Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/230
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2021.11.29.
Iktatószám: 21605/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.03.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735636241
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czirner Ákos
Telefon: +6 13271298
E-mail: czirnerdr.akos@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/adatlap/varoshazapark (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001096732021/reszletek (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Lechner Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK18375
Postai cím: Budafoki út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Krisztián
Telefon: +36 12792640
E-mail: krisztian.takacs.2@lechnerkozpont.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Városháza Park térépítészeti tervpályázat
Hivatkozási szám: EKR001096732021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71222000-0
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Városháza park (Budapest V., Károly körút 28-30., Hrsz.: 24357) környezetalakítási tervezése a terület revitalizációjával, igényes köztér kialakításával, a védelem alatt álló épületek, köztéri elemek, természeti környezeti értékek megőrzésével.
A Kiíró célja Budapest szívében, a Városháza udvarán olyan karakteres városi közösségi tér, park létrehozása, amely a jövőben a főváros reprezentatív rendezvénytereként, közösségi fórumaként, pihenőkertjeként működhet. A terület megújítása, revitalizációja a védelem alatt álló épületek, köztéri elemek, természeti környezet értékeinek megőrzését is szolgálja, és példát mutat a klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó közterület fejlesztéseknek. A pályázat során a Kiíró megoldásokat vár a tervezési területen az egyes területrészek optimális hasznosítására, a közpark örnyezetrendezésének magas színvonalú, egységes tájépítészeti koncepció alapján megvalósuló reprezentatív kialakítására.
A tervezési terület a Budapest V. kerület, Bárczy István utca, Károly körút, Gerlóczy utca és a Városháza utca által határolt tömbön belül, egy nagyságrendileg 190 x190 méter négyzet alakú telken a Budapesti Városháza három udvara. A tervezés során figyelembe kell venni az udvarok körül és az utcák túloldalán levő épületek által alkotott térfalakat és városszerkezeti elemeket.
A pályázati dokumentáció magában foglalja a mű elkészítéséhez szükséges összes dokumentumot. A tervezési feladat a szakmai előírásoknak és gyakorlatnak megfelelően generáltervezési feladatot jelent, ennek értelmében tartalmazza az összes szükséges szakági tervezési feladatot (így különösen építészet, tájépítészet, közműtervezés, útépítés és forgalomtechnika stb.) tekintetében egyaránt.
A feladat kiterjed továbbá minden olyan kapcsolódó tevékenységre is, amelyek a tervezési feladat teljeskörű elvégzéséhez
elengedhetetlenek, úgymint előzetes vizsgálatok, geodéziai, talajmechanikai, régészeti, stb. feltárások és elemzések.
Ajánlatkérő a Tervpályázat feltételeként a Tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése alapján az alábbi minimum követelményeket határozza meg a szakemberek tekintetében: Pályázó rendelkezzen legalább 1 fő okleveles építész mérnök VAGY okleveles tájépítész mérnök, VAGY okleveles tájépítész végzettségű szakemberrel
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: okleveles építészmérnök vagy okleveles tájépítész mérnök vagy okleveles tájépítész végzettség

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)

IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
- Koncepcionális átgondoltság, térszerkezeti illeszkedés
- A terület történeti, régészeti értékeinek figyelembevétele, bemutatása
- A tájépítészeti koncepció színvonala
- A terület eltérő funkciójú egységeinek kapcsolatrendszere, működtetése
- A terület gazdasági kiszolgálása, fenntarthatósága
- Városképi megjelenés, tájépítészeti arculat
- Épített és természeti környezet egymásra hatása
- Zöldfelületek kialakítása, értékes növényzet megtartása, biodiverzitás
- Innovatív, klímatudatos, ökológiai megoldások alkalmazása, reflexió a klímavészhelyzetre
- Akadálymentes használhatóság, kerékpáros megközelíthetőség
- Kedvező ár/érték arány
A Bírálóbizottság azokat a javaslatokat részesíti előnyben, amelyek
- egységes tájépítészeti koncepció alapján készülnek
- áttekinthető, jól szervezett közösségi tereket hoznak létre
- a park egyes elemeit, egységeit a többféle használatra is alkalmassá teszik
- a terület fő tengelyeinek megfogalmazására jó tájépítészeti megoldást adnak
- kedvező módon biztosítják a meglévő növény állomány megtartását és kiegészítését
- figyelembe veszik a klímaváltozás hosszútávú hatásait és előtérbe helyezik a kibocsátáscsökkentési és alkalmazkodási szempontokat,
ökologikus megoldásokat
A megadott bírálati szempontok sorrendje nem jelent fontossági sorrendet. A Bírálóbizottság a pályaművek értékelése során a fenti szempontokat összességében érvényesíti.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2022/03/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére rendelkezésre áll: br.12.000.000 Ft; A díj legnagyobb összege: br. 4 000 000Ft. A megvétel legkisebb összege br 1.000.000 Ft
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:

Kerpel-Fronius Gábor, elnök (Budapest Főváros Önkormányzata, főpolgámester-helyettes)
Erő Zoltán, társelnök (Főpolgármesteri Hivatal, főépítész)
Dr. Anthony Gall (Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Dékánja, a 310/2015 (X. 28.) Korm. rendelet 14. § (5) szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kijelölt, műemléki területen szakérői jogosultsággal rendelkező tag)
Jámbor Imre (Magyar Építész Kamara, tájépítész mérnök)
Dévényi Tamás (Budapesti Építész Kamara, építészmérnök)
Bardóczi Sándor (Főpolgármesteri Hivatal, főtájépítész)
Szczuka Levente (okleveles építészmérnök, V. kerület)
Krizsán András DLA (Magyar Építőművész Szövetség, építészmérnök)
Barts J. Balázs (Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ, elnök-vezérigazgató)
Albrecht Ute (Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft., építészmérnök, településtervező)
Barsi Orsolya (Főpolgármesteri Hivatal, Klíma-és Környezetügyi Főosztály)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő (kiíró) elsődlegesen és az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy az I.3) kommunikáció rovatban megadott adatok részben technikai jellegűek.
A tervpályázati dokumentációhoz történő hozzáférés nem korlátozott. A kiíró Ajánlatkérő az EKR rendelet 2.§ (2) bekezdésének megfelelően az elektronikus kommunikációhoz az EKR-től eltérő auditált informatikai rendszert (e-TervPÁLYA) alkalmaz. Az EKR útján történik a hirdetmény feladása, de az eljárás lebonyolítása során a weboldalt kell használnia a pályázóknak mind a további információk beszerzésére, mind a pályázat benyújtására vonatkozóan. A tervpályázat honlapja (I.3. pont): https://oeny.e-epites.hu/oeny/tpalya/adatlap/varoshazapark. A Dokumentációt a 310/2015. (X. 28.) Korm.rendelet (Kr.) 20. § (6) bekezdésére és a Kbt. 39. § (1) bekezdésére figyelemmel a Pályázó a regisztrációt követően a pályázati honlapról díjmentesen töltheti le. Az eljárás során keletkező – Pályázókat érintő – dokumentumokat ajánlatkérő elektronikus úton az E-tervpálya modulon keresztül egyidejűleg juttatja el minden gazdasági szereplő
számára. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárás során minden kommunikáció az E-tervpálya rendszeren keresztül történik, telefonon, vagy papír alapon, illetve elektronikus levél útján- az E-tervpálya üzemzavara esetét kivéve - nem ad ki információkat az ajánlatkérő! Az E-tervpálya üzemzavara esetén az elsődleges kommunikációs csatorna az EKR. Az EKR üzemzavar és üzemszünet esetére alkalmazandó eljárási szabályokról az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017 (XII. 27.) MvM rendelet az irányadó.
A pályaműveket elektronikus formában a fenti honlapon keresztül kell benyújtani. Az elektronikus úton benyújtott pályamű mellett a Pályázó köteles a tervpályázati dokumentációban részletezettek szerint papír formátumú tervlapokat készíteni, a tervlapokat tartalmazó csomag postai- vagy futárszolgáltatás útján nyújtható be a IV.2.2. pont szerinti határidőig történő beérkezéssel a VI.3.8. pontban részletezettek szerint.
2. Pályázónak csatolnia kell a pályaműhöz kapcsolódó zárt borítékba azon szakember megnevezését, aki a teljesítésbe bevonásra kerül, valamint ezen szakember végzettségét igazoló dokumentum és szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat is csatolandó.
A Kr. 18. § (4)-(5) bek szerint:
A Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem indulhat pályázóként, aki a bírálóbizottság
a) résztvevőjének a Ptk. 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátartozója,
b) résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy
c) résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be.
A Kbt. 25. § (3) bekezdésében foglaltakon túl nem indulhat pályázóként továbbá
a) az a gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a bírálóbizottság résztvevője, vagy
b) az a gazdálkodó szervezet, amellyel a bírálóbizottság bármely résztvevője munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
3. A Bírálóbizottság a tervpályázatból kizárja:
-a határidő után benyújtott pályaművet, bontás nélkül,
-a titkosságot sértő pályázatokat,
-azt a pályaművet, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeket nem teljesíti,
-azt a pályaművet, amelynek szerzőivel szemben a Kr. 17. § (3) bekezdése ill. a 18. § értelmében kizáró ok áll fenn,
-kizárhatja a formai követelményeket nem teljesítő vagy hiányos pályaműveket, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát
ellehetetleníti.
A Bírálóbizottság szavazati jog nélküli szakértői:
1. Faix Csaba (Budapest Brand)
2. Kádár Bálint (Kortárs Építészeti Központ)
3. Báthoryné Nagy Ildikó Réka (MATE, okleveles tájépítészmérnök)
4. Fővárosi civil munkacsoport képviselője
5. dr. Czirner Ákos, jogi szakértő (Főpolgármesteri Hivatal, Közbeszerzési és Projektmenedzsment Főosztály)
6. Le Marietta (Főpolgármesteri Hivatal, Koordinációs Főosztály, Nyitott Budapest Osztály)
7. Papp Tamás (Főpolgármesteri Hivatal, Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály)
4. Ajánlatkérő felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a nyertes Pályázó alkalmasságának igazolásában feltüntetett, megfelelő végzettségű szakembereknek az Ajánlatkérővel kötött tervezési szerződés teljesítésében személyesen közre kell működniük.
5. Ajánlatkérő helyszíni bejárást (szemlét) tart a Tervpályázat meghirdetését követően. A helyszíni szemle időpontja 2021.12.09. Találkozás: 14,00 órakor a Budapest V. kerület, Városháza park, Bárczy István utca felőli szélén, MOL-BUBI parkolók mellett. A Városháza parkolóba belépéshez fényképes személyazonosításra alkalmas okmánnyal történő regisztráció szükséges. Kérjük továbbá maszk viselését illetve az aktuális járványügyi intézkedések betartását a helyszíni bejárás teljes időtartama alatt. A helyszíni szemle kizárólagos célja a tervezési terület megismerése. A helyszíni szemle során az Ajánlatkérő nem tart tájékoztatást, kérdések feltételére a bejárás alatt nincs lehetőség, azokat a VI.3.6. pont szerint lehet feltenni.
6. A tervpályázati honlapon történő regisztrációt követően a Pályázók a Kiírással és Dokumentációval és a Tervpályázattal
kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a Dokumentációban megjelölt időpontig, a tervpályázati honlapon fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz magyar nyelven a titkosság feltételeinek betartásával [Kr. 21. § (4)-(5) bekezdései].
A határidőben feltett kérdéseket az Ajánlatkérő a Dokumentációban megjelölt időpontig megválaszolja, az azokra adott válaszokat magyar nyelven a honlapon megjelenteti. Ezt követően a kérdésekre adott válaszok a tervpályázati Dokumentáció részét képezik.
7. A tervpályázat eredményeként kiválasztott tervezővel Ajánlatkérő tervezési szerződést kíván kötni a tervdokumentáció
elkészítésére vonatkozóan a Kr. 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretein belül.
8. Pályaművek benyújtása: CÍMZÉSLAP felhasználásával (a pályázati anyag csomagolására ragasztásával), kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai, vagy regisztrált gyorspostai küldeményként, vagy futár szolgáltatás igénybevételével nyújthatók be, a CÍMZÉSLAPON megadott címre (Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) a titkosság szabályainak betartásával.
Feladó megnevezése: "Városháza park megújítása térépítészeti tervpályázat" (Egyéb megnevezés kizáró ok!)
A címzéslapon az e-TervPÁLYA rendszer által, a pályaművek elektronikus benyújtását követően, automatikusan generált, 6 karakteres egyedi azonosítót is fel kell tüntetni! Kérjük, hogy az egyedi azonosító csak a CÍMZÉSLAPON szerepeljen.
Egy külön lezárt borítéknak – amin nem lehet átlátni – tartalmaznia kell a:
- kitöltött ADATLAP-ot
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben
foglaltakra. A Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek - a beszerzés becsült értékéhez viszonyított - mértékét a közbeszerzésekért felelős miniszter rendeletben határozza meg. A kérelemhez csatolni kell a díj befizetéséről szóló igazolást.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben