Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.12.01.
Iktatószám:22124/2018
CPV Kód:45212225-9
Ajánlatkérő:Tatabányai Sport Club
Teljesítés helye:2800 Tatabánya Fő tér 1., 11227 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.12.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Sport klub
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabányai Sport Club
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97228840
Postai cím: Szent Borbála Út 11.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nyiri Csaba
Telefon: +36 17948450
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax: +36 17948639
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tatabanyaisc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tatabanyaisc.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001016442018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001016442018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Sport klub
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kézilabda csarnok kiviteli tervezése és építése
Hivatkozási szám: EKR001016442018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212225-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kézilabda csarnok kiviteli tervezése és építése a Tatabányai Árpád Gimnáziumban
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre való szétbontását.A munkaterület jellege nem engedi meg, hogy egyidejűleg több fővállalkozó legyen a projekt végrehajtása során
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kézilabda csarnok kiviteli tervezése és építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212225-9
További tárgyak:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya Fő tér 1., 11227 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sportcsarnok kiviteli tervezése és építése a KE-06/EP/899-35/2018 ügyiratszámú integrált építési engedély és a kiadott tender tervek alapján az alábbi mennyiségekkel:
Az építési engedélyben szereplő II. ütem: Sportcsarnok 1.463,47 m2, ezen belül
- kiviteli tervezés
- Épület kialakítása: Földszintes, alápincézetlen, előregyártott vasbeton vázszerkezetű kitöltőfalas lapostetős épület, alacsonyabb öltöző és magasabb tornatermi tömeggel.
- Alapozás: Az alapozás pontalapozás, kiegészítő sávalapokkal, lásd tartószerkezeti leírás. Az alapozáshoz talajmechanikai feltárás és szakvélemény készült.
- Lábazat: Az előregyártott, illetve monolit vasbeton lábazati gerendára kent vízszigetelés és kiegészítő XPS hőszigetelés kerül felragasztásra.
- Padlószerkezet: Az épület alatt tömörített zúzottköves feltöltésre új vasbeton aljzat készül úsztatott padlószerkezettel, a sportcsarnokban sportpadló fogadására alkalmas szerkezettel.
- Teherhordó szerkezet: Előregyártott vasbeton pillérváz szerkezet, a csarnokrészen 25 m fesztávolságú előregyártott vasbeton I vagy T szelvényű kétirányban lejtő felső síkú tetőgerendákkal, az öltöző felett 12,4 m fesztávolságú egyirányban lejtő tetőgerendákkal, és kiegészítő acél szerkezettel (pl. előtetők, merevítések).
- Födémszerkezet: A tetőszerkezetet legalább három támasz felfekvésű acél trapézlemez adja, szükséges helyeken a többletteher – pl. hózugteher – elviselésére alkalmas módon kialakítva. A tetőre kerülnek fel a gépészeti légkezelők is, ezek helyét tovább tervezés során – akusztikai és városképvédelmi szempontokat is figyelembe véve - pontosítani kell, az a fejépület tetején vagy a küzdőtéri tömeg tetején is elképzelhető.
- Külső határoló falak: A kitöltő falazatot 30 cm vastag Porotherm Klíma blokktéglafal adja belső oldali vakolattal, külső oldalt dryvit jellegű vakolt homlokzati hőszigeteléssel. A fejépületrész homlokzata pasztellzöld illetve szürke színű – pontos színezési terv később, a homlokzatrész lehet több pl. 50x300 cm-es színhatárra kerül felosztásra-, a tornacsarnok épülettömbje pedig alapvetően fehér színű, helyenként 3-5cm mély középszürkes színű bemélyített díszsávokkal.
- Válaszfalak: Az épületben gipszkarton válaszfalak kerülnek kialakításra, általános helyeken Rigips CW 50/100, 75/125 vastagsággal 2x(1RB 12,5) lapokból.
- Lapostető: A csarnokrészen és az öltöző felett a trapézlemezre készül ásványgyapot hőszigetelésű, 1,5 mm vastag PVC vízszigetelésű egyenes rétegrendű lapostető. A vízszigetelést fel kell hajtani mind az attika falakra, mind pedig a tetőfelépítmények szegélyeire.
- Ivóvízellátás: A kommunális igényeket kiszolgáló ivóvizet az iskola Az épület alagsori gépészeti helyiségében tervezett csatlakozási ponttól kell továbbépíteni a gépészeti helyiségből térszint alatt történő kilépésig bezárólag, majd a külső közműterv szerinti nyomvonalon tovább építeni tervezett tornacsarnok épületéig.
- Használati melegvíz-ellátás: A használati melegvíz ellátása a létesítendő távfűtési blokk hőközpontban, külső, forrasztott lemezes hőcserélős fűtésű 1 db V=1000 literes melegvíz tárolón keresztül tervezett
- Tüzivíz: Az épületben a vonatkozó tűzvédelmi műszaki leírás a gépész terv szerint szekrényes fali tűzcsapokat kell elhelyezni.
- Szennyvíz-elvezetés: gravitációs rendszer
- Csapadékvíz elvezetés: Az épület felső bejárati részénél levő viszonlyag kis tetőfelület esetében önálló gravitációs csapadékvíz elevezető rendszer építendő ki. A tornacsarnok és a öltöző épület tetőszerkezetéről a csapadékvizet GEBERITPLUVIA vagy azzal egyenértékű vákuumos rendszerrel kell elvezetni.
- Távfűtési hőközpont: A távhőszolgáltató, T-Szol Zrt – vel történt előzetes egyeztetés alapján az Árpád Gimnáziumot épületét ellátó primer távfűtési vezeték kerül továbbépítésre az építendő tornacsarnok ellátására új távfűtési primer bekötővezetéket fog a szolgáltató saját beruházásban kiépíteni, az Árpád Gimnázium alagsori, hőközponti helyiségéből kiindulva.
*1
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötbér vállalás mértéke a rész- és véghatáridőre (min. 0,1%/nap, max. 0,5%/nap) 10
2 Előteljesítés a kivitelezési véghatáridőre (min. 0 nap -max. 60 nap)  10
3 A tervezésbe és a kivitelezés helyszíni irányításába bevont M2.1- M2.3. szakemberek sportlétesítmény kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalat min. 0 hónap – max.54 hónap)  5
4 Bevont építész tervező szakmai tapasztalat : Építész tervező „É”-sportlétesítmény kiviteli tervezésében szerzett szakmai tapasztalat (hónap – min. 0 hónap – max.18 hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 288
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: *1- szellőzés: A sportcsarnok, frisslevegős szellőztetésére 1 db, VTS vagy azzal egyenértékű gyártmányú kétventilátoros, recirkulációs és frisslevegős üzemű szellőzőgép telepítését irányoztuk elő. A szellőző levegő mennyisége 10000 m3/h.
- Elektromos energiaellátás: A létesítmény villamos energiaellátása a gimnázium felújítása során létesített, új főelosztóban kialakított tartalék leágazástól történik, földkábellel a gimnázium udvarán keresztül.
- Belső elektromos energiaellátás: A tornacsarnok gimnáziumból érkező tápvezetékét a főbejárat közelében elhelyezett a Legrand gyártmányú XL3-400 típusú – vagy azzal egyenértékű -, fali szerelt lemezszekrényből készült ET főelosztó fogadja.
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az
árazatlan költségvetések és a tenderterv tartalmazza, illetve a vállalkozó által készítendő kiviteli tervek fogják tartalmazni.
Tárgyi közbeszerzés az építésügyi jogszabályok szerint engedélyköteles építési beruházásnak minősül.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Részhatáridő a kiviteli tervezésre: 4 hét (a komplett dokumentáció átadása a Megrendelőnek jóváhagyásra).
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve/lajstromszáma: Dr. Nyiri Csaba /00289

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a - Kbt. 114. § (1) bekezdés előírásainak figyelembevételével - az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés b), g)-k), m) és q) pontjaiban és a Kbt. 63. § (1) bekezdésének d) pontjában - meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérő kizárja az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési („vb”) eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vb kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban vb eljárás akkor AT nyilatkozata, hogy nincs vb folyamatban.
2. A 321/2015. (X.30.) Kr. 17. § (1) bek. szerint az AT-nek (közös ajánlattétel esetén minden AT-nek külön-külön), ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt a Kbt. 62. § (1) bek.b), g)-k), m) és q) pontjaiban és a Kbt. 63. § (1) bek. d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiányát nyilatkozattal kell igazolnia AT-nek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön).
3. A 424/2017.(XII.19.) Kr. 12. § (2) bek. szerint a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében AK nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet jelen eljárás AK-je részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni jelen eljárás bírálata során. Az AK attól függetlenül megvizsgálja, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelölte, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 62. § (1) bek. b) pontja szerinti kizáró ok hiányát az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az AK ellenőrzi, ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást szükséges benyújtani AT-nek.
AK a Kormány rendeletében részletezettek - 321/2015. (X.30.) Kr. 8. §. e), f) és ia) - szerint ellenőrzi a Kbt. 62. § (1) bek. g), h) és ka) pontok szerinti kizáró okok hiányát a Hatóság honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az AK ellenőrzi.
A Kbt. 62. § (1) bek. i) pontja szerinti kizáró ok tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az AK ellenőrzi az eljárás során.
A Kbt. 62. § (1) bek. j) pontja szerinti kizáró ok tekintetében az adott eljárásban a kizáró ok megvalósulását az AK ellenőrzi az eljárás során; korábbi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan pedig az AT ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania ezen kizáró ok hiányáról.
A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont ka) alpontja tekintetében nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az AK azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó.
A Kbt. 62. § (1) bek. m) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az AK ellenőrzi az eljárás során.
A Kbt. 62. § (1) bek. q) pontja tekintetében nem szükséges igazolás benyújtása, a jogsértés megtörténtét vagy annak hiányát a Hatóság honlapján közzétett adatokból az AK ellenőrzi.
3. AK elfogadja, ha AT az 2. pontban meghatározott igazolás mód helyett a 321/2015. (X.30.) Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
*2
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: *2
4. A már ismert alvállalkozó és adott esetben az alk. igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerint köteles nyilatkozni ajánlatában arról, - a 321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bek. szerinti formában - hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: *4
M2.3)
min. 1 fő, a 266/2013. Kr. szerinti MV-ÉV kat. FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert,
min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./2. rész 5. pontjában meghatározott)
-okl. villamosmérnök végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel;
vagy
-villamosmérnök végzettséggel és 4 év szakmai gyakorlati idővel;
Egy szakemberrel több alk.-i kritérium is teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bek szerint a M.2. alk.köv.nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. szerint az előírt alk. köv.eknek az AT-k bármely más szerv.vagy személy kap.-ra támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. köv.-t vagy köv.eket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A fenti esetben a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolni kell az ajánlatban a kap.rend. bocs. szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1.
AT csatolja a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek.c) pontja alapján az eljárást megindító felh. feladásának napját megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – ÁFA nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (előregyártott vasbeton vázas csarnok építés) származó – ÁFA nélkül számított – árbevételéről szóló – nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P/1 pontban előírt alk.köv.-eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
P/2. AT csatolja a Kbt. 65. § (1) bek.a) pontja, valamint a 321/2015 (X.30.) Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje előző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját. Ha az AK által kért beszámoló a céginfo.-s szolg. honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginfo.-s szolg. honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlathoz nem szükséges.
P/3.
AT csatolja a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bek. és a Rendelet 19. § (1) bek. a) pontja alapján az AT cégkivonatban szereplő valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pü-i intézményétől származó, a jelen AF megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot az alábbi tartalommal attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak: - a pénzforgalmi számla (számlák) száma, - a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i), - a pénzforgalmi számláján (számláin) a jelen AF megküldésének napját megelőző 24 hónapon belül előfordult-e a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontja szerint definiált, 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (AK a sorban állás szóhasználatot is elfogadja. A sorban állás fogalma a 2009. évi LXXXV. tv 2. § 25. pontjában meghatározottak szerint értendő, azaz: „a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval”.)
AK felhívja a figyelmet arra, hogy ha az AT a P/1. vagy P/2. pontban meghatározott iratokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, ill. az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alk-i köv. és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pü-i és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kieg. tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alk. köv. és igazolási mód helyett az alk. igazolásának AK által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdés szerint.
A Kbt. 65. § (6) bek.-ben foglaltak szerint a P/2. és P/3. pontban meghatározott követelmény tekintetében az együttes megfelelés lehetősége alapján, elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: A P/1., P/2., P/3. vonatkozásában a Kbt. 65. § (7) bek. szerint az előírt alk. köv.-eknek az AT-k vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. köv.-t vagy kö.-eket, melynek igazolása érdekében az AT vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A P/1., P/2., P/3 vonatkozásában a Kbt. 65. § (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pü-i alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az AK-t, az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen legalább a nettó 700.000.000- Ft-ot, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezés és kivitelezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 500.000.000, - Ft összeget.
P/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának megelőző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közül több mint egy évben az adózott eredménye negatív.
Ha az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás P/2. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg a működését, az ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő alkalmasságát, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezés és kivitelezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 500.000.000,- Ft értéket.
P/3.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a jelen ajánlati felhívás megküldésének napját megelőző 2 éven (24 hónapon) belül bármelyik, cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számláján 30 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.
AT és – amennyiben valamely alk. köv.(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alk. köv.(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alk. köv.ek teljesülnek.
AT és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alk. köv.ek teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT és adott esetben a kapacitásait rend. bocsátó szervezet(ek) az alk. köv.ek teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az AK-nek a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására kötelesek benyújtania:
A Kbt. 65.§ (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bek.s a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) teljesített jelentősebb, az alk. feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Kr. 23. §-a szerint az AT, illetve az alk. igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a referenciamunka pontos leírását (elvégzett munkák megnevezését, főbb műszaki paramétereit), a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alk. minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. § alapján AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 424/2017.(XII.19.) Kr. 12. § (2) bekezdése szerint az alk. követelményeknek megfelelés igazolásának körében AK nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet jelen eljárás AK-je részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni jelen eljárás bírálata során. Az AK attól függetlenül megvizsgálja, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelölte, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A 321/2015. (X.30.) Kr. 24. § (1) bek. szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alk. követelménynek, a minősített AT-k elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az EU egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert AT-k hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az AK elfogadni a 21. § (1)-(3) bek.-ben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
M.2.
Az alk. előzetes igazolására AT vagy – amennyiben valamely alk. köv.(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy adott alk. köv.(ek) vonatkozásában – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bek-ben foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alk. köv.ek teljesülnek.
*3
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.
AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az AF megküldésének napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített,
min. 800 m2, min. 15 m főtartó fesztávolságú előregyártott vasbetonvázas csarnok műszaki átadás átvétellel lezárult kiviteli tervezési és építési referenciájával.
Az AK a -5 év- vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett ép. beruházásokat veszi figyelembe.
A Kbt. 140. § (9) bek. alapján a projekttársaság teljesítését az alk. igazolására ref.-ként, illetve árbevételként a projektt. mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek –a részvétel mértékéig–, akkor is, ha a projektt. időközben megszűnt.
Ha a megjelölt szerződés teljesítése során az alk. min.köv-t igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, %-os aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, mert AK ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Ha a nyertes közös AT-ként teljesített ép. beruházásra vonatkozó ref. ig., -a teljesítés oszthatatlansága miatt- nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a ref. ig-t, bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett ép. beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az ig.-t benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolg-ból részesült. (321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (5) bek).
A Kbt. 65. § (6) bek. szerint a M.1. alk.köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bek. szerint az előírt alk. köv.eknek az AT-k bármely más szerv. vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szerv.-et és az elj-t megindító felh. vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. köv.-t vagy köv.-eket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A fenti esetben a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rend. bocs. szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
M.2
AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik
M2.1)
min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr.szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./1. rész 2. pontjában meghatározott)
-okl.építészmérnök, vagy építőmérnök végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel;
vagy
-építészmérnök, vagy építőmérnök végzettséggel és 4 év szakmai gyakorlati idővel.
M2.2)
min. 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. mell. IV./2. rész 3. pontjában meghatározott)
-okl. gépészmérnök épületgépészeti szakirányú végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel;
vagy
-okl. létesítmény mérnök épületgépészeti vagy gépészmérnök épületgépész szakirányú végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel;
*4
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: *3
A Kbt. 65. § (7) bek. szerint az előírt alk. követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk.követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT és adott esetben a kap.rend.-re bocs. szervezet(ek) az alk. köv.ek teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az AK-nek a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására kötelesek benyújtania:
A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az alk. igazolható a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatának és a szakember nyilatkozatának (a szakmai gyakorlati idejéről) benyújtásával, melynek tartalmaznia kell:
 a szakember nevét;
 szakmai gyakorlati idő meghatározásához szükséges adatok: a végzett tevékenység megnevezése, időtartam –tól, -ig év és hónap megjelöléssel (az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai gyakorlati idejébe);
 a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát
 a szakember aláírását.
Amennyiben a szakember „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal rendelkezik, akkor a szakember nyilatkozatában a jogosultság számának megadásával nem szükséges a gyakorlati idő táblázatot kitölteni.
A 266/2013. (VII. 11.) Kr. 11. § (1) bek. alapján AK szakmai gyakorlati időként a szakirányú végzettség megszerzését követően
a) építési műszaki ellenőri,
b) felelős műszaki vezetői,
c) építőipari kivitelezési,
d) építésfelügyeleti,
e) építésügyi hatósági,
f) beruházói-műszaki,
g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói,
h) építészeti-műszaki tervezési,
i) építésügyi műszaki szakértői
tevékenység folytatásának időtartamát veszi figyelembe, avval a kikötéssel, hogy az előírt gyakorlati idő felének az (1) bek. a)-d) pontja szerinti tartalmúnak kell lennie.
A 424/2017.(XII.19.) Kr. 12. § (2) bek. szerint az alk. követelményeknek megfelelés igazolásának körében AK nem kéri a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet jelen eljárás AK-re részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni jelen eljárás bírálata során. Az AK attól függetlenül megvizsgálja, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelölte, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér (a részhatáridőre is):
Az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg min. 0,1 %-a, max. 0,5 %-a naptári naponta, maximum a nettó ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 20%-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelőt megilleti a szerződés rendkívüli felmondásának, vagy a szerződéstől való elállás joga.
Meghiúsulási kötbér:
Az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 25%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
Hibásteljesítési kötbér:
Az ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 20%-a.
Teljesítési biztosíték:
A vállalkozó teljesítési kötelezettségének biztosítására ajánlatkérő teljesítési biztosíték nyújtását köti ki, melynek mértéke a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás összegének 3%-a. A teljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a szerződés hatálybalépésének időpontjára köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani, melynek a műszaki átadás-átvétel lezárásának dátumáig kell fennállnia.
Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkoznia kell arról - a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján -, hogy a teljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, szerződés hatálybalépésének időpontjára a megrendelő rendelkezésére bocsátja.
A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 1030 0002 1063 5524 4902 0016 számú fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Jótállási biztosíték:
A vállalkozó jótállási kötelezettségének biztosítására ajánlatkérő jótállási biztosíték nyújtását köti ki, melynek mértéke a szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás összegének 5%-a. A jótállási biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani, melynek a jótállási időszak végéig kell fennállnia.
A jótállási idő előírt hossza: 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint.
Felelősségbiztosítás:
A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkák megvalósítására teljes körű, az ajánlatkérőként szerződő félre, harmadik személyekre és az alvállalkozókra is kiterjedő kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést megkötni.
A biztosítási szolgáltatás mértéke legalább 120 mFt/év és 60 mFt /káresemény.
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkötendő vállalkozási szerződés teljesítéséhez előírt felelősségbiztosítási szerződést − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − megköti vagy a meglévő felelősségbiztosítási szerződését jelen szerződés teljesítésére vonatkozóan is kiterjeszti.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát a felelősségbiztosítás megkötésének ill. kiterjesztésének szándékáról. Útmutató ajánlattevőknek - 12. sz. minősítési formanyomtatvány)
A szerződéses teljesítést biztosító feltételekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés ellenértékét AK TAO pályázati forrásból és Tatabánya Megyei Jogú Város saját forrásából biztosítja.
Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj sem más kltsg nem számítható fel.
A telj. igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolg. a nyertes AT általi (rész)teljesítést, az AK (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)telj.ig. alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – HUF-ban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6) bek. rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Késedelmes fizetés esetén AK, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. tv. 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapított behajtási kltsgátalányt fizet.
Ha a nyertes AT a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-től eltérően a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § (1)-(3) bek-ben foglalt szabályok szerint a 32/B. § (1)-(2) bek-ben előírtak figyelembevételével történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.
Ha az alvállalkozó általános adóigazolásban szereplő köztartozása ellenére az AT elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásáért. A visszatartási kötelezettség az ÁFÁ-ra nem terjed ki.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. Nyertes AT - a végszámlát is ide értve - 4 db számla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák az alábbi ütemezésben és mértékben nyújthatóak be:
1. részszámla (a szerződéses összeg 25%-a): a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok min. 25%-ának elvégzését követően;
2. részszámla (szerződéses összeg 25%-a): a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok min. 50%-ának elvégzését követően;
3. részszámla (szerződéses összeg 25%-a): a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok min. 75%-ának elvégzését követően;
Végszámla (a szerződéses összeg 25%-a) benyújtásának időpontja: a műszaki átadás-átvétel lezárását követően.
A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás göngyölített összege a szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Mivel a közbeszerzés tárgya engedélyköteles építési beruházás, ezért alkalmazni kell az Áfa tv. 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket.
Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa tv rendelkezései az irányadóak.
322/2015. (X. 30.) Kr. 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kr. 27. § (2) bek. alapján a nyertes AT-ként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.
AK tartalékkeretet nem biztosít.
AK előteljesítést elfogad.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A nyertes AT előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. *5
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
*5 AK a Kbt. 135. § (8) bek. szerint a szerződésben foglalt – ÁFA nélkül számított - teljes ellenszolg.10%-ának megfelelő összeg erejéig előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja, melyet – a 322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek. szerint - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.
AK kiköti a szerződésben foglalt – ÁFA nélkül számított - teljes ellenszolg. 5%-a mértékű előleg és az igényelt előleg különbözetére jutó összegnek megfelelő mértékű a megrendelőként szerződő fél javára szóló, a Kbt. 134. § (2) bek. szerinti előleg visszafizetési biztosíték nyújtás kötelezettséget. Továbbá AK elfogadja az előleg visszafizetésének biztosítékaként a vállalkozóként szerződő fél legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalását is.
Az előleg visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bek. (a) pontban foglaltak szerint, az AT-ként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek a megrendelőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az előleget igénybevételi lehetőség tudomásulvételéről, valamint az előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
2013. évi V. törvény (Ptk.)
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/12/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/12/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu,
*6 tájékoztatás alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább 5 percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az AK által meghatározott AH-t megelőző 24 órában összesen min. 120 percig, vagy
b) – anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna – üzemzavar folytán az AH alatt folyamatosan min. 24 óráig
nem elérhető.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK tájékoztatja AT-t, hogy az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az AH lejártát követően, 2 órával később kezdi meg.
Az ajánlatnak az AH lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Az AH nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett *6

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A Kbt. 53.§ (6) bekezdés szerinti feltétel: A Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtott támogatási igény pozitív elbírálásra kerül és *7
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3.000.000 Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 1030 0002 1063 5524 4902 0016
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: *8
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1 -4. résszempont: szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás, 5. résszempont: fordított arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: *7 A Kbt. 53.§ (5) bekezdés szerinti feltétel: A Magyar Kézilabda Szövetség által kiadott határozatban rögzített önrész Tatabánya Megyei Jogú Városa által történő rendelkezésre bocsátása
*8 Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pü-i intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Igazolási mód:
- bankgar. vagy biztosítói kezesi nyilatkozat esetén az elektronikus okirat feleljen meg a Pp. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek:
az elektronikus okiraton az okirat kiállítója a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el
- átutalás esetén az utalás tényét igazoló okirat, vagy képernyőmentés
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer, vagy összességében rendelkezésre bocsátaniuk.
További információk:
1. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint.
2. A jelen felhívás a 321/2015. (X. 30.) K.r. 30.§ (4)-ben, a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmassági feltételt tartalmaz a P/1., P/2., P/3. és az M.1. és M.2. alkalmasság vonatkozásában.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját a Kbt. 75.§ (6) bekezdés alapján.
4. A teljesítésbe bevonásra kerülő alkalmasságot igazoló szakembereknek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell „MV-É” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. szerint) kategóriás, és „MV-ÉG” (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 3. szerint), és „MV-ÉV” (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 5. szerint) vagy azokkal egyenértékű jogosultsággal.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerint a közbeszerzési dokumentumban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti - környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelmények, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő - követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelnie.
6. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
7. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkoznia kell arról - a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján -, hogy a jótállási biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára a megrendelő rendelkezésére bocsátja.
A jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek a megrendelőként szerződő fél
10300002-10635524-49020016
számú fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
8. A Kbt. 76. § (9) bekezdés d) pontja szerinti módszer (módszereket) pontos meghatározását az Útmutató ajánlattevőknek közbeszerzési dokumentum III. fejezete részletesen ismerteti.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/11/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges