Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/222
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.11.19.
Iktatószám: 22368/2019
CPV Kód: 45233228-3
Ajánlatkérő: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 7030 Paks: 4703/67, 4710/34, 4703/17, 4710/58, 8805, 0336/18, 0336/19, 0336/13 hrsz.-ú ingatlanok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70151853
Postai cím: Ipari Park
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Agod Zoltán
Telefon: +36 308356536
E-mail: agod.zoltan@pipkft.hu
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks.ipark.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.paks.ipark.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Közjogi intézmény
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Paks, Ipari Park belső út- és közműhálózat bővítés
Hivatkozási szám: EKR001129292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
ÚTÉPÍTÉS
- földkitermelés bevágásban, szállítással 500 m-re 1902 m3
- tükörkészítés tömörítés nélkül 3776 m2
- padkarendezés tömörítéssel 3076 m2
- tömörítés gépi erővel, tömörségi fok 95% 5739 m3
- fakitermelés 40 cm. törzsátmérőig, hulladék elszállítással 157 db
- humuszos termőréteg leszedése 1705 m3
- töltés készítése gépi erővel 2894 m3
- rézsűrendezés gépi erővel 5226 m2
- meglévő aknafedlapok szintbe helyezése 18 db
- M56 stabilizált alapréteg készítése 566 m3
- Ckt-4 stabilizált réteg készítése feszültségmentesítéssel 755 m3
- útszegély készítése beton alapgerendával előregyártott elemekből 1284 fm
- aszfalt kötőréteg AC-16 kötő keverékből 227 m3
- aszfalt kopóréteg AC-11 kopó keverékből 151 m3
- közúti jelzőtábla kihelyezés tartószerkezettel 4 db
- útburkolati jel készítése oldószeres festékkel 49 m2
IVÓVÍZ VEZETÉK ÉPÍTÉS
- munkaárok földkiemelés, földvisszatöltéssel, dúcolással 578 m3
- tömörítés gépi erővel, tömörségi fok 95% 533 m3
- DN225-ös KPE nyomócső építése 274 fm
- DN110-es KPE nyomócső építése, idomokkal 107 fm
- tolózár akna építés szerelvényezéssel 1 db
- vízóra akna építés szerelvényezéssel 8 db
- földfeletti kitörésbiztos tűzcsap építése 2 db
- csőtörés észlelő beépítése 1 db
CSAPADÉKCSATORNA ÉPÍTÉS, ÁROK BURKOLÁS
- munkaárok földkiemelés, földvisszatöltéssel, dúcolással 1626 m3
- tömörítés gépi erővel, tömörségi fok 90% 1945 m3
- egyoldalon tokos, PP kettős falú, D600-as cső építése 472 fm
- PP kettős falú, D315-ös cső, 10 bekötés, földmunkával, idomokkal 135 fm
- 1 méter átmérőjű, 2,67 m mélységű monolit akna építés fedlappal 14 db
- betonlap burkolatos árok építés, meglévő árok burkolása 299 m2
- akna jellegű műtárgy építése vasbetonból 84 m3
- 50 cm. átmérőjű beton csőáteresz építése 1,1 méter mélységre 7 fm
SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS
- munkaárok földkiemelés, földvisszatöltéssel, dúcolással 800 m3
- tömörítés gépi erővel, tömörségi fok 90% 1056 m3
- KGEM, DN200-as csatornacső építése 398 fm
- KG PVC, DN160-as cső, 8 bekötés, földmunkával, idomokkal 108 fm
- 1 méter átmérőjű, 2,50 m mélységű monolit akna építés fedlappal 9 db
LOCSOLÓHÁLÓZAT ÉPÍTÉS
- munkaárok földkiemelés, földvisszatöltéssel, dúcolással 700 m3
- tömörítés gépi erővel, tömörségi fok 95% 635 m3
- DN90-es KPE nyomócső építése, idomokkal 513 fm
- vízóra akna építés szerelvényezéssel 8 db
- csőtörés észlelő beépítése 1 db
a járulékos munkákkal együtt a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint, a kiviteli tervdokumentációk alapján.
A tervekre, valamint a kivitelezési munkák megvalósítására vonatkozó további előírások pontosítások:
1. Az Ajánlattevő az ajánlat készítése előtt feltétlenül ellenőrizze a kivitelezés helyszíneit és azok közvetlen környezetét, ennek ismeretében adja meg ajánlatát.
2. A Kivitelező mindenkor köteles a felvonulási, építési/munkaterületet folyamatosan tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Kivitelező köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait.
3. A Kivitelező köteles a felvonulási, építési/munkaterületen az ideiglenes vízelvezetésről folyamatosan gondoskodni. A megoldásokat a műszaki ellenőrrel folyamatosan egyeztetni kell.
4. A Kivitelező feladata a kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények (pl.: iroda konténer, mobil WC, stb.) biztosítása.
5. A felvonulási terület elkerítéséről, a munkaterület elkorlátozásáról (szalag, mobil korlát, stb.), az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és azok folyamatos fenntartásáról, valamint esetleges jóváhagyatásáról és a kivitelezés ideje alatti őrzéséről az építés alatt a Kivitelező feladata gondoskodni.
6. A Kivitelező feladata a munkák elvégzését követően a tervekben nem szereplő, de a kivitelezés időtartalma alatt igénybevett területeken is az eredeti állapot szerinti helyreállítás.
7. A kivitelezéshez szükséges szakfelügyeleteket és közmű kitűzéseket a munka megkezdése előtt az érintett közmű üzemeltetőknél meg kell rendelnie a Kivitelezőnek.
8. A Kivitelező feladata a munkaterülettel érintett ingatlantulajdonosokkal történő folyamatos egyeztetés az ingatlanok megközelíthetősége tekintetében.
9. Az ideiglenes forgalomtechnikai tervet (építés alatti állapot) a Kivitelezőnek felül kell vizsgálnia (az általa készített ütemtervvel összehangolva) és azt a közútkezelővel jóváhagyatni - a munkaterület átadás-átvételig -, a mentőkkel, tűzoltókkal és a rendőrséggel való egyeztetés után, valamint az engedélyező hatóságnak benyújtani.
10. Közműegyeztetési jegyzőkönyvekben, közműkezelői nyilatkozatokban, egyetértési nyilatkozatokban, tervegyeztetési jegyzőkönyvekben, közútkezelői nyilatkozatokban, üzemeltetői nyilatkozatokban és egyéb hozzájárulásokban, nyilatkozatokban, dokumentumokban leírtakat szigorúan be kell tartania a Kivitelezőnek!
11. A kivitelezés nem csak a Megrendelő tulajdonában lévő ingatlanokon folyik, hanem egyéb tulajdonban, kezelésben, használatban lévő ingatlanokon is. A kivitelezés során folyamatosan egyeztetni szükséges az érintett ingatlanok tulajdonosaival, használóival is.
12. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az A jelű út esetében az út melletti telkeken a tulajdonosok telephely építési munkákat kezdtek, ezért a kivitelezésnek az építkezésekkel összehangoltan kell történnie. Továbbá a telephely építést végző kivitelező az út teljes hosszában törtbetonos utat készített. A bedolgozott törtbetont az útépítés során ki kell termelni, helyszíni deponálás után a pályaszerkezet alá, talajjavító rétegként beépíthető. Kérjük Ajánlattevőket, ajánlati árukat ennek megfelelően adják meg.
A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 297883582 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Paks, Ipari Park belső út- és közműhálózat bővítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34992200-9
További tárgyak: 45112000-5
45231300-8
45233221-4
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks: 4703/67, 4710/34, 4703/17, 4710/58, 8805, 0336/18, 0336/19, 0336/13 hrsz.-ú ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
13. Geodéziai feladatok részletezése
1.1. Általános előírások:
A geodéziai kitűzések és bemérések, valamint azok dokumentálása során minden esetben alkalmazni kell a „térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendeletet, kiemelve a 9-12., 14-17. és 19. pontok/fejezetek előírásait. A kitűzések, bemérések dokumentálása során, a vonatkozó műszaki dokumentáció mellékleteként kell a rendelet előírásait dokumentálni.
Geodéziai kitűzések és bemérések vetülete Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV), alapszintje a Balti alapszinthez viszonyított Egységes Országos Magassági Rendszer (EOMA).
A geodéziai kitűzések és bemérések során készített műszaki dokumentációknak tartalmaznia kell az alkalmazott szakmai utasításokra, segédletekre, szabályozásokra, rendeltekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot.
Beruházás időtartama alatt a vonatkozó szakmai utasítások, segédletek, szabályozások, rendeltek változásait, új szabályozások előírásait követni kell.
Geodéziai kitűzések és bemérések műszaki dokumentációjának elvárt alaptartalma:
• kitűzési/bemérési helyszínrajz – nyomtatott (a rajz telítettségéhez igazodó méretarányban) és digitális .dwg vagy .dxf formátumban (közművek bemérése kivételével)
• mérési jegyzőkönyv - mérőműszerből kiolvasott mérési jegyzőkönyv -.pdf (aláírással és pecséttel ellátva) és eszközspecifikus formátumban
• GNSS_igazolás - .pdf formátumban (alkalmazott GNSS technológia esetén)
• mérési jegyzőkönyv – analóg terepi mérési jegyzőkönyv (szintezés optikai műszerrel, ortogonális részletmérés), aláírással és pecséttel ellátva - .pdf formátumban
• pontvázlat – nyomtatott és digitális .dwg vagy .dxf formátumban (közművek bemérése kivételével)
• koordinátajegyzék, aláírással és pecséttel ellátva – nyomtatott és digitális .pdf és .txt formátumban
• vektoros digitális állomány - . dwg vagy . dxf formátumban
• műszaki leírás – (jellemző alapadatokkal, alkalmazott technológiák, felhasznált tervek, adatok, eszközök, szoftverek azonosításával, minőségre és szakmagyakorlás feltételeinek, alkalmazott szakmai utasításokra, segédletekre, szabályozásokra, rendeltekre vonatkozó nyilatkozattal) aláírással és pecséttel ellátva, - nyomtatott és .pdf formátumban
• jogosultsági igazolás másolata - . pdf formátumban
• rétegkiosztás, amennyiben a rétegelnevezések csak numerikus, vagy rövidítéseket tartalmaznak - . pdf formátumban (közművek bemérése kivételével)
• tartalomjegyzékek a nyomtatott és digitális dokumentumokról - nyomtatott és. pdf formátumban
1.2. Kitűzési feladatok részletezése
1.2.1. Épületek, közművek, felszíni burkolatok(utak, egyéb) kitűzése
Kitűzéseket az érvényes tervdokumentáció felhasználásával, a az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő szakmagyakorlás részletes szabályairól szóló 327/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. fejezet 3. § (1) pontban leírtaknak megfelelően, szakirányú szakmai végzettséggel és jogosultsággal rendelkező geodéziai tervezőnek kell elvégeznie.
Kitűzésekről minden esetben műszaki dokumentációt kell készíteni. A kitűzésekről készített műszaki dokumentációnak ki kell elégítenie az „Általános leírások” rész alatt meghatározott előírásokat.
1.3. Bemérési feladatok részletezése
1.3.1. Közművek nyíltárkos geodéziai bemérése:
A felszín alatti közművek bemérését minden esetben nyíltárkos technológiával, az Egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII.29) kormányrendelet 5. számú melléklet felhasználásával, különös figyelemmel: 1.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6. pontok előírásainak betartásával kell elvégezni.
2.6. ponttal kapcsolatos általános követelmények – Bemérési műszaki dokumentációt, szakáganként külön munkarészben kell elkészíteni. A bemérésekről készített műszaki dokumentációnak a következőkben felsoroltak figyelembe vételével, ki kell elégítenie az „Általános leírások” rész alatt meghatározott előírásokat.
• bemérési helyszínrajz (szakáganként kötelező tartalommal) – nyomtatott (1:500 méretarányban) és digitális .dwg vagy .dxf formátumban
• pontvázlat, az új és meglévő keresztező közművezetékek, azok beazonosítása, valamint a közterületi tömbhatár természetbeni megmért állapotának ábrázolásával – nyomtatott és digitális .dwg vagy .dxf formátumban
• földmérő bemérési nyilatkozata – aláírással és pecséttel ellátva – nyomtatott és . pdf formátumban
1.3.2. Közlekedési létesítmény, burkolatok, járdák geodéziai bemérése:
Beruházás során el kell végezni megvalósult földfelszíni létesítmények, burkolatok (minőség szerint elkülönítve, jellemző magasságok (burkolat, szegély) megadásával), tereptárgyak, közművek felszíni és felszín feletti műtárgyainak (jellemző magasságok (aknák, nyílt csapadékelvezető árkok) megadásával), közvetlen környezetének (csatlakozó tereptárgyak) bemérését.
Valamennyi térbeli meghatározó adatot vízszintes értelemben Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV), magassági értelemben balti alapszinthez viszonyított Egységes Országos Magassági Rendszerben (EOMA) kell megadni.
A beméréseket korszerű geodéziai mérési technológiával kell végezni (elektronikus mérőállomással, GNSS helymeghatározással). Ortogonális bemérés és ábrázolás csak akkor fogadható el, ha a mérési alapvonal meghatározó pontjai numerikus (korszerű geodéziai) mérési technológiával kerültek meghatározásra. A magassági meghatározást(szintezés) ez esetben is el kell végezni.
A bemérésekről készített műszaki dokumentációnak ki kell elégítenie az „Általános leírások” rész alatt meghatározott előírásokat.

A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Vállalt jótállás idő (hó) (minimum 60 hónap - értékelési maximum 72 hónap) 20
2 2. MV-KÉ szakembernek az alkalmasságnál előírtakat meghaladó szakmai gyakorlata (min nincs, értékelési max 36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A kifizetésre vonatkozó főbb jogszabályok:
­ Kbt. 135. § (1)-(3), (5)- (7), (10)-(11);
­ 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet;
­ 2007. évi CXXVII. törvény
2013.évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2), 6:155. § (1).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Paks, Ipari Park belső út- és közműhálózat bővítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12359217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
E-mail: szekszard@aliscabau.hu
Telefon: +36 302688877
Internetcím(ek): (URL) www.aliscabau.hu
Fax: +36 74519415
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603217
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 298100000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 297883582
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ALISCA BAU Építőpari Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12359217
Postai cím: Bonyhádi Utca 30.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14530603217

Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220

Hivatalos név: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55150981
Postai cím: Bonyhádi Utca 28.
Város: Bátaszék
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7140
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11283986217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges