely alapján felelős tervezői költségbecslés készíthető és alapját képezheti egyenlő esélyű kivitelezői ajánlattételnek és a későbbi kivitelező általi kiviteli terv készítési feladat eredményes megvalósításának.
Nyertes Ajánlattevő feladata az előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadó hatósági határozat/engedély beszerzése, továbbá a vízjogi és egyéb engedélyeztetési folyamatok támogatása, az engedélyek/hozzájárulások beszerzéséig. Nyertes Ajánlattevő feladata a közmű hozzájárulások beszerzése.
A szükséges eljárási díj fizetési kötelezettség ajánlatkérőt terheli.
A sípálya által érintett ingatlanok a Duna-Ipoly Nemzeti Park területét érintik és országos jelentőségű védett természeti terület részét képezik.
Továbbá az ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) korm. rendelet és a 14/2021. (V.11.) KvVM rendelet által meghatározott Pilis és Visegrádi hegység (HUDI20039) nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, valamint a Börzsöny és Visegrádi-hegység (HUDI10002) nevű különleges madárvédelmi terület (Natura 2000) részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. sz. Többlet szakértelem biztosítása: A 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. mell. SZKV 1.3. víz- és földtani közeg védelem (igen-nem) 10
2 3. sz. Többlet szakértelem biztosítása: A 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 1. sz mell. 4. Tájvédelem szakterület (betűjele: SZTjV) (igen/nem 10
3 4. sz.Többlet szakértelem biztosítása: 266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet, GT-Geotechnikai tervezési szakterület (igen/nem) 10
4 5. sz. Az M.4. a.)pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet tapasztalata (hónapban, min 0-max. 36 hónap) 10
5  6. sz. Tervezés szakmai minősége biztosítására kidolgozott erőforrás terv teljessége (elem, legkedvezőtlenebb 0 elem-legkedvezőbb 10 elem 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. sz. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a hatóság részletes hatásvizsgálat lefolytatását írja elő, és ez tervezői opciós feladatként megrendelésre kerül, a szerződés 100 nappal meghosszabbodik.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő opcióként kiköti, hogy amennyiben a környezetvédelmi hatóság (nem Tervezőnek felróható okból) az EVD alapján hatástanulmány készítését, részletes hatásvizsgálat lefolytatását írja elő, Ajánlatkérő annak megrendelésére opcióként jogosult. Díjazás: az előzetes vizsgálati dokumentáció készítésre megadott részár 50 %-a.
Ajánlatkérő továbbá opcióként kiköti, hogy külön opciós megrendelés keretében jogosult akivitelezés során tervezői művezetést megrendelni, a nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott mérnök napidíjon, maximum 15 mérnöknap időtartam erejéig. Az opció lehívására az Ajánlatkérő legkésőbb 2022. december 31-ig jogosult, oly módon, hogy a tervezői teljesítés időszaka nem nyúlhat túl a megjelölt dátumon.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontokban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontokban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik, illetőleg akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontokban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be (Kbt.74. § (1) bek. b.) pont).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel továbbá az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá: Az ajánlattevőnek ajánlatának részeként a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban: egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Továbbá az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 17. § (2) bek.). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Folyamatban lévő áltozásbejegyzési eljárás esetében az érintett ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. §). Erre is tekintettel Ajánlattevőnek (közös ajánlat benyújtása esetén minden gazdasági szereplőre vonatkozóan) ajánlatához – elektronikus űrlap formájában - nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás teintettel a Kbt. 35. § (2) bekezdésére, valamint a 321/2015.(X.30) Kr. 3. § (5) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 64. § alapján ajánlattevő öntisztázásra jogosult.kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X.30) Korm. rend.7. §. szerint is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara (tevékenységtől függően) által vezetett nyilvántartásában a tervezői névjegyzékben, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem rendelkezik a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1.Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásaiban az
ajánlattevő tervezői névjegyzékben való szereplését. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén részvételre jelentkező/ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontjára és (3) bekezdésére
tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az engedély vagy jogosítvány legalább egyszerű másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás legalább egyszerű másolatát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. A Kbt. 114. § (2) bek. szerint az alkalmassági feltételek esetében az Ajánlattevő az ajánlatában csupán arról köteles
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles – de jogosult - megadni. Előbbiek alapján Ajánlattevőnek (illetve, ha az adott követelményt kapacitást nyújtó szervezet teljesíti, akkor a kapacitást nyújtó szervezetnek) ajánlatában be kell
nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (Környezetvédelmi szakértési és tervezési feladatok, és/vagy infrastruktúra tervezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a gazdasági szereplő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A jogutódlás esetére Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (Környezetvédelmi szakértési és tervezési feladatok,
és/vagy infrastruktúra tervezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a nettó 15.000.000,- HUF értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Kbt. 114. § (2) bek. szerint az alkalmassági feltételek esetében az Ajánlattevő az ajánlatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevőnek (illetve, ha az adott követelményt kapacitást nyújtó szervezet teljesíti,akkor a kapacitást nyújtó szervezetnek) ajánlatában be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát,hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság igazolását Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az Ajánlattevőtől.Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére.
Utólagos igazolás: Az alk.-i követelményekre vonatkozó igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4) -(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1, M/2, M/3: A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, alkalmassági előírások szerint meghatározott tárgyú tervezési/szakértési szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolást/nyilatkozatot kell benyújtani a Kr. 23. § bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),
— kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail),
— szerződés tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alk-i feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
— a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal),
— a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal)
— a referencia szerinti szolgáltatások valamennyi releváns mennyiségi adata (m3, db, stb.),
— amennyiben Ajánlattevő a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése szükséges),
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év (36 hónap) alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven (72 hónap) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés
alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. Közös ajánlattevők esetén a 22. § (5) bekezdése is alkalmazandó.
M/4. Ajánlattevőnek ismertetnie kell Kr.21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakember(ek)nek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be akar vonni a teljesítésbe. Meg kell jelölni a szakember nevét,
azt a követelményt, amelyre bevonásra kerül, és azt az információt, hogy mely szervezettel milyen jogviszonyban áll.
Az M/4. pont a)- b) alpont tekintetében: amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, megadandó a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó kamara neve,
elérhetősége, oly módon, hogy Ajánlatkérő a szereplés tényét egyértelműen ellenőrizni tudja, illetve a jogosultság meglétét igazoló irat csatolható, de - amennyiben a jogosultság meglétének ténye nyilvánosan ingyenesen elérhető adatbázisból ellenőrizhető - ilyen dokumentum csatolása nem kötelező (ellenkező esetben a dokumentumot Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtani). Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ezt az önéletrajzban jelezni kell. Csatolni kell továbbá a szakember:
— saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amely alkalmas az alkalmassági követelménynek való megfelelés maradéktalan igazolására,
— ha a szakember még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, csatolni kell a végzettségét igazoló okiratok másolatát, ami alapján Ajánlatkérő ellenőrizni tudja a megnevezett szakember megfelelő végzettségét és a jogszabály szerint az
adott végzettséghez kapcsolódó kötelező gyakorlati idő hosszát. Be kell nyújtani a szakemberek (M/4) rendelkezésre állási nyilatkozatát. Szakemberekre vonatkozó adatokat olyan részletességgel kell megadni, amely alapján eldönthető a 266/2013. KR. által a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat megléte. Ajánlatkérő a jogszabályban előírt megfelelő gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. A gyakorlati időt év/hó pontossággal kérjük megadni. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele bármely szakember gyakorlati idejébe, továbbá az ajánlatban megjelölt szakembert kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni. A megfelelőség vagy a jogosultság meglétével, vagy az ahhoz szükséges végzettség és gyakorlat meglétének bemutatásával is igazolható!Az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell bizonyítania. A szakemberek között az átfedés nem lehetséges.
AT-nek mindkét esetben vagy a megjelölt kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (képesítési minimum követelménnyel) és a hivatkozott
jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert kell bemutatnia.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/1: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, védett természeti területet és/vagy Natura 2000 területet és/vagy erdőterületet érintő tevékenységre (tevékenység-együttesre) vonatkozó előzetes vizsgálati vagy hatásvizsgálati dokumentáció készítésre vonatkozó referenciával;
M/2: vízügyi hatóság által határozatban elfogadott min. 3000 m3 –es víztározóra (mesterséges kialakítású, víz tárolására szolgáló, földmedrű létesítményre) vonatkozó legalább vízjogi létesítési engedélyes terv (vagy egyesített, vagy kiviteli terv) készítési referenciával;
M/3: vízadó réteg meglétének, illetve helyének meghatározás céljából végzett geofizikai vizsgálat végzésére vonatkozó referenciával.
M/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberekkel:
a.) legalább 1 fő a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről, 1. sz. melléklet: 2. Természetvédelem szakterület, illetve részterületei (betűjele: SZTV): 2.1. élővilágvédelem szakterületi szakértővel, aki rendelkezik min. 12 hónap hatásvizsgálati, és/vagy Előzetes vizsgálati (EVD) és /vagy Natura-2000 hatásbecslési dokumentáció készítési gyakorlattal.
b.) legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt VZ-TER kat. Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterületi jogosultsággal rendelkező tervező szakemberrel, aki rendelkezik min. 12 hónap víztározó és/vagy tó és/vagy mesterséges kialakítású, víz tárolására szolgáló műtárgyra vonatkozó vízjogi tervezési feladatban szerzett gyakorlattal.
AT-nek mind az a.), mind a b.) pont szerinti esetben a megjelölt kategóriájú szakértői, ill. tervezői jogosultsággal már rendelkező, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (képesítési minimum követelménnyel) és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert kell bemutatnia.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Biztosítékok: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér. A kötbérek tekintetében a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése irányadó. A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő 10 % előleget biztosít, előleg visszafizetési biztosíték igénye nélkül. Az előleg a végszámlából kerül levonásra.
Számlázás: szerződés tervezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő a finanszírozást elsődlegesen az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. által AOFK_T/0001/2021. iktatószám alatt kiadott Támogatói okirat alapján nyújtott támogatás terhére tervezi biztosítani. A pénzügyi fedezet ezen forrásból max. a Támogatói okiratban rögzített összeg erejéig biztosított. A megítélt támogatáshoz képest a finanszírozás 100 %-os mértékű. A nyertes Ajánlattevő a teljesítés során az előlegszámlát nem számítva 4 (négy) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult, azzal, hogy a számlázási jogosultság nem jelent egyúttal számlázási kötelezettséget. (Amennyiben Tervező több tervet, dokumentációt közelítőleg egy időpontban ad le, azok díja összevontan is részszámlába állítható).
Részszámla benyújtására a következő teljesítési események alapján lehetséges:
a.) EDV, Natura 2000 hatásbecslés, és vonatkozó hatósági jóváhagyó határozat (döntés) beszerzése.
b.) A sípálya fejlesztés részletes szakmai tervének elkészítése.
c.) Vízjogi létesítési engedélyes dokumentáció összeállítása a 7700 m3-esre tervezett víztározó és kapcsolódó vízjogi engedély köteles létesítmények tekintetében, alternatív feltöltés lehetőségének vizsgálata a tározó tekintetében, a fúrt kútból történő vízbeszerzésre vonatkozó szakvélemény elkészítése.
d.) Tereprendezés és infrastruktúra fejlesztés kiviteli terveinek elkészítése. Végszámla kiállítására a szerződés tervezet 3.7. pontja szerinti végteljesítést követően vanlehetőség; a végszámla összege a teljes tervezői díj részszámlákkal csökkentett összege. A számla összegek az ajánlati ár részletező tételei alapján határozandók meg. Opciós tétel megrendelése esetén az opciós tételről külön számla kerül kiállításra.
A számlák kifizetésére a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései irányadók. A fizetési határidő az aláírt teljesítésigazolás alapján kiállított számla Megbízó általi átvételét követő 21 naptári nap a Ptk. 6:130. § (1)–(2) alapján.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását Ajánlattevő és közös ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/11/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/11/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15.§ és a Kbt. 68. § rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 300 000
A befizetés helye: Ajánlatkérő székhelye
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 117420872006191100000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlatban a befizetés igazolása csatolandó. Egyebekben a Kbt. 54. § az irányadó, további infó a közbesz. dokumentációban.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
egyenes és fordított arányosítás, pontkiosztás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatkérő (továbbiakban AK. a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.)Korm. rend. alapján létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, az ajánlatokat (továbbiakban: AJ) az EKR-ben kell benyújtani.
2. Közbeszerzési dokumentáció elérése: EKR-ben.
3. Az ajánlat összeállítása során Ajánlattevőknek (AT) figyelemmel kell lenniük az EKRr. 11-12. §-ában foglaltakra.
4. Az alkalmasság feltételei a minősített AT-k jegyzékéhez képest (Kr. 30.§ (4)) szigorúbbak (P/1, M/1, M/2., M/3., M/4., SZ/1).
5. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e)-t.
6. Az AJ-hoz - elektronikus űrlap formájában - felolvasólapot kell csatolni, és AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2), valamint a Kbt.66.§ (6) bekezdése szerint (nemleges esetben is) és a Kbt.65.§ (7) bek. szerint. Nemleges válasz esetén is csatolni kell az űrlapo(ka)t.
7.AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az ajánlathoz csatolni kell: a nyilatkozatot tevő nyilatkozattételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az AJ aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.-t.
8. Üzleti titokra irányadó: Kbt.44.§(1)-(4).
9.Faksz: dr. Simon Piroska (lajstr.szám:00957).E-mail: kozbeszerzes@jtcredit.hu.
10. Ha az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
11. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerint amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ez esetben AK nem korlátozza és nem zárja ki az új gazd. szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást.
12. Az AT-nek az AJ-ban nyilatkoznia kell az összeférhetetlenség fenn nem állásáról.
13. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását.
14. Az eljárás során irányadó jog, a magyar, irányadó idő Budapesti helyi idő (CET/CEST).
15. AK rögzíti, hogy azon iratmintákat, amelyeket az AJ elektronikus űrlap útján hozott létre, kizárólag elektronikus űrlap formájában lehet beküldeni. A nem elektronikus űrlap formájában benyújtandó iratmintákat és az iratjegyzéket az EKRben csatolt külön dokumentum tartalmazza, amely szintén a közbesz. dokumentum része. Ezen dokumentumokat, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolati formájában kell benyújtani.
16. Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.
17. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar nyelv.
18. Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56. §-a szerint.
19. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
20. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésben foglaltakat alkalmazza.
21. Felelősségbiztosítás: az AT köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - tervezési szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a következő mértékre: minimum10 millió HUF/káresemény és minimum 20 millió HUF/év.
22. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszer: 1.számú értékelési szempont esetében fordított arányosítás, a 2., 3., 4., 6, számú értékelési szempont esetében pontkiosztás, az 5. számú értékelési szempont esetében arányosítás. További infó: a közbesz. dokumentumban.
23. A nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell jogtiszta térinformatikai tervezői programmal. Ezen követelményt nyertes ajánlattevőnek dokumentumokkal hitelt érdemlően igazolni kell.
24. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, az ajánlati biztosíték mértéke: 300 000 HUF. Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11742087-20061911.A befizetés helye: Ajánlatkérő székhelye. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlatban a befizetés igazolása csatolandó. Egyebekben a Kbt. 54. § az irányadó, további információ az ajánlati dokumentációban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges