Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/228
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.27.
Iktatószám:21358/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Magyarországi Zsidó Hitközségek Szeretetkórháza
Teljesítés helye:MAZSIHISZ Szeretetkórház Budapest, Amerikai út 53-55, 1145
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.12.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (2) bek szerint támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szeretetkórháza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28370163
Postai cím: Amerikai Út 53-55
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balassi János
Telefon: +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szeretetkorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szeretetkorhaz.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000702162018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000702162018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (2) bek szerint támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000702162018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A szerződés tárgya: a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint „a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakítása” tárgyú projekt keretében Budapest XIV. kerület belterület, 31571/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1145 Budapest, Amerikai út 53-55.szám alatti ingatlanon található intézmény felújításához kapcsolódó ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
További tárgyak:71246000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: MAZSIHISZ Szeretetkórház Budapest, Amerikai út 53-55, 1145
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. A szerződés tárgya:lsd. II.1.4. pontban
2. A projekt célja: 2119/2017. (XII. 28.) kormányhatározat szerint, országos területi ellátási kötelezettségű, hármas progresszivitási szintű ellátást nyújtó geriátriai kórház kialakítása
3. A tervezési feladatot érintő területek:
-1. jelű ép. 3418 m2 -2. jelű ép. 2241 m2 -3. jelű ép. 2015 m2
- telken belüli külső közművek és utak
- telken belüli zöldfelületek
4. Feladatok, ütemezésük,részteljesítések:
I. részteljesítés:
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
- tervezői költségbecslés készítése
Teljesítés határideje: szerződéskötést követő 6. hét.
II. részteljesítés
- közreműködés az építési engedélyezési eljárásban
- amennyiben az I. vagy II. fokú építésügyi hatóság bármelyike hiánypótlást vagy kiegészítést ír elő, a terv hibájának vagy hiányosságának kijavítása, pótlása.
- az engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelően munkaközi kivitelezési tervdokumentáció elkészítése;
- a kivitelezési tervezés során a szükséges közmű, illetve hatósági egyeztetések lefolytatása, jegyzőkönyvek készítése
Teljesítés határideje: Az építésügyi hatósági engedély jogerőre emelkedésének napjától számított 4 hét.
III. részteljesítés
- a munkaközi kivitelezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyben foglaltak figyelembevételével kivitelezési tervdokumentáció, valamint a kapcsolódó számítások, műszaki leírások elkészítése;
- árazatlan és árazott költségvetés készítése
Teljesítés határideje: A munkaközi kivitelezési tervdokumentáció jóváhagyásától 6 hét.
IV. Végteljesítés
- kivitelezői közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során tervezői közreműködés az esetleges kérdések megválaszolásában szükség esetén tervi, költségvetési korrekciók elkészítése
- kivitelezői munkaterületátadástól számítottan a létesítmény átadás-átvételi eljárásának lefolytatásáig tervezői művezetés
- a feltárásokat követően esetlegesen szükséges tervi korrekciók elvégzése
- szükség esetén kivitelezői vállalkozási szerződésmódosítás során a kiviteli tervet érintő részek egyeztetése
- kivitelezői adatszolgáltatást követően, megvalósulási tervdokumentációk elkészítése
Teljesítés határideje: a létesítmény átadás-átvételi eljárásának lefolytatásáig
Kivitelezés időtartama: 24 hónap
Megrendelő mindhárom szakaszban az átadandó tervdokumentáció ellenőrzését/ felülvizsgálatát a tervdokumentáció kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül Vállalkozó részére észrevételeit, az észlelt hibákat, hiányosságokat köteles írásban jelzi.
Vállalkozó a megrendelői észrevételek alapján köteles a tervdokumentáció módosítására, kiegészítésére a megrendelői észrevételek kézhezvételétől számított 10 munka napon belül.
Megrendelő a módosított/ kiegészített tervdokumentáció ellenőrzését/felülvizsgálatát 5munkanap alatt végzi el.
A teljesítési határidőbe a hatósági engedélyek ügyintézési ideje nem tartozik bele.
4. Az engedélyezési, munkaközi és a kivitelezési tervdokumentáció egyaránt, az alábbi tervfejezeteket tartalmazza: Építészet; Tartószerkezet; Épületgépészet; Erősáram; Gyengeáram; Orvostechnológia; Konyhatechnológia; Tűzvédelem; Épületautomatizálás; Liftterv; Épületakusztika; Akadálymentesítés; Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás; Munkavédelem; Út- és parkolóterv; Geotechnika – mélyalapozás; Közmű; Árazatlan és árazott költségvetési kiírások;
5. További információ: pályázati cél, részletes tervezési feladat az EKR rendszerben ingyenesen rendelkezésre áll.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 MSZ2 pont szerinti, teljesítésében résztvevő építész tervező szakembere Építészeti tervezési (É) jogosultság megszerzéshez szükséges szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat (egész hónapban, max. 84 h 20
2 MSZ2pont szerinti,telj-ben résztvevő gépésztervező szakembere Építmények gépészeti tervezési szakterület(G) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat(egész hónapban 10
3 MSZ2pont szerinti,telj-ben résztvevő vill.tervező szakembere Építményvillamossági tervezési szakterület (V) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat(egész hónapban 10
4 MSZ2pont szerinti,telj-ben résztvevő szakembere orvostechnológiai műszaki tervezés (OT-M-T) jogosultság illetve tanúsítás megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat (egész hónap 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 33 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
MAZSIHISZ Szeretetkórház, Budapest XIV. Amerikai út 53-55. sz alatti 2. jelű épület tetőtérbeépítés 20 ágyas „szállodai” szint kialakításának engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció szerzői jogának megváltása nyertes ajánlattevő kötelezettsége, és költsége.A szerzői jog:nettó 2M Ft,melyet a szerződéskötéskor kell nyertesnek megfizetnie a szerzői jog tulajdonosának.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerint meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
AK kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Igazolási mód:
Az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot nyújt be. (Kbt. 15. § (1)-(2) bek)
A magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr 4. § és 8. § a) – ia) és ic)-o) alpontok szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett AT esetében az AK a 321/2015. (X.30.) Kr 4. és 10. §-a a) – ga) és gc) – l) alpontjai, és 10. § (2) bek. szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpont esetében a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatot megtenni.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr 1-16 § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
321/2015. (X. 30.) Kr 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
Öntisztázás: Kbt. 64. § szerint.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlattevők a 321/2015. (X.30.) Kr 1. § (1) bek szerint kötelesek előzetesen igazolni a kizáró okok fenn nem állását, tényleges igazolás során a Kbt. 69. § (4) bekezdés alkalmazandó. Nem kérhető igazolás a Kbt. 69. § (11) bek tekintetében.
Kbt. 64. § (1) bek alapján, A 62. § (1) bek b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a KH a 188. § (4) bek szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bek szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bek szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. KH a 188. § (4) bek szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bek szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az AK mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.
Folytatás: III.1.2. pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): III.1.1 pont folytatása:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek c) pont]:
SZ1: Ajánlatkérő az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara vagy területi szervei névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét..[Kbt. 65. § (1) bekc) pont és 69. § (11) bek; 322/2015. (X. 30.) Kr 8. § (1) bek]
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
SZ1:
Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD IV. rész alfa pontjával kell igazolnia a megfelelést.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra a 321/2015. (X.30.) 26. § (3) bekezdése alapján az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Kr 31. §-a szerinti szakmagyakorlást végző cégek névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló – a Magyar Mérnöki Kamara által kiállított – igazolást.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Kr 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Kr 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) enyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész alfa pontját szükséges kitölteni. MAJD az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívására köteles benyújtani az alábbiak szerint:
MSZ1: A 321/2015. (X. 30.) Kr21. § (3) bek a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (befejezett), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a közbesz. tárgyára (MSZ1 alkmin. követelményben megfogalmazott) vonatkozó szerződéseinek ismertetése, és a 321/2015. (X. 30.) Kr 22. §-ban meghatározott formában igazolva. Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább az alábbi adatokat: - a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye - a teljesítés ideje (a teljesítés kezdésének, és befejezésének időpontja: év, hónap, nap) - a szerződés (szolgáltatás) tárgya - a szolgáltatás mennyisége (teljesített m2 alapterület): - nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amiből az alkalmasság egyértelműen megállapítható. A Kbt. 65. § (6) bek alapján az MSZ1. pontban előírt alk.min.követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Amennyiben AT az eljárást megindító felhívás MSZ.1. pontban előírt alk. minköv. vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az eljárást megindító felhívás MSZ.1. pontjában előírt alk. min.követelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bek-ben, és 321/2015. (X.30.) Kr 24. § (1) bek-ben foglaltakra.
MSZ2: a 321/2015. (X. 30.) Kr21. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az AK felhívására szükséges benyújtani a cégszerűen aláírt nyilatkozatát annak a szakembernek megnevezésével, végzettségének vagy képzetségének, szakmai tapasztalatának ismertetésével, aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlatban be kell mutatni a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalatának idejét. A szakmai tapasztalat igazolására a szakmai önéletrajz szolgál. A bemutatott szakembernek csatolni kell saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy az Ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítése során. AK az előírt gyakorlati idő meglétét a szakember önéletrajza alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalatot kezdeti nap és befejező nap pontossággal kell feltüntetni annak érdekében, hogy a teljes hónapok megléte megállapítható legyen. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenység rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is. Folytatás minimumkövetelményeknél.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): MSZ1: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, min.5500 m2 alapterületű, közhasználatú épület engedélyezési és kivitelezési generáltervezésére (új épület építésre, és/vagy felújításra) vonatkozó, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített szerződéssel (referenciával). Az alkalmassági követelmény igazolható egy szerződéssel, valamint igazolható több szerződéssel is, és ez utóbbi esetben az egyes szerződések alapján teljesített m2-ek összeadódhatnak.
MSZ2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább szakáganként egy fő szakemberrel:
I. aki a 266/2013.(VII.11) Kr szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges szakmai gyak. idővel, és a képesítési minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel nem rendelkezik, a következő szakmagyakorlási területen:
a) Építészeti tervezési (É)
b) Építmények gépészeti tervezési szakterület (G)
c) Építményvillamossági tervezési szakterület (V)
A szakmagyakorlási területekre külön-külön kell szakembert megajánlani.
II. aki a MMK általi jogosultságokhoz, ill. tanúsításokhoz szükséges szakmai gyak. idővel, és a képesítési minimumkövetelmény szerinti szakképzettséggel nem rendelkezik, a következő szakmagyakorlási területen:
d) Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat tervezése (OT-G-T)
e) Egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki tervezése (OT-M-T)
f) Egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készül (OT-R-T)
A szakmagyakorlási területekre nem kell külön-külön szakembert megajánlani.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az „É” jelölésű jogosultsággal végezhető tervezési feladatokat maga az ajánlattevő, vagy közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők egyike végezze el, így ezen feladatokhoz kapcsolódó alkalmassági feltétel (MSZ2. építészeti tervezés szerinti) vonatkozásában ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, továbbá a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó
Folytatás előző pontból: A képzettséget, végzettséget, minősítést igazoló dokumentumok (a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimum vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat) másolatát csatolni kell.
Amennyiben a nevezett szakember(ek) szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy ajánlattevőnek meg kell adnia az elektronikus elérési útvonalat, vagy azonosítót, és ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban a szakember szereplését. Amennyiben a nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, ajánlattevőnek be kell nyújtania az alkalmassági minimumkövetelményben megadott feltételeknek való megfelelés igazolásához a gyakorlatot igazoló dokumentumot (önéletrajzot). Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bek. szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek.iben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
26 rész-, és egy végszámla bocsátható ki. (I.-II. és III. részteljesítés, IV. részteljesítés havonta kerül számlázásra.)
Az előleg számlát a végszámlából számítja le Ajánlatkérő, tehát a számlázási rend az alábbiak szerint alakul:
Előleg számla: a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20% - ának megfelelő összeg. Az előlegszámla a III. résztelejsítést követő számlából kerül levonásra. Számlák kiállítása: részteljesítésenként, nyertes ajánlattevő ártáblázata szerint. Számlák kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlákat az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) (8) bekezdései figyelembe vételével, 2013 évi V. tv. 6:130. § (1) bek. szerint átutalással teljesíti, figyelemmel a 2007. évi CXXVII. tv és a 2015. évi CXLIII. tv előírásaira. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/12/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/12/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bek. szerint EKR rendszerben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (4) bek. )

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az eljárás a Kbt. 53. §(6)bek. szerint feltételes. A beszerzés a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. hat. szerinti hazai támogatásból valósul meg. 100%-ban,a támogatási szerződést azonban még nem kötötték meg a Felek. A tárgyi közb.eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele a Támogatási szerződés aláírása. Ajánlatkérő a Kbt. 141. § (4) a) szerint szerződéses feltételként rögzíti, hogy amennyiben az igényelt többlet támogatási összegnél alacsonyabb összeg kerül megítélésre, a Megrendelő elállhat a szerződés(kötés)től, vagy választása szerint önerőt vonhat be a finanszírozásra.
2. Az ajánlatkérő nem engedélyezi, nem írja elő változatok benyújtását. (Kbt. 61. § (1) bek)
3. A felhívás IV.2.6. pontban szereplő adat: 30 nap.
4. Az eljárásban való részvételt ajánlatkérő nem köti ajánlati biztosíték adásához.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell:
- 424/2017. (XII.19.) Kr 11. § (7) bek szerint ha az EKR az AK által létrehozandó dokumentumra elektronikus űrlapot biztosít,akkor ajánlatkérőnek és ajánlattevőknek annak a használata kötelező.
– a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap)
- ajánlati ár kiszámítását alátámasztó táblázat,
- a következő nyilatkozatokat:Kbt. 35 §, Kbt. 66. § (2) bek. (űrlap), a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) (nemleges válasz esetén is meg kell tenni), Kbt. 81. § (3) bek szerint EEKD (űrlap), Kbt. 67. § (3) bek, Kbt. 67. § (4) bek (űrlap); Kbt. 67. § (7) bek (adott esetben), Kbt. 44. § szerint (adott esetben), Kbt. 73. § (5) bek. szerint; :az ajánlatban nyilatkozatot tevő másolat aláírási címpéldányát,vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint); meghatalmazásról(adott esetben) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint);
6.Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr 46. § (3) bek-t alkalmazza.
7.Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, gazdálkodó szervezet, projekttársaság nem hozható létre (Kbt. 35. § (8) bek).Jogutódlás figyelembevétele:Kbt. 65. § (11) bek. szerint.
8.Az eljárást megindító hirdetmény III.2.3 pont (MSZ1-MSZ2) szerinti alkalmassági minimumfeltétel és előírt igazolási módja minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest - szigorúbb.
9. Üzleti titok: Kbt. 44. § szerint nevezhető meg.
10. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
11.Szerződéskötés feltételei:
a) - Nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell: a tervezési tevékenységre kötött felelősségbiztosítási szerződéssel, melynek értéke: a felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 200.000.000,-Ft (kettőszázmillió forint)és a felelősségbiztosítás káresemény összege legalább: 50.000.000,-Ft (ötvenmillió forint), vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az adott összegre vonatkozóan. (322/2015. X.30.) Korm. rendelet 11.§ )
- Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a felelősségbiztosítási kötvényét a szerződéskötés határidejére rendelkezésre bocsátja (mely a szerződés mellékletét képezi), vagy korábbi felelősségbiztosítási szerződését az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra kiterjeszti, valamint a szerződéskötés határidejére rendelkezésre bocsátja (mely a szerződés mellékletét képezi).
-A nyertes ajánlattevőnek az MSZ2 pontban megjelölt, és a teljesítésben részt vevő szakembereinek rendelkeznie kell legkésőbb a szerződéskötés időpontjában, a megadott szakterület szerinti („É” „G” „V”) a 266/2013. (VII. 11.) Kr szerinti aktív tagsággal a kamarai névjegyzékben. A kamarai tagsággal a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a nyertes ajánlattevőnek. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az MSz2 alkalmassági min.követelményben megjelölt szakemberek vonatkozásában arról, hogy a szerződéskötéskor rendelkezni fognak a jogszabályoknak megfelelő érvényes,aktív kamarai regisztrációval.
Folytatás VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.3. folytatása:
12. Felhívja Ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a Kbt.131.§ (4) bek.szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte.
13.Értékelés során adható pontszám alsó határa: 0 pont, felső határa: 10 pont. Az értékelési módszere: ajánlati ár esetében fordított arányosítás, arányosítás
14.FAKSZ: Balassi János, 01038
15. Fordítás: Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az Ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a magyar
fordítást is. (Kbt. 47. § (2) bek) [Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő általi felelős fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a benyújtott fordítások a benyújtott idegen nyelvű dokumentumok fordítását tartalmazzák
16.A műszaki tartalomra, devizák átváltására, egyenértékűségre vonatkozó részletes leírásokat, elvárásokat, a hirdetményminta korlátai miatt, a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Benyújtás (formai előírás): kérjük Ajánlattevőket, hogy lehetőség szerint, az űrlapok melletti valamennyi benyújtandó dokumentumot, nyilatkozatot egybeszerkesztve, tartalomjegyzékkel ellátva, egy pdf-ben felölteni szíveskedjenek (a feltöltési méretkorlátot figyelembe véve).
17. Részekre történő ajánlattételt ajánlatkérő nem teszi lehetővé, indokai:
- egységes műszaki tartalom: a tárgyi közbeszerzési eljárásban egy, egymáshoz kapcsolódó épületkomplexum, valamint kapcsolódó parkoló, belső út, és közlekedő területek miatti egységes műszaki tartalom;
- a tervezési cél egységessége,
- a tervezési fázisok, tervdokumentációk egymásra épülése,
- egységes tervezési koncepció.
A fentiekre tekintettel a műszaki szempontból a tervezési feladat nem osztható meg, valamint a gazdásági ésszerűséggel sem egyeztethető össze az azonos szakági tervek több részben történő beszerzése.
18. Értékelési szempontok alátámasztása: a minőségi szempontokra ajánlattevők kötelesek a szakemberekre vonatkozó önéletrajzot benyújtani, amelyből a megajánlott többlettapasztalat megállapítható.
19. II.2.7. pontban szereplő adat: A projekt fizikai zárása 2021. december 31.
20. Nyertes ajánlattevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként történő részvétele összeférhetetlen lenne.
21. Bírálati szempontok karakterkorlát miatt itt is teljes terjedelemben:
MSZ2 pont szerinti, teljesítésében résztvevő építész tervező szakembere Építészeti tervezési (É) jogosultság megszerzéshez szükséges szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat (egész hónapban, max. 84 hónap) 20
MSZ2pont szerinti,telj-ben résztvevő gépésztervező szakembere Építmények gépészeti tervezési szakterület(G) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat(egész hónapban, max.84 hó) 10
MSZ2pont szerinti,telj-ben résztvevő vill.tervező szakembere Építményvillamossági tervezési szakterület (V) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat(egész hónapban, max.84 hó 10
MSZ2pont szerinti,telj-ben résztvevő szakembere orvostechnológiai műszaki tervezés (OT-M-T) jogosultság illetve tanúsítás megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalaton felüli tapasztalat (egész hónapban, max.84 hó 10
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák