Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/206
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.25.
Iktatószám: 20709/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Teljesítés helye: Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott teljesítési helyszínek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TVT Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: 15329970241
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Tamás
Telefon: +36 13273664
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Távfelügyeleti rendszer fejlesztése,korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000997322021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A távfelügyeleti rendszer korszerűsítésének tárgya, hogy a Magyar Államkincstár fejlett, központosított biztonságtechnikai rendszerekkel rendelkezzen, amelyek központi helyről felügyelhetők és amelyben szükséges beavatkozások távolról elvégezhetők.
Az ajánlattételi felhívás II.1.3) és II.2.1) pontjaiban az EKR sajátosságai okán (karakterkorlátozás) az eljárás rövidített elnevezése szerepel. Az eljárás teljes elnevezése: A Magyar Államkincstár Távfelügyeleti rendszerének fejlesztése, korszerűsítése és gyártói műszaki támogatás nyújtása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 125229000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Távfelügyeleti rendszer fejlesztése,korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak: 45310000-3
45340000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott teljesítési helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti eljárást folytat le.
Nyertes Ajánlattevőnek tárgyi eljárás keretében az alábbi főbb feladatokat szükséges ellátnia vállalkozási szerződés keretében:
• Távfelügyeleti központban új rendszer telepítése
• A közbeszerzési dokumentumokban megnevezett egyéb helyszíneken a meglévő biztonságtechnikai rendszer korszerűsítése és az újonnan telepített távfelügyeleti központba való integrálása
• A kivitelezés befejezését követően pedig műszaki támogatás nyújtása a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben rögzített tartalommal
A főbb feladatként rögzített tevékenységek többek között az alábbi feladatokat foglalják magukba:
• szükség szerint tűzvédelmi hatósági engedélyeztetés,
• villamos ipari munkálatok (betáplálási pontok kiépítése, nyomvonal kiépítés, kábelezés),
• végponti riasztás átviteli eszközök kábelezése, felszerelése, beüzemelése, programozása,
• vezeték nélküli adatátviteli hálózat kiépítése, beüzemelése,
• központi eszközök telepítése, üzembe helyezése, felprogramozása,
• a végponti rendszerek riasztás és hibaátjelzésének tesztelése,
• a központi felügyeleti rendszer szállítása és beüzemelése, a következő tartalommal:
• fogadó szerver (ethernet és 4G csatlakozással) telepítése, beüzemelése,
• tűzjelző rendszerek automatikus jelzéstovábbításának megvalósítása a Katasztrófavédelem felé,
• távfelügyeleti munkaállomások telepítése
• beléptető rendszer távfelügyeleti munkaállomás áttelepítése a jelenlegi helyéről a távfelügyeleti központba,
• videó távfelügyeleti szerver (célhardver) kialakítása rack szekrénybe építve,
• a folyamatos műszaki támogatás
• végponti rögzítők szoftvereinek szoftverkövetését 24 hónap időtartamig, a szoftverek frissítése során nyertes pályázónak együtt kell működnie a Magyar Államkincstár biztonságtechnikai rendszereinek működéséért felelős szerződött karbantartó vállalattal,
• megvalósulási tervek készítése,
• a távfelügyeleti szolgálatot ellátó diszpécserek (maximum 10 fő) oktatása - szolgálati idejükhöz igazodva - 3 részletben, oktatási jegyzőkönyvvel dokumentáltan igazolható módon,
• hívásrögzítő rendszer telepítése a távfelügyeleti központba érkező, illetve az onnan kezdeményezett hívások hangrögzítésére,
• a kivitelezés során papír alapú építési napló vezetése
A feladatok részletes leírását, beépítendő eszközök mennyiségét és műszaki specifikációját a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelező jótálláson felül megajánlott többlet-jótállás (hónap) (értékelhető megajánlás: minimum 0, maximum 24 hónap)  15
2 3. Teljesítésben részt vevő projektvezető szakember távfelügyeleti rendszer telepítésének irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap között) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó vállalkozó díj (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a felhívás II.2.5. pontjához:
Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint, legjobb ár-érték arány alapján. Módszer: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2-3. részszempont: egyenes arányosítás. Pontozás 0-100. Az értékelés részletes leírását a KD tartalmazza.
Kiegészítés a felhívás II.2.7. pontjához:
Ajánlatkérő a kivitelezésre vonatkozó teljesítési határidőt a szerződés hatályba lépésétől számított 75 napban határozza meg, mely kötbérterhes határidő.
Ajánlattevőnek a kivitelezés teljesítését (távfelügyeleti rendszer kiépítését) követő 24 hónap időtartamban gyártói műszaki támogatást szükséges nyújtani Ajánlatkérő részére a műszaki leírásban foglalt tartalommal.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Távfelügyeleti rendszer fejlesztése,korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/09/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TVT Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12097476243
Postai cím: Major Utca 61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: tvt@tvt.hu
Telefon: +36 12031070
Internetcím(ek): (URL) www.tvt.hu
Fax: +36 12031070
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12097476243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 125229000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Azték Pro Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23766299207
Postai cím: Boti Út 4256/2
Város: Etyek
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23766299207

Hivatalos név: Secops Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 24766694213
Postai cím: Lincoln Út 1
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24766694213

Hivatalos név: TVT Vagyonvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12097476243
Postai cím: Major Utca 61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12097476243

Hivatalos név: Aviton Gyengeáramú Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12651562207
Postai cím: József Attila Utca 25/A
Város: Ercsi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2541
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12651562207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2021/08/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges