Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/233
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.12.01.
Iktatószám:21678/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Budapesti Honvéd Sportegyesület
Teljesítés helye:1134 Budapest, Dózsa György út 53.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.12.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5.§ (1) e)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Honvéd Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91682792
Postai cím: Dózsa György Út 53. 27999
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Doszpoly András
Telefon: +36 17911555
E-mail: doszpoly.andras@honved.hu
Fax: +36 13290065
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.honved.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000992202020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000992202020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5.§ (1) e)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BHSE – Sportlétesítmények és edzőközpont tervezése
Hivatkozási szám: EKR000992202020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési feladat a teljes körű engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése egy a Dózsa György úti sporttelepen (hrsz.: 27999) kialakítandó 150 (300-400 fős lelátó) fő befogadására alkalmas, uszoda és lőtér (és öttusa kombinált szám) funkciójú (~ 10.700 m2 nettó) épület, valamint egy, az Óbudai Hajógyári-szigeten található sporttelepen (hrsz.: 23796/29) kialakítandó kajak-kenu edzőközpont (~ 3.200 m2 nettó) megvalósításának vonatkozásában együttesen.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BHSE – Sportlétesítmények és edzőközpont tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Dózsa György út 53.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladat a teljes körű engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése egy a Dózsa György úti sporttelepen (hrsz.: 27999) kialakítandó 150 (300-400 fős lelátó) fő befogadására alkalmas, uszoda és lőtér (és öttusa kombinált szám) funkciójú (~ 10.700 m2 nettó) épület, valamint egy, az Óbudai Hajógyári-szigeten található sporttelepen (hrsz.: 23796/29) kialakítandó kajak-kenu edzőközpont (~ 3.200 m2 nettó) megvalósításának vonatkozásában együttesen.
Tervezési feladat, minden olyan mérnöki munka, mely a megadott funkciók és a beruházás használatba vételéhez esztétikus, költséghatékony, tartós működéséhez szükséges, valamint az előkészítő mérnöki tevékenységek (geodéziai felmérés, talajvizsgálati jelentés, épületek felmérése, bontási terv, előzetes régészeti dokumentáció, meglévő alaptestek feltárása, közműhálózat felmérése) elkészítése. A tervezett üzemelési ideje min. 20 év.
A megadott igények (+- 5%) összességében és részleteiben is betartandóak. Nagyobb eltérés esetén a Megrendelővel egyeztetendő a kivitelezési költségek bemutatása mellett.
A tervező feladata az engedélyeztetéshez szükséges előzetes hatósági egyeztetések elvégzése, tervtanácsi jóváhagyás, településképi vélemény beszerzése, a vonatkozó szabályozási terv paramétereinek figyelembevétele és ez alapján - az Építtető jóváhagyása mellett - a tervezési program szükséges korrekciója.
Tervezési feladat a meglevő épület alapterületét meghaladó funkciók új épület(rész)ben való elhelyezése, a régi és új épületrészek kapcsolata.
Tervezői feladat, a megadott tervezési program felülvizsgálata, lehetőség szerint csökkentése, különös tekintettel a közlekedőkre, kiegészítő funkciókra.
Tervezői feladat a sporttechnológia, belsőépítészet, akadálymentesítés, oktatástechnológia, valamint az egyes használati módok megtervezése is.
Az épület használóinak köre a betervezett funkciók igénybevételére jogosultak körére korlátozódik, teljes körű látogathatóság biztosítása nem szükséges, azonban jogosultság megléte esetén a nagyközönség számára is nyitottá tehető az épület, beléptető rendszer tervezése is feladat.
A tervezési területen a megadott funkciók kialakításához szükséges mértékű földterület rendelkezésre áll.
A Vállalkozó az építésügyi engedélyeztetéshez szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítését a Megrendelő által átadott feladatleírásnak, valamint a jogszabályi előírásoknak, különösen a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően köteles elvégezni, a szükséges, jogszabályokban előírt valamennyi engedély, hozzájárulás és nyilatkozat beszerzésével. Az Engedélyezési Terveket olyan módon kell elkészíteni, hogy azok alkalmasak legyenek az ÉTDR rendszerbe történő feltöltésre és arra, hogy az illetékes hatóság a véglegessé vált építési engedélyt kiadja. A Vállalkozó köteles továbbá Megrendelő ilyen irányú külön döntése esetén, külön meghatalmazás alapján az engedélyezési eljárásban a Megrendelő nevében és javára eljárni. Az Engedélyezési Tervek ÉTDR rendszerbe való feltöltése, valamint az eljárás keretében a hatósággal történő együttműködés a Vállalkozó feladata.
A Vállalkozó feladatát képezi a megszerzendő építési, létesítési engedélyeket tartalmazó határozatok, valamint a Megrendelő által egyeztetett és véglegesített megoldások és volumen alapján, a hatályos jogszabályi előírásoknak, különösen a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos műszaki előírások tartalmi és formai követelményeinek – ideértve a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki Kamarának a kiviteli tervek elkészítésének tartalmi és formai követelményeire vonatkozó szabályzatait is – megfelelően elkészített, valamennyi szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; illetve .dwg és xls. formátumban 3 példányban CD/DVD lemezen.
További információt (így különösen a tervezői feladatok részletezését) a tervezési program, a szerződéstervezet, illetve annak 1. számú melléklete tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7.: A szerződés teljesítése a szerződés aláírása és hatálybalépése napjától. Az ajánlatkérő - jóváhagyása esetén - előteljesítést elfogad. A szerződéskötésre a Kbt. 131.§ (6) figyelembevételével kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap. A II.2.7.) ponttal összefüggésben ajánlatkérő közli továbbá, hogy a teljesítési határidőt nem munkanapban, hanem naptári napban kell érteni. A tervezési határidő részletezése (egyes tervfázisokra rendelkezésre álló időtartam) szerződéstervezetben meghatározottak szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. – III.1.3. pont szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).
Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§-16.§ szerint. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során: — a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, — majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén a az egységes európai közbeszerzési dokumentumot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő köteles benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése irányadó. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges. Irányadó további jogszabályi rendelkezések: Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdések.

SZ/1. Kbt. 65.§ (1) c) pont szerinti alkalmasság: Az ajánlattevőnek a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján igazolnia kell, hogy szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval. A kamarai regisztrációt az EEKD-ben is szerepeltetni kell.
A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő az elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania.
SZ/1. Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmasság: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedésszerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) és M2) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézménytől (ahol több pénzforgalmi számlája van, az összes pénzforgalmi számláról) származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű cégszerűen aláírt egyszerű nyilatkozatot, amely tartalmazza: — a vezetett pénzforgalmi számla számát (a megszüntetett pénzforgalmi számla számot is), — az adott pénzforgalmi számla vezetésének kezdő időpontját, — ajánlattevő számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban volt-e a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti 15 napot meghaladó sorbaállítás. Attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlattevő köteles csatolni külön nyilatkozatát, amelyben felsorolja a vizsgált időszakban létező valamennyi bankszámláját (beletartoznak az azóta megszűntetett bankszámlák is). P2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (épület teljes körű generál tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a P2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerinti sorbaállítás volt.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület teljes körű generál tervezési feladatok ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - éves árbevétele összesen nem éri el a 180.000.000 HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (12) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a (7) bekezdés szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak - a (8) bekezdés szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek - tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Irányadó továbbá a Kbt. 41/A.§ (5) bekezdés.
M1) Referencia: Ajánlatevőnek csatolnia kell a vizsgált időszakra vonatkozóan, a legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (épület teljes körű generál tervezési feladatok ellátása) referenciaigazolást, vagy referencia nyilatkozatot legalább a következő tartalommal: a teljesítés ideje (kezdő és befejező dátum év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a referenciát nyújtó személy neve, címe és telefonos elérhetősége, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Alkalmazandó még: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. a ) és 22.§ (1) bekezdés, Kbt. 140.§ (9) bekezdése. Vizsgált időszak: a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) befejezett közbeszerzés tárgya szerinti (épület teljes körű generál tervezési feladatok ellátása) referenciát veszi figyelembe az ajánlatkérő.

M2) Szakemberek: Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az M2) alkalmassági pontban megjelölt feltételeknek megfelelő szakemberekről, amely nyilatkozat tartalmazza a szakember nevét, képzettségét/végzettségét, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek. A szükséges képzettség/végzettség az azt igazoló dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) benyújtásával, illetve a nyilvántartás megjelölésével, a szakmai tapasztalat igazolása, a saját kezűleg aláírt önéletrajz aláírásával lehetséges. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében, a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.
Alkalmazandó még: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. b ) pontja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 72 hónapban megkezdett, legalább 1 db, olyan (generál) tervezési feladat ellátására vonatkozó referencia munkával, amely minimum 6.000 m² nettó alapterületű fürdő vagy sportlétesítmény tervezésére vonatkozott, továbbá amely engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését egyaránt tartalmazta. Sportlétesítmény: 2004. évi I. tv. 77.§ s) pont.
Generáltervezés alatt ajánlatkérő olyan összetett tervezési feladatot ért, amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet víztechnológia-gépészet, épületvillamosság, épület- és uszodatechnológiai automatika, valamint sportlétesítmény esetén a sporttechnológia is) Az elvárt mennyiségi adatok legfeljebb 4 szerződésből teljesíthetőek.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:
A) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti (betűjele: É, vagy hatályos átsorolás előtti) építészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek és jogosult a vezető tervezői cím használatára vagy rendelkezik a vezető tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges legalább 10 éves, igazolt szakmai tapasztalattal;
B) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés 30. pont szerinti (betűjele: T, vagy hatályos átsorolás előtti) tartószerkezeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
C) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés 32. pont szerinti (betűjele: G, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények gépészeti, uszodatechnológiai gépészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
D) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés 34. pont szerinti (betűjele: V, vagy hatályos átsorolás előtti) az építmények építményvillamossági tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
E) 1 fő szakember, aki képzettsége (vízépítőmérnök) és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete II./2. rész, 18-19. pont szerinti (betűjele: VZ-TEL), vagy hatályos átsorolás előtti) az építmények víztechnológiai tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek és jogosult a vezető tervezői cím használatára vagy rendelkezik a vezető tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges legalább 10 éves, igazolt szakmai tapasztalattal.
Ugyanazon szakember csak egy alkalmassági feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a nettó ajánlati ár 30 %-ának megfelelő előleget biztosít.
Előleg-visszafizetési biztosíték: az előleg összegének 75.000.000 HUF feletti része vonatkozásában.
Számlázás: Kbt. 27/A és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A számla kifizetésére a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdései irányadók. A fizetési határidő az aláírt teljesítésigazolás alapján kiállított számla megbízott általi átvételét követő 30 naptári nap a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. alapján.
Biztosítékok: Teljesítési biztosíték; jólteljesítési biztosíték; Késedelmi kötbér; Meghiúsulási kötbér;
A kötbérek tekintetében a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése irányadó. A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/12/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68.§-ának (1b) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§ rendelkezéseinek megfelelően és a 424/2017. Korm rendelet 15.§ (2) bekezdése alapján az ajánlatok bontása elektronikus úton történik az EKR rendszer útján.
IV.2.6. pont folytatása: Ajánlatkérő az 1 hónap alatt 30 napot ért összhangban a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltakkal.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) A közbeszerzési dokumentumok az EKR rendszeren keresztül érhetőek el.
3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozatokat és az (5) bekezdés szerinti felolvasólapot az EKR rendszeren keresztül.
4) A III.1.2.) - III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Esztári Csaba (00946), levelezési cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 41.
6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
7) Az eljárás során irányadó jog, a magyar, irányadó idő Budapesti helyi idő (CET/CEST).
8) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
10) Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani.
11) Benyújtandó dokumentumok: Ajánlatkérő rögzíti, hogy azon iratmintákat, amelyeket az ajánlatkérő elektronikus űrlap útján hozott létre, kizárólag elektronikus űrlap formájában lehet beküldeni. A nem elektronikus űrlap formájában benyújtandó iratmintákat és az iratjegyzéket az EKR-ben csatolt külön dokumentum tartalmazza, amely szintén a közbeszerzési dokumentum része. Ezen dokumentumokat, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolati formájában kell benyújtani.
12) Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást a dokumentáció szerint.
13) Kommunikáció és ajánlat benyújtása: EKR rendszer útján.
14) Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar nyelv.
15) Kiegészítő tájékoztatás: EKR rendszer útján, egyebekben a Kbt. 56. §-a szerint.
16) Felelősségbiztosítás az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – tervezési szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Feltételek: a következő mértékre: 50.000.000 HUF/káresemény 200.000.0000 HUF/év.
17) Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke 2 millió HUF. Fel kell tüntetni a befizetés jogcímét, az ajánlatkérő nevét, az eljárás tárgyát. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő CIB Bank Zrt-nél vezetett 11100104-19806567-36000001 számú fizetési számlájára kell az ajánlatibiztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét, az ajánlatkérő nevét, az eljárás tárgyát. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának igazolását a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizetőkezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy Biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54.§ (4) bekezdése szerintieseteit egzakt módon tartalmaznia kell.
18) Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszer: 1. számú értékelési szempont esetében, arányosítás, a 2. szempont esetében a pontozás. További információt a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
19) Feltételes közbeszerzés [Kbt. 53.§ (6)]: Ajánlatkérő támogatási szerződés módosítására irányuló igényt nyújt be. A támogatásra irányuló igény módosításának el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása olyan körülmény, amely miatt a tárgy szerinti közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítható, valamint az eljárás eredményének kihirdetését követően a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés hatályba lépése a Kbt. 132.§ (12) alapján felfüggesztő feltétel.
20) Ajánlatkérő célja a kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírására alkalmas engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. A tervek egymással összefüggnek, egymásra épülnek, ezért nem lehetséges a részajánlat biztosítása, különös tekintettel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény rendelkezéseire is.

Ajánlatkérő célja a kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírására alkalmas engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. A tervek egymással összefüggnek, egymásra épülnek, ezért nem lehetséges a részajánlat biztosítása, különös tekintettel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény rendelkezéseire is.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák