Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/200
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.10.13.
Iktatószám: 21797/2022
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Dombrád Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Dombrád Város Önkormányzata, 4492 Dombrád, Szabadság tér 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dombrád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731900215
Postai cím: Rákóczi Út 36
Város: Dombrád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4492
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harsányi László
Telefon: +36 45465001
E-mail: polghiv@dombrad.hu
Fax: +36 45465001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dombrad.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001513642022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001513642022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Generál tervezői feladatok elvégzése
Hivatkozási szám: EKR001513642022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Dombrád város komplex, környezettudatos fejlesztése megújuló-, és okos technológiákkal című pályázatának generál tervezői feladatinak elvégzésére, ennek keretében a beruházás komplett engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére.
A beruházás keretében a fő tervezési feladat a 38/1 helyrajzi számon tervezett közösségi célú épület megtervezése, valamint ehhez kapcsolódóan a környezetének komplex fejlesztés és egyéb kiegészítő tervezési feladatainak az elvégzése:
1. A 38/1 hrsz.-on új közösségi épület építése (4-500 m2)
2. 17 hrsz: szabadtéri kondi park, játszótér létesítése és rekortán futópálya létesítése okosvilágítással, okos kamera rendszerrel
3. 1176/1 hrsz: park felújítás, ingyenes WI-FI elérés és töltőpont létrehozása okosvilágítással, okos kamera rendszerrel
4. 018/5 hrsz: Pihenőhely létrehozása a Tisza parton található Kompháznál, esőbeállóval, kerékpártározóval, parkosítással, szalonnasütő hellyel és kandeláberes okos világítással
5. 25 db köztéri kamera telepítése
6. 7 db okos-zöld buszmegálló létesítése, a buszmegállók napelemesek, okos LED világítással, USB töltővel, Wi-Fi Hotspot-ként működnek és előnevelt hálóra futtatott borostyánnal kerül a hátoldaluk, oldaluk befuttatásra, melyek árnyékot adnak és csökkentik a szállópor koncentrációt.
7. Településklíma-javító, klímatűrő fasorok telepítése a1248 hrsz. út (Kossuth Lajos utca), 187 hrsz. (Kölcsey utca) út, 1175 hrsz (Szabadság tér) útszakaszon.
8. A 1217 helyrajzi számú ingatlanon ingyenes parkoló kialakítása napelemes árnyékoló szerkezettel, elektromos autó töltőponttal.

II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Generál tervezői feladatok elvégzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Dombrád Város Önkormányzata, 4492 Dombrád, Szabadság tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Dombrád város komplex, környezettudatos fejlesztése megújuló-, és okos technológiákkal című pályázatának generál tervezői feladatinak elvégzésére, ennek keretében a beruházás komplett engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére.
A beruházás keretében a fő tervezési feladat a 38/1 helyrajzi számon tervezett közösségi célú épület megtervezése, valamint ehhez kapcsolódóan a környezetének komplex fejlesztés és egyéb kiegészítő tervezési feladatainak az elvégzése:
1. A 38/1 hrsz.-on új közösségi épület építése (4-500 m2)
Energiahatékonysági és a megújuló energiafelhasználás bővítése szempontok érvényesítése:
Az energiahatékonysági szempontok érvényesítése jelen Felhívás keretében horizontális követelményként kerül teljesítésre. A projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesíthetőek az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai az épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése (pl.: utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje) és/vagy a fűtési és/vagy HMV (használati meleg víz) rendszer korszerűsítése révén.
Amennyiben a fejlesztéssel (felújítással, átalakítással, bővítéssel, új építéssel) érintett épület az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, úgy arra vonatkozóan a rendeletben foglalt előírások, továbbá az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet fejlesztés időpontjában hatályos szabályozása alkalmazandók.
2. 17. hrsz: szabadtéri kondi park, játszótér létesítése és rekortán futópálya létesítése okosvilágítással, okos kamera rendszerrel. A játszótér fejlesztése esetén elvárás egy árnyékolt rész kialakítása, valamint vízvételi lehetőség biztosítása
3. 1176/1 hrsz: park felújítás, ingyenes WI-FI elérés és töltőpont létrehozása okosvilágítással, okos kamera rendszerrel
4. 018/5 hrsz: Pihenőhely létrehozása a Tisza parton található Kompháznál, esőbeállóval, kerékpártározóval, parkosítással, szalonnasütő hellyel és kandeláberes okos világítással
5. 25 db köztéri kamera telepítése
6. 7 db okos-zöld buszmegálló létesítése, a buszmegállók napelemesek, okos LED világítással, USB töltővel, Wi-Fi Hotspot-ként működnek és előnevelt hálóra futtatott borostyánnal kerül a hátoldaluk, oldaluk befuttatásra, melyek árnyékot adnak és csökkentik a szállópor koncentrációt.
7. Településklíma-javító, klímatűrő fasorok telepítése a1248 hrsz. út (Kossuth Lajos utca), 187 hrsz. (Kölcsey utca) út, 1175 hrsz (Szabadság tér) útszakaszon.
8. A 1217 helyrajzi számú ingatlanon ingyenes parkoló kialakítása napelemes árnyékoló szerkezettel, elektromos autó töltőponttal.
Közpark, zöldítés esetében:
Növényfelület rekonstrukciója, élőhelyek és biodiverzitás növelése:
A beavatkozás során javasolt a klímaváltozásnak megfelelő, lehetőleg őshonos és/vagy várostűrés, mikroklimatikus adottságoknak legjobban megfelelő növények telepítése, több szintes, változatos fajösszetételű, adaptív társulások létrehozása, az invazív fajok irtása/visszaszorítása. Törekedni kell arra, hogy a telepíteni kívánt vegetációban az allergén fajok száma/aránya alacsony legyen. Kerülni kell a zöldfelületek felszabdalását, elaprózását az állomány fenntarthatósága érdekében
3. Akadálymentesítés
Új építés esetén teljeskörű (nem projektarányos) komplex akadálymentesítést kell megvalósítani.
Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az OTÉK előírásainak kell megfelelni.
Bővítés, felújítás, átalakítás és új építés esetén egyaránt csak olyan projektjavaslatok valósíthatók meg, amelyek építési dokumentációja és/vagy építési engedélyezési tervdokumentációja, illetőleg az alapján, az építésügyi hatóság által kibocsátott jogerős vagy végleges és végrehajtható építési engedélye megfelel a hatályos OTÉK előírásainak. Az építési szabályoknak való megfelelést az építésügyi hatóság által kibocsátott jogerős vagy végleges és hatályos építési engedély bizonyítja. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetében tervezői nyilatkozat benyújtása szükséges arra vonatkozóan, hogy a projekt nem engedélyköteles és megfelel a hatályos OTÉK előírásainak.
Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges az alábbiak szerint:
- A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet szükséges benyújtani.
- A kivitelezés végén nyilatkozatot szükséges benyújtani az akadálymentesítés megvalósulásáról a projekt záró beszámolóban.
A tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra (építményre) vonatkozó árazott költségvetés elkészítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt M.2. alkalmassági követelményre bemutatott személyi állomány jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónapokban, 0-36 20
2 Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő rendelkezésre állása (igen/nem) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 40
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00003
II.2.13) További információ
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a részajánlattétel lehetőségét kizárja, figyelemmel arra, hogy a műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet alkot, azaz egy feladatot kell elvégeznie a nyertes ajánlattevőnek, amelynél fogva sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető jelen közbeszerzés részekre történő bontása. Továbbá, nem definiálhatóak olyan strukturális pontok a teljesítés vonatkozásában, amelyek a részajánlattétel biztosítását indokolnák. Egyes szakértők igénybevétele több munkarészhez is szükséges, így gazdaságilag és műszakilag indokolt, hogy ne részenként, hanem egyben, az egészet átlátva működjenek közre a tervezésnél. A pályázat kötelezettségeket ír elő, melyeket minden részfeladatnál teljesíteni kell, ezek egymással összefüggnek, és fontos, hogy konkrét személy legyen felelős ezen kötelezettségek teljesítéséért.
A II.2.7. pontban meghatározott időtartamot az alábbiak szerint pontosítjuk:
A szerződés aláírásától számított 15 napon belül elektronikus formában átadja vagy megküldi e-mailben az önkormányzat részére a teljes tervezési feladat valamennyi elemére kiterjedő koncepciótervet jóváhagyásra és ennek az önkormányzat jóváhagyását követően folytatja a tervezési munkát. Az önkormányzat kérésére módosítja a tervezési koncepciót..
Engedélyes terv készítése: 2023. január 31-ig. Megrendelő a teljesítést az engedélyes tervdokumentáció esetében annak átadásához és a beruházás megvalósításához szükséges valamennyi építési engedély és hozzájárulás megszerzéséhez köti. Ezek közül a legkésőbbi engedély vagy hozzájárulás kézhezvételének dátumában jelöli meg a teljesítés dátumát.
Kiviteli terv készítése: 2023. február 28-ig. A kiviteli tervdokumentáció esetében a teljesítés dátuma a jogerős engedélyek és hozzájárulások alapján elkészült és átadott kiviteli tervdokumentáció

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szervezetet, aki részéről a a Kbt. 62. § (1) bekezdés 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Kbt. 114. § (2) bekezdése és 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. §-a szerint, nyilatkozattal.
Ajánlattevőknek a kizáró okok tekintetében a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik az eljárást megindító felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania, mely tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő köteles nyilatkozatot benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn jelen eljárásban meghatározott kizáró okok. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az ajánlatkérő az alkalmasság körében az ajánlattevő tekintetében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (http://mmk.hu/kereses/tarsasagok) ellenőrzi, hogy ajánlattevő, közös ajánlattevő szerepel-e a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésére.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.
Az alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződésben vagy előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak ezt kell alátámasztania [Kbt. 65. § (9) bekezdés].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges, hogy a meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t vagy az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t megfelelő határidő tűzésével az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtására szólítja fel AK.
M.1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának (azaz engedélyes és/vagy kiviteli és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli tervek) megfelelő területen végzett legjelentősebb, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szolgáltatásainak ismertetését a Kr. 22. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott formában.
A referencianyilatkozatból vagy referenciaigazolásból valamennyi előírt alkalmassági feltétel teljesülésének ki kell derülnie.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződés tárgyát, olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, legalább év/hónap bontásban),
- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét,
- a korábbi szerződés mennyisége, amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontjára.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. §-ban rögzítettekre, valamint a 22. § (5) bekezdésre.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét, szakmai tapasztalatát, EKR űrlapon tett nyilatkozattal, - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat;
- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen (az önéletrajznak a szakmai tapasztalat kezdő és befejező idejét naptári év, hónap szerinti időtartamok megjelölésével kell tartalmaznia);
- a képzettséget és/vagy végzettséget igazoló dokumentumok;
A felsőfokú képzettség/ végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai tapasztalat a szakmai önéletrajz szakember által saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
Amennyiben a bevonásra kerülő szakember az ajánlat benyújtásakor már rendelkezik az előírt érvényes és hatályos kamarai jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban feltüntetni szükséges a jogosultság megszerzésének időpontját, kamarai tagsági azonosítószámát, valamint a jogosultság meglétének ellenőrzésére szolgáló elektronikus adatbázis elérésének útvonalát. Ebben az esetben a szakember képzettségét és/vagy végzettségét igazoló dokumentumok benyújtása nem szükséges.
- A szakembereknek nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
Az alkalmassági követelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján. Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös ajánlattevők tagjaként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Közös ajánlattevőként vagy projekttársaság tagjaként történő teljesítés esetén a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének % -a is megjelölendő.
A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig– az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: 2
M.1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) - ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciák vehetők figyelembe - az alábbi referenciával:
legalább 1 db, 300 m2 nagyságú épület építésére vonatkozó engedélyes és/vagy kiviteli és/vagy egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó referenciával, és legalább 1 db közterület parkosítására, rendezésére vonatkozó engedélyes tervek elkészítésére vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés legfeljebb kettő referenciaigazolás benyújtásával igazolható.
M.2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi, a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt személyi állománnyal:
legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, érvényes építészeti tervezési területen, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
AT az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A Kbt. 69 § (11a) bekezdése irányadó.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ezen okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat a Kbt. 65 § (12) bekezdésében foglaltak szerint.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:

Ajánlatkérő az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
- Késedelmi kötbér (alapja: a késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó Tervezői díj, mértéke: 1 % / naptári nap, maximuma: a késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó Tervezői díj 20%-a)
- Meghiúsulási kötbér (alapja: teljes nettó Tervezői díj, mértéke: teljes nettó Tervezői díj 30 %-a)
- Hibás teljesítési kötbér (alapja: teljes nettó Tervezői díj, mértéke: teljes nettó Tervezői díj 30 %-a)
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetési feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
- Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
- Ajánlatkérő 1 rész és 1 végszámla benyújtására ad lehetőséget a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat:
- Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény; Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek., és a Kbt. 135. § (1); (5)-(7) bek
- Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- Számvitelről szóló 2000. évi C. tv.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet ( projekttársaság) létrehozását
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2022/10/24 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b)–(1d) bekezdései szerint. Az e-Kr. 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-10
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az ár fordított arányosság, a szakember szakmai tapasztalata esetében pedig egyenes arányosítás, rehabilitációs szakember esetében pedig abszolút értékelési szempont.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:

a.) Az ajánlatok összeállításának, benyújtásának költségei az ajánlattevőt terhelik. Az ajánlatok benyújtásának módját a dokumentáció tartalmazza
b.) Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás.
c.) Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
d.) Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése.)
e.) A Kbt.71.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
f.) Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásos összegezésében megjelölte.
g.) Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e.) pontját, azaz nem fogja eredménytelenné nyilvánítani az eljárást abban az esetben, ha kizárólag egy ajánlat érkezik be.
h.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Serfőző Andrea (lajstromszám: 00160), levelezési címe: 4400-Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 9. email címe: serfozoandrea@t-online.hu
i. ) A Kbt. 77. § (1) bekezdésének megfelelően a bírálati szempontok legkedvezőbb szintjei, illetve minimum megajánlások:
- Szakember szakmai tapasztalata esetén: min 0, max. 36 hónap
Az értékelés során a fent felsorolt maximális megajánlások a ponthatár felső határával azonos számú pontot kapnak, a minimális elvárásoknál kedvezőtlenebb ajánlati elemet az ajánlatkérő érvényesnek nem fogad el.
j.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány többlet szakmai tapasztalata értékelési részszempont tekintetében benyújtott (felolvasólap melléklete) dokumentum szakmai ajánlatnak minősül.
k.) Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
l.) A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartamára teljes körű tervezési felelősségbiztosítást kötni, amely 20 M Ft éves kárértékű, 5 M Ft káresemény mértékű. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az ajánlatkérőnek át kell adnia. Felhívja Ajánlatkérő az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítást a fentiekben meghatározott módon nem biztosítja a szerződéskötés időpontjáig, a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, melynek következtében ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte.
n.) A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárás szabálya: Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli Közbeszerzési Dokumentumok, Műszaki leírás módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még 3 nap időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a Közbeszerzési Dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági szereplők egyidejű értesítése mellett. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt megelőzően legfeljebb három munkanappal feltett kérdést tekinti ésszerű időben feltett kiegészítő tájékoztatás kérésnek, az ezt követően beérkezett kérdéseket az ajánlatkérő nem köteles megválaszolni. Ezen túl az ajánlatkérő a Kbt nemzeti értékhatárt elérő nyílt eljárásra vonatkozó szabályait alkalmazza.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/10/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges