Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/213
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.04.
Iktatószám: 21397/2021
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Országos Kórházi Főigazgatóság
Teljesítés helye: Megrendelő székhelye azzal, hogy a jellegüknél fogva a kivitelezéssel érintett ingatlanon ellátandó feladatokat a jelen szerződésben meghatározott ingatlanon/ingatlanokon kell fizikailag ellátni.;Megrendelő székhelye azzal, hogy a jellegüknél fogva a kivitelezéssel érintett ingatlanon ellátandó feladatokat a jelen szerződésben meghatározott ingatlanon/ingatlanokon kell fizikailag ellátni.;Megrendelő székhelye azzal, hogy a jellegüknél fogva a kivitelezéssel érintett ingatlanon ellátandó feladatokat a jelen szerződésben meghatározott ingatlanon/ingatlanokon kell fizikailag ellátni.;Megrendelő székhelye azzal, hogy a jellegüknél fogva a kivitelezéssel érintett ingatlanon ellátandó feladatokat a jelen szerződésben meghatározott ingatlanon/ingatlanokon kell fizikailag ellátni.;Megrendelő székhelye azzal, hogy a jellegüknél fogva a kivitelezéssel érintett ingatlanon ellátandó feladatokat a jelen szerződésben meghatározott ingatlanon/ingatlanokon kell fizikailag ellátni.;Megrendelő székhelye azzal, hogy a jellegüknél fogva a kivitelezéssel érintett ingatlanon ellátandó feladatokat a jelen szerződésben meghatározott ingatlanon/ingatlanokon kell fizikailag ellátni.;Megrendelő székhelye azzal, hogy a jellegüknél fogva a kivitelezéssel érintett ingatlanon ellátandó feladatokat a jelen szerződésben meghatározott ingatlanon/ingatlanokon kell fizikailag ellátni.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.12.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15845883243
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
Telefon: +36 17888931
E-mail: sragli.attila@okfo.gov.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://okfo.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000685212021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000685212021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: OKFŐ számára tervezői feladatok ellátása RRF keret
Hivatkozási szám: EKR000685212021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás az OKFŐ számára tervezői feladatok ellátása RRF keretében Magyarországon 7 régióban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyugat-Dunántúli régió
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71240000-2
71243000-3
71245000-7
71250000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő székhelye azzal, hogy a jellegüknél fogva a kivitelezéssel érintett ingatlanon ellátandó feladatokat a jelen szerződésben meghatározott ingatlanon/ingatlanokon kell fizikailag ellátni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás tárgya ajánlatkérő hatáskörébe utalt, Nyugat-Dunántúli régióban megvalósuló építési beruházások (egészségügyi intézmények) tervezési feladatainak ellátása, nettó 845.000.000 Ft keretösszeg erejéig.
Az építési beruházások keretében részben felújításra kerülnek az egészségügyi intézmények egyes részlegei, hogy a szakmai céloknak megfelelő infrastruktúrális környezetet biztosítsanak, részben pedig új épületek, épületrészek kerülnek kialakításra.
A nyertes ajánlattevő feladatai jelen keretmegállapodás keretében az alábbiak:
1. Előkészítő szakasz során a tervezési program összeállítása a kiíró és az érintett intézménnyel közösen, felmérési tervek, előkészítő műszaki vizsgálatok minden érintett szakágban, vázlattervek készítése
2. Engedélyezési terv (ahol szükséges) elkészítése és az engedélyezési folyamat lebonyolítása, beleértve a szükséges szakhatósági egyeztetéseket, műemléki tervtanácsi és/vagy településképi vélemény megszerzését is
3. Kiviteli terv, árazatlan és árazott tételes költségvetések, és minden olyan műszaki leírás, rajz, technológiai leírás, amely a konkrét létesítmény megvalósításához szükséges (pl. orvostechnológia, konyhatechnológia, talajvédelmi terv, stb.), részvétel a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban
4. Tervezői művezetés
Magasépítési és vagy felújítási munkák egyidejűleg teljesítendő külön szerződések várható legnagyobb mennyisége (nagyságrendje) 10.000 m2 bruttó alapterület.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Név: M.2.1. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap)  15
2 2.2.Név: M.2.2. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap) 15
3 2.3. Név: M.2.3. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 45
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), 2014-2020-as, illetve 2021-2027-es programozási időszak egyéb európai uniós forrása
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár értékelési alszempont kifejtése:
1.1. Kumulált nettó ajánlati ár – súlyszám: 40
1.2. Tervezői művezetés mérnök napidíjban nettó HUF – súlyszám: 5

II.2.1)
Elnevezés: Dél-Dunántúli régió
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71240000-2
71243000-3
71245000-7
71250000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő székhelye azzal, hogy a jellegüknél fogva a kivitelezéssel érintett ingatlanon ellátandó feladatokat a jelen szerződésben meghatározott ingatlanon/ingatlanokon kell fizikailag ellátni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás tárgya ajánlatkérő hatáskörébe utalt, Dél-Dunántúli régióban megvalósuló építési beruházások (egészségügyi intézmények) tervezési feladatainak ellátása, nettó 845.000.000 Ft keretösszeg erejéig.
Az építési beruházások keretében részben felújításra kerülnek az egészségügyi intézmények egyes részlegei, hogy a szakmai céloknak megfelelő infrastruktúrális környezetet biztosítsanak, részben pedig új épületek, épületrészek kerülnek kialakításra.
A nyertes ajánlattevő feladatai jelen keretmegállapodás keretében az alábbiak:
1. Előkészítő szakasz során a tervezési program összeállítása a kiíró és az érintett intézménnyel közösen, felmérési tervek, előkészítő műszaki vizsgálatok minden érintett szakágban, vázlattervek készítése
2. Engedélyezési terv (ahol szükséges) elkészítése és az engedélyezési folyamat lebonyolítása, beleértve a szükséges szakhatósági egyeztetéseket, műemléki tervtanácsi és/vagy településképi vélemény megszerzését is
3. Kiviteli terv, árazatlan és árazott tételes költségvetések, és minden olyan műszaki leírás, rajz, technológiai leírás, amely a konkrét létesítmény megvalósításához szükséges (pl. orvostechnológia, konyhatechnológia, talajvédelmi terv, stb.), részvétel a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban
4. Tervezői művezetés
Magasépítési és vagy felújítási munkák egyidejűleg teljesítendő külön szerződések várható mennyisége (nagyságrendje) várható legnagyobb mennyisége 10.000 m2 bruttó alapterület.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Név: M.2.1. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap) 15
2 2.2.Név: M.2.2. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap) 15
3 2.3Név: M.2.3. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 45
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), 2014-2020-as, illetve 2021-2027-es programozási időszak egyéb európai uniós forrása
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár értékelési alszempont kifejtése:
1.1.Kumulált nettó ajánlati ár – súlyszám: 40
1.2.Tervezői művezetés mérnök napidíjban nettó HUF – súlyszám: 5

II.2.1)
Elnevezés: Észak-Alföldi régió
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71240000-2
71243000-3
71245000-7
71250000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő székhelye azzal, hogy a jellegüknél fogva a kivitelezéssel érintett ingatlanon ellátandó feladatokat a jelen szerződésben meghatározott ingatlanon/ingatlanokon kell fizikailag ellátni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás tárgya ajánlatkérő hatáskörébe utalt, Észak-Alföldi régióban megvalósuló építési beruházások (egészségügyi intézmények) tervezési feladatainak ellátása, nettó 845.000.000 Ft keretösszeg erejéig.
Az építési beruházások keretében részben felújításra kerülnek az egészségügyi intézmények egyes részlegei, hogy a szakmai céloknak megfelelő infrastruktúrális környezetet biztosítsanak, részben pedig új épületek, épületrészek kerülnek kialakításra.
A nyertes ajánlattevő feladatai jelen keretmegállapodás keretében az alábbiak:
1. Előkészítő szakasz során a tervezési program összeállítása a kiíró és az érintett intézménnyel közösen, felmérési tervek, előkészítő műszaki vizsgálatok minden érintett szakágban, vázlattervek készítése
2. Engedélyezési terv (ahol szükséges) elkészítése és az engedélyezési folyamat lebonyolítása, beleértve a szükséges szakhatósági egyeztetéseket, műemléki tervtanácsi és/vagy településképi vélemény megszerzését is
3. Kiviteli terv, árazatlan és árazott tételes költségvetések, és minden olyan műszaki leírás, rajz, technológiai leírás, amely a konkrét létesítmény megvalósításához szükséges (pl. orvostechnológia, konyhatechnológia, talajvédelmi terv, stb.), részvétel a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban
4. Tervezői művezetés
Magasépítési és vagy felújítási munkák egyidejűleg teljesítendő külön szerződések várható mennyisége (nagyságrendje)várható legnagyobb mennyisége 10.000 m2 bruttó alapterület.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Név: M.2.1. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap) 15
2 2.2.Név: M.2.2. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap) 15
3 2.3Név:M.2.3. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 45
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), 2014-2020-as, illetve 2021-2027-es programozási időszak egyéb európai uniós forrása
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár értékelési alszempont kifejtése:
1.1.Kumulált nettó ajánlati ár – súlyszám: 40
1.2.Tervezői művezetés mérnök napidíjban nettó HUF – súlyszám: 5

II.2.1)
Elnevezés: Dél-Alföldi régió
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71240000-2
71243000-3
71245000-7
71250000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő székhelye azzal, hogy a jellegüknél fogva a kivitelezéssel érintett ingatlanon ellátandó feladatokat a jelen szerződésben meghatározott ingatlanon/ingatlanokon kell fizikailag ellátni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás tárgya ajánlatkérő hatáskörébe utalt, Dél- Alföldi régióban megvalósuló építési beruházások (egészségügyi intézmények) tervezési feladatainak ellátása, nettó 845.000.000 Ft keretösszeg erejéig.
Az építési beruházások keretében részben felújításra kerülnek az egészségügyi intézmények egyes részlegei, hogy a szakmai céloknak megfelelő infrastruktúrális környezetet biztosítsanak, részben pedig új épületek, épületrészek kerülnek kialakításra.
A nyertes ajánlattevő feladatai jelen keretmegállapodás keretében az alábbiak:
1. Előkészítő szakasz során a tervezési program összeállítása a kiíró és az érintett intézménnyel közösen, felmérési tervek, előkészítő műszaki vizsgálatok minden érintett szakágban, vázlattervek készítése
2. Engedélyezési terv (ahol szükséges) elkészítése és az engedélyezési folyamat lebonyolítása, beleértve a szükséges szakhatósági egyeztetéseket, műemléki tervtanácsi és/vagy településképi vélemény megszerzését is
3. Kiviteli terv, árazatlan és árazott tételes költségvetések, és minden olyan műszaki leírás, rajz, technológiai leírás, amely a konkrét létesítmény megvalósításához szükséges (pl. orvostechnológia, konyhatechnológia, talajvédelmi terv, stb.), részvétel a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban
4. Tervezői művezetés
Magasépítési és vagy felújítási munkák egyidejűleg teljesítendő külön szerződések várható mennyisége (nagyságrendje)várható legnagyobb mennyisége 10.000 m2 bruttó alapterület.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Név: M.2.1. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap)  15
2 2.2.Név: M.2.2. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap)  15
3 2.3Név: M.2.3. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 45
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), 2014-2020-as, illetve 2021-2027-es programozási időszak egyéb európai uniós forrása
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár értékelési alszempont kifejtése:
1.1.Kumulált nettó ajánlati ár – súlyszám: 40
1.2.Tervezői művezetés mérnök napidíjban nettó HUF – súlyszám: 5

II.2.1)
Elnevezés: Észak-Magyarországi régió
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71240000-2
71243000-3
71245000-7
71250000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő székhelye azzal, hogy a jellegüknél fogva a kivitelezéssel érintett ingatlanon ellátandó feladatokat a jelen szerződésben meghatározott ingatlanon/ingatlanokon kell fizikailag ellátni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás tárgya ajánlatkérő hatáskörébe utalt, Észak-Magyarorszgi régióban megvalósuló építési beruházások (egészségügyi intézmények) tervezési feladatainak ellátása, nettó 845.000.000 Ft keretösszeg erejéig.
Az építési beruházások keretében részben felújításra kerülnek az egészségügyi intézmények egyes részlegei, hogy a szakmai céloknak megfelelő infrastruktúrális környezetet biztosítsanak, részben pedig új épületek, épületrészek kerülnek kialakításra.
A nyertes ajánlattevő feladatai jelen keretmegállapodás keretében az alábbiak:
1. Előkészítő szakasz során a tervezési program összeállítása a kiíró és az érintett intézménnyel közösen, felmérési tervek, előkészítő műszaki vizsgálatok minden érintett szakágban, vázlattervek készítése
2. Engedélyezési terv (ahol szükséges) elkészítése és az engedélyezési folyamat lebonyolítása, beleértve a szükséges szakhatósági egyeztetéseket, műemléki tervtanácsi és/vagy településképi vélemény megszerzését is
3. Kiviteli terv, árazatlan és árazott tételes költségvetések, és minden olyan műszaki leírás, rajz, technológiai leírás, amely a konkrét létesítmény megvalósításához szükséges (pl. orvostechnológia, konyhatechnológia, talajvédelmi terv, stb.), részvétel a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban
4. Tervezői művezetés
Magasépítési és vagy felújítási munkák egyidejűleg teljesítendő külön szerződések várható mennyisége (nagyságrendje)várható legnagyobb mennyisége 10.000 m2 bruttó alapterület.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Név: M.2.1. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap) 15
2 2.2.Név: M.2.2. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap)  15
3 2.3Név: M.2.3. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 45
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), 2014-2020-as, illetve 2021-2027-es programozási időszak egyéb európai uniós forrása
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár értékelési alszempont kifejtése:
1.1.Kumulált nettó ajánlati ár – súlyszám: 40
1.2.Tervezői művezetés mérnök napidíjban nettó HUF – súlyszám: 5

II.2.1)
Elnevezés: Közép-Dunántúli régió
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71240000-2
71243000-3
71245000-7
71250000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő székhelye azzal, hogy a jellegüknél fogva a kivitelezéssel érintett ingatlanon ellátandó feladatokat a jelen szerződésben meghatározott ingatlanon/ingatlanokon kell fizikailag ellátni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás tárgya ajánlatkérő hatáskörébe utalt, Közép-Dunántúli régióban megvalósuló építési beruházások (egészségügyi intézmények) tervezési feladatainak ellátása, nettó 845.000.000 Ft keretösszeg erejéig.
Az építési beruházások keretében részben felújításra kerülnek az egészségügyi intézmények egyes részlegei, hogy a szakmai céloknak megfelelő infrastruktúrális környezetet biztosítsanak, részben pedig új épületek, épületrészek kerülnek kialakításra.
A nyertes ajánlattevő feladatai jelen keretmegállapodás keretében az alábbiak:
1. Előkészítő szakasz során a tervezési program összeállítása a kiíró és az érintett intézménnyel közösen, felmérési tervek, előkészítő műszaki vizsgálatok minden érintett szakágban, vázlattervek készítése
2. Engedélyezési terv (ahol szükséges) elkészítése és az engedélyezési folyamat lebonyolítása, beleértve a szükséges szakhatósági egyeztetéseket, műemléki tervtanácsi és/vagy településképi vélemény megszerzését is
3. Kiviteli terv, árazatlan és árazott tételes költségvetések, és minden olyan műszaki leírás, rajz, technológiai leírás, amely a konkrét létesítmény megvalósításához szükséges (pl. orvostechnológia, konyhatechnológia, talajvédelmi terv, stb.), részvétel a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban
4. Tervezői művezetés
Magasépítési és vagy felújítási munkák egyidejűleg teljesítendő külön szerződések várható mennyisége (nagyságrendje)várható legnagyobb mennyisége 10.000 m2 bruttó alapterület.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Név: M.2.1. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap)  15
2 2.2.Név: M.2.2. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap)  15
3 2.3Név: M.2.3. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 45
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), 2014-2020-as, illetve 2021-2027-es programozási időszak egyéb európai uniós forrása
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár értékelési alszempont kifejtése:
1.1.Kumulált nettó ajánlati ár – súlyszám: 40
1.2.Tervezői művezetés mérnök napidíjban nettó HUF – súlyszám: 5

II.2.1)
Elnevezés: Közép-Magyarországi régió
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71240000-2
71243000-3
71245000-7
71250000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő székhelye azzal, hogy a jellegüknél fogva a kivitelezéssel érintett ingatlanon ellátandó feladatokat a jelen szerződésben meghatározott ingatlanon/ingatlanokon kell fizikailag ellátni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás tárgya ajánlatkérő hatáskörébe utalt, Közép- Magyarországi régióban megvalósuló építési beruházások (egészségügyi intézmények) tervezési feladatainak ellátása, nettó 1.430.000.000 Ft keretösszeg erejéig.
Az építési beruházások keretében részben felújításra kerülnek az egészségügyi intézmények egyes részlegei, hogy a szakmai céloknak megfelelő infrastruktúrális környezetet biztosítsanak, részben pedig új épületek, épületrészek kerülnek kialakításra.
A nyertes ajánlattevő feladatai jelen keretmegállapodás keretében az alábbiak:
1. Előkészítő szakasz során a tervezési program összeállítása a kiíró és az érintett intézménnyel közösen, felmérési tervek, előkészítő műszaki vizsgálatok minden érintett szakágban, vázlattervek készítése
2. Engedélyezési terv (ahol szükséges) elkészítése és az engedélyezési folyamat lebonyolítása, beleértve a szükséges szakhatósági egyeztetéseket, műemléki tervtanácsi és/vagy településképi vélemény megszerzését is
3. Kiviteli terv, árazatlan és árazott tételes költségvetések, és minden olyan műszaki leírás, rajz, technológiai leírás, amely a konkrét létesítmény megvalósításához szükséges (pl. orvostechnológia, konyhatechnológia, talajvédelmi terv, stb.), részvétel a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban
4. Tervezői művezetés
Magasépítési és vagy felújítási munkák egyidejűleg teljesítendő külön szerződések várható mennyisége (nagyságrendje)várható legnagyobb mennyisége 15.000 m2 bruttó alapterület.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Név: M.2.1. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap)  15
2 2.2.Név: M.2.2. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap)  15
3 2.3Név: M.2.3. pont szerinti szakember alkalmasságon felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0 - max. 12 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 45
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), 2014-2020-as, illetve 2021-2027-es programozási időszak egyéb európai uniós forrása
II.2.14) További információ:
II.2.5) Ár értékelési alszempont kifejtése:
1.1.Kumulált nettó ajánlati ár – súlyszám: 40
1.2.Tervezői művezetés mérnök napidíjban nettó HUF – súlyszám: 5

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részben:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Előzetes igazolás:
AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az AK által kiadott űrlap kitöltésével.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban) az erre vonatkozó űrlap kitöltése mellett. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú űrlapot kell az ajánlathoz csatolni.
A Kbt. 69. § (11a) bek. és a Kr. 1. § (8) bek. irányadó.
A Kbt. 67. § (1) bek alapján AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. AK nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerint benyújtandó igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikére be kell nyújtani az EEKD-t.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Valamennyi részben:
SZ/1. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem szerepel az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során AK elfogadja ajánlattevő EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát. A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívás alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pont szerint a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan AT nyújtsa be a kamarai tagságról szóló igazolást az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolásához.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részben:
P.1. AT nyújtsa be cégszerűen aláírt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (magasépítési tervezésből) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi részben:
P.1. A felhívás feladását megelőző három (mérlegfordulónappal lezárt) üzleti év tekintetében a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (magasépítési tervezésből) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el vagy haladja meg mindösszesen a 500.000.000 forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részben:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
M.1) A Kr.21. § (3) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciái (ref.) ismertetését, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
• teljesítés ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap) (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen);
• szerződést kötő másik fél neve, címe;
• a szerződés tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A ref.-át a Kr. 22.§ (3)-(5) bek. szerint kell igazolni.
M.2.) A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével- ’Nyilatkozat a bemutatott szakemberekről’), alkalmassági követelmény megjelölésével mely tekintetében a szakember bemutatásra kerül, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll és a jogviszony megnevezésével;
b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással, amelyből az alkalmassági követelményben előírt végzettsége, megszerzésének helye és ideje, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre), kamarai nyilvántartási szám és a jogosultság megnevezésének és első megszerzésének időpontjának feltüntetése, továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozatát;
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok.-ok egyszerű másolata amennyiben releváns;
Ha az M2.) pontra bemutatott szakemberek a jogosultságot/tanúsítványt igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepelnek és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám és a jogosultság/ tanúsítvány első megszerzésének időpontja, akkor a jogosultság/ tanúsítvány megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság/ tanúsítvány igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges. A jogosultság/ tanúsítvány honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolja a jogosultság/ tanúsítvány elérési útvonalát és/vagy a kamarai számát.
Más tagállamban szerzett jogosultság/ tanúsítvány esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot/ tanústványt igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont M.2.1, M2.2, M2.3 pont szerinti szakemberek (amennyiben releváns) az adott pontban előírt kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
AK a Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó mondatában foglaltakra tekintettel az értékelési részszempontokhoz kapcsolódó alkalmassági követelmények (M.2.1, M.2.2. és M2.3 szakemberek tekintetében) az értékelés keretében bemutatott tapasztalatokat tartalmazó önéletrajzokat és a képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentumokat ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész tekintetében:
M.1) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződés keretében legalább 7.500 m2 bruttó alapterületű egészségügyi intézmény engedélyezési és/ vagy kiviteli tervezésében szerzett generáltervezési tapasztalattal.
Generáltervezési tapasztalat: olyan összetett tervezési feladat, amely magába foglalt legalább építész tervezési, épületgépész tervezési, épületvillamossági tervezési, tartószerkezeti tervezési, orvostechnológiai tervezési feladatokat.
A referencia több, de legfeljebb 3 szerződéssel teljesíthető.
Amennyiben ajánlattevő több rész tekintetében nyújt be ajánlatot, úgy ugyanazzal a referenciával igazolhatja az alkalmasságát valamennyi rész tekintetében.
M.2) Alkalmas AT, ha rendelkezik
M.2.1. min. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint É (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és gyakorlattal és aki rendelkezik minimum 12 hónap egészségügyi intézmény tervezésében szerzett tapasztalattal.
M.2.2. min. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint G (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és gyakorlattal és aki rendelkezik minimum 12 hónap egészségügyi intézmény tervezésében szerzett tapasztalattal.
M.2.3. min. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint V (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és gyakorlattal és aki rendelkezik minimum 12 hónap egészségügyi intézmény tervezésében szerzett tapasztalattal.
M.2.4. min. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti TUÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és gyakorlattal.
AK egészségügyi intézmény alatt orvosi rendelőt, járóbeteg-szakellátó központot (rendelőintézetet), egészségházat, orvos- és egészségtudományi centrumot, rehabilitációs intézetet/központot, kórházat, klinikát ért.
M.2.1.-M.2.3. alkalmassági minimumkövetelményben rögzített szakemberek tekintetében AK nem zárja ki a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat és a speciális tapasztalat (12 hónap egészségügyi intézmény tervezésében szerzett tapasztalat) esetében az időbeli átfedést.
Egy szakember több alkalmassági követelmény igazolására is bemutatható. Részenként az átfedés megengedett.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A finanszírozás tervezett forrása: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), 2014-2020-as, illetve 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása
Finanszírozás módja: RRF-re vonatkozó külön jogszabály, illetve támogatási szerződés szerint
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: a Kbt. 135. § (3) és (4)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bek., a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142.§ (1) bek. b) pontja, adott esetben 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletre, 256/2021 (V. 18.) Korm. rendeletre, vagy az RRF-re vonatkozó külön jogszabály, különös tekintettel az esetleges előlegre. AK hivatkozik a Kbt. 27/A §-ra.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő az eljárás második része során a finanszírozás forrásától függően biztosít előleget.
Szerződés biztosítékai a szerződéstervezetben rögzítettek szerint:
- egyedi szerződésekben késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, valamint a KM tekintetében meghiúsulási kötbér
- előleg visszafizetési biztosíték.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 5
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/12/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/12/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az EKR rendelet 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész tekintetében irányadó:
1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdésre tekintettel a Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontja szerinti esetben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
6. AK konzultációt nem tart, helyszíni bejárást nem biztosít.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
8. AT ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66. § (6), valamint a 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan EKR űrlapon. Az űrlapon nemleges tartalom esetén szíveskedjenek a „nem veszek igénybe” egyértelmű kifejezést szerepeltetni lehetőleg.
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
10. FAKSZ: Makranczi Ádám (lajstromszáma: 00638), dr. Jónás Lucia Eszter (lajstromszáma: 01113)
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
12. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
13. A IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
14. AK az eljárásban való részvételt az 1-6. részben részenként .3.000.000,- Ft, a 7. részben 5.000.000,- Ft ajánlati biztosíték adáshoz köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00362241-00000000fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A részletszabályokat a KD tartalmazza.
15. AK legkésőbb az egyedi szerződés megkötésének időpontjára az alábbiakban meghatározott, Ft/káresemény és Ft/év mértékű érvényes tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás meglétét írja elő:
- ha az egyedi szerződés becsült értéke legfeljebb nettó 20 millió Ft: 5 millió Ft/káresemény, 10 millió Ft/év;
- ha az egyedi szerződés becsült értéke nettó 20 millió 1 Ft-40 millió Ft közé esik: 10 millió Ft/káresemény, 20 millió Ft/év;
- ha az egyedi szerződés becsült értéke nettó 40 millió 1 Ft-60 millió Ft közé esik: 15 millió Ft/káresemény, 30 millió Ft/év;
- ha az egyedi szerződés becsült értéke nettó 60 millió 1 Ft-80 millió Ft közé esik:20 millió Ft/káresemény, 40 millió Ft/év;
- ha az egyedi szerződés becsült értéke nettó 80 millió 1 Ft-100 millió Ft közé esik:25 millió Ft/káresemény, 50 millió Ft/év;
- ha az egyedi szerződés becsült értéke meghaladja a nettó 100 millió Ft-ot: 30 millió Ft/káresemény, 60 millió Ft/év.
16. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.
17. AK rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (lásd részletesen KD). AK a szakemberek megnevezését szakmai ajánlatnak tekinti.
18. AK a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RFF támogatás keretein belül támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen kerül megindításra. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, és amely körülményt a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.
19. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 105. § (2) bek. c) pont szerinti KM megkötésére irányul, AK legfeljebb 5 ajánlattevővel köt keretmegállapodásokat részenként.
20. A Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján ajánlattevő valamennyi értékelési alszempont vonatkozásában kizárólag a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet az eljárás második részében. Ajánlatkérő az eljárás második része során a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési szempontoktól részben eltérő értékelési szempontot határoz meg.
21. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t
22. Az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határ: 0-100 pont, az értékelés módszere: 1. értékelési szempont valamennyi alszempontja tekintetében fordított arányosítás, 2. értékelési szempont valamennyi alszempontja tekintetében egyenes arányosítás.
23. Az ajánlat keretében szükséges benyújtani az 1.1. értékelési szempont alátámasztásául szolgáló árrészletező táblázatot cégszerűen aláírt pdf formátumban részenként külön külön.
24. AK szerződéskötési feltételként írja elő 1 fő OT-M-T vagy EG-T tanusítással vagy a tanusítás megszerzéséhez szükséges tapasztalattal rendelkező szakember rendelkezésre állását a szerződés teljes időtartama alatt. Ugyanazon szakember több rész tekintetében is bemutatható a szerződéskötés során.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák