Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/209
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.28.
Iktatószám: 20882/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz., HRSZ: 8513, 8515.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735588209
Postai cím: Piac Utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
Telefon: +36 52511550
E-mail: gemne.krisztina@ph.debrecen.hu
Fax: +36 52511552
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.debrecen.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.debrecen.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001357552021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001357552021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Régi Városháza felújítása, beléptető rendszer terv
Hivatkozási szám: EKR001357552021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó beléptetőrendszer kiépítése, a 63-as tárgyalóiroda felújítása, portahelyiség kialakítása (mellékhelyiséggel), Piac utcai fogadótér kialakítása – tervezési feladatok”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Régi Városháza felújítása, beléptető rendszer terv
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79932000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz., HRSZ: 8513, 8515.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítése valósul meg, amely a belső átalakításokat is érinti. A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás keretében a Városháza 63-as tárgyalójának belső átalakítása, felújítása és korszerűsítése, az épület beléptetőrendszerének kiépítése, valamint a Piac utcai portánál mellékhelyiség kialakítása valósul meg.
A tervezés célja, hogy a 63-as tárgyalóhelyiség alkalmas legyen sajtótájékoztatók, értekezletek és megbeszélések megtartására. Cél az ehhez szükséges belsőépítészeti átalakítás, szellőztetés biztosítása, a berendezési tárgyak és a belső tér kialakítása, valamint az áramellátás biztosítása. Továbbá az épület bejáratainál beléptetőrendszer és ahhoz kapcsolódó informatikai rendszerek tervezése.
A tervezéssel érintett terület 249 m2. (Porta 35 m2, fogadótér 135 m2, 63-as tárgyalóiroda 79 m2)
Szükséges a 6664 m2-es területen lévő 5437,41 m2 hasznos alapterülettel rendelkező intézmény bejárataihoz beléptetőrendszer tervezése, valamint a 63-as tárgyalóiroda belső átalakításának kivitelezése (szellőztetés biztosítása, szabályozható világítás, áramvételezési lehetőségek kialakítása, moduláris bútorzat kialakítása, pódium és pulpitus kiépítése, belső burkolatok szükség szerinti cseréje). A jelenlegi Krones iroda áttervezése portahelyiséggé. Mellékhelyiség kialakítása az újonnan kialakítandó portahelyiségekhez. Piac utca felőli fogadótér kialakítása.
A Régi Városháza mindkét épületszárnya műemléki védettséggel bír, műemléki törzsszámai: 1785 és 1807. A felújítás a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/19-ÉPO-1/03020-3/2020 és HB/19-ÉPO-1/02828-3/2020 örökségvédelmi engedélyeivel rendelkezik. A tervezés során fokozott figyelemmel kell lenni és be kell tartani az örökségvédelmi engedélyben foglalt feltételeket, valamint a tervezés során különös tekintettel kell lenni az értékleltárban foglalt megvédendő műemléki értékekre.
A tervezett állapot eléréséhez szükséges tervezési feladatok:
• 63-as tárgyalóiroda belsőépítészeti átalakítása, felújítása
• Portahelyiség kialakítása a jelenlegi Krones iroda helyén
• Beléptetőrendszer kialakítása a portahelyiségben
• Mellékhelyiség kialakítása a Piac utcai épület portahelyiségében
A terveket .pdf/A, .dwg és .pla formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.
Az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentációt 3 darab papír-, 1 darab írásvédett DVD, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. Az engedélyezési tervdokumentációhoz költségbecslést szükséges benyújtani.
A kivitelezési tervdokumentációt 6 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 2 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. A kiviteli tervek esetében költségvetés készítendő árazott és árazatlan formában.
Tervező feladatát képezi a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a kivitelezés alatti tervezői művezetés és rendelkezésre állás.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a további információkat a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki közhasználatú épületek építésének és/vagy felújításának és/vagy bővítésének tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)  10
2 2. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki közhasználatú épületek belsőépítészeti tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)  10
3 3. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki közhasználatú épületek épületgépészeti építés és/vagy felújítás tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)  10
4 4. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki közhasználatú épületek elektromos tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)  10
5 5. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki közhasználatú épületek beléptetőrendszeréhez kapcsolódó informatikai rendszer tervezésében gyakorlattal rendelkezik (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
A II.1.5. pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak.
A teljesítési határidő naptári napokban értendő azzal, hogy a felhívás II.2.7) pontjában megadott 60 napos teljesítési határidő a következőképpen értendő:
Az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció szállításának határideje a szerződés megkötésétől számított 30. naptári nap.
A kiviteli tervdokumentáció szállítási határideje az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció leszállítását és megrendelő általi elfogadását követő 30 naptári nap.
Amennyiben az örökségvédelmi engedély véglegessé válásának időpontja későbbi a kivitelezési tervdokumentáció szállítási határidejétől, úgy az engedélyben foglaltak átvezetésének határideje a véglegessé válás napjától számított 10 naptári nap.
Tervezési feladat vonatkozásában Nyertes ajánlattevő köteles közreműködni a tervezést követő kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárásban, valamint a kivitelezés során a tervezői művezetést ellátni és rendelkezésre állni.
A szerződés ezen feladatra vonatkozó része akkor lép hatályba, ha Ajánlatkérő lefolytatja az elkészült tervek alapján a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást, és megvalósítja az építési munkákat. A feladat értékét Ajánlatkérő a tervezési részfeladatok vállalási árának 5 %-ában határozza meg. Amennyiben a tervezői művezetési feladatok ellátására és a rendelkezésre állásra ajánlattevő nem a tervezési díj 5 %-át állítja be, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. Amennyiben a kivitelezés nem valósul meg, a feladat értéke nem kerül kifizetésre.
Folytatása a VI.3) További információk pontnak:
20.) Ajánlati biztosíték összege: 50.000 Ft. Befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítendő. Ezzel kapcsolatos kamatot az Ajánlatkérő nem fizet. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: amennyiben ajánlattevő utalással teljesíti, úgy elegendő az utalásról szóló igazolás a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példánya, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példánya. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét egzakt módon tartalmaznia kell..
21.) Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki, amelynek mértéke a nettó tervezési díj 3 %-a. A biztosíték formájára a Kbt. 134. § (6) bekezdései az irányadóak, azzal, hogy Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdése esetén a biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában lehetséges nyújtani. A jólteljesítési biztosíték többek között fedezetet nyújt Megrendelő részére a kivitelezők kiválasztása érdekében indított közbeszerzési eljárás során valamennyi olyan módosító hirdetmény közzétételi díjára (melynek összege jelen eljárás megindításakor 80.000,-Ft/módosító hirdetmény), amely módosító hirdetmény(ek) feladására a tervdokumentáció hibájából adódóan vagy a terv hibájára visszavezethető bármely ok miatt vált(ak) szükségessé. Ezen esetben megrendelő valamennyi módosító hirdetmény közzétételi díját jogosult levonni a tervező által rendelkezésre bocsátott jólteljesítési biztosíték összegéből.
A tervező szerződésszegéséből adódó, a fentiekben szabályozott kötbérek és jólteljesítési biztosíték összegén felül megrendelőt ért minden kárt tervező köteles megtéríteni megrendelő részére.
22.) Ajánlattevő ugyanazon szakembert is bemutathatja az értékelési szempontok tekintetében. Az ajánlatban nyilatkozat formájában az ajánlattevőnek meg kell jelölnie az adott értékelési részszempont tekintetében igénye venni kívánt szakembert, annak releváns szakmai tapasztalatát. Mellékleni kell továbbá a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
23.) Az Ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szereplő ártáblázat hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat).
24.) Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176.
25.) Ajánlatkérő a felhívás II.2.5) pont 1-5. minőségi értékelési szempontjai vonatkozásában közhasználatú épület fogalmán az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján az alábbiakat érti:
Olyan épület (épületrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb), kc) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályan meghatározottak szerinti megadott részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatot ajánlattevő köteles az ajánlata részeként benyújtani.
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése),
- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. Ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 9.§ a) pontja bekezdései szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 63.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. és 12-16. §-ai is irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára és a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is.
A 321/2015. )X.30.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/20154. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. A fentiekre tekintettel alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján. A követelmény teljesülését Ajánlatkérő az ajánlattevő szervezetre nézve vizsgálja. (A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedésszerinti ország nyilvántartásában való szerepést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum másolatát kell csatolni.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő VHR 321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni. Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésére figyelemmel az (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. Amennyiben ajánlattevő szerepel az illetékes elektronikusan elérhető kamarai nyilvántartásban, az igazolást nem szükséges benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR321 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatát, az alkalmassági követelmények részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani az alkalmassági követelmény (M1) pontban előírt igazolásait.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
(M1) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22. §-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három éven belül befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését és mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (A referencia tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.) A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt követelményt. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben – a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel – szerződésszerűen teljesített összesen minimum 150 m2 hasznos alapterületű épület belsőépítészeti tervezésére vonatkozó referenciával.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34. § (4) bekezdése alapján, ha az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített korábbi tervezés kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni. Műemlék alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja szerinti fogalom értendő: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük ez felel meg.
A VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni.
Ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (M1) pontban előírt igazolásait.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Finanszírozás:
Ajánlatkérő a beszerzést saját forrásból finanszírozza. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A teljesítés során 2 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.
A teljesítés során 2 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség.
Az 1. részszámla benyújtására az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően jogosult a Tervező.
Az 1. részszámla értéke az örökségvédelmi engedélyezési tervre megajánlott tervezési díj.
A 2. részszámla kiállítására a kiviteli tervdokumentáció leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően kerülhet sor. A számla kifizetésének feltétele az örökségvédelmi engedély megszerzése és az abban foglaltak átvezetése a kiviteli terveken.
A végszámla kiállításra a tervezés tárgyát képező kivitelezési eljárás műszaki átadását követően van lehetőség. A számla értéke a tervezési részfeladatok együttes vállalási árának 5 %-a (tervezői művezetés).
Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a tervező bankszámlájára történő banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 1 %-a naptári naponként. A késedelem maximum mértéke az örökségvédelmi engedélyezési tervdokumentáció, valamint a kiviteli tervdokumentáció esetében 30 naptári nap. Ha a késedelmes napok száma eléri vagy meghaladja a maximum mértéket, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatályú felmondással felmondani, amelynek gyakorlása esetén Megrendelő – a késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért érvényesít.
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A hibás teljesítéssel érintett tervdokumentáció nettó tervezési díjának 3 %-a/alkalom. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás teljesítés után Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetben Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér: a örökségvédelmi engedélyes tervdokumentáció elkészítése esetében a tervdokumentáció nettó tervezési díjának 10 %-a, a kiviteli tervdokumentáció esetében a tervdokumentáció nettó tervezési díjának 30 %-a.
Jótállás időtartama 24 hónap, kezdő időpontja a kiviteli terv leszállítását követően a teljesítési igazolás Megrendelő általi kiállítását követő naptári nap.
Részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/11/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/11/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15 §-a és a Kbt. 68. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15 §-a és a Kbt. 68. §-a irányadó.
Ajánlatkérő a IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pont vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Jelen eljárás szolgáltatás megvalósítására irányul.
2.) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
3.) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4.) Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
5.) Az ajánlati felhívás a III.1.3.) (M1) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb!
6.) A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
7.) Régi Városháza épületének energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó beléptetőrendszer kiépítése és a 63-as tárgyaló felújítása, portahelyiség kialakítása mellékhelyiséggel, valamint a Piac utcai fogadótér kialakításának tervezése egy beruházás részét képezi, így a hozzá kapcsolódó tervezés is egy egységet képez. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok egy épület felújításának tervezéséhez kapcsolódnak, így azok részekre bontva, adott esetben több megbízottal kötött több szerződés útján történő megvalósítása nem kivitelezhető, az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható. A munkafolyamatok részajánlattételi körönként való egymástól elkülönítése gazdaságossági és logisztikai szempontból ésszerűtlen.
A tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósítása jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné. A fentiek alapján Ajánlatkérő a projekttel kapcsolatos teljes körű tervezési feladatot egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (amelynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő műszaki megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon.
8.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
9.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
10.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében, a nyilatkozatokat nemleges taralom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
11.) A Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
12.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
14.) Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésnek teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek előírt kárérték limitje: 100.000 HUF/ esemény, 500.000 HUF/kárév.
Tárgya: tervezői felelősségbiztosítás.
15.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
16.) Az értékelési szempontok körében az 1.-5. részszempont esetében a megajánlott szakember(ek) neve a szakmai ajánlat része, annak hiánypótlására nincs lehetőség.
17.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a felső határa: 10 pont. A pontozás módszere: 1-5. részszempont: pontozás, ár szempont: fordított arányosítás
a közbeszerzési dokumentumok szerint.
18.) Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. Ha az Ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
19) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésében leírtak szerint ellenőrizni.
20.) A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.
Folytatás a II.2.14) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák