Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/206
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.25.
Iktatószám: 20853/2021
CPV Kód: 71221000-3
Ajánlatkérő: Szegedi Szakképzési Centrum
Teljesítés helye: Szeged, Mars tér 14.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: 15832142206
Postai cím: Kálvária Sugárút 84-86.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Katalin
Telefon: +36 205391480
E-mail: pusztai.szeged@gamail.con
Fax: +36 62444945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegediszakkepzes.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001244492021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001244492021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
21. századi iskola - tervezés
Hivatkozási szám: EKR001244492021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71221000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési tervdokumentáció készítése a szükséges szakági tervekkel, költségbecsléssel. Minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció készítése műszaki leírással, komplett szakági tervekkel, árazott és árazatlan költségvetéssel.
Hasznos alapterület:
"K" épület: 1356,3 m2
"T" épület: 290,68 m2
Mindösszesen: 1646,98
Épületgépészet:
3x800 kW 75%-a: 1800 kW

A Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium
“K” épület
1.) Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium székhely
A meglévő “K” épület kibővítése az udvari fedett tersz felé, valamint egy emelet ráépítése. A meglévő belmagasság két szintre osztásával, három szintes épület a terv. A konyha kisebb melegítőkonyhává alakítása, étkezővel, valamint a szociális blokkok újratervezése, a jelen kor előírásainak megfelelően.
Jelenleg földszintes épület belmagassága 6,40, mely két szintre osztással kerülne két emeletessé. A megnövelt földszinti alapterületre további egy emelet kerül ráépítésre, így az épület három szintes lesz.
Építészeti és belsőépítészeti tervezésre vonatkozóan kell az árajánlatot elkészíteni.
A “K” épület tervezéssel érintett jelenlegi alapterülete 18,10 x 56,10.
További hozzáépítéssel tervezett terület 10,00 x 34,65
“T” épület
Fogadótér és belső közösségi terek átépítése, hiánypótló jellegű kialakítása, az iskola bejárati portáljának felújítása, beléptető-rendszer kiépítése a főépületben, ezáltal 2300-2500 fő ellenőrzött módon történő mozgása, a diákok oktatási szünetekben történő feltöltődése biztosítható. Az építések és felújítások során a legkorszerűbb energetikai megoldások kerülnek alkalmazásra és az oktatási terek teljes bútorzata és IT eszközparkja is megújul a 21. századi elvárásoknak megfelelően.
A meglévő porta és raktárhelyiségek kibontásával egy nagyobb közösségi tér, majd a porta helyiség helyén új udvari kijárat kialakítása a terv, a kapcsolódó vizesblokkok újra kialakításával.
Építészeti és belsőépítészeti tervezésre vonatkozóan kell az árajánlatot elkészíteni.
A “T” épület tervezéssel érintett jelenlegi alapterülete 24,50 x 13,52

Épületgépészeti tervezés
A Gábor Dénes iskola összes épületét érintő fűtésfelújítás, mely a meglévő központi kazánház elbontásával, valamint az épületek egyedi fűtéssel való ellátásával kerül megoldásra, az alábbiak szerint:
Meglévő állapot:
A kazánház gázellátása 1 db G 160 mérőn keresztül érkezik, 30 mbar nyomáson.
A létesítmény központi kazánházában 3 db, egyenként 800 kW teljesítményű TP tipusú kazánra szerelt PPG-80 gázégő van, a telepítéskori időjáráskövető szabályzással, melyek az épület fűtését és a kollégium és a konyha melegvízellátását biztosítja.
A főépületben és a tornateremben a HMV-t elektromos üzemű, tárolós melegvíz termelők biztosítják.
A központi kazánházból az egyes épületek fűtési és HMV ellátása föld alatti padlócsatornában távvezetéken kerül elvezetésre.
Az épületekben jellemzően kétcsöves, hegesztett technológiával szerelt acélcsöves fűtési rendszeren, acéllemez radiátorok vannak, termosztatikus szelepekkel és torlókkal.
A tervezett állapot:
A területen lévő teljes fűtési rendszert érintő teljes körű fűtés, gáz- és vízellátás, kondenzvíz elvezetés, telepi belső gázvezetékhálózat és a kapcsolódó elektromos, építész és statikai tervek elkészítése.
Épületenként 2-4 db, egyenként 120 kW-os, zárt égésterű kondenzációs gázkazán kerül beépítésre, időjáráskövető szabályzással. A kollégium és a konyha HMV ellátása indirekt tárolókkal lenne ellátva.
A kazánok fogadására alkalmas tetőtéri helyiségek építészeti kialakítása tűzálló szerkezettel, fagymentes leválasztással és a födémek statikai vizsgálatával kerülnének megvalósulásra.
Az égéstermék elvezetés függőleges kialakítással, egyedi módon, az elektromos betáplálása a kazánházon belüli szereléssel valósul meg.
A kazánházban előállított hő eljuttatása a meglévőacélcsöves rendszeren, a HMV szállítása szintén a meglévő rendszeren keresztül történne.
A G 160-as mérő főmérőként megmarad, az épületenkénti elszámolást és a költségelosztást a telepi gázvezetékként kialakított vezetékek végpontjain telepített gáz almérőkkel lehet megvalósítani. Ezek mérik a kazánházak gázfogyasztását.
A „D” épület emelete teljesen önálló kazánt és a kazán fogyasztásának mérését szolgáló almérőt kap, a korrekt elszámolhatóság érdekében.
A telken belül felhagyott fűtési távvezeték rendszerek, beton padlócsatornák feltárása, acélcső távvezetékek kibontása, a távvezetékek mellett húzódó egyéb vezetékek kiváltásával kell elkészülnie.
A hőszigetelés, mint veszélyes hulladék kezelése, beton szerkezetek gépészeti műtárgyak kibontása, a terület visszatöltésével és a burkolatok helyreállításával valósulhat meg.
Az engedélyeztetés (építési engedély) a nyertes ajánlattevő feladatát képezi, az eljárások körében fizetendő hatósági eljárási díjak a nyertes ajánlattevő költségét képezik.
Az engedélyezési eljárás során az építési engedélyben foglalt esetleges módosítások átvezetése szükséges tervszavatosság körében.
Opciós feladat II.2.10) szerint.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A több épületen tervezett átalakítások és kialakítások tervezésének részekre bontásának lehetőséget Ajánlatkérő elveti, annak érdekében, hogy az egyidőben megvalósuló tervezés egyöntetű, egy stílusú legyen és egyféle elképzelést tükrözzön, valamint a szakágak ne ütközzenek, építészeti kialakítás az épületgépészeti és épületvillamossági megoldásokkal harmóniában, a statikai számításoknak eleget teve valósuljon meg. A belsőépítészeti elgondolás - tekintettel arra, hogy bar több épületben, de egy intézményen belül valósul meg - azonos stílust kell képviselnie minden helyszínen.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
21. századi iskola - tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71200000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, Mars tér 14.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési tervdokumentáció készítése a szükséges szakági tervekkel és költségbecsléssel- 3 darab papír valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban
Minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció műszaki leírással, komplett szakági tervekkel, árazott és árazatlan költségvetéssel 5 darab papír valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban.
Hasznos alapterület:
"K" épület: 1356,3 m2
"T" épület: 290,68 m2
Mindösszesen: 1646,98
Épületgépészet:
3x800 kW 75%-a: 1800 kW
A terveket .pdf/A és dwg formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető
word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
A Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium
“K” épület
1.) Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium székhely
A meglévő “K” épület kibővítése az udvari fedett tersz felé, valamint egy emelet ráépítése. A meglévő belmagasság két szintre osztásával, három szintes épület a terv. A konyha kisebb melegítőkonyhává alakítása, étkezővel, valamint a szociális blokkok újratervezése, a jelen kor előírásainak megfelelően.
Jelenleg földszintes épület belmagassága 6,40, mely két szintre osztással kerülne két emeletessé. A megnövelt földszinti alapterületre további egy emelet kerül ráépítésre, így az épület három szintes lesz.
Építészeti és belsőépítészeti tervezésre vonatkozóan kell az árajánlatot elkészíteni.
A “K” épület tervezéssel érintett jelenlegi alapterülete 18,10 x 56,10.
További hozzáépítéssel tervezett terület 10,00 x 34,65
“T” épület
Fogadótér és belső közösségi terek átépítése, hiánypótló jellegű kialakítása, az iskola bejárati portáljának felújítása, beléptető-rendszer kiépítése a főépületben, ezáltal 2300-2500 fő ellenőrzött módon történő mozgása, a diákok oktatási szünetekben történő feltöltődése biztosítható. Az építések és felújítások során a legkorszerűbb energetikai megoldások kerülnek alkalmazásra és az oktatási terek teljes bútorzata és IT eszközparkja is megújul a 21. századi elvárásoknak megfelelően.
A meglévő porta és raktárhelyiségek kibontásával egy nagyobb közösségi tér, majd a porta helyiség helyén új udvari kijárat kialakítása a terv, a kapcsolódó vizesblokkok újra kialakításával.
Építészeti és belsőépítészeti tervezésre vonatkozóan kell az árajánlatot elkészíteni.
A “T” épület tervezéssel érintett jelenlegi alapterülete 24,50 x 13,52
Épületgépészeti tervezés
A Gábor Dénes iskola összes épületét érintő fűtésfelújítás, mely a meglévő központi kazánház elbontásával, valamint az épületek egyedi fűtéssel való ellátásával kerül megoldásra, az alábbiak szerint:
Meglévő állapot:
A kazánház gázellátása 1 db G 160 mérőn keresztül érkezik, 30 mbar nyomáson.
A létesítmény központi kazánházában 3 db, egyenként 800 kW teljesítményű TP tipusú kazánra szerelt PPG-80 gázégő van, a telepítéskori időjáráskövető szabályzással, melyek az épület fűtését és a kollégium és a konyha melegvízellátását biztosítja.
A főépületben és a tornateremben a HMV-t elektromos üzemű, tárolós melegvíz termelők biztosítják.
A központi kazánházból az egyes épületek fűtési és HMV ellátása föld alatti padlócsatornában távvezetéken kerül elvezetésre.
Az épületekben jellemzően kétcsöves, hegesztett technológiával szerelt acélcsöves fűtési rendszeren, acéllemez radiátorok vannak, termosztatikus szelepekkel és torlókkal.
A tervezett állapot:
A területen lévő teljes fűtési rendszert érintő teljes körű fűtés, gáz- és vízellátás, kondenzvíz elvezetés, telepi belső gázvezetékhálózat és a kapcsolódó elektromos, építész és statikai tervek elkészítése.
Épületenként 2-4 db, egyenként 120 kW-os, zárt égésterű kondenzációs gázkazán kerül beépítésre, időjáráskövető szabályzással. A kollégium és a konyha HMV ellátása indirekt tárolókkal lenne ellátva.
A kazánok fogadására alkalmas tetőtéri helyiségek építészeti kialakítása tűzálló szerkezettel, fagymentes leválasztással és a födémek statikai vizsgálatával kerülnének megvalósulásra.
Az égéstermék elvezetés függőleges kialakítással, egyedi módon, az elektromos betáplálása a kazánházon belüli szereléssel valósul meg.
A kazánházban előállított hő eljuttatása a meglévő acélcsöves rendszeren, a HMV szállítása szintén a meglévő rendszeren keresztül történne.
A G 160-as mérő főmérőként megmarad, az épületenkénti elszámolást és a költségelosztást a telepi gázvezetékként kialakított vezetékek végpontjain telepített gáz almérőkkel lehet megvalósítani. Ezek mérik a kazánházak gázfogyasztását.
A „D” épület emelete teljesen önálló kazánt és a kazán fogyasztásának mérését szolgáló almérőt kap, a korrekt elszámolhatóság érdekében.
A telken belül felhagyott fűtési távvezeték rendszerek, beton padlócsatornák feltárása, acélcső távvezetékek kibontása, a távvezetékek mellett húzódó egyéb vezetékek kiváltásával kell elkészülnie.
A hőszigetelés, mint veszélyes hulladék kezelése, beton szerkezetek gépészeti műtárgyak kibontása, a terület visszatöltésével és a burkolatok helyreállításával valósulhat meg.
Az engedélyeztetés (építési engedély) a nyertes ajánlattevő feladatát képezi, az eljárások körében fizetendő hatósági eljárási díjak a nyertes ajánlattevő költségét képezik.
Az engedélyezési eljárás során az építési engedélyben foglalt esetleges módosítások átvezetése szükséges tervszavatosság körében.
Opciós feladat II.2.10) szerint.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további
EKR-be feltöltött közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül épület tervezésében szerzett generáltervezői gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 5
2 A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül építész tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 9
3 A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül építész statikai tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 9
4 A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül belsőépítész tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 9
5 A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül gépészeti tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 9
6 A jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladat ellátásába bevonásra kerül villamossági tervfejezet készítésében szerzett gyakorlattal rendelkező szakember (igen/nem) 9
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár - tervezési díj opciós feladatokkal / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 341
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Tervezési szerződés vonatkozó része:
1.2. Opciók
1.2.1. Tervező opciós feladatát képezi a teljesítése keretében, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés során az 1.3. pontban hivatkozott dokumentumokkal kapcsolatosan érkező kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában való részvétel, illetve a beérkezett ajánlatok tekintetében az egyes költségvetési tételek esetén történt egyenértékű megajánlások megfelelőségének véleményezése, aránytalanul alacsony ár körében lefolytatott eljárási cselekményben együttműködés. (Opciós közreműködői feladat, + 7 hónapon belüli lehívással).
1.2.2. A Tervezőnek a szerződés ezen opciós feladatra vonatkozó részét abban az esetben kell teljesítenie, ha Megrendelő megindítja az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást, melyről értesíti a Tervezőt és megrendeli az Opciós feladat teljesítését. Az opciós feladatot a Megrendelői értesítésben meghatározott teljesítési határidőn belül köteles teljesíteni, e körben felek előzetesen egyeztetnek.
1.2.3. Amennyiben Megrendelő nem rendeli meg az opciós feladatot a jelen szerződés hatálybalépését követő 18 hónapon belül, a feladatot Tervezőnek nem kell teljesítenie, és a feladat értéke nem kerül kifizetésre.
1.2.4. Megrendelő a Tervezőt írásban köteles tájékoztatni az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról.
1.2.5. Tervező(k) opciós feladatát képezi a teljesítése keretében, a kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása. (Opciós tervezői művezetői feladat, további + 6 hónapon belül).
1.2.6. A Tervezőnek a szerződés ezen opciós feladatra vonatkozó részét abban az esetben kell teljesítenie, ha Megrendelő megindítja a kivitelezést, melyről értesíti a Tervezőt és megrendeli az Opciós feladat teljesítését. Az opciós feladatot a Megrendelői értesítésben meghatározott teljesítési határidőn belül köteles teljesíteni, e körben felek előzetesen egyeztetnek.
1.2.7. Amennyiben Megrendelő nem rendeli meg az opciós feladatot a jelen szerződés hatálybalépését követő 24 hónapon belül, a feladatot Tervezőnek nem kell teljesítenie, és a feladat értéke nem kerül kifizetésre.
1.2.8. Megrendelő a Tervezőt írásban köteles tájékoztatni a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről.
1.2.9. Megrendelő egyoldalúan dönt arról, hogy az opciókat lehívja-e és milyen összetételben.
1.3. Elkészítendő, leszállítandó tervfajták
- minden szakágra kiterjedő építési engedélyezési tervdokumentáció a szükséges szakági tervekkel és költségbecsléssel
- minden szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció műszaki leírással, komplett szakági tervekkel, árazott és árazatlan költségvetéssel.
EGYÉB. Ajánlatkérő az opciós feladatot egyoldalú megrendeléssel hívja le. Az opciós feladat értékét Ajánlatkérő az "ajánlati ár - tervezési díj" 2,5 (közreműködői) illetve 5 (tervezői művezetői), mindösszesen 7,5 %-ában határozza meg.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: nem ismert
II.2.13) További információ
MEGJEGYZÉS A II.2.7) pont a 341 naptári napra vonatkozóan. Az egyes opciók lehívási joga további 7 (341+7 hó) illetve 6 (341+7 hó+6 hó) hónap.
MEGJEGYZÉS a II.2.12) pont i g e n - válaszára.
Feltételes közbeszerzésre való tekintettel egyelőre nem ismert a projekt száma.
Kiegészítés a II.2.5) pontban az Ajánlati ár - tervezési díj kritérium tekintetében: 1./ Ajánlati ár (tervezési feladatok díja és opciós feladat díja mindösszesen) (nettó HUF).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek (AT) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát (elektronikus űrlapon), hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek (GSZ) nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).
AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ( továbbiakban:Rendelet) 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső, az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) Szervezetet/személyt. A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a Rendelet 17. § (1a) bekezdésére is.
AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Rendelet 1. § (7) bekezdése.
Az öntisztázásra a Kbt. 64. §-a irányadó. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során figyelemmel kell lenni a Kbt. 69. § (4)-(7) és (9) és (11a) bek-re, a Kbt. 114/A. § (4) bek.-re, és a Rendelet 18. § (1) bek. alapján a KH által közzétett "a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában" és az "Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról,
nyilvántartásokról és adatokról" útmutatókban foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Sz.1) Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 322/2015 Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1) Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor saját nyilatkozattal kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény
fentiekben előírt igazolását. A 321/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel a 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1) A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (lsd jelen felhívás VI.4. pont) visszaszámított 3 év (36 hónap) legjelentősebb – a közbeszerzés tárgyának megfelelő – referenciáira vonatkozóan a 321/2015. Korm. rendelet 22. § -ában meghatározott módon kiállított referenciaigazolás(ok)/referencianyilatkozat(ok) egyszerű másolati példányban a következő tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap megjelöléssel), ,
- a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölése,
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő) megnevezése és címe, valamint a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
- a szolgáltatás mennyisége (tervezett épület nettó hasznos alapterülete)
- referenciát kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés
egyértelműen megállapítható legyen.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő a vizsgált 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Az ajánlatban csatolni kell továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésen, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Kbt. 65. § (9) bekezdése a releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított – a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjára figyelemmel – 3 évben teljesített, minimum 1 200 m2 nettó hasznos alapterületű új és/vagy átalakított és /vagy felújított és/vagy kibővített épület tervezésére vonatkozó referenciával.
Fentiekben részletezett alkalmassági minimum követelmény több, de maximum három referenciával is teljesíthető.
Ajánlatkérő „épület tervezésére vonatkozó referencia” alatt engedélyes és/vagy kiviteli tervdokumentációt ért.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet szerint:
Jótállás. A Tervező a jelen szerződés a tervezési és opciós szolgáltatással összefüggésben a Ptk. szabályai értelmében 36 hónap jótállási kötelezettséggel tartozik. A jótállás kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását / közbeszerzési eljárás lezárulását / kivitelezett létesítmény használatba vétele napját követően a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállítását követő naptári nap.
Tervszolgáltatás körében a késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett tervezési részfeladat tervezési díja. A kötbér mértéke minden esetben a kötbéralap 0,5%-a (fél százaléka) a késedelem 1-5. (elsőtől az ötödik) naptári napjaira, a 6. (hatodik) késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1%-a (egy százalék).
Opciós feladatok vonatkozásában a késedelmi kötbér mértéke a késedelmes naptári naptól kezdődően 10.000 forint/naptári nap, de maximum az opciós nettó díj 20%-a.
Tervszolgáltatás körében a hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 5 %-a/alkalom. Amennyiben Megrendelő a hiba kijavítását igényli, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartamra.
Opciós feladatok vonatkozásában a hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítésenként az opciós nettó díj 5%-a/alkalom.
Tervszolgáltatás körében a meghiúsulási kötbér mértéke: a nettó tervezési díj 20 %-a.
Opciós feladatok vonatkozásában a meghiúsulási kötbér mértéke az opciós nettó díj 20%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlákat a számla kiállításától számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes Ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek.-ei alapján. Amennyiben a szla kiállításától számított 3 napon belül nyertes AT nem juttatja el a számlát és a teljesítési igazolást Ajánlatkérő részére, úgy a 30 napos határidő kezdete a számla kézhezvételének napja.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bek.-ei.
Megrendelő ÁFÁ-val növelten fizeti ki a számlák értékét.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételekre irányadó jogszabályok még:
o Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
o A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet - támogatás esetén
o Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
o A Kbt. 135.§ (2)-(3), (5)-(6) és (11) bekezdései.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé, hogy a nyertes ajánlattevők gazdálkodó szervezetet (projekttársaság) hozzanak létre a szerződés teljesítésére.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/11/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:05 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/11/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:05 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt fog benyújtani azzal, hogy a támogatás pályázati felhívása még nem jelent meg. Az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő úgy is dönthet, hogy megköti ugyan a szerződést, de a hatályba léptetést a támogatás megítélésének tényéhez köti.

Ajánlatkérő úgy is dönthet, hogy saját forrásból valósítja meg a beszerzést.
Ajánlatkérő úgy is dönthet, hogy saját forrásra alapítottan megindítja a beszerzést, de a szerződéses összeg egészére vagy egy részére támogatást fog igénybe venni.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítését követően úgy is dönthet, hogy a teljesített szerződés kifizetett ellenértékére támogatást kíván igénybe venni, amivel összefüggésben a tervezőnek a támogató által - a támogatás megszerzéséhez - előírt szükséges nyilatkozatokat meg kell adnia.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a módszer: Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás. Szakember részszempont esetén pontozás a dokumentáció szerint
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő (AK) az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes,
elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bek.
második mondatában foglaltakra.
2) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:
https://ekr.gov.hu/
3) Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben megfelelően
kitöltött – felolvasólapot.
4) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bek szerinti nyilatkozatait.
5) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
6) Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: III.
1.3) M/1. pontjai.
7) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rend-einek megfelelően biztosított. Ha a hiánypótlással az Ajánlattevő (AT) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
8) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös AT-knek csatolniuk kell egy
cégszerűen aláírt megállapodást a közb. dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
9) Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek AT-t terhelik.
10) AK helyszíni bejárást tart a Felhívás feladása napját (0. nap) követő: 6. munkanapon, 11 órai kezdettel. Helyszín: a tervezéssel érintett ingatlan. A pontos dátumról AK egyéb kommunikációt bocsát ki.
11) A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kelemen Zoltán, lajstromszám: 00185.
12) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
13) Irányadó idő: Valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
14) Az értékelésnél irányadó: a hat szakmai értékelési szempontnak hat különböző személlyel lehet megfelelni, átfedés nem lehetséges.
15) AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát AK jogosult a Kbt. 69. § (13) és
(14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
16) Felelősségbiztosítás: AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai
felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték limitje legalább 500.000 Ft/káresemény, 4.000.000 Ft/kárév, Tárgya: tervezői
felelősségbiztosítás.
16) Az ajánlatban meg kell jelölni az értékelési szempont szerinti szakember(eke)t.
17) Amennyiben jogszabályi előírás a a tervezésben való részvétel, úgy tervezőnek közölnie kell a következő szakemberek nevét a teljesítésbe bevonásuk előtt: a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerint: É jog. építészmérnökkel [1.sz.m. -II. táblázat 2. ssz.], EN jog. energetikai tervezővel [1.sz.m. -II.
táblázat 24. ssz.], G jog. gépészeti tervezővel [1.sz.m. -II. táblázat 32. ssz.], V jo. építményvillamossági tervezővel[1.sz.m. -II. táblázat
34. ssz.], rehabilitációs szakmérnökkel [1.sz. . - IV. szakma Építésügyi műsz. szakértés, 16. sor], tűzvédelmi szakmérnökkel [1.sz. . -
IV. szakma Építésügyi műsz. szakértés, 16. sor] és GT jog. geotechnikai tervezővel [– 1.sz. melléklet -II. táblázat 35. ssz.].
18) Az ajánlathoz AK az alábbi iratok becsatolását is kéri:
18.1. Az AT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata (elektronikus űrlap)
18.2. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) - elektronikus űrlap
18.3 AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT
alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat. Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontok. (elektronikus űrlap)
18.4. AT-nek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtania. A szakmai ajánlat a rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminták 1. sz. melléklet, mely aláírva, szkennelve benyújtandó. Amennyiben nem kerül benyújtásra, az az ajánlat érvénytelenségét eredményei.
18.5. A nem magyarországi letelepedésű AT köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok
tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.
18.6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR rendszerben, ajánlattételhez megjelölt űrlapokat, a nyilatkozat-összeállítóban
rendelkezésre bocsátott nyilatkozatokat kitöltve, a minőségi értékelési szempontokhoz a szakemberek önéletrajzát.
19) A közb. dokumentumban nem szabályozottak esetén a Kbt. és a vonatkozó Korm. rendeletek előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges