Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.30.
Iktatószám:21571/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:B Build & Trade Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15960
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 72514802, +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gov.pecs.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00002 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” program keretében, infrastruktúrafejlesztés a pécsi Déli Ipari Parkban
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
TOP-6.1.1-16-PC1 - 2017-00002 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” program keretében,
infrastruktúrafejlesztés a pécsi Déli Ipari Parkban
I. Közmű
Az alábbi ingatlanok közműellátását szolgálja (vízvezeték kiépítés, szennyvíz elvezetés, csapadékvíz elvezetés): Pécs, Időjós u.
01455/86, 01455/87, 01455/88, 01455/89, 01455/90 hrsz
II. Út, buszforduló, parkoló Időjós úthoz csatlakozó 0219/8 hrsz-ú ingatlanra ipari út és a 01455/89 hrsz-ú ingatlanra parkoló és
buszforduló, buszmegálló kiviteli teveinek elkészítése és kiviteli munkái
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 639047293 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00002 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” program keretében, infrastruktúrafejlesztés a pécsi Déli Ipari Parkban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45233226-9
45213315-4
45213316-1
45223300-9
45232130-2
45231100-6
45231110-9
45231300-8
45231220-3
45111290-7
45112000-5
45112100-6
45317200-4
45317000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7636 Pécs, Időjós u. 0219/8, 01455/91, 01455/89 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I.Közmű
Az alábbi ingatlanok közműellátását szolgálja (víz vezeték kiépítés,szennyvíz elvezetés,csapadékvíz elvezetés):Pécs,Időjós u.
01455/86,01455/87,01455/88,01455/89,01455/90hrsz
A fejlesztés műszaki adatai:
a.szennyvíz:1058+1973,95+ 1267+954,6=5.253,55fm
b.csapadékcsatorna építése:
burkolt csapadékcsatorna épü l:860+1032 +76+597=2.565fm
zárt csapadékcsatorna épül(beton csatorna):749,1fm
csapadékvíz tározó építése:9550m3
c.vízvezeték építése:1.370fm
d.Villamos energia kiépítése:
a.új csatlakozási pont biztosítá sa az alábbi ingatlanok részére: 01455/86,01455/87,01455/88,01455/89,01455/90hrsz
e.Gáz ellátás biztosítása:
a.új csatlakozási pont bizt osítása az alábbi ingatlanok részére: 01455/86,01455/87,01455/88,01455/89,01455/90hrsz
II.Út,buszforduló,parkoló(TOP-6.1.1-16 „Ipari parkok,iparterületek fejlesztése” Déli Ipari Park Pécs,Időjós úthoz csatlak ozó
0219/8 hrsz-ú ingatlanra ipari út és a 01455/89 hrsz-ú ingatlanra parkoló és buszforduló,buszmegálló kiviteli teveinek elkészítése
és kiviteli munkái
Érintett területek: Pécs,Időjós u. 0219/8,01455/91(telek összevonás alatt),01455/89hrsz
Ipari út kialakítása:0219/8,01455/91hrsz közforgalom elől el nem zárt magánút
1.Tervezett műszaki elemek:
A 01455/86 hrsz-ú beruházás i terület megközelítése végett szükséges kialakítani az ipari utat
a)7m széles út,224,78fm hosszan,összesen: burkolt felület 1583 m2 (aszfaltos)
b)2db útcsatlakozó kiépítése
Parkoló, buszforduló kialakítá sa: 01455/89 hrsz-ú ingatlanon lesz kialakítva
1.A 01455/88,01455/87,01455/90 hrsz-ú ingatlanok megközelítését és park olóhely kialakítását szolgálja
2.csuklós autóbusz mozgására méretezett buszforduló, autóbuszsáv, utasperon kialakítása: 1 db
3.személykocsi várakozóhely létesül:89 db, ezen felül mozgáskorlátozott: 2 db, ezen felül e-autó töltőpont tervezett: 2 db
(parkoló összesen:93db)
4.elektromos autó töltőál lomás:1db (egyszerre 2db autó tölthető)
5.4 db kandeláberre helyezett 6db lámpa világítótest
6.transzformátor állomás kialakítása:1db
7.Csapadékvíz elvezetés építése:427fm
8.csapadékvíz tározó:80m3
9.Olajfogó műtárgy:1db
10.Összes burkolt felület :3445m2(aszfalt, térkő)
a.út:1477m2
b.parkoló:180 5m2
c.buszmegálló:91m 2
d.járda:72m2
11.Zöldfelület :1500m2
Az engedélyeket a KD t artalmazza.
A nyertes AT feladata továbbá:
-köteles a munkavégzést úgy ö sszehangolni,hogy az,az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne
jelentsen
-a munka végzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni,figyelemmel a 191/2009.(IX. 15.)Korm.
rend.ben foglaltakra is
-a szerződéskötést köv etően állapotfelmérést köteles végezni,melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani
-a munkaterület szükséges őrzése
-valamennyi ideiglenes építési víze llátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések
elkészítése;a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes At-t terheli
-a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése,
-üzempróbák lefolytatása
-minden igazgatási,techni kai vagy egyéb feladat ellátása,amely ahhoz szükséges,hogy a kivitelezést a tervekben
meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja
-az elkészült létesítmény szerződésnek,jogszabál ynak,engedélynek történő megfelelőségének igazolása
-minden olyan dokumentum elkészítése,amely a létesítmény üzemeltetéséhez,a biztonságos működéséh ez/használathoz
szükséges
-az átadás - átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek,berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni
-átadási és megvalósulási terv elkészítése,a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészíté se és
átadása a Megrendelőnek,a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban...
A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozó további előírásokat a karakterkorlát miatt az AF VI.3. pontja tartalmazza
folytatólagosan.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 AF III.1.3. pont M.2.1 és M.2.2 pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke hónapban(m in.0 ,max 36 hónap 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-16-PC1 - 2017-00002
II.2.14) További információ:
Minőségi 2. értékelési részszempont(ÉSZ)alszempontjai
vízgazdálkodási építmények szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember súlyszám (SSZ) 10
közlekedési építmények szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember SSZ 10
2. ÉSZre tett ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a szakember szakmai önéletrajza KD szerint.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 072 - 158786
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-6.1.1-16-PC1-2017-00002 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” program keretében, infrastruktúrafejlesztés a pécsi Déli Ipari Parkban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: B Build & Trade Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Cinkotai út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1172
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 648368583
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 639047293
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A II.2.4. pont folytatása:
A nyertes AT feladata tov ábbá:
-valamennyi kivitelezési munká val kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjt ése és a Megrendelői
követelményekben foglaltak szerinti elszállítása,illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása,és vagy újrahasznos ítása
-a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak
megfelelő helyreállítása
-a környezetben,környe ző építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása,a szavatossági és jótállási kötelezettségek
ellátása
-A nyert es AT feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az
AKnek,valamint díjak befizetése,amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi eljárás megindításához,a L étesítmény
üzemeltetéséhez,biztonságos működtetéséhez szükséges
-rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.
Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továb biakban KR) 46§(3)-(6)bek szerint.
Az árazatlan költségvetés GSZk önálló-ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül tört énő - módosítása vagy kiegészítése
az
ajá nlat érvénytelenségét eredményezheti.A GSZ a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre
nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az AK képviselőjének.
A feladatok részletes leírását a KD, valamint a KD-ban telje s terjedelemben közzétett AF tartalmazza.
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
ÉKISZ Kft. 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16. 11024893-2-03
B Build & Trade Kft. 1172 Budapest, Cinkotai út 49. 10628717-2-17
SZTRÁDA 92 Kft. 7630 Pécs, Edison u. 3/A 13104795-2-02
Wolfbau Team Kft. és BAU-TEAM Kft.
vezető tag: Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs, Kisbalokány dűlő 5. 11540445-2-02
további tag: BAU-TEAM Kft. 7030 Paks, Vácika köz 11. 10628717-2-17
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)