Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/229
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.25.
Iktatószám:21391/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Teljesítés helye:MTA LGK 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.12.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Létesítmények fenntartása és üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71279150
Postai cím: Budaörsi Út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Éva
Telefon: +36 14116318
E-mail: nyerges.eva@titkarsag.mta.hu
Fax: +36 14116268
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://lgk.mta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: II.2.14) pont (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000834212020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Létesítmények fenntartása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: az MTA Székház és Könyvtár felújításának tervezése
Hivatkozási szám: EKR000834212020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés szerződés az MTA Székház és Könyvtár felújításának tervezési feladatai, építési engedélyezési és részleges (kivitelezés I. ütem) kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás szakmai támogatása és tervezői művezetése tárgyában.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: az MTA Székház és Könyvtár felújításának tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71243000-3
71244000-0
71245000-7
71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MTA LGK 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MTA Székház (Műemléki törzsszáma: 15440/595) és Könyvtár egységes kialakításának ill. felújításának tervezési feladatai, építési engedélyezési és részleges (kivitelezés I. ütem) kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, a kivitelezés I. ütem közbeszerzési eljárás szakmai támogatása és tervezői művezetése tárgyában.
Az jelen munkát meghatározó súlyponti elemek:
• Az MTA társadalom felé nyitásának szándékát az épület és téri kapcsolatai is tükrözzék.
• Az Akadémia kultuszának formálása, kiteljesítése, hagyományainak, hagyományos értékeinek bemutatása.
• Tudományos bizottságok munkájának és a tudományos közéletnek a mai kor technikai színvonalának megfelelő kiszolgálása.
Legfontosabb építészeti célkitűzések:
• Az épület feltárt szerkezeti hiányosságainak kijavítása, fenntartható üzemeltethetőségének biztosítása.
• Az épület bejárhatóságának, megismerhetőségének javítása. Közösségi terek arányának növelése, korábban alárendelt funkciójú terek felértékelése.
• Az épületek funkcionális rendjének világos strukturáltsága, zónásítása, az eltérő használatú terek kellő elkülönítése, biztonságtechnikai és tűzrendészeti korszerűsítése.
• Új, akadálymentes vertikális és horizontális közlekedési struktúra kialakítása.
• Egységes, többszintű belsőépítészeti koncepció, amely a műemlékileg szigorúan védendő és a teljesen mai kialakítású terekben is felismerhetően azonos gondolati minőséget képes megjeleníteni.
Az épületegyüttes meglévő alapadatai:
A Székház
-1 pince, földszint, félemelet + 3 emelet kialakítású, magastetős, belső udvaros
beépített alapterület: 3.319 m2
beépített bruttó terület: 12.040 m2
nettó szintterület: 10.570 m2
beépített térfogat: 71.100 m3
az épületegyüttes ±0,00 szintje = 105.30 mBf.
párkánymagasság:
oldalszárnyak: +20,10 m
rizalit: +31,06 m
A Könyvtár
-2, -1 pince, földszint + 4 emelet kialakítású, magas- és lapostetős
beépített alapterület: 1046 m2
beépített bruttó terület: 9150 m2
nettó szintterülete: 6950 m2
beépített térfogat: 20.480 m3
az épületegyüttes ±0,00 szintje = 105.30 mBf.
párkánymagassága: +21,4 m
A telekegyesítési eljárás folyamatban van.
A feladat összefoglalása:
a) Szolgáltatás I. 1. Ütem: - mennyiség: 1 db vázlatterv papíron (4 példány) és elektronikus adathordozón (2 példány)
• műszaki tartalomban megfogalmazottak szerint tervezési környezet kialakítása;
• tervezési feladat vázlattervi szintű kidolgozása;
• ezen ütem keretében a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének a megtekintése, megvizsgálása és szükség esetén hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, hogy saját maga szerezze be, saját felelősségére és saját költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges és amelyek a Megrendelő által nem kerültek átadásra részletesen a műszaki tartalom alapján.
• a tervező a vázlattervet köteles a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.
b) Szolgáltatás I. 2. Ütem - mennyiség: 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 példány) és elektronikus adathordozón (2 példány)
• engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
• a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett;
• A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Hatósági engedélyeztetéshez szükséges meghatalmazást a Tervező által szerződés szerint elkészített és a Megrendelő által átvett tervdokumentációra vonatkozó teljesítésigazolással egyidőben a Tervező részére kiadja.
c) Szolgáltatás I. 3. Ütem - mennyiség: 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan költségvetéssel) papíron (4 példány) és elektronikus adathordozón (2 példány)
• az engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedély tartalmának maradéktalanul megfelelő - árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a kivitelezés I. üteméhez (a tervek elkészítésénél figyelembe kell venni, hogy a felújítás során az épület nem lesz kiürítve), továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.
d) Szolgáltatás II.
• a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1 db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,
• részvétel a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, de ennek eredménytelensége esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
• az I. ütem építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 300 mérnöknap igénybevétele). A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Ennek során a Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. Az egyértelműség kedvéért a felek rögzítik, hogy a kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett generál tervezést irányító tevékenység) (db) 25
2 1.2. M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett villamossági tervezési feladat) (db) 5
3 1.3. M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett gépészeti tervezési feladat) (db) 5
4 1.4. M.2.4 alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett tartószerkezeti tervezési feladat) (db) 5
5 1.5. Műemlékvédelmi szakmérnök szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett tervezési és/vagy szakértői feladat) (db) 5
6 1.6. Tűzvédelmi tervező (375/2011. (XII.30.) Korm. rendelet) szakember szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett tűzvédelmi tervezési feladat) (db) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/09/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Kiegészítés a felhívás II.2.5) pont Minőségi értékelési szempontok tekintetében: AK a többlet szakmai tapasztalat körében az alábbiakat értékeli: 1.1. AK azon többlet szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt
tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor. 1.2. AK azon többlet szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt vill. tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor. 1.3. AK azon többlet szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt gépész tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor. 1.4. AK azon többlet szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt tart.szerk. tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor. 1.5. AK azon szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt tervezési és/vagy szakértési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor. 1.6. AK azon szakmai tapasztalatot értékeli melyek teljesítésére (lezárt tűzvédelmi tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor.
2. Minden értékelési szempont tekintetében a kiosztható pontszámok 0-10. Ajánlatkérő az 1.1-1.6 értékelési szempontok tekintetében pontkiosztás, a 2. (nettó ajánlati ár) értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
3. A II.2.7) ponttal kapcsolatban AK. rögzíti, hogy a szerződés tervezet kötbérterhes részhatáridőket tartalmaz a tervezés elvégzése tekintetében, továbbá a tejes futamidőt a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás és a kivitelezés is befolyásolja. A tervek elkészítésére nyitva álló határidő legfeljebb 420 nap. (ebbe az engedélyezés ideje nem számít bele, részletes feltételek a szerződés tervezetben) AK rögzíti továbbá, hogy a szerződés kezdő időpontja csak technikai feltételként miatt szerepel, a szerződés kezdete megegyezik a hatályba lépés időpontjával. A szerződés befejezésének dátuma az I. ütem kivitelezésére irányuló, jelenleg ismert határidő.
4. AK. a Kbt. 77.§ (1) alapján az 1.1-.1.6 értékelési szempontok tekintetében 10 db projekt értékben határozza meg a maximális pontszámhoz tartozó értéket, azaz ennél magasabb megajánlás esetén is maximális pontszámot ad.
5. AK a Kbt. 41/C.§ (1) bekezdés g) pontja alapján a műszaki leíráshoz kapcsolódó dokumentumokat (tervezési programban nevesített mellékletek) elektronikus adathordozón bocsátja gazdasági szereplők rendelkezésére. Az elektronikus adathordozó átvétele személyesen lehetséges AK. ügyfélszolgálatán (MTA Létesítménygazdálkodási Központ Beszerzési és Szolgáltatási Osztály - Magyar Tudományos Akadémia Titkárság épülete - 1051 Budapest, Nádor u. 7.)) , előzetes regisztrációt követően, a felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártának napjáig munkanapokon 10.00-14.00 közötti időszakban. A dokumentumokat a gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy vagy ilyen személy által írásban meghatalmazott személy veheti át a közbeszerzési dokumentumok részét képező titoktartási nyilatkozat átadását követően. Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban. A többi közbeszerzési dokumentum az eljárás EKR oldalán (hiv. szám: EKR000834212020) érhető el.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki részéről a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) Kr. 4.-6. §-aiban foglaltaknak megfelelő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ajánlathoz csatolandó a Kr. II. fejezete szerint az EEKD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő tekintetében az ajánlatban külön-külön csatolandó az EEKD. A Kbt. 57. § (1) bek. b) pontja alapján az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők, alkalmasság igazolásában résztvevő kapacitást nyújtó szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg [Kbt. 41/A. § (5) bek.].
Ajánlattevőnek az ajánlatban - elektronikus űrlapon - nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben igen, úgy a Kr. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlatban az alkalmasság igazolásában nem résztvevő alvállalkozók tekintetében (Kr. 15.§) az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bek.). A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1. § (7)]. AK. felhívja a figyelmet a Kr. 7. §-ban foglaltakra.
Kizáró okok igazolása: Az értékelési szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevőnek (Közös ajánlattevőknek), adott esetben további ajánlattevőknek, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően a Kr. 8. §, 10. §, 12. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok. Ajánlattevőknek lehetőségük van az igazolások ajánlattal történő benyújtására is. AK felhívja a fegyelmet a Kr. 14. és 16. §-ban foglaltakra. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű elektronikus másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okok tekintetében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdés előírására.
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet 31.§-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedése szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy előírt szervezeti kamarai tagsággal. (Kbt. 65.§ (1) bek. c)pont, Kr. 26. § b) pont, 322/2015. Korm. rendelet (8.§ (1)bek.). Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplést a teljesítés vonatkozásában kiemelt fontosságúnak minősíti és ennek megfelelően, a Kbt. 65.§ (10) bekezdése alapján előírja, hogy ezt ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén az egyik közös ajánlattevő teljesítse.
igazolási mód:
Előzetes ig: Ajánlattevőnek az EEKD „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az AK által előírt szakmai tevékenység végzése vonatkozó követelménynek megfelel. (Részletes adatok megadását az AK nem írja elő.).
Igazolási mód: A Kr. 26. § (2) bek-ben foglaltak alapján csatolja a kamarai igazolás /jogosultság egyszerű másolatát. Ajánlatkérő az igazolás kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11) és (11a) bekezdéseiben rögzített lehetőségekre.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek,, továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek előzetesen a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell
egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. (Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés). Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek (AT) (Közös AT-knek) és adott esetben további ajánlattevő(k)nek, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően az alábbi módon kell igazolnia, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére:
P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont, valamint a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján AT (közös AT), továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a beszerzés tárgyában (tervezési feladatok elvégzése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy mikor jött létre illetve, hogy mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a P/1. alkalmassági követelmény igazolása tekintetében felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a a beszerzés tárgyában (tervezési feladatok elvégzése) nettó árbevétele összesen és együttesen nem éri el a nettó 700 millió Ft-ot. (Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont).
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltak szerint. Az a szervezet, amelynek adatait részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6) és (8) bekezdéseinek előírásaira is.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek előzetesen az ajánlatban benyújtandó EEKD „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. (Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés)
Az értékelési szempont alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevőnek (Közös ajánlattevőknek), adott esetben további ajánlattevőnek, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően az alábbi módon kell igazolnia, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére (Ajánlattvőknek lehetőségük van az igazolások ajánlattal együtt történő benyújtására is):
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, valamint a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) a közbeszerzés tárgyában (műemléki épületben elvégzett generáltervezési feladat, amely építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazta) végzett legjelentősebb teljesítéseinek ismertetése.
A Kr. 22.§ (1) a) pontja szerinti igazolás, illetve a Kr. 22. § (1) bek. b) pontja szerinti nyilatkozat, a Kr. 22.§ (2) bekezdése alapján tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a szerződést kötő másik fél neve és címe,
— a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail),
— a korábbi teljesítések tárgya, nettó szintterület, műemléki törzsszám (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés),
— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
— saját teljesítés aránya (amennyiben a teljesítés másik gazdasági szereplővel közösen történt),
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
A Kr. 21.§ (1a) a) pontja alapján ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
A referenciát/referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírat igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti ajánlatkérő – az ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
M/2. A Kbt. 65.§ (1) b) pont, a Kr. 21.§ (3) b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek EKR űrlapon nyilatkoznia kell azoknak a szakembereknek a megnevezésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ezen felül be kell nyújtani:
- amennyiben a szakember rendelkezik az AK által előírt jogosultsággal, úgy a szakember nyilatkozatát arról, hogy a jogosultságot melyik évben szerezte meg és a jogosultság igazolását, valamint szakember nyilatkozatát, melyben nyilatkozik arról, hogy a teljesítés során ajánlattevő rendelkezésére fog állni;
- amennyiben a szakember nem rendelkezik az AK által előírt jogosultsággal, úgy csatolni szükséges a szakember végzettségét és/vagy képzettségét igazoló okiratok másolatát és a szakmai tapasztalat saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági követelménynek történő megfelelés megállapítható legyen, valamint a szakember nyilatkozatát, melyben nyilatkozik arról, hogy a teljesítés során ajánlattevő rendelkezésére fog állni.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők - az alkalmassági követelménynél megnevezett esetet kivéve - bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy egyéb módon vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kapacitást biztosító szervezet igénybe vétele esetén alkalmazandó a Kbt. 65.§ (12) bekezdés is.
Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (9) bekezdés, valamint 69.§ (11) és (11a) bekezdés előírására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 72 hónapban
teljesített legfeljebb 2 db szerződésből összeadódó olyan generáltervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 6000 m2 nettó szintterületű műemléki épületben elvégzett generáltervezési feladat volt a tárgya, és amelyek építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazták. (Generáltervezés alatt AK. olyan összetett tervezési feladatot ért, amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság.)
Az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia/referenciák akkor tekinthető(k) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző hat éven (72 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, figyelemmel a Kr. 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb kilenc éven belül megkezdett és hat éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A Kr. 21/A § alapján az ajánlatkérő az alkalmassági feltételként előírt teljesítés igazolásaként elfogadja azt is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Közös teljesítés esetén az a tevékenység vehető figyelembe, melyet igazoltan ajánlattevő végzett, illetve a teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22.§ (5) bekezdésének előírása irányadó.
M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. I/2. rész 2. pontban meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (É- teljes körű tervezői jog./ korábban É1) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt) AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy jelen szakember tekintetében AK a Kbt. 65. § (10) bekezdésben foglaltak alapján előírja, hogy ezen alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében ajánlattevő (közös ajánlattevők) nem támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira, és a teljesítés során e szakember feladatait nem végezheti alvállalkozó.
M/2.2. Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. I/2. rész 34. pontban meghatározott építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (V- teljes körű tervezői jog.) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt)
M/2.3. Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. I/2. rész 32. pontban meghatározott építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (G- teljes körű tervezői jog.) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt)
M/2.4. Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. I/2. rész 30. pontban meghatározott tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (T- teljes körű tervezői jog.) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt)
Ajánlatkérő az M2/1-M2/4 szakemberek között átfedést nem engedélyez.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint.
A számla fizetési határideje 30 naptári nap . A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó. Az ellenszolgáltatás teljesítés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, átutalással történik a dokumentációban foglaltak szerint.
A Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő köteles fogadni az olyan elektronikus számlát is amely megfelel a Kbt. 27/A. §-ban előírt feltételeknek, amennyiben a számla nem felel meg a Kbt. 27/A. §-ban foglalt feltételeknek a számlákat Vevők(k) címére szükséges megküldeni.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződés tervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének biztosítékaként teljesítési (Kbt. 134.§ (2) bekezdés) és jótállási (Kbt. 134.§ (3) bekezdés) biztosítékot alkalmaz, melynek részleteit, továbbá a jótállással és kötbérrel kapcsolatos előírásokat a szerződés tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/12/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a Kbt-ben, a Közbeszerzési dokumentumokban és az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT) (ez alól kivételt képez a II.2.14) pont 5.) alpontjában meghatározott eset)Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani) Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A – C) §-ai vonatkoznak. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2.) Az ajánlathoz csatolni kell a korábbiakban előírtakon túl (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák):
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével);
- részletes ártáblát;
- szakmai ajánlatot;
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap kitöltésével);
- Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén elegendő az EEKD-ban tett nyilatkozat is) - (EKR űrlap kitöltésével);
- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén elegendő az EEKD-ban tett nyilatkozat is) - (EKR űrlap kitöltésével) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti okiratokat is. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti okirat elkészítése tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bekezdésben foglaltakra.
- Kbt. 134.§ (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap kitöltésével);
- közös ajánlattevők által kötött együttműködési megállapodást (adott esetben);
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját;
- meghatalmazást (adott esetben);
- nyilatkozatot fordításról (adott esetben);
- adott esetben nyilatkozat üzleti titokról (EKR űrlap kitöltésével), és szükség esetén a Kbt. 44. § (1) bek. szerinti indokolást.
3.) Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően hiánypótlást biztosít azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
4.) Ajánlatkérő a IV.2.6) pont kiegészítéseként felhívja GSZ-ek figyelmét, hogy a IV.2.6.) pontban feltüntetett 1 hónap alatt 30 napot ért.
5.) Idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar fordítását is be kell nyújtani, továbbá csatolni szükséges az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a fordítás mindenben megfelel a nem magyar nyelven csatolt dokumentumnak. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.
6.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § alapján nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő részére gazdálkodó szervezet létrehozását az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében
7.) Ajánlatkérő a minősített Ajánlattevői jegyzékéhez képest szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg az SZ/1, P/1, M/1 és M/2 alkalmassági feltételek körében.
8.) Ajánlatkérő a jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9.) Ajánlatkérő a jelen felhívás III.2.2) és VI.2) pontjában foglaltakkal kapcsolatosan tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak alapján elektronikusan olyan számlák nyújthatók be, melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017. számú európai szabványnak és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
10.) Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a magyar idő az irányadó.
11.) Az ajánlattétellel kapcsolatos felmerült minden költség Ajánlattevőt terheli.
12.) A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
13.) Ajánlatkérő egy építési beruházáshoz kapcsolódó tervek elkészítésére kíván szerződni, mely beszerzési tárgy mind szakmailag mind az egyértelmű felelősség miatt megköveteli, hogy minden részét ugyanaz az ajánlattevő készítse el, így ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
14.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Lak Vilmos (00334)
15.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M/2.1-2.4 alkalmassági követelményre bemutatott szakembereknek szerződés kötésig rendelkezniük kell az alkalmassági követelményben szereplő, érvényes jogosultsággal és ezt a teljesítés során végig fenn kell tartani. Ajánlattevő a fenti körülményről ajánlatában nyilatkozzon EKR űrlapon.
16.) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
17.) Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
18.) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart a felhívás megjelenését követő második hét szerdai napján 9.00 óra kezdettel a Székház épületében történő kezdéssel (1051 Budapest, Széchenyi tér 9.), amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanapon ugyanezen időpontban. A helyszíni bejárás regisztrációhoz kötött, mely regisztrációt a helyszíni bejárás napját megelőző munkanap 12.00 óráig kell megküldeni az EKR rendszerben (egyéb kommunikáció eljárási cselekmény). A helyszíni bejárás részletes szabályait az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
19.) Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell legalább 300.000.000 Ft/káresemény/év összegű tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel és legalább 100.000.000 Ft/káresemény/év összegű általános-és szolgáltatói felelősségbiztosítással. A biztosítás meglétének igazolását a szerződés megkötésekor igazolni szükséges, ennek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák