Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/233
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.12.01.
Iktatószám:22166/2020
CPV Kód:50221000-0
Ajánlatkérő:Tiszakécske Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6060 Tiszakécske HRSZ.: 8850/1. HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszakécske Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84527161
Postai cím: Kőrösi Utca 2
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth János
Telefon: +36 76441355
E-mail: polh@tiszakecske.hu
Fax: +36 76441078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.tiszakecske.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.tiszakecske.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Mozdony és két darab kocsi felújítása
Hivatkozási szám: EKR000825232020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50221000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Vállalkozási szerződés mozdony és két darab kocsi felújítására”
Mozdony (C50)
A mozdonyon fődarabonként az alábbi feladatokat kell elvégezni.
Főkeret
 A mozdony főkeretében kismértékű csavarodást tapasztalható. Ennek egyengetése elvárt feladat, a főkeret lecsupaszítását és teljes szemcseszórását követően. Egyengetésről megrendelő részére jegyzőkönyv biztosítása elvárt. A munkafolyamatot megrendelő képviselőjének helyszín jelenléte mellett kell elvégezni. Erről közösen aláírt jegyzőkönyvet is fel kell venni.
 Az oldalsó takaró lemezek, homloklemez, súlyszekrényfedelek sérültek és deformáltak. Ezek javítására, egyengetésére és szükség szerinti újbóli legyártására van szükség.
 A főkeretre hegesztett járdalemez a felépítményi elemek találkozásánál (fülke, motorház, akkumulátor szekrény) teljesen korrodálódott, így további felhasználásra alkalmatlan, cseréje szükséges.
Vonókészülékek
 A mozdony központi ütköző vonókészüléke a régi bányavasúti szabványnak megfelelően 350 mm-es magasságban van elhelyezve. Ezt az „új” szabványnak megfelelően az előírt magasságra, 600 mm-re kell áthelyezni. Az új furatokat mágnestalpas fúróval kell elvégezni. A régi vonókészülék helyét minősített hegesztő által kell behegeszteni.
 A mozdony vonókészüléke tőben többször eltört, a javítások pedig a vonókészülékben található tengelyt teljesen tönkretette. A hibák miatt a központi ütköző vonókészülékbe új tengelyeket és ékeket kell gyártani. A készülékházat megfelelően át kell alakítani, melyről jegyzőkönyv átadása szükséges. A vonókészülékek hegesztési varratait minősített hegesztéssel javítani szükséges.
 A hegesztési munkákról folyadékbehatolásos és 2-es szintű vizuális varratvizsgálati (VT2) jegyzőkönyvet kell készíteni Megrendelő részére.
Futómű
 A mozdony kerékpárjainak abroncsa mérethatár alatti, emiatt 4 db új abroncs felszerelésére van szükség. A munkáról és a beépített anyagról a szükséges jegyzőkönyveket Megrendelő részére át kell adni.
 A mozdony mind a két tengelyének új tengelyekre való cseréje szükséges. A munkáról és a beépített anyagról a szükséges jegyzőkönyveket Megrendelő részére át kell adni.
 A két homlokfogaskereket újra kell cserélni
 A tengelyeket új csapágyakkal kell felszerelni.
 A kerekeket az előírt profilra fel kell szabályozni. A kész kerékpárok repedésvizsgálati jegyzőkönyveit, valamint a sajtolási jegyzőkönyveket Megrendelő részére át kell adni.
 A laprugókba elhelyezett csapszegek állapota nem megfelelő. Ezeket le kell gyártani.
Irányváltó és váltómű
 Az irányváltó és a sebességváltó hajtóműházait ki kell tisztítani. Az irányváltó összeszerelése előtt Megrendelő képviselője szemlét tart, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel Vállalkozóval közösen.
 A tengelyeket új csapágyakkal kell felszerelni.
Kardántengelyek
 A mozdonyon a nagy kardántengely (tengelyhajtóművek közötti) hiányzik, azt pótolni szükséges.
 A kiskardán felújítása szükséges (Kardán centrírozás, kardánkereszt csere/felújítás).
Motor (hűtés, kipufogó,)
 A motort teljesen fel kell újítani
 A hűtőradiátor cseréje, vagy felújítása
 Motor új hűtővízcsövezés kiépítése
 Motor előfűtő berendezés beépítése
 Vezetőfülke fűtése vizes radiátorral
 A kipufogó rendszer eredetire történő visszaállítása
Tengelykapcsoló
 A kuplung és a kuplungszerkezet kopott, cseréje szükséges
Felépítmény
 A mozdony felépítményén szemcseszórást kell végezni. Ezt követően Megrendelő képviselője helyszíni szemle és felmérés alkalmával Vállalkozóval jegyzőkönyvbe rögzítik az elvégzendő lakatos munkákat.
 A rozsdásodás megszüntetését követően alapozó réteget kell felhordani, majd a Megrendelő által megadott színre kell fújni a járműszekrényt.
 A vezetőállás belső terét szigetelni és burkolni szükséges.
 Ablakok cseréje szükséges
Elektromosság
 A jármű vezetőasztalát fel kell újítani és új műszerekkel kell ellátni.
 Az ablaktörlőket elektromos meghajtásúra kell alakítani.
 A mozdony fényszóróit cserélni kell
 Fülkevilágítást ki kell alakítani
Fékrendszer
 A jármű fékrendszerét ki kell szerelni, mechanikailag tisztatani szükséges, majd az előírások szerint méretezni kell azokat. Ezt követően Megrendelő képviselőjével a helyszíni szemlét követően kell a javításokat, cseréket elvégezni rajta a teljes körű felújítás érdekében. A munkákat jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges.
Pedálrendszer
 Vissza kell állítani a mozdony eredetileg mindkét irányba azonos vezetőállását. A hiányzó alkatrészeket eredeti állapotnak megfelelően pótolni kell.
Kéttengelyes nyitott kocsi: a felhívás II.2.4. pontjában kerül meghatározásra
Zárt „Bak” típusú kocsi: a felhívás II.2.4. pontjában kerül meghatározásra
A felújított járműveket a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet szerint kell üzembe helyeztetni.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mozdony és két darab kocsi felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50220000-3
További tárgyak:50221000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6060 Tiszakécske HRSZ.: 8850/1. HU331
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási szerződés mozdony és két darab kocsi felújítására”
Mozdony (C50): a felhívás II.1.4. pontjában kerül meghatározásra
Kéttengelyes nyitott kocsi:
Főkeret és felépítmény
 A kocsi egy szegecselt 130 éves főkerettel rendelkezik. A kocsi szétszerelését követően szemcseszórást kell rajta végezni.
 A tisztítást követően Megrendelő képviselőjével a javítás helyszínén kell megállapítani a szükséges szegecsek és egyéb fém alkatrészek cseréjének mértékét és feltételét a teljes körű felújítás érdekében. A szemle eredményét és a Vállalkozótól elvárt munkákat jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges.
 A felépítmény javítását követően a felületet alapozni szükséges, majd a megadott színre kell fújni.
 A padlózatot ki kell cserélni.
 A kocsi fa teteje teljesen elkorhadt, amelyet újra kell cserélni.
 Az új tetőt lemezzel kell borítani, valamint új vízelvezető csatorna kialakítás is szükséges.
 A tető belső és külső felületét az előírt színre kell festeni
 A kocsi belső világítását ki kell alakítani.
Futómű
 A kocsi mind a két tengelyét cserélni szükséges.
 A kerek sajtolásáról és méretezéséről jegyzőkönyvet kell nyújtani Megrendelő részére.
 A kerekeket profilra és azonos méretre kell esztergálni. Repedésvizsgálati- és kerékmérési jegyzőkönyvet kell Megrendelő részére nyújtani.
 A tengelyekre új csapágyakat kell szerelni.
 A laprugókba elhelyezett csapszegek állapota nem megfelelő. Ezeket le kell gyártani és felületedzeni is szükséges.
Fékrendszer
 A kocsi fékrendszerét szét kell szerelni.
 A szemcseszórással megtisztított alkatrészeket minősíteni kell.
 A kézifék szerkezetének felújítását szintén el kell végezni.
Járműbútorozás
 A székek lábazatainak szemcseszórását és annak alapozását el kell végezni. Ezt követően Megrendelő által megadott színre kell lefesteni.
 Padok léceit fel kell csiszolni és a megadott színre kell festeni
Vonókészülék
 A vonókészüléket szét kell szerelni, majd az alkatrészei minősítését el kell végezni. A vonókészülék szétszerelt állapotában Megrendelő képviselőjének jelenlétében felül kell vizsgálni, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni.
 A vonórudak szakszerű egyengetését el kell végezni, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
 Vonófej hegesztéseit fel kell újítani. A hegesztési munkákról folyadékbehatolásos és 2-es szintű vizuális varratvizsgálati (VT2) jegyzőkönyvet kell készíteni Megrendelő részére.
 A szerkezet kopófelületeit ki kell cserélni.
Zárt „Bak” típusú kocsi
Főkeret
 A kocsi felépítményét a főkeretről teljesen el kell távolítani. A szétszerelést követően Megrendelő képviselőjével közösen helyszíni szemle során kell megállapítani a szükséges munkákat a teljes körű felújítás érdekében.
 A felépítmény eltávolítását követően a főkertet ki kell mérni. A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni Megrendelő részére.
 Amennyiben a tűrések engedik, akkor a főkeret csavarodást meg kell szüntetni.
 A forgóváz csúszótámjának csúszólapját ki kell cserélni.
 Ezt követően a főkeret szemcseszórását el kell végezni, majd alapozó festékkel le kell kezelni. Ezt követően az előírt színre kell festeni.
Felépítmény és belső bútorozás
 A kocsi felépítményét ki kell javítani, pótolni kell a szükséges részeket
 A belső borítást ki kell cserélni, a Megrendelő által megadott színt kell biztosítani.
 A régi mosdó helyét meg kell szüntetni, helyére minikonyhát/tálalókonyhát kell kialakítani.
 A kocsiba az eredeti vaskályha fűtést ki kell alakítani, füstcső kivezetést tűzbiztosan kell megoldani.
 Az ablakok egy részre felújítható állapotban van, de többet is újra kell gyártani (újra kell gyártani: 8 db nagy üveg 4 darab nagy kerettel, 2 db kis keret 2 db kis üveggel és 4 db ajtón lévő üveg kerettel együtt).
 A tönkrement utastéri padokat fel kell újítani és azokat a Megrendelő állat megadott színre kell festeni.
 A kocsi belső világítását ki kell alakítani.
Futómű
 A kocsi mindkét forgóvázát ki kell szerelni.
 A forgóvázakat ki kell mérni.
 A kocsik kerekeit méretre kell esztergálni.
 A tengelyeket újra kell cserélni. A munkáról és a beépített anyagról a szükséges jegyzőkönyveket Megrendelő részére át kell adni.
 Nyolc darab csapágyházat újra kell cserélni. Csapágyházról anyagbizonylatot kell Megrendelő részére átadni.
 A kocsihoz 8 db új csapágy szükséges.
 A kész kerékpárok repedésvizsgálati jegyzőkönyveit, valamint a sajtolási jegyzőkönyveket Megrendelő részére át kell adni.
 A forgóvázkeret szemcseszórását el kell végezni, majd annak felületkezelése is szükséges.
 A fékezett forgóvázban a fékrudazat, fékhimbák felújítását, vagy cseréjét el kell végezni.
Fékrendszer
 A kocsi fékrendszerét teljes mértékben fel kell újítani.
Vonókészülék
 A vonókészüléket szét kell szerelni, majd az alkatrészei minősítését el kell végezni. A vonókészülék szétszerelt állapotában Megrendelő képviselőjének jelenlétében felül kell vizsgálni, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni.
 A vonórudak szakszerű egyengetését el kell végezni, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
 Vonófej hegesztéseit fel kell újítani. A hegesztési munkákról folyadékbehatolásos és 2-es szintű vizuális varratvizsgálati (VT2) jegyzőkönyvet kell készíteni Megrendelő részére.
- A szerkezet kopófelületeit ki kell cserélni.
A felújított járműveket a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet szerint kell üzembe helyeztetni.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: a felhívás III.1.3. M/2. a) pontjában előírt szakembernek az alkalmassági követelményben előírt gyakorlati idő feletti többlettapasztalata (min. 0 – max. 24 hónap) 10
2 3. résszempont: a felhívás III.1.3. M/2. b) pontjában előírt szakembernek az alkalmassági követelményben előírt gyakorlati idő feletti többlettapasztalata (min. 0 – max. 24 hónap) 5
3 4. résszempont: a felhívás III.1.3. M/2. c) pontjában előírt szakembernek az alkalmassági követelményben előírt gyakorlati idő feletti többlettapasztalata (min. 0 – max. 24 hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. résszempont: ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00003
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő módosította a közbeszerzési dokumentumok 4. oldalán szereplő további információk 1. pontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14683 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mozdony és két darab kocsi felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/11/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22555847
Postai cím: Haraszti Út 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kozgep.hu
Telefon: +36 12860322
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10950676444
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31122267
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlattételi felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - M.1.a), M.2.a), M.2.b), M.2.c) pontokhoz kapcsolódó feladatok ellátása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84228415
Postai cím: Bujtos Út 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215

Hivatalos név: Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22555847
Postai cím: Haraszti Út 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10950676444

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését. Erre tekintettel az el nem bírált ajánlat(ok) az alábbiak:
• KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Bujtos Út 14.)
Résszempont: súlyszám, ajánlat, pontszám/súlyozott pontszám.
1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF): 80, 69 800 000,- Ft, 6,45/516.
2. részszempont: a felhívás III.1.3. M/2. a) pontjában előírt szakembernek az alkalmassági követelményben előírt gyakorlati idő feletti többlettapasztalata (min. 0 – max. 24hónap): 10, 30, 10/100.
3. résszempont: a felhívás III.1.3. M/2. b) pontjában előírt szakembernek az alkalmassági követelményben előírt gyakorlati idő feletti többlettapasztalata (min. 0 – max. 24hónap): 5, 7, 2,92/14,6.
4. résszempont: a felhívás III.1.3. M/2. c) pontjában előírt szakembernek az alkalmassági követelményben előírt gyakorlati idő feletti többlettapasztalata (min. 0 – max. 24hónap): 5, 31, 10/50.
Összesített pont: 680,6.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges