Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/206
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.10.25.
Iktatószám: 20690/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Pécsi Egyházmegye
Teljesítés helye: HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Benkala Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pécsi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK18045
Postai cím: Dóm tér 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hajdu Zsófia
Telefon: +36 72513030
E-mail: hajdu@pecs.egyhazmegye.hu
Fax: +36 72513031
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pecsiegyhazmegye.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://pecsiegyhazmegye.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján a komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola bővítése és átalakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés alapján a komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola bővítése és átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7300 Komló, Templom tér 2. hrsz.: 512
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés alapján a komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola bővítése és átalakítása
A kivitelezés főbb tételei, mennyiségei (tájékoztató jelleggel):
A Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola bővítése és átalakítása 3834,39 m2 összes alapterülettel (felújítás 1657,69 m2, tornaterem 533,34 m2, egyéb bővítés 1643,36 m2), 4367,98 m2 területű udvar felújítása [az EFOP-4.1.1-15-2016-00038 ikt. számú projektből finanszírozva].
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak
mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé
tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét
hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/11/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/21 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program-4.1.1-15-2016-00038

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 230 - 478837

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/11/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Benkala Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bártfai u. 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail: kivitelezes@benkalakft.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) http://www.benkalakft.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1157722068 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Tartalékkeret Pótmunkák:
a) A meglévő épületrész földszintjén a megbontott rétegrend nem tartalmaz vízszigetelést, melynek pótlása szükséges kenhető, flexibilis, folyékony fóliaszigetelés alkalmazásával (P4).
b) A meglévő épületrész I. emelet feletti födémnél a bordahelyek kivágásánál a kerámia béléstestek repedtek, kitöredezettek, illetve kiestek a gerendák között (P5).
c) A meglévő épület földszintjén az eltérő padlómagasságok miatti végleges, burkolati szintek beállítása, meglévő rétegrend bizonytalan szigetelése miatt szükséges bontások, vizes helyiségekben az alapozás nélküli válaszfalak bontása indokolt. (P9).
A VII.2.2) PONT FOLYTATÁSA:
c) K. a K. Sz.eredeti 8.10. pont c) alpontjával összhangban állította ki 3. részszámláját 189.270.692,- Ft + ÁFA összegben;
d) K. a K. Sz.eredeti 8.10. pont d) alpontjával összhangban állította ki 4. részszámláját 189.270.692,- Ft + ÁFA összegben;
e) K. a K. Sz.eredeti 8.10. pont e) alpontjával összhangban állította ki 5. részszámláját 177.015.426,- Ft + ÁFA összegben;
f) K. az ötödik részszámlával egyidejűleg állította ki számláját a P3, P6, P7, P8 és P10 jelű T. F. tekintetében 9.498.726,- Ft + ÁFA összegben;
g) K. az ötödik részszámlával egyidejűleg állította ki számláját a P11-P24 jelű T. F. tekintetében 39.000.000,- Ft + ÁFA összegben;
h) K. a K. Sz.eredeti 8.10. pont f) alpontjához és a K. Sz.jelen 1. sz. módosításának megfelelően állította ki végszámláját 107.400.414,- Ft + ÁFA összegben;
i) K. a végszámlával egyidejűleg állította ki számláját a P25-P31 jelű T. F. tekintetében 4.860.221,- Ft + ÁFA összegben.
2.5. A K. Sz.8.23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Felek rögzítik, hogy a szerződésben tartalékkeretet határoznak meg: Felek rögzítik, hogy a tartalékkeretet az előre nem látható, továbbá a műszaki dokumentációban, illetve az annak részét képező árazatlan költségvetési összesítőben nem szereplő, de a szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges munkák (pótmunka) ellenértékének fedezetéül lehet felhasználni. A tartalékkeret terhére elvégzendő munkákat előzetesen mind a M.vel, mind a műszaki ellenőrrel írásban jóvá kell hagyatni. A tartalékkeret mértéke legfeljebb a jelen szerződés 8.1. pont a) alpontjában rögzített, Kivitelezési feladatokra vonatkozó egyösszegű átalányár 10 %-a. Pótmunka elrendelésére kizárólag M. jogosult, írásban. A pótmunka elszámolása tételesen történik, a M. képviseletében eljáró műszaki ellenőr által felmérési naplóban igazolt mennyiségekkel, a K. ajánlatában megadott egységárak figyelembe vételével. Az ajánlatban rögzített egységárak a jelen szerződés hatálya alatt nem módosulhatnak, azokra a vállalkozói díj rögzített jellegére vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak. Amennyiben a felmerülő pótmunka olyan, előre nem látható elemet is tartalmaz, mely vonatkozásában a K. nyertes ajánlatában egységár nem szerepel, úgy a pótmunka tételes elszámolása a K. által készített, a M. és a M. képviseletében eljáró műszaki ellenőr által írásban jóváhagyott egységár elemzés alapján történik. K. a jóváhagyott és igazoltan elvégzett pótmunka ellenértékét a végszámlában tüntetheti fel.”
2.6. A K. Sz.10.22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K. a Jóteljesítési Biztosítékot két részletben, az egyes műszaki átadás-átvételi eljárások jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontjában köteles M. rendelkezésére bocsátani. A teljesítés jelen szerződés szerinti igazolásának feltételét képezi a Jóteljesítési Biztosítékok szerződésszerű rendelkezésre bocsátása. A Jóteljesítési Biztosítékok hatálya legkésőbb a jótállási kötelezettség kezdetével egyidejűleg kezdődik és a jelen szerződésben rögzített általános jótállási időtartam lejártát követő 45. (negyvenötödik) napig áll fenn. A Jóteljesítési Biztosíték mértéke az adott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében az esetlegesen felhasznált tartalékkeret nélkül számított és ténylegesen igazolt teljesítés nettó értékének 5%-a.”
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7300 Komló, Templom tér 2. hrsz.: 512
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola bővítése és átalakítása
A kivitelezés főbb tételei, mennyiségei (tájékoztató jelleggel):
A Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola bővítése és átalakítása 3834,39 m2 összes alapterülettel (felújítás 1657,69 m2, tornaterem 533,34 m2, egyéb bővítés 1643,36 m2), 4367,98 m2 területű udvar felújítása [az EFOP-4.1.1-15-2016-00038 ikt. számú projektből finanszírozva].
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció és annak
mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
Többlet Feladatok:
a) AK az üzemeltetési szempontokra tekintettel a belső nyílászárók színének módosításáról határozott (P3).
b) A meglévő épület földszinti 118-as ebédlő helyiség külső homlokzatán található bejárati ajtó helyén műanyag ablak kerül kivitelezésre (P6).
c) A meglévő épület aljzatára tarkett pvc burkolat készítése szükséges aljzatkiegyenlítéssel (P7).
d) A liftaknában a gyártó előírása alapján a látszó üvegfelületek biztonságos megfogatásához szükséges szerelvények beépítése indokolt (P8).
e) A meglévő tornateremben új bordásfal szerelése (P10).
f) Leázott mennyezeti felületek előkészítése, penészgátló festés készítése és WC válaszfalak építése (P11).
g) A tetőfelület felújítása a hosszútávú üzemeltetési szempontok okán (P12).
h) Tervmódosítások okán a betonacél mennyisége növekedett (P13).
i) Módosított műszaki tartalom miatti teljes felületi hálózás és vékonyvakolat készítés a meglévő homlokzaton (P14).
j) Árkád feletti tető kivitelezése (P15).
k) A meglévő épület földszint új rétegrend készítése (aljzatbeton és elválasztó réteg), továbbá a repedezett kéményszerkezetek bontása, új falazat készítése (P16).
l) A meglévő földszinti vizes blokkokban készített új gipszkartonos válaszfalaknál előregyártott kompaktlemezes paraván falak készítése üzemeltetési szempontokra tekintettel (P17).
m) Kieg. bádogozási munkák hosszútávú üzemeltetési szempontokra tekintettel (P18).
n) Tanári helyiségben klíma beépítés a helyiség tájolása, ablakfelületek nagysága okán (P19).
o) A gépészeti vezetékek tetőn kívüli szigetelése a kondenzáció miatt indokolt (P20).
p) Sportpálya külső megvilágítás, villanyszerelési munkái (P21).
q) Üzemeltetési szempontokra tekintettel felmerült, a kértépítéshez kapcsolódó munkák (P22).
r) A meglévő épület földszinti pvc burkolatában elhelyezett ACO Toptek Uniface AL burkolható aknafedlap (P23).
s) Fűtetlen tér feletti födém alsó síkjának színezése üzemeltetési szempontokra tekintettel (P24).
t) Gépészeti pótmunkák kivitelezése vált szükségessé az utóbb kiválasztott és leszállított konyhatechnológiának megfelelően, továbbá radiátor áthelyezése vált szükségessé (P25).
u) Az II. emeleti födém kivitelezésnél történő leázások következtében felhólyagosodott felületek leverése, kiszellőztető vakolat készítése, felület festés (P26).
v) Játszótéri burkolati felületek elválasztása rozsdamentes acél szegélyszalaggal (P27).
w) A felületi egyenetlenségek (jelentős 3-5 cm lejtés) kiegyenlítése vált indokolttá a kis tornateremben (P28).
x) Az elmaradó akusztikus membrános felület helyett perforált felületű gipszkarton (P29).
y) Térkő burkolási munkák kivitelezése (P30).
z) A régi lépcsőházban új korlát kivitelezése (P31).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/11/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/02/21 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1157722068
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Benkala Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andor utca 21. C. ép. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail: kivitelezes@benkalakft.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) http://www.benkalakft.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1) A szerződésmódosítás kelte: 2019. október 8.
2) 1. A Sz.mód. okai
1.1. A K. Sz.teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban szereplő feladatok elvégzése vált szükségtelenné, illetve más műszaki megoldások alkalmazása okán díjmódosuláshoz vezető változások merültek fel (a továbbiakban: E. F.):
a) Támfal és vasbetonfal készítése, továbbá kapcsolódó növényültetési részmunkák kivitelezése az iskolaudvaron költség és üzemeltetési szempontokra tekintettel szükségtelen.
b) Az új bordásfal beépítése okán [lásd a jelen Sz.mód. 2.2. pont e) alpontját] a régi bordásfalak visszaépítése szükségtelen.
1.2. A K. Sz. teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő további, új feladatok elvégzése, illetve az E. F. körében egyes feladatok más műszaki tartalommal történő megvalósítása vált szükségessé (a továbbiakban: T. F.): LISTÁJÁT LÁSD A VII.1.4) PONTBAN.
1.3. A K. közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma, illetve a M. műszaki ellenőre által jóváhagyott kalkulációk alapján az E. F. összesített ellenértéke 10.975.998,- Ft + ÁFA, míg a T. F. összesített ellenértéke 53.358.947,- Ft + ÁFA.
1.4. A T. F. az eredeti műszaki tartalomhoz képest új munkanemet érdemben nem tartalmaznak (vagyis az eredeti műszaki tartalom részét képező munkanemekhez kapcsolódó munkanemek kerülnek alkalmazásra a Projektingatlanon), illetve azok illeszkednek a K. Sz.jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a K. Sz.keretében felújítani tervezett Projektingatlan részét képező kivitelezési feladatok kerülnek megvalósításra. A T. F. együttes értéke nem haladja meg a Kivitelezési Szerződésben rögzített vállalkozói díj 15%-át.
1.5. K. továbbá a 1.1-1.4. pontokban rögzítettekkel is összefüggésben kezdeményezte a teljesítési részhatáridő meghosszabbítását, figyelemmel arra a körülményre, hogy a T. F. többlet időigénye - építéstechnológiai egymásra épültség okán - a kivitelezés teljes időtartamának meghosszabbodását eredményezte. A T. F. jelentette időigényeken felül a határidőhosszabbítást indokolták továbbá az alábbi körülmények is: LISTÁJÁT LÁSD A VI.3) PONTBAN
A jelen alpontban kifejtett további munkák kellő gondossággal nem voltak előre láthatóak, azok a kivitelezés időtartamát jelentősen befolyásolták. Felek jelen alpontban kifejtett további munkák tekintetében felmerült pluszköltségeket a K. Sz.-sben rögzített tartalékkeret terhére számolják el (a továbbiakban: Tartalékkeret Pótmunkák).
1.6. M. az előadottakkal összefüggésben a K. Sz.módosítását kezdeményezte a T. F. és a Sz.mód. Pótmunkák megrendelésének rögzítése, illetve a teljesítési részhatáridő módosítása céljából.
2. A K. Sz.módosított rendelkezései
2.1. A K. Sz.2.1. pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:
„Felek rögzítik továbbá, hogy M. megrendeli, K. pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített építési beruházáshoz kapcsolódóan újabb munkák elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 10. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: T. F.). A T. F. tekintetében - a jelen szerződés külön előírásának hiányában - a Feladatokra irányadó rendelkezések alkalmazandóak. Felek rögzítik továbbá, hogy a Feladatok részét képező egyes munkák megvalósítása nem szükséges a Projekt megvalósításához, mely munkák teljesítésére nem kerül sor a Feladatok keretében (a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen: E. F.). Az E. F. pontos tartalmát a jelen szerződés 11. sz. mellékletét képező műszaki dokumentáció rögzíti.”
2.2. A K. Sz.5.5. pontja kiegészül a következő rendelkezéssel:
„Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 2. sz mellékletében rögzített ’1. részhatáridő’ 2018. november 19. napjára módosul.”
FOLYT. A VII.2.2) PONTBAN
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.3. A K. Sz.8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén K.t
a) a Feladatokért 1.041.498.608,- Ft + ÁFA összegű;
b) a T. F.ért 53.358.947,- Ft + ÁFA összegű;
váll. díj illeti meg [a továbbiakban az a)-b) pontok szerinti díjak együttesen: váll. díj], a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák alapján.”
2.4. A K. Sz.8.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„K. a kivitelezésnek a M. képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt készültségi foka szerint, az alábbi ütemezésben jogosult részszámlázási és végszámlázási lehetőségre:
a) K. a K. Sz.eredeti 8.10. pont a) alpontjával összhangban állította ki 1. részszámláját 189.270.692,- Ft + ÁFA összegben;
b) K. a K. Sz.eredeti 8.10. pont b) alpontjával összhangban állította ki 2. részszámláját 189.270.692,- Ft + ÁFA összegben;
FOLYT. A VI.3) PONTBAN.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1157722068 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1199007416 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben