Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/215
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.08.
Iktatószám: 21526/2021
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: A tervezéssel érintett épület címe Pécs, Pákolitz u. 32., melyben az Ajánlatkérő intézménye üzemel. A tervezési szerződés alapján készítendő tervek leadásának helye: 7621 Pécs, Mária u. 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.12.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735612202
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://gov.pecs.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000030652021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000030652021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hétszínvirág Bölcsőde tervezés
Hivatkozási szám: EKR000030652021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hétszínvirág Bölcsőde felújítása (TOP-6.2.1-19-PC1-2020-00002) c. projekthez kapcsolódó tervezés
PMJV tulajdonában lévő, Pákolitz u. 32. sz. alatti épületben található a Hétszínvirág Bölcsőde épület bővítése, felújítása és akadálymentesítése.
Az ingatlan a Pécs 36284 hrsz-ú 765 m2 belterületi ingatlanon található, az épület bruttó 400 m2 alapterületű, a tervezett bővítés bruttó 200 m2 -el növelné a bölcsőde épület alapterületét.
A Gyermekház jelenleg bruttó 91 négyzetméternyi alapterületet foglal el a teljes épületben, ezen rész felújítási munkáit is Tervezőnek szükséges megtervezni.
Tervezési feladat ismertetése:
Az épületen alapvetően külső és belső korszerűsítéseket, átalakításokat, komplex akadálymentesítést, továbbá bővítést kívánunk megvalósítani a „TOP-6.2.1-19-Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” felhívás keretében, mely felhívás alapján Tervező feladata, hogy elkészítse a fejlesztési céloknak és a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az épület teljes külső és belső felújításának engedélyezési és kiviteli tervdokumentációit.
Tervezőnek az alábbi feladatokat kell megvalósítania:
- Komplett, fentebb részletezettek szerinti építési engedélyezési szintű és kivitelezési tervdokumentáció – építészet, épületgépészet, erősáram, gyengeáram, akadálymentesítés, közműellátottság szakágakkal. A tervdokumentációknak meg kell felelnie a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatások tartalmáról szóló rendeletben foglaltaknak. A tervező feladata az egyes helyiségek teljes belső megújítása, a festések, padlóburkolat cserék megtervezése, amennyiben a meglévő padló burkolat alkalmas a használatra, úgy azt meg kell őrizni.
- Tételes árazott és árazatlan költségvetés elkészítése excell formátumban (főösszesítővel), a szükséges szakági költségvetésekkel együtt. A Biztos Kezdet Gyermekház épületrészre eső felújítási költségek tételeit és összesítését a költségvetésben külön szükséges szerepeltetni.
- A tervező feladata az engedélyező hatóság illetve az összes érintett szakhatóságokkal történő egyeztetések lefolytatás és a hozzájáruló nyilatkozatuk beszerzése. Az esetlegesen felmerülő hatósági, szakhatósági díjak Megrendelő költségei.
- Tervező feladata a projektet bemutató, Önkormányzat részéről a sajtóban közzétehető látványtervek elkészítése.
- Meglévő épület teljes körű felmérése, meglévő állapotról szóló tervdokumentáció (fotódokumentációval együtt) elkészítése.
- A tervezés során a tervezőnek folyamatos egyeztetési kötelezettsége van a Megrendelő felé.
- A tervdokumentációt a „TOP-6.2.1-19 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” szerinti kiírásnak megfelelő tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. Általános tervezési feladat, hogy minden betervezésre kerülő anyag és szerkezet fokozott igénybevételnek álljon ellen, minimálisan a fenntartási időszakban javítani, cserélni azokat ne kelljen.
- Minden, a tervezéshez szükséges anyagot, felmérést a tervezőnek kell elkészíttetnie.
- Energetikai tanúsítvány készítése a meglévő állapotra és a tervezett állapotra vonatkozóan energetikai számítás készítése a Tervező feladata és költsége.
Az engedélyezési szintű és kiviteli dokumentációs terveket 5 pld papír alapú és 1-1 db digitális pdf. és szerkeszthető pldban szükséges átadni.
Részletesen KD feladatleírásban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hétszínvirág Bölcsőde tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
További tárgyak: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: A tervezéssel érintett épület címe Pécs, Pákolitz u. 32., melyben az Ajánlatkérő intézménye üzemel.
A tervezési szerződés alapján készítendő tervek leadásának helye: 7621 Pécs, Mária u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az ingatlan a Pécs 36284 hrsz-ú 765 m2 nagyságú belterületi ingatlanon helyezkedik el, az épület bruttó 400 m2 alapterületű.
- a korszerűsítés egy csoportszoba (és hozzá szervesen kapcsolódó helyiségek) bővítésével tervezendő meg. A tervezett bővítés bruttó 200 m2 -el növelné a bölcsőde alapterületét. Az épület alapterületének bővítése a projekt keretében szükséges, tekintettel arra, hogy a jelenlegi épület helyiségei nem felelnek meg a jogszabályban (15/1998. (IV.30.) NM rendelet) meghatározott helyiség méreteknek (44 nm, 24 nm, 33 nm és 22 nm), több szükséges helyiség kialakítása a meglévő alapterületen nem lehetséges
- A bölcsőde jelenlegi telekmérete és az épület alapterülete a bővítést nem teszi lehetővé, így a telek rendezése szükséges. A PÉSZ alapján a tervezett telek beépíthetősége max 40 %-os, zöldfelületi fedettsége 45 % kell hogy legyen
- A csoportszobák mellé a meghatározott számú átadó/öltöző és fürdető helyiség tervezése. A projekt keretében az összes bölcsődei csoportszoba méretét szabvány és jogszabályi előírásokban szereplő méretre tervezése, továbbá minden csoport létszámát min 12 gyermek elhelyezésére szükséges kialakítani
- A bölcsőde intézménnyel egy épületben található Biztos Kezdet Gyermekház fejlesztése és bővítése a projekt keretében nem támogatható tevékenység, a projektben arányosítani kell a Gyermekház alapterületét a bölcsőde intézmény alapterületéhez képest. A Gyermekház jelenleg bruttó 91 négyzetméternyi alapterületet foglal el a teljes épületben, de ezen rész felújítási munkái megtervezése
- az épület komplex külső és belső felújításának megtervezése, mely megfelel a kor igényeinek, hatályos jogszabályoknak, balesetvédelemnek és a bölcsőde teljeskörű működésnek
- Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése érdekében szükséges valamennyi nyílászáró cseréje, homlokzatának hőszigetelése, tetőszerkezet és szigetelés felújítása és héjazat cseréje
- gépészeti (melegvíz és fűtési vezetékek, kazán cseréje) villamos - (kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások, pl szakaszolások, mozgásérzékelők) -és gyengeáramú hálózata elavult, így azok teljeskörű fejlesztése a mai kor igényei szerint
- Az épület főbejáratának akadálymentesítése, akadálymentes parkoló kialakítása és akadálymenetes mosdó kialakítása
- Az épület statikai állapotáról statikai szakvélemény készítése
- A helyiségek kialakításánál a falburkolatok, falfestés, padló burkolatok tervezése is tervező feladata
- A teljes épületre vonatkozóan a fényforrások, világítótestek, áramhálózatok és előtétek cseréje; kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítés, az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldásokkal (pl. szakaszolások, jelenlétérzékelők) kialakítása megtervezése, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.
- Az épületek fűtése és használati melegvize gázról biztosított. A meglévő gépészeti – fűtési, használati melegvíz – rendszer felülvizsgálata és tervezése. Az épületben a radiátorok cseréje, a radiátorokat egyenként, „vandálbiztos” termosztatikus fejjel szabályozhatóan kell kialakítani. Az épületen belüli fűtőköri szakaszolást meg kell oldani.
- Belső terek hűtésének, szellőzésének tervezése
- A gyengeáramú rendszer (riasztó, vagyonvédelem, beléptető rendszer kialakítása) és az informatikai hálózat megtervezése, továbbá a hő és füstelvezetés valamit a tűzvédelmi rendszer felülvizsgálata
- A bölcsőde működéséhez szükséges játszóudvar és játszó eszközök megtervezése
- Tervezőnek vizsgálni szükséges, hogy az épület azbesztet tartalmaz-e. Amennyiben a beruházással érintett épület/épületrész szórt azbesztet tartalmaz, úgy kötelező a szórt azbeszt mentesítés, amelynek költsége elszámolható a projektben. A szórt azbeszt mellett az épületszerkezetek egyéb azbeszttartalmú anyagainak mentesítése nem kötelező elvárás, azonban javasolt és elszámolható a projekt költségvetésében
Részletesen KD feladatleírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1/ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max.36 hónap)  20
2 Az M.2.2/ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max.36 hónap) 15
3 Az M.2.3/ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max.36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-19-PC1-2020-00002
II.2.14) További információ:
Ajánlattevőnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt szakemberek szakmai önéletrajzát, végzettséget igazoló okiratát és rendelkezésre
állási nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni kell a minőségi kritérium 1-3. ért részszempontra tett megajánlás alátámasztására. Ha AT az ajánlattételi határidőig ajánlatában a SZE-ket nem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelen.
Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 36 hónap.
A bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára
figyelemmel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
A minőségi értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes
körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat
bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok (KO): Eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalk., és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ) ,akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek szerinti KO-k valamelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, alk. igazolásában résztvevő GSZ-t, aki részéről a KO az eljárás során következett be. Igazolási mód: AT, az alk. igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015. (X. 30.) KR. (KR.) 4. § (1) bek. szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65.§ alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában EEKD-t benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt KO-k hiányának igazolására. EEKD-ban GSZ köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § szerinti KO-k nem állnak fenn, és köteles megadni az AK által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat. A KR. 2. § (5) bek. alapján az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „α”(alfa) szakasz).
A Kbt. 69. § (11 ) bek. alapján az EEKD-ban tett nyilatkozatban, a 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolások vonatkozásában a GSZ-nek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a KO-k igazolása körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
A KO-k fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek a KR. 8–14. § és 16. § szerint kell igazolnia.A GSZ-nek nyilatkoznia kell a KR. 6. § (1)–(2) bek. és a Kbt. 67. § (4 )bek. tekintetében.
Az eljárásban a Kbt .64. § (1)–(2),(4) bek. és a KR. 4.–5. §–8.§; 10. § 12.–14 § és 16.§ rendelkezései alkalmazandók.
AK a KOk előzetes ellenőrzése során elfogadja az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot. [KR 4–5.§] A dok.-ok, igazolások benyújtása KR. 1.§ (7) bek. és 7. § alapján is lehetséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös Ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):
SZ.1./ a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlattevők a szakmai tevékenység végzésére való alkalmasságot – ide nem értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalmú, Kbt. 67. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják. Felhívjuk a t. gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a nyilatkozat benyújtása az Ajánlattevő, Közös Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő részéről külön-külön követelmény.
SZ.1./ A Kr. 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) az ajánlatához csatolnia kell a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. [Kbt. 65. § (1)bek c) pont; Kr. 26. § (1) bek b) pont; 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8. § (1) bek].
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bek-e alkalmazandó a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő tekintetében.
Ha Ajánlattevő a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a nyilvántartásba szereplés tényét ellenőrzi. Amennyiben gazdasági szereplő a nyilvántartásban szerepel, egyéb dokumentum csatolása Ajánlattevő részéről nem szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-k által az ajánlatban benyújtandó ig-ok: Az AT-k a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot - ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - EEKD benyújtásával igazolhatják. AK felhívja a T. AT-k figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (KR) 2. § (1) bek c) pontja és az (5) bek rendelkezései alapján az alkalm-i követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyil-át. Erre tekintettel AT az EEKD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az AT-k felelnek. A Kbt. 69. § (4) bek-e alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bek-e alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb AT által az utólagos ig-i kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1./ A 321/2015.(X.30.)KR 21. § (3) bek a.) pontja értelmében AF feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett,de max. 6 éven belül megkezdett, jelentősebb közbeszerzés tárgykörében (tervezés) szerződésszerűen teljesített szolgáltatásait ismertető, a 321/2015.(X.30.) KR 22. § (2) bek szerint kiállított referencia (REF)-igazolás vagy nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell legalább:
• a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja, év/hó/nap pontossággal),
• a szerződést kötő fél nevét és elérhetőségét,
• a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. [Kbt.65§(1)bek b) pont; 321/2015(X .30.) KR.21.§(3)bek a) pont és 22§] A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában
alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (7), (9) és (11) bekezdésiben foglaltak. Közös ajánlattevők az M.1./ alkalmassági
szempontnak együttesen is megfelelhetnek.
M/2. nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b ) pont; KR. 21. § (2)bek b) pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot
alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok
egyszerű másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. Ha a megajánlott szakember a
szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik,
akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges.
Az AK a KR 24. § (1) bek-e szerinti igazolásokat is elfogad az M.1.-M.2./ pontban meghatározott ig-i módok helyett, illetve mellett. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdésére figyelemmel a nem Mo-on letelepedett GSZnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek- nyertessége esetén legkésőbb a szerz megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Alkalm még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek-ben írtak. Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése szerinti korlátozó feltétel nem alk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított maximum 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 1 db minimum bruttó 100 m2 alapterületű épület engedélyezési és/vagy kiviteli terv és/vagy tender terv generáltervezői referenciával. Bruttó alapterület fogalma alatt AK a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 18. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Ajánlatkérő az építési engedély kiadásához, valamint a teljes körű kiviteli terv elkészítéséhez szükséges valamennyi szakági tervezést érti generáltervezés alatt.
Az M.1./ pontban rögzített előírás teljesíthető egy vagy több szerződéssel is.
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberrel:
M.2.1/ legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. tervezés 2. rész 2. E) pontjában meghatározott (É – építészeti tervezési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2/ legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. tervezés 2. rész 32. E) pontjában meghatározott (G – építmények gépészeti tervezési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.3/ legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. tervezés 2. rész 34. E) pontjában meghatározott (V – építményvillamossági tervezési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. A szakemberek tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez
szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a 2-3. értékelési
részszempontként értékeli. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára
(ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás: Tervező a Ptk. 6:171.§. – 6:173.§-a alapján a teljesítést követően az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt időponttól számítottan hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles. Tervező jótállási kötelezettsége fenti időpontban kezdődik, s ettől az időponttól számítottan 36 hónapra áll fenn.
Hibás teljesítés, kellékszavatosság: Hibás teljesítés esetén Tervező köteles a hiba tudomására jutásától, Megrendelő általi kifogás közlésétől számított 5 munkanapon belül a javítást megkezdeni, intézkedéseiről Megrendelőt értesíteni. Amennyiben Tervező ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását Tervező költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni.
Kötbér: Tervező a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Alapja: az adott tervezési feladathoz tartozó tervezési díj nettó értéke.
Késedelemi kötbér: Tervezőt a kötbérkötelesnek meghatározott bármely kötelezettségének, tervezési részfeladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. Alapja a késedelemmel érintett tervezési feladatra vonatkozó ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után a kötbér alapjának 0,5%/nap. A kötbér mértéke összesen legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a.
A Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelemért kizárólag a Tervező felelős. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Tervező által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a Szerződő Felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja a Tervező rendelkezésére, a végteljesítési határidő módosulhat.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a késedelem - melyért Tervező felelős - az VI.1. pontban megállapított határidőkhöz képest meghaladja a 20 napot és a Tervező a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, vagy a hibát az előírt időtartamon belül nem javítja ki, a teljesítést a Tervező hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása) és a Megrendelő anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a szerződéstől, - vagy amennyiben a jelen pontban foglalt körülmények kizárólag valamely tervezési feladat vonatkozásában állnak fenn – az adott tervezési feladattól elállni. Ebben az esetben a Tervező a tervezési díj nettó értékének alapul vételével számított 20%-os mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni. A meghiúsulási kötbér összege a teljesítés arányában nem csökken.
Kártérítés: A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért Tervező felelős, a károk rendezése az ő feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka határidőre történő elvégzésének elmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott károkért Tervező közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt alvállalkozója okozta.
Részletesen KD.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A tervezési díj az igazolt szerz.szerű teljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben foglaltak szerint 30 napon belül,számla ellenében, AK átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre.
AK 2 db részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. Részletesen a KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/12/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/12/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Közb- Dok-okat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2. Kieg. táj: A kieg. táj nyújtására a Kbt. 56.§(1)-(6)bek-eiben, valamint a közb. dok-ban foglaltak az irányadók. AK jelen elj-ban helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
3. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az aj.tételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
4. Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem mód-hatónak kell lennie.
5. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles benyújtani az ajánlat részeként:
a) Felolvasólap
b) Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
c) Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyilatkozat
d) Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
e) EEKD
f) Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat
g) Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pont szerinti nyilatkozat;
h) Kbt. 65. § (7) bek szerinti nyilatkozat (AT vagy közös AT számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6) bek a)–b) pontja és/vagy a Kbt. 65. § (7) bek. tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.)
i) nyil.-ot üzleti titokról (adott esetben);
j) nyil.-ot a bemutatott szakemberekről.
6. Az ajánlathoz csatolandó az ATk, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya, aláírásmintája, meghatalmazott esetén meghatalmazás.
7.Folyamatban lévő vált.bej-i elj esetén csatolandó a vonatkozó vált.bej-i kérelem egyszerű másolata elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is.
8. AK jelen elj-ban ajánlati biztosítékot nem ír elő. Ak jelen eljárásban előleget nem biztosít.
9. Az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest AK szigorúbban határozta meg AF III.1.1) SZ.1./ és III.1.3.) M.1/- M.2./ pont
10. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján előírja, a nyertes ajánlattevő köteles - a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül - legalább 10 000 000,- HUF/év,és 5 000 000,- HUF/kár összegű tervezési munkára vonatkozó - az altervezői keresztfelelősségre is kiterjedő felelősség biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
11. AK az eljárásban a Kbt.75.§ (2) bek e) pontját és a Kbt. 81.§ (5)bek-ét alkalmazza.
12. Az AF IV.2.6. pontjában írt ajánlati kötöttség időtartamát a Kbt. 81.§ (11) bek-kel összhangban kell értelmezni.
A II.2.7) pontban írt időtartamot az alábbiak szerint kell értelmezni:
Tervezési határidő:
Engedélyezési terv: Szerződéskötéstől számított 2 hónap
Kiviteli terv: Engedélyezési terv leadásától számított 2 hónap
13. Kbt.73 § (5) bek szerinti tájékoztatás a KD-ben.
14. Közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot)
15.Tervező dok-ai: AK jelen eljárás keretében megkötendő tervezési szerz telj-e során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korl. nélküli, kizárólagos és 3. személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ha a projekt bármely okból nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhaszn-nak jogát Megrendelő átruházza a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre.
16. Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) bek-e alapján lehetséges,az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
17. AK a bármely elj-i cselekmény kapcsán benyújtandó dok. tekintetében az EKR rendelet szerint tekinti azt határidőn belül.
18. Irányadó jog: Kbt., figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet előírásaira és Ptk.
19. Ajánlatkérő a jelen szerződést utófinanszírozás keretében köti meg, azonban amennyiben a TSZ szállítói finanszírozást ír elő, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a finanszírozási és fizetési feltételekre a szállítói finanszírozásra vonatkozó előírások válnak irányadóvá.
20. FAKSZ: dr. Tóth Levente lajstrsz: 00234
21. A felhívás II.2.7. pontjában megjelölt szerződéses időtartam akként értelmezendő, hogy nyertes ajánlattevő ezen időtartam alatt az engedélyezési és kiviteli terv szerződésszerű teljesítésére köteles, míg ezt követően köteles rendelkezésre állni, együttműködni a tervek későbbi megvalósítási szakaszában, kiemelten a kivitelezőkiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban és feladata a tervezői művezetés is, melyre figyelemmel jelen eljárásban a szerződés teljesítésének véghatárideje azonos a projekt lezárásának időpontjával.
22. Feltételes eljárás:Tárgyi projekt Támogatási Szerződésének aláírására még nem került sor, melyre figyelemmel amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés].
Ajánlatkérő az előzőek mellett a Támogatási Szerződés megkötését és a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt. 135. § (12) bekezdés.]
23. A szerz finanszírozása a TOP-6.2.1-19-PC1-2020-00002 - Hétszínvirág Bölcsőde felújítása projekt keretén belül utófinansz keretében az EU forrásaiból valósul meg. A tám mértéke 100,000000 %.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § rendelkezései alapján
Részajánlattétel kizárásának részletes indoka:
Tárgyi projektben Ajánlatkérő nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, tekintve, hogy a tervezési tevékenység különböző fázisai során nem lehetett egymástól szétválasztani az épületet érintő fejlesztési feladatokat, - építészeti, statikai, erős- és gyengeáramú, gépészeti, közmű - építési tevékenységeket az alábbi okokból kifolyólag:
Tervezés előkészítése során:
- A tervezési közbeszerzés kiírásakor a támogatási szerződésben rögzített alapadatok szerinti épület megtervezésére lehet kiválasztani jogosult tervezőt/ tervező szervezetet. Az előkészítés ezen fázisában nem ismert a pontos fejlesztés tartalma. Megrendelő nem rendelkezik a terület és az épület részletes geodéziai felmérésével, nem rendelkezik pontos felmérések, feltárások alapadataival. Fentiek hiányában részajánlattétel lehetősége nem biztosítható, mivel a teljes tervezési feladat részekre bontásához szükséges tényadatok nem állnak Megrendelő rendelkezésére.
Tervezési folyamat során:
- A tervezés előkészítése során geodéziai és állapot felméréseket kell a tervező szervezetnek csináltatnia, mely alapján a tervezési munka megkezdhető. A meglévő épület, a kapcsolódó gépészeti és villamos, valamint statikai állapotok, az épület részletes felmérése valamennyi érintett szakág számára egyaránt fontos kiindulási alapadatot jelentenek, ezért ezek egy tervező általi összehangolása szükséges. Több tervező szervezet esetén duplikált felmérési tervek születhetnek, mely megnövelt ajánlati összeggel járnak.
Továbbá eltérően értelmezett adatok esetén tervezési anomáliák keletkezhetnek, melynek elkerülése kizárólag egy generál tervező szervezet megbízása esetén biztosítható.
- Az épület fejlesztésének tervezése során gyakran keresztezések (belső építészeti és belső gépészeti, erős- és gyengeáramú rendszerek) keletkeznek, melynek összehangolt tervezése kizárólag egy tervező szervezet által komplexen vizsgálva lehetséges.
- A bölcsőde épület fejlesztésének hatósági egyeztetése, illetve engedélyezése kizárólag a terület komplex kialakításának vizsgálata mellett lehetséges, így ezeket egyben kell látnia az érintetteknek. Ez összehangolt tervezést, dokumentálási feladatot, egyeztetési feladatot/ tevékenységet, továbbá hatósági engedélyezést jelent. Időben és költségben ezt egy tervező szervezet tudja a leghatékonyabban elvégezni, így ezek szétválasztása részekre nem javasolt.
- A tervek alapján készülő költségvetéskiírások és mennyiségszámítások részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén duplikált tételekkel, megnövelt mennyiségekkel járhat,- így ezt szintén egy tervező szervezet munkájával lehet a leghatékonyabban biztosítani. (Több esetben lehetne számítani duplikált járulékos feladatokra és költségekre: pl: szakfelügyeletek, geodéziai felmérések, megvalósulási tervek)
Közbeszerzés során:
- A kivitelezési közbeszerzés során közreműködve egy generáltervező az ajánlatok vizsgálata során komplex véleményt tud formálni, mivel a beruházás teljes egészét ismeri. Több résztvevő esetén az információk a résztvevők arányában megoszlik.
Kivitelezés során:
- Kivitelezési tevékenység során a tervezési szerződésben rögzítettek szerint tervezési művezetést kell biztosítani. Ez több tervező esetén magasabb költségekkel jár.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák