Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/219
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.11.
Iktatószám:20687/2020
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:Zebegény
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.11.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ZEBEGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28624806
Postai cím: Árpád Utca 5.
Város: Zebegény
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2627
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hutter Jánosné
Telefon: +36 27571510
E-mail: polgarmester@zebegeny.hu
Fax: +36 27370279
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.zebegeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.zebegeny.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001120912020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001120912020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Zebegény turisztikai fejlesztése tervezési feladat
Hivatkozási szám: EKR001120912020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A nyertes ajánlattevő (AT) feladata Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. [mint Támogató, vagy közreműködő szervezet (KSZ)] által indított „Zebegény településközpont turisztikai célú fejlesztése” című projekt (Projekt azonosító száma: ET-2019-02-135) keretében a településközpont komplex fejlesztéséhez, felújításához, korszerűsítéséhez, a szükséges, a közbeszerzés tárgya szerinti "kivitelezésre alkalmas, teljes körű épület és nem épület (út, park, zöldterület) engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzése, a beruházás megvalósító kivitelező(k) kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások megindításához szükséges ajánlatkérési dokumentáció műszaki köteteinek összeállítása. A kivitelezés során tervezői művezetői feladatok ellátása" szolgáltatás.
A tervezési terület HRSZ 773, 774,775, 776, 440, 441, 291, 292, 293 és 294 számon nyilvántartott része, a Római katolikus templom és a templom ex-lege környezete az Országos Építésügyi Nyilvántartás szerint 7516 (7615), és 29777 számon nyilvántartott műemléki környezet. [A tervezési programban a Látogató központ és környezete, valamint Petőfi tér (Fő tér) felújítása]
[A II.2.4) pont karakterkozlát miatt itt részletezve.]
Dokumentálás: a tervdokumentációt 3 pld nyomtatott formában (+1 pld. árazott tervezői költségvetés, 1 pld. költségvetési kiírás) + minden tervdokumentáció 1 db elektronikus példányban (xls és pdf formátumban, és szerkeszthető .dwg, illetve .doc, .xls formátumban CD-n vagy DVD-n).
Továbbá, részletesen a II.2.4) pontban.
II.1.5) Becsült érték:
44487865 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A projekt során egységes turisztikai célokat kell megvalósítani. A projekt helyszínek összekapcsolódnak, az út- és parképítési kivitelezési helyszínek kapcsolódnak, részben átfedésben vannak az épület kivitelezési helyszínekkel. A tervezett épületek megfelelő gyalogos megközelíthetőségének és az előírások szerinti parkolók számának biztosítása a kapcsolódó területeken kell megvalósítani. A szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, továbbá a beszerzés tárgyának jellege, műszaki sajátossága nem teszi azt lehetővé, tekintettel arra, hogy a tervezési feladatok egyazon fejlesztési területre, egy műszaki-gazdasági egységre vonatkoznak. A tervezési feladatok leghatékonyabb megvalósítását egy olyan generáltervező tudja biztosítani, aki a projekthelyszínek tervezési részfeladatait összehangolja, ezzel biztosítva az egységes turisztikai célok kell megvalósítását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Zebegény turisztikai fejlesztése tervezési feladat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Zebegény
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes AT feladata a KSZ által indított „Zebegény településközpont turisztikai célú fejlesztése” című projekt keretében a településközpont komplex fejlesztéséhez, felújításához, korszerűsítéséhez, a szükséges kivitelezésre alkalmas teljes körű tervezési faladatok és kapcsolódó szolgáltatások ellátása.
(a) Koncepciótervek készítése, látványtervekkel, lakossági egyeztetésre alkalmas formában; ehhez tartozóan a szükséges előzetes hatósági és közműegyeztetések lefolytatása, valamint az engedélyköteles beruházási elemek meghatározása.
AT az engedélyezési terv elkészítésekor köteles nyilatkozatot benyújtani az engedélyköteles beruházási elemek meghatározásának teljeskörűségéről, miszerint azonosított minden olyan beruházási elemet, amelynek megvalósítása engedélyköteles.
(b) Az engedélyköteles beruházási elemek tekintetében építési és egyéb engedélyezési tervdokumentációk elkészítése a hatályos előírások alapján, az ezekhez szükséges hatósági, szakhatósági, közmű és egyéb egyeztetések lefolytatása, a vonatkozó engedélykérelmek benyújtásához szükséges engedélyek és hozzájárulások teljeskörű beszerzése, az engedélyköteles beruházási elemekre tételes árazott tervezői költségvetés készítése. (Szerződés szerint.)
(c) Ajánlatkérővel (AK) és a Támogatóval tervegyeztetés lefolytatása, illetve azok jóváhagyását követően az engedélykérelmek benyújtása.
(d) Minden beruházási elemre kiviteli szintű tervdokumentáció készítése, amely magában foglalja belsőépítészeti tervdokumentáció készítését, illetve a tervezéssel érintett épületek, épületrészek, utak, zöld- és közterületek teljes felszerelési, bútorozási, berendezési tervét, illetve minden tervezéssel érintett beruházási elem tételes és részletes árazatlan és árazott költségvetési kiírásának elkészítését.
(e) A Megrendelővel és KSZ-vel a kiviteli tervdokumentáció egyeztetésének lefolytatása, illetve az észrevételek alapján annak pontosítása, kiegészítése és véglegesítése.
AT feladathoz tartozik a szakági engedélyezési tervek műszaki tartalmának összehangolása is mind a tervlapokon, mind a műszaki leírásokban, illetve az egyéb szükséges munkarészekben. AT feladata az engedélyezési eljárás teljes körű lebonyolítása, az AK, mint Megrendelő, építtető nevében történő eljárás, minden hivatalnál, részvétel a Hatóság(ok) által összehívott szemléken. Minden további olyan engedély, engedély módosítás, hozzájárulás beszerzése, amely az engedélyezéshez szükséges. (Szerződés szerint.
(f) Belsőépítészeti tervdokumentáció részletes árazatlan, és árazott költségvetési kiírással.
(g) A kivitelei tervek alapján megvalósuló építési beruházás árazatlan költségvetési kiírásának elkészítésére,
(h) A kivitelei tervek alapján megvalósuló építési beruházás árazott költségvetési kiírásának (költségbecslésének) elkészítésére,
(i) Jóváhagyott és engedéllyel rendelkező tervek alapján a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások (terv szerint 2 db) megindításához szükséges ajánlatkérési dokumentáció műszaki köteteinek összeállítása.
(j) Tervezői művezetői feladatok ellátása, legfeljebb 20 mérnöknap felszámításával (AK 20 mérnöknapban maximálja a tervezői művezetés időtartamát. Ez 20-nál több, osztott mérnöknap időtartam is lehet. 20 mérnöknap felett AK nem téríti meg a tervezői művezetés díját.)
A kiviteli tervezést komplett geodéziai felmérésen alapuló földhivatali adatbázis felhasználásával kell végezni.
A kiviteli terveket a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletnek (továbbiakban 322 Kr.) az építési beruházás közbeszerzési dokumentumainak tartalmáról szóló 1. melléklete szerinti minimális tartalommal kell elkészíteni.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra eljárásra, tevékenységre, személyre, ill. szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy AK az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
Építési helyszín adatai: Zebegény község településközpontja, és a Kálvária-hegyen található hősök emlékműve, és ennek megközelítését szolgáló utak felújítása.
Projektrészek (helyszínek):
1. Látogatóközpont építése legalább 458 m2, de legfeljebb 520 m2 alapterülettel,
2. Petőfi tér (Fő tér) felújítása. Tervezett zöldfelület kb. 600 m2, Tervezett kertépítészeti természetes kőburkolatok, támfalak: kb. 300 m2, Millenniumi park (állomás előtti tér, út és parkoló): kb. 717 m2
3. Petőfi tér (Fő tér) kapcsolódó zöldfelületeinek felújítása, átalakítása (Fő tér kiterjesztése): A felújítás teljes területe: 2395 m2 (Tervezett területek részletesen: Polgármesteri Hivatal, és a tervezett Látogatóközpont közti park: 990 m2, tervezett Látogatóközponthoz közvetlenül kapcsolódó zöldfelület: 400 m2, Turista pihenő és piac (többnyire burkolt felület): 455 m2, Koperniczky ház belső kertje: 450 m2. Patakparti sétány: 100 m2)
4. Petőfi téren lévő önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, átalakítása:
4.1. Koperniczky ház: Homlokzat felújítás, homlokzati hőszigetelő rendszerrel: kb. 580 m2, Nyílászáró cserék: kb. 100 m2, Földszint felújítása (csak felületképzéssel, festés): 360 m2, Új födém építése: 360 m2, Új tető építése: 360 m2, Új szálláshelyek kialakítása kb. 280 m2 hasznos területen, 5 db két fős, 3 db négy fős szállásegységgel, mindegyik saját zuhany, wc-blokkal, közösségi konyha-étkezővel. Elektromos hálózat bővítése új bekötéssel.
4.2. Szolgáltatóház: Homlokzat felújítás, homlokzati hőszigetelő rendszerrel: kb. 350 m2, Nyílászáró cserék: kb. 100 m2, Új előtetők építése a Látogatóközpont irányába: kb. 35 m2, Tető felújítása: 300 m2
5. Hősök emlékművének és környezetének felújítása [Az emlékmű megközelítési útvonalainak tervezett területi bemutatása:
A zöldfelület felújítás területe: kb. 1840 m2, Olaszlépcső kialakítása: 350 m2, Kálvária utca felújítása: 115 m2, Szerpentin javítása: kb.
27 fm (50 m2), Emlékmű felújítása: kb. 150 m2]
Részletesen a "Tervezési program" című dokumentumban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A III.1.3-M.2.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 3. A III.1.3-M.2.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 5
3 4. A III.1.3-M.2.3. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés annak mindkét fél általi aláírásával jön létre, lép hatályba, és a jelen felhívás II.2.4) pont (a) - (i) potokban meghatározott teljesítésre tervezési tevékenységre 180 naptári nap időtartam áll rendelkezésre. Ezen felül a szerződést a felek a tervezői művezetésre [II.2.4) pont (j) alpont] időtartamával a kivitelezés tervezett időszakára, 2021. 09. 01-től, 2022. 12. 31-ig, tervezetten 16 hónap időtartamra kiterjeszthetik.
AK a 180 napos időtartamon belül a a II.2.4) pont alatt meghatározott tervezési feladatok részteljesítési határidejét a szerződés hatályba lépésétől számítottan az alábbiak szerint határozza meg:
(a) pont szerinti feladatok 45 naptári nap.
(b) pont szerinti feladatok 75 naptári nap,
(c) pont szerinti feladatok 90 naptári nap,
(d) pont szerinti feladatok165 naptári nap.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlati nettó ár két árelemből áll össze:
1.1. Tervezési nettó díj (Ft) 75-ös súlyszámmal
1.2. Mérnöknap nettó díja a tervezői művezetés elszámolásához (Ft/mérnöknap) 5-ös súlyszámmal

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (ALV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bek-ben foglaltak alapján - figyelemmel a 114. § (1) bek-ben foglaltakra is - AT ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében egyszerű nyilatkozatot benyújtani. AT-nek az ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban 321. Kr.) 17. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdése b), g)-k), m) és q) pontok hatálya alá (EKR űrlap), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321kr. 8. § i) pont ib) alpontja, szerint kell dokumentumot benyújtania, azzal, hogy a Kbt. alapján irányadó jogszabály a vonatkozó pont tekintetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvény (EKR űrlap).
321 Kr-ben részletezettek szerint AK ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében az AT a 321kr. 17. § (2) bekezdése szerint csak nyilatkozni köteles a kizáró okok hatálya hiányáról.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet AK részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek az ajánlatában (114/A. § (4) bek.) nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján kizárja az eljárásból azon AT-t, ALV-t, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-t, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A Kbt. 64. §-a szerint az AT, ALV vagy alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ élhet az öntisztázás lehetőségével.
A 321 Kr. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy esetében van-e folyamatban változás bejegyzési eljárás; a nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz kell csatolni (EKR űrlap).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322 Kr. 8. § (1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás
tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon
letelepedett GSZ-k esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
A nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak, vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A § (1) bekezdése alapján a AT, ALV és GSZ az alkalmassági követelmények tekintetében az IGAZOLÁSOKAT AZ AJÁNLATUKBAN KÖTELESEK BENYÚJTANI!
P1. A 321 Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT cégszerűen aláírt nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából [Kivitelezésre alkalmas, teljes körű épület és nem épület (út, park, zöldterület) engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzése, a beruházás megvalósító kivitelező(k) kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások megindításához szükséges ajánlatkérési dokumentáció műszaki köteteinek összeállítása, a kivitelezés során tervezői művezetői feladatok ellátása.] származó - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételéről. Amennyiben AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes, utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).
Ha AT a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, abban az esetben a 321 Kr. 19.§ (3) bekezdés szerint kell eljárni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az AT amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából [Kivitelezésre alkalmas, teljes körű épület és nem épület (út, park, zöldterület) engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzése, a beruházás megvalósító kivitelező(k) kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások megindításához szükséges ajánlatkérési dokumentáció műszaki köteteinek összeállítása, a kivitelezés során tervezői művezetői feladatok ellátása.] származó összesen 28.000.000,- Ft összeget elérő nettó árbevétellel. Az előírt alkalmassági követelménynek az AT-k több szerződés bemutatásával is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A § (1) bekezdése alapján AT, ALV, GSZ az alkalmassági követelmények tekintetében az IGAZOLÁSOKAT AZ AJÁNLATUKBAN KÖTELESEK BENYÚJTANI!
M.1. AT csatolja a 321 Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának [Kivitelezésre alkalmas, teljes körű épület és nem épület (út, park, zöldterület) engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzése, a beruházás megvalósító kivitelező(k) kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások megindításához szükséges ajánlatkérési dokumentáció műszaki köteteinek összeállítása, a kivitelezés során tervezői művezetői feladatok ellátása.] megfelelő legjelentősebb befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetését a 321. Kr. 23. § meghatározott formában.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321 Kr.21/A §–ban foglaltakra.
A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból minden alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződés tárgya, a korábbi, a referenciaként bemutatott szolgáltatásteljes körű szakmai részletezése (tekintettel a jelen eljárás tárgyaként meghatározott szolgáltatásra) amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap),
- a szerződést kötő másik fél nevét és címét,
- a szerződést kötő másik fél részéről a referenciát igazoló személy neve és elérhetősége (Telefon, vagy e-mail címe)
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK hivatkozik a 321 Kr. 21/A. §-ban rögzítettekre, valamint a 22. § (3) és (5) bekezdésre.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján AT ismertesse annak a szakembernek (szervezetnek) a nevét, végzettségét/képzettségét, szakmai tapasztalatát, cégszerű nyilatkozattal, - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény (M.2.) betűjelének megjelölésével - akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember bevonására vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (az önéletrajznak a szakmai tapasztalat kezdő és befejező idejét naptári év, hónap szerinti időtartamok és az elvégzett tevékenység megjelölését kell tartalmaznia). Tartalmazza továbbá a szakember nevét, címét, állampolgárságát, A jelenlegi munkáltatója nevét, foglalkoztatás módját (munkaviszony, vagy megbízási szerződés). Ha a teljesítésbe bevont szakember nem rendelkezik kamarai nyilvántartással, akkor az életrajzában tüntesse fel az előírt végzettséget, képzettséget nyújtó intézmény nevét, képzés időtartamát (év/hó-tól év/hó-ig) képzettség/végzettség meghatározását.
- a képzettséget és/vagy végzettség igazoló dokumentumok;
A végzettség, diploma, oklevél vagy bizonyítvány egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
Amennyiben a bevonásra kerülő szakember rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban feltüntetni szükséges a jogosultság megszerzésének időpontját, kamarai tagsági azonosítószámát, a nyilvántartó kamara megnevezését, valamint a jogosultság meglétének ellenőrzésére szolgáló elektronikus adatbázis elérésének útvonalát, vagy WEB címét. Ebben az esetben a szakember képzettségét és/vagy végzettségét igazoló dokumentumok benyújtása nem szükséges.
- A szakembernek nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni, nincs olyan más megbízása, feladta, mely a szerződésszerű teljesítésben akadályozná.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (11)-(12) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
AT-nek a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is köteles benyújtania ajánlata részeként. (EKR űrlap)
Az alkalmassági követelményeknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján. Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy ALV-ként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis AK ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során. Közös AT-k vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésére.
AT-nek a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is köteles benyújtania ajánlata részeként.
A 321 Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig– az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az AT amennyiben nem rendelkezik a vizsgált időszakban, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, melynek része volt:
M.1.1. műemléki környezetben elhelyezkedő legalább 320 m2 alapterületű épület tervezése,
M.1.2. műemléki környezetben elhelyezkedő, legalább 500 m2 közút, vagy parkoló tervezése, továbbá,
M.1.3. legalább 2.100 m2 zöldfelület (kert, park, közterület) tervezése, továbbá,
M.1.4. olyan épület felújítás tervezés, melynek része volt legalább 250 m2 homlokzat felújítás, 210 m2 tetőfelújítás.
AK rögzíti, hogy tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciaigazolás benyújtásával igazolható.
M.2. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M.2.1. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet, 2. rész (Építészeti-műszaki tervezés) szerinti, érvényes É (Az általános építmények teljes körű építészeti tervezése, beleértve a helyi vagy műemléki védelem alatt álló építménnyel kapcsolatos, valamint jogszabállyal védetté nyilvánított területen (világörökség, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, tájvédelem vagy helyi védelem alatt álló területen) új építmény létesítésével és meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakítását), vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel.
M.2.2. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet, 2. rész (Építészeti-műszaki tervezés) szerinti, érvényes K [Terep és zöldfelületek kertépítészeti kialakításának a tervezése (a belső út és burkolatrendszerrel együtt); kertépítészeti, növénytelepítési, valamint önálló táj- és kertépítészeti tervek készítése (közpark, közkert, köztér, történeti kert stb.), továbbá a kertépítészeti műtárgy tervezési szakterületnél (ÉKM) meghatározott feladatok. Telepítési tanulmányterv, beépítési terv zöldfelület alakítási munkarészeinek elkészítése, valamint ha jogszabály táj- és természetvédelmi szakhatósági közreműködést ír elő, az ehhez szükséges jogszabályban meghatározott dokumentáció elkészítése.], vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel.
M.2.3. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet, 2. rész (Építészeti-műszaki tervezés) szerinti, érvényes KÉ-K [Közút, út, (kerékpárút, gyalogút, térburkolat) - beleértve azok csomópontjait, vízelvezetését, berendezéseit, tartozékait és üzemi létesítményeit - tervezése. Közúti műtárgyak tervezése, 4 m nyílásig], vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalati idővel.
Átfedés kizárólag az M.2.2., valamint az M.2.3. pontban meghatározott szakemberek között megengedett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
AK az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér (alapja: a késedelemmel érintett rész- és végteljesítésre eső nettó Vállalkozói díj, mértéke: 0,5 % / naptári nap, maximuma: a késedelemmel érintett rész- és végteljesítésre eső nettó Vállalkozói díj15 %-a. 30 napot meghaladó késedelem esetén az ajánlatkérő a szerződést meghiúsultnak tekintheti)
- Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó ajánlati ár, mértéke: nettó ajánlati ár 20 %-a)
- Hibás teljesítési kötbér: (alapja: a hibás teljesítéssel érintett teljesítésre eső nettó Vállalkozói díj, mértéke: a hibás teljesítéssel érintett teljesítésre eső nettó Vállalkozói díj 1,0 %-a naponta).
Hibás teljesítése esetén az AT köteles a terv hibáinak javítását, illetve pótlását térítésmentesen, de kötbérmentesen haladéktalanul elvégezni, azokat AK-nak átadni, a közös megegyezéssel egyeztetett határidőig. Amennyiben az AT a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy határidőre nem végzi el, AK a Szerződéstől, díjfizetési kötelezettség nélkül, egyoldalú jognyilatkozattal elállhat, vagy azt felmondhatja. Ez esetben AK-t hibás teljesítési kötbér illeti, amely az érintett ütemre vonatkozó Vállalkozói díj 1,0 %-a naponta, legfeljebb azonban a vonatkozóa Vállalkozói díjrész 10%-a.
AK akkor jogosult az egyes elfogadott tervezési részek, műszaki megoldások teljesítést követő kifogásolására, ha az AK jogos kifogásából ered.
AK kifejezetten hibás teljesítésnek tekint azt, ha AT olyan tervet készít, mely a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegéből nem valósítható meg. Ha a II.2.4) pont (h) alpontja szerinti, a kivitelei tervek alapján megvalósuló építési beruházás árazott költségvetési kiírásában (költségbecslésben) meghatározott összegekhez képest jelentősen magasabb összegű megajánlások érkeznek a beruházás megvalósítását célzó közbeszerzési eljárások során és ez a közbeszerzési eljárás(ok) eredménytelenségét okozza, akkor AT hibás teljesítése (a beruházás becsült értékének hibás megállapítása, hibás tervezés) megállapításra kerülhet. Ez az eset a hibás teljesítési kötbér kiszabásának alapja lehet.
- kártérítési kötelezettség: A kötbér kifizetése nem érinti AK azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
AK kifejezett kártérítési igénnyel léphet fel AT-vel szemben, ha hibás teljesítés eredményeként a beruházás megvalósítását célzó közbeszerzési eljárás(ok) a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja szerinti eredménytelensége megállapítást nyer. Ebben az esetben AK élhet a megismételt eljárás díjainak és az esetleges további kárai megtérítésének igényével. Az AT köteles a módosított - a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékének megfelelő - terveket elkészíteni.
- Jótállás időtartama: 36 hónap. AT felelősségére a szolgáltató tevékenysége vonatkozásában a Ptk. szabályait [Ptk. 6:171.§ (1) bekezdés], valamint a szerződéskötéskor és a teljesítéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
- Szavatosság: AT-t kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. AT szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben teljesít.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok:
- A Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény;
- A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
A tervezési díj befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés pénzneme HUF.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
AK a tervezési tevékenység esetében 3 rész- és 1 végszámla benyújtására ad lehetőséget.
1. részszámla a II.2.4) közbeszerzés mennyisége alatti (a) pont szerinti teljesítés esetén a megajánlott nettó ajánlati ár 20 %-a összegben,
2. részszámla a II.2.4) közbeszerzés mennyisége alatti (b) és (c) pont szerinti teljesítés esetén a megajánlott nettó ajánlati ár 30 %-a összegben,
3. részszámla a II.2.4) közbeszerzés mennyisége alatti (d) pont szerinti teljesítés esetén a megajánlott nettó ajánlati ár 30 %-a összegben,
A tervezési fázis végszámlája a II.2.4) közbeszerzés mennyisége alatti (e) és (f) pont szerinti teljesítés esetén a megajánlott nettó ajánlati ár 20 %-a összegben,
A tervezői művezetés esetében [II.2.4) közbeszerzés mennyisége alatti (j) pont] 2 db részszámla (7 ménöknap, majd újabb 7 mérnöknap) teljesítése esetén 1-1 részszámla és a kivitelezés befejezésekor, legfeljebb 20 mérnöknap elszámolásával végszámla nyújtható be.
AK a kifizetések kapcsán kifejezetten hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésre, valamint a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseire.
AK rögzíti, hogy előleg igénybevételének lehetősége nem biztosított.
A nyertes AT valamennyi számláján fel kell tüntetni a Projekt azonosító számát: ET-2019-02-135.
Az elkészült terveket (koncepció terv, engedélyezési terv és kiviteli tervdokumentáció, valamint a közbeszerzési eljárások műszaki köteteit) a pályáztot lebonyolító szervezet a Kisfaludy2030 Turisztikai Nonprofit Zrt. (KSZ) véleményezi és fogadja el. A KSZ elfogadó döntése feltétele a teljesítés igazolás kiadásának, így a részszámlák és a végszámla benyújtásának.
AT-k által kért ellenérték tartalmazza a szerzői jogok AK részére történő átengedésének valamennyi díját.
További előírásokat és részletes információkat a dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetőségét, hogy nyertes ajánlattevő, illetőleg a közös ajánlattevők a szerződés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/11/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/11/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására elektronikus úton, az EKR-ben kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet, valamint a Kbt. 68. § előírásainak megfelelően kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000,- Ft
A befizetés helye: OTP Bank Zrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11742094-15394260-10070004
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A biztosíték teljesíthető - AT választása szerint - átutalással a fenti
bankszámlára történő befizetéssel, az azzal azonos összegű pénzügyi
intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség
biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel (okmányos biztosíték nyújtés). Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát szükséges csatolni. Az okmányos ajánlati biztosíték – kötelezvényt a Kbt. 41/A. §(2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratnak megfelelő hiteles másolatban történő benyújtásával igazolható, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésre alkalmas, amelyet az ajánlathoz csatolni kell.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1.részszempont (RSZ) esetében fordított arányosítás,a 2., 3. és 4.RSZ esetében egyenes arányosítás. A fenti módsz. alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra,majd összeadásra kerülnek.Részletek KD-ban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az eljárásban azok a gazdasági szereplők (GSZ) tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdeklődésüket jelezték az EKR-ben. AT-re vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bek. tartalmazza.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő (továbbiakban: AT) alábbi nyilatkozatait:
EKR rendszerben, EKR űrlap formájában található, az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtania:
- Felolvasólapot a a Kbt.66.§(2) nyilatkozatot, valamint a 66.§(5)bek. szerint;
- Kbt. 62. § (1) bek- k) pont kb) alpontja;
- Kbt. 66. § (2) bek. szerint;
- A Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozat; (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
- A Kbt.65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozat; (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)
- AT tekintetében nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozatot tekintetében is;
- Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról,
- Nyilatkozat bemutatott szakemberről,
KD-ben kiadott minta alapján felcsatolva:
- Kizáró okokról szóló nyilatkozat;
- Kizáró okokról szóló nyilatkozat az alvállalkozók és a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában;
- AT tekintetében az ajánlathoz csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás (vbe) esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
- az értékelési részszempontok tekintetében, a szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata dokumentumként a szakemberek szakmai önéletrajza;
- Nyilatkozat a felelősségbiztosítás rendelkezésre bocsátásról;
- Nyilatkozat üzleti titokról
- Nyilatkozat az Ávr. 50 § (1a) bekezdésében foglaltaknak való megfelelőségről.
2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése értelmében az átláthatóság megszűnése a szerződés azonnali megszűnését vonja maga után. Az AT kötelezettséget vállal arra, hogy az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó változásról, az átláthatóság megszűnéséről köteles írásban tájékoztatni az AK-t.
3. AK biztosítja a Kbt. 114. § (6) szerinti kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségét a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szabályok
szerint. AK konzultációt nem tart.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban, a 41/A. § (4)-(5) bek-ben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
5. A részajánlattétel nem megengedett, az AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.
6. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
7. AK alkalmazza a Kbt. 114/A §-át, valamint fenntartja a jogot a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésének alkalmazására. A Kbt. 114/A. § alapján a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat AT-nek az ajánlatában KÖTELES BENYÚJTANI!
8. Az P.1., M.1 - M.2. pontban előírt feltétel és igazolási mód a minősített AT-k jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
9. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.
10. AK legfeljebb egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, abban az esetben, ha a hiánypótlással AT az ajánlatban korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba, és e GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
11. A nyertes AT-nek a 322 Kr. 11. § -a alapján a közbeszerzési dokumentációban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 40.000.000 Ft/év és 10.000.000 Ft/ káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie (azaz felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a már meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni), amelyről szóló kötvényt vagy biztosítói ajánlatot a szerződéskötéstől számított 7 napon belül be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog. AT köteles a biztosítását ÁK általi teljesítés elismerésétől számított hatvan (60) napig fenntartani.
12. AK rögzíti, hogy a 2., 3 és 4. értékelési részszempont tekintetében benyújtott, a szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata (felolvasólap melléklete) dokumentum szakmai ajánlatnak minősül.
13. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját.
14. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kr, és a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.
15. AK GDPR rendelet alapján tájékoztatja az AT-ket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
16. AK rögzíti, hogy az eljárás becsült nettó értékle 44.478.865,- Ft. Az ennél megasbb összegű (tervezői nettó díjra + 30 tervezői művezetésre vonatkozó mérnöknapra együttes összegű) megajánlás esetén az eljárást az AK a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja szerint eredménytelenné nyilváníthatja.
17. AK a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében a rendelkezési jogát kiköti, ezért azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik, annak ellenértékének (az ajánlati árban foglalt ellenérték) AT felé történő megfizetését követően.
18. AK a Kbt. 141. § (4) a) szerint szerződéses feltételként rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése során és/vagy az aláírásra került támogatási szerződés módosításban a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben foglalt rendelkezéseken túl egyéb kötelezően alkalmazandó szerződéses feltétel kerül előírásra, a Felek a szerződést arra tekintettel módosítják.
19. FAKSZ: Berta Ferenc György lsz: 00154
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges