Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21132/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Tokaj Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tokaj város
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tokaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92301090
Postai cím: Rákóczi Út 54.
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dévald István
Telefon: +36 207722362
E-mail: istvan.devald@tbft.hu
Fax: +36 17004642
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tokaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tokaj.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001321302019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001321302019/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás beszerzése Tokaj
Hivatkozási szám: EKR001321302019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, az elkészült engedélyezési dokumentációnak, illetve jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelő kiviteli tervek elkészítése az alábbi ingatlanok vonatkozásában: Tokaj, Bodrog parti sétány; hrsz: 600/6 600/9 600/19,Főtér (hrsz:1,2), Főutca (Bethlen Gábor és Rákóczi utcák egy szakasza hrsz 44, 266); Dózsa György utca (hrsz: 138), Zákó köz (hrsz: 309)
Tervező feladata a kivitelezéshez elengedhetetlen engedélyeket és az azokhoz szükséges szakhatósági és közműgazda egyeztetéseket lefolytatni és beszerezni a hozzájárulásokat is.
Tervezői feladat része továbbá a kivitelezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás során felmerülő ajánlattevői kérdésekre történő válaszadás, valamint a tervek alapján történő kivitelezés során. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a tervezői művezetés biztosítása. A művezetés minden szakágra vonatkozóan szükséges.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás beszerzése Tokaj
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Tokaj város
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, az elkészült engedélyezési dokumentációnak, illetve jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelő kiviteli tervek elkészítése az alábbi ingatlanok vonatkozásában: Tokaj, Bodrog parti sétány; hrsz: 600/6 600/9 600/19,Főtér (hrsz:1,2), Főutca (Bethlen Gábor és Rákóczi utcák egy szakasza hrsz 44, 266); Dózsa György utca (hrsz: 138), Zákó köz (hrsz: 309) .
Tervező feladata a kivitelezéshez elengedhetetlen engedélyeket és az azokhoz szükséges szakhatósági és közműgazda egyeztetéseket lefolytatni és beszerezni a hozzájárulásokat is.
A felmerülő valamennyi, a tervdokumentáció elkészítésével összefüggő költség a Tervezőt terheli, a hatósági díjak megfizetése Megrendelő költsége.
Tervezői feladat része továbbá a kivitelezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás során felmerülő ajánlattevői kérdésekre történő válaszadás, valamint a tervek alapján történő kivitelezés során, a Kivitelező részéről felmerülő kérdésekre történő válaszadás, indokolt esetben a Tervező hibájából a terv esetleges hiányossága, vagy hibája miatt a kivitelezés során fellépő problémák esetében történő tervpontosítás, tervmagyarázat, helyszíni egyeztetés keretében, kizárólag a tervező részéről a garanciális, szavatossági körben esetlegesen felmerülő kötelezettséget, illetve a terv hibájából adódó tervmódosítások elkészítése, továbbá a kivitelezés teljesítését lezáró műszaki átadás-átvételi eljáráson való hivatalos részvétel, tervezői hozzájárulások, nyilatkozatok megadása. Ezeken túl tervező kötelessége az egyenértékűségi vizsgálatok elvégzése és azokról nyilatkozattétel.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá a tervezői művezetés biztosítása. A művezetés minden szakágra vonatkozóan szükséges.
A kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei különösen, de nem kizárólagosan:
1. Építészeti munkarész (konszignációkkal, részletrajzokkal, látványtervekkel…)
2. Tartószerkezeti munkarész
3. Tereprendezési munkarész és kiviteli terv készítése
4. Épületgépészeti munkarész és szakági kiviteli terv készítése
5. Épületvillamossági munkarész és szakági kiviteli terv készítése
6. Gyengeáramú munkarész és hálózat telepítési terv készítése
7. Tűzjelző hálózati munkarész
8. Közmű munkarész
9. Út és térburkolat munkarész
10. Vízépítési munkarész
11. Környezetrendezési munkarész
12. Geodéziai felmérési munkarész
13. Talajmechanikai munkarész
14.Üzemeltetési és karbantartási munkarész készítése
15. Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv készítése
18. Közvilágítási munkarész
19. Kertészeti munkarész
20. Akadálymentesítési munkarész
22. Restaurálási kutatási- és engedélyeztetési munkarész
21. Költségvetések elkészítése (tételes árazott-, árazatlan költségvetés)
22. Minden olyan tervezési, szakértői munkarész, amely a magas színvonalú kivitelezéshez és engedélyeztetéshez szükséges.
A tervezés főbb helyszínei:
1) Kossuth tér – főtér
az alsó- és felső tér teljes burkolati felújítása valósul meg minden kiegészítő elemével, a teljes terület csapadékvíz elvezetésének rendezésével együtt.
2) a főtér felső részén megépítésre kerül Szent Erzsébet kápolnája a szent 8/4-es szobrával.
3) A régi Nepomuki Szent János szobor áthelyezésre kerül a Bodrog parti sétány menti területre.
4) Fő utca, 19 ház homlokzatának felújítása, rekonstrukciója. Tető héjazat csere, homlokzati vakolat javítása, színezése, lábazat javítása, terméskő burkolat készítése, homlokzati nyílászárók, portálok cseréje.
5) Óvárosi parti sétány
1400 méteren teljes területrendezés történik. Több helyen felújításra kerülnek a lépcsők, rekreációs terek kerülnek kialakításra a szükséges berendezési tárgyakkal. Többlet gépjármű parkoló kerül kialakításra.
Részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M1) alk. köv. (1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. r. 1. melléklet I.2 rész „Ép. terv. terület” szerinti „É” poz. bemut.) szakember többlet szakirányú tervezési gyak. ideje (O-36 hónap) 15
2 Az M2) alk. köv. 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. r. 1. melléklet I.2 rész „Ép. gépészeti terv. szakterület” szerinti „G” poz. ) szakember többlet szakirányú tervezési gyak. ideje (O-36 hónap)  15
3 Az M3) alk. köv. ( 1 fő, a 266/2013 Korm. r. 1. melléklet I.2 rész „Építményvillamossági terv. szakter.” szerinti „V” pozícióra bemutatott) szakember többlet szakirányú tervezési ideje (O-36 hónap)  10
4 Az M4) alk. köv. ( 1 fő, a 266/2013 Korm. r. 1. melléklet I.2 rész „Tartószerkezeti tervezési szakter.” szerinti „T” pozícióra bemutatott) szakember többlet szakirányú tervezési ideje (O-36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 7.1.6-16-2017-00005
II.2.14) További információ:
Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges indok: A tervezői feladatok komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, elvégzendő feladatok szakmailag egymásra épülnek, ezért az ingatlanok kiviteli tervezését szükséges összehangolni. A tervezési cél elérése érdekében egymásra épülő tervfázisok elkészítése szükséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (a továbbiakban: AT) , vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT - t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A megkövetelt igazolási mód: az AT - nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16.§-a alapján történik, ennek megfelelően, AT- nek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) foglaltak alátámasztására szolgáló igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján történik. Az igazolásokat az AT- nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározottak szerint kell benyújtania; A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. § (1) bekezdése alapján az AT- nek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolására. AT- nek egyebekben ajánlatában a Kbt. 67. § (4) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), I), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az AT nyilatkozatát kell csatolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében: — Magyarországon letelepedett az AT-ők esetében a köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi. A kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban a köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi. Ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy együttes adóigazolást kell benyújtani. — Nem Magyarországon letelepedett AT esetében, a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását kell benyújtani. Amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell benyújtani. Egyebekben Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-okra. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ahol jelen pont ajánlattevőt említ, azon a közös ajánlattevőket is érteni kell. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
AT-nek a 322/2015.(X.30.) Korm.r.8.§(1) bekezdése alapján szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben, ill. a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő a letelepedés szerinti ország nyilv.-ban vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (2) bekezdésére tekintettel jelen eljárásban pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe azzal, hogy 1 szakember csak 1 pozícióra vonható be:
Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bek-nek és II. Fejezetében (5. §) foglaltaknak megfelelően az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelménynek, azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát, az alk. köv.-ek előzetes igazolása kapcsán, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését.
Utólagos igazolás: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő tűzésével felhívja az Ajánlattevő(ke)t az alkalmassági követelmények (M1-M4) tekintetében az EEKD-ban tett nyilatkozatot alátámasztó igazolások benyújtására, az alábbiak szerint:
a) be kell nyújtani a bemutatott szakember releváns szakképzettségét, illetve végzettségét és szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen(a dátumokat legalább év-hónap pontossággal feltüntetve, és az ellátott funkciókat, végzett feladatokat, a releváns szakirányú tervezési szakmai gyakorlat megállapításához /alátámasztásához szükséges mértékben részletezve) , és amely tartalmazza a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is, az önéletrajz mellékletét képezik - adott esetben - a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.
b) nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében, amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a szakmai szervezet/kamarai nyilvántartásban úgy csatolni kell hozzá a 266/2013 (VII.11.) Korm.r.-ben előírt képesítési minimum követelményeknek való megfelelést igazoló, illetve az előírt minimális szakmai gyakorlati idő meglétét alátámasztó dokumentumokat is. Ilyen esetben a szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember nyilatkozatát arról, hogy nyertesség esetén gondoskodik az kamarai nyilvántartásba vételéről.
c) más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása,
Amennyiben a szakemberek rendelkeznek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultságokkal, abban az esetben az önéletrajzukban jelöljék meg, hogy az adott jogosultság mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Ez esetben ajánlatkérő ellenőrzi bemutatott szakember jogosultságának meglétét és érvényességét az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartásból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében, amennyiben a szakember nem szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek való megfelelést (képesítési minimum illetve az ezzel egyenértékű szakképzettség meglétét, és az előírt min. szakmai gyakorlati időt) a becsatolt dokumentumok, és a szakember szakmai önéletrajzában adott nyilatkozatok alapján ellenőrzi.

Részletek a dokumentációban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmasnak minősül ajánlattevő, amennyiben rendelkezik legalább
M.1) 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet „Építészeti
tervezési terület” szerinti részében meghatározott „É” tervezési (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M.2) legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet „Építmények gépészeti tervezési szakterület” részében meghatározott ( „G”) tervezési (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel;
M.3) legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet „Építményvillamossági tervezési szakterület” részében meghatározott „V” tervezési (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
M.4) legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet „Tartószerkezeti tervezési szakterület” részében meghatározott „T” tervezési (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Megrendelő jelen közbeszerzés pénzügyi fedezetét Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból (GINOP - 7.1.6 – 16-2017-00005 számú projekt) biztosítja. A finanszírozás módja a 272/2014.(XI.5) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 65. pontjában meghatározott utófinanszírozási rend szerinti (támogatási intenzitás: 100,0000000%) 30.1. A jelen szerződésszerinti szerződéses ár (a tervezői díj) elszámolása 1 rész és egy végszámlával történik.A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (5), (6) bekezdésére is. A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a szerződéstervezet V. pontja tartalmazza. Szerződésbiztosító mellékkötelmek: késedelmi kötbér , mely a tervezői díj 1 %-ának megfelelő összeg minden késedelemmel érintett napra, meghiúsulási kötbér, melynek mértéke tervezői díj 30 %-ának megfelelő összeg. Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/02/09 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban való részvétel feltétele aj. bizt. adása, a Kbt. 54.§-ában foglaltak szerint, amit az AT-nek az aj. kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátani. A bizt. összege: 500.000 Ft az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő alábbi fizetési számlájára történő befizetésével: Magyar Államkincstár 10027006-00340777-00000024. A befizetés jogcímeként fel kell tüntetni a jelen eljárás tárgyát valamint azt, hogy „Ajánlati biztosíték”. A biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdésében foglaltak szerinti formában teljesíthető. A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. 2. A közb. dokumentumokat a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerint legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak az EKR rendszeren keresztül el kell érnie. A dokumentáció másra át nem ruházható. AK a dokumentációt szerkeszthető formában is rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó. 3. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumokat, nyilatkozatmintákat az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. Az eljárás nyelve magyar. 4. AK kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint nyújt. A kieg. tájt kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet kérni. AK a kieg. tájt az EKR-rendszer küldi meg valamennyi olyan AT-nek, akik az eljárásra érdeklődésüket az EKR rendszerben jelezték. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu), ezért rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK-nek kieg. tájt nem áll módjában nyújtani. 5. Közös ajánlatot vagy önálló ajánlatot tevő ajánlattevők esetén ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság). 6. A III.1.3. pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 8. AK a Kbt. 81.§ (4) bek. foglaltak szerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, és alkalmazza szükség esetén a Kbt.72. § szerinti eljárást. 9. FAKSZ: Hámos István, lajstrsz: 00052 e-mail:hamos.istvan@trend-m.hu, lev.c:1116 Bp, Temesvár u. 20. 10. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) alpont szerinti legjobb ár-érték arány szerint értékeli, az alábbiak szerint:
Adható pontszámok: 0-100.
A pontkiosztás módszere : Az 1-es részszempont (ár) esetében: fordított arányosítás a 2.-5. részszempontok (szakemberek) esetében: egyenes arányosítás. ([KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.] fordított arányosítás 1. számú melléklet 1. aa) pont és egyenes arányosítás 1. számú melléklet 1. ab) pont.). Ahol AK a Kbt. 77. § (1) bekezdésére figyelemmel előírta a legkedvezőbb ajánlati értéket, az esetleg annál kedvezőbb megajánlás esetén is a legkedvezőbbként meghatározott ajánlati értéket helyettesíti be a képletbe és számolja ki a pontszámokat. A szakember többlettapasztalata alatt az alkalmasság körében előírtakon felüli többlettapasztalatot értjük. 11. A nyertes Ajánlattevővel megkötött szerződés határozott időtartamra jött létre, amely a szerződés aláírása napján lép hatályba, és a kiviteli tervek alapján elkészült építési beruházást lezáró, eredményes műszaki átadás-átvételi eljárást követő napon szűnik meg. A 2.7. pontban szereplő határidő a teljeskörű kiviteli tervdokumentáció elkészítésének kötbérköteles határideje, mely a szerződés aláírását követően számított 90 munkanap. 12. A szerződéskötés feltétele, hogy a Tervező rendelkezzen a jelen beszerzés tárgyára szerinti tevékenységre, tervezői hibákból fakadó, tervezésre és mérnöki szolgáltatásra vonatkozó és az elnyert munkára kiterjedően összkockázatú (all risks típusú) tervezői felelősségbiztosítással, minimum 2.000.000 forint/káresemény és minimum 10.000.000 .forint/éves kártérítési limittel. Részletek a Dokumentációban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák