Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/232
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.30.
Iktatószám:20662/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:HM Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság 1095 Budapest, Soroksári út 152. Tervezés helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 43.és 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.12.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ballainé Krikker Zsuzsánna
Telefon: +36 14338012
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001135802020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001135802020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hódmezővásárhely, honvéd k&k tervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR001135802020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hódmezővásárhely, honvéd középiskola és kollégium tervezési feladatok
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hódmezővásárhely, honvéd k&k tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: HM Védelemgazdasági Hivatal Ingatlankezelési Igazgatóság 1095 Budapest, Soroksári út 152.
Tervezés helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 43.és 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
A feladat a Modern Városok Program részeként a vidéki nagyvárosok fejlesztése kapcsán keletkezett. A tárgyi feladattal kapcsolatos beruházás célja, hogy a korábban bezárt honvédelmi iskolák és kollégiumok újra biztos hátteret és utánpótlásbázist adjanak a Magyar Honvédség számára. A tervezett fejlesztési feladat végrehajtásának érdekében szükséges a műszaki követelményekben felsorolt tervezési feladatok végrehajtása annak érdekében, hogy új honvéd kollégium és iskola, valamint Innovációs Központ létrehozása építése, meglévő épületek felújítása, bontási feladatok kivitelezési munkái végrehajtásra kerüljenek. A kivitelezés végrehajtásához szükséges a tervezési feladatok elvégzése. A tervezés elmaradása esetén nem kerülhet sor a kivitelezési munkákra, ezáltal a szükséges új honvéd kollégium és iskola, valamint Innovációs Központ biztosítása meghiúsul. Helyettesítő megoldás nincs. Beszerzés mennyisége, mértékegysége: 6200 m2 alapterületű épület tervezése és hozzá tartozó közmű és úthálózat felújításának és létesítésének tervezése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Személyi állomány tapasztalata 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés határozott időtartamra jön létre.
- Alaprajzi vázlattervek elkészítési határideje: a szerződés aláírását követő kezdő adatszolgáltatástól számított 45 naptári nap,
- Építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítési határideje: az alaprajzi vázlattervek Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári nap,
- Kivitelezési tervdokumentáció, tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kiviteli terv, a gáz engedélyezési- és kiviteli terv illetve valamennyi jogszabályban foglalt egyéb terv elkészítésének határideje: Az építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyásától számított 120 naptári nap,
- Tervezői művezetés befejezési határideje: sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása,
A teljesítési határidőbe nem számít bele a Megrendelő által történő adatszolgáltatás hiánya miatt a tervezésnél kiesett időintervallum, valamint a tervek Megrendelő általi átvizsgálásának, valamint a hatósági/gázszolgáltatói engedélyezési eljárás időtartama.
- Részekre vonatkozó információk: A feladat nem bontható szét részajánlat körökre, a feladatok egymásra való épülése miatt annak egységes kezelése szükségszerű.
- Értékelési szempontok: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli az ajánlatokat.
Az ajánlatok 1. részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1–10 pont. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.
Az ajánlatok a 2. részszempont szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10. Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap, mely és melytől kedvezőbb ajánlásra is maximum 10 pont adható.
A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire. Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (1)-(3) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja -az EKR-en keresztül - az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a nyilatkozatot. Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. Ajánlattevő nyújtsa be a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a nyilatkozatát, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza. Amennyiben Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdésben foglaltakra. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján-az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon- be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A 321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Amennyiben Ajánlattevő esetén változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, annak tényére vonatkozó – az EKR-ben biztosított űrlapon - nyilatkozat becsatolása is szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-aiban, valamint a 18. § (1) bekezdésben foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésre.
Az Ajánlatkérő a 322/2015. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság vizsgálata körében, a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja, az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Az ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) 19. § (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől nyilatkozattal az alábbiak szerint:
- pénzintézet által vezetett számlák számlaszámai
- mióta vezeti az ajánlattevő számláját
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az Ajánlattevő vagy az igénybe kívánt venni Alvállalkozó számláján a benyújtott fő-számlavezető pénzintézettől származó igazolás alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy éven belül 30 napot meghaladó sorbaállítás volt. A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó igazolás benyújtására.
Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt igazolás elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Amennyiben az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, valamely számlavezető pénzügyi intézmény igazolása alapján, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. §-a szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha: P1) bármely számlavezető pénzügyi intézménye igazolása alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
Amennyiben az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított egy évnél később jött létre, illetve később kezdte meg tevékenységét, valamely számlavezető pénzügyi intézmény igazolása alapján, ezen időtartamra vonatkozóan előfordult 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel (ajánlatkérő erre vonatkozó felhívását követően). M/1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett szerződésszerűen teljesített referenciáinak ismertetését, valamennyi referencia tekintetében megadva: - a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap), - a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét (telefon vagy e-mail); - a szolgáltatás tárgya:
az elvégzett tevékenység témakörének rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimumkövetelményeinél meghatározott adatokat (mennyiség) az egyes referenciák vonatkozásában. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolást vagy nyilatkozatot. Az ajánlattevői nyilatkozatnak minimálisan tartalmaznia kell a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik fél megjelölését, a szolgáltatás tárgyát , az ellenszolgáltatás nettó összegét, valamint nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. AK felhívja AT figyelmét hogy a referencia munka a vizsgált időszakban teljesítendő. Ajánlatkérő az igazolások benyújtásakor felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. M/2: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek.b) pontja alapján az alábbi igazolások: - ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakember megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével (a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában). - a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kamarai névjegyzékbe vételét, jogosultságát igazoló kamarai nyilvántartási szám bemutatása, - a teljesítésbe bevonni kívánt szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha Ajánlattevő, vagy az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző öt évben (60 hónap) befejezett, legalább 2250 m2 összes hasznos alapterületű, szerződésszerűen teljesített, építési engedéllyel rendelkező létesítésének engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú igazolt referenciával. A bemutatott referencia nem tevődhet össze több referencia munkából.
M/2: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nincs a Magyar Mérnök Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében engedélyezett tervezői jogosultsággal a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti
• 1 fő „É” - építészeti tervezési szakterületen,
• 1 fő „G” - építmények gépészeti tervezési szakterületen,
• 1 fő „V” -épületvillamossági szakterületen,
• 1 fő „T” - tartószerkezeti tervezési szakterületen
és a 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti • 1 fő „TUJ” – beépített tűzjelző berendezés tervezési szakterületen a Magyar Mérnök Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében engedélyezett tervezői jogosultsággal, vagy a tervezés végzésére szóló jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimumkövetelménnyel, valamint gyakorlati idővel rendelkező Tervező.
Tervezői jogosultság hiányában Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy szerződéskötésig köteles megszereznie a jogosultságot.
Amennyiben egy személy több szakirány esetében is rendelkezik jogosultsággal, úgy egy személyben is elfogadható az érintett szakirányokban való részvételre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési – és kötbér feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, a Ptk. 6:155. §-ra, Kbt. 27/A. §-ra. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megkötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak foglaltaknak megfelelően kerül sor. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Amennyiben a Tervező a szerződést olyan okból, amelyért felelős késedelmesen (a jelen beszerzési eljárásra vonatkozó szerződés 3.2. pontjában meghatározott határidőt követően) teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a tervezői díj nettó értékének 1%-a /nap, maximális mértéke a nettó tervezői díj 20 %-a. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a Tervezőt a szolgáltatás teljesítésének, teljesítésének kötelezettsége alól.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdései alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint küldi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Jelen eljárás a Kbt. Második Része szerinti, uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt (Kbt. 49 § (1) bekezdés a) pont szerinti) közbeszerzési eljárás.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kívánja alkalmazni.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
4. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást kérhet a felhívásban és a Kbt. 56. §, valamint 114. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az EKR-en keresztül.
5. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
7. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozatok is benyújtandóak). Az űrlapon a nemleges tartalmat egyértelműen kérjük jelölni (szíveskedjenek a „nem veszek igénybe” vagy egyéb, azonos tartalmú kifejezést szerepeltetni vagy kihúzni).
8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
10. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
11. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
12. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdését.
13. Ajánlatkérő helyszíni bejárás lehetőségét 2020. december 3.-án 11. órakor biztosítja a KKD-ban foglaltak szerint. A helyszíni bejárásra való jelentkezést a gazdasági szereplők részéről kérjük lehetőleg legkésőbb (a katonai objektumba való beléptetés rendje miatt, melynek adminisztrációja több munkanapot is igénybe vehet) 2020. december 1. 12 óráig kell megküldeni.
14. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a Tervező köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkezik a szerződésben foglalt feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és érvényes tervezői hibákból fakadó, tervezési és mérnöki szolgáltatásra vonatkozó nettó 3 500 000,-Ft/káresemény, nettó 19 500 000,-Ft/kárév biztosítási összegig terjedő tervezői felelősségbiztosítással, vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyának megfelelően a fenti összegig kiterjeszti.
15. Üzleti titokra irányadó a Kbt. 44.§ (1)-(4) bekezdése.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Petri Ingrid Bernadett, lajstromszáma: 01137. Távollétében: dr. Urbán Zsolt, lajstromszám: 01189.
17. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M/2. pontjaiban előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb Ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került.
18. Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor a Kbt. 68. § rendelkezései alapján a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
19. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: e-mail: beszerzes@hm.gov.hu
20. A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
21. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján kijelenti, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősített szempontokhoz képest.
22. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.


VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák