Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/227
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.26.
Iktatószám:22392/2019
CPV Kód:71221000-3
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Teljesítés helye:1125 Budapest, Diós árok 3. (hrsz:10168/2/A)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86128665
Postai cím: Böszörményi Út 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rimóczi János
Telefon: +36 12245900
E-mail: rimoczi.janos@hegyvidek.hu
Fax: +36 12245905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hegyvidek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hegyvidek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001455962019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001455962019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hegyvidéki Szakrendelő-Tervezési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001455962019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71221000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő a 1673/2017 (IX.21.) Korm. határozat szerinti „Hegyvidéki Szakrendelő” program fejlesztési tervének ÉKC Szakrendelő program keretében tervezi felújítani a Hegyvidéki Szakrendelő intézetet (1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.). A Hegyvidéki Szakrendelő kialakítása a Kútvölgyi tömb rendelőintézeti épületrészében került kijelölésre, melyben jelenleg is részlegesen történik szakellátás.
Jelen eljárás részét képezi:
-új funkciórend kidolgozása (mellékelt „fejlesztési terv” alapján),
-új közlekedőrendszer és épületbővítés kialakítása,
-előkészítő munkarész
-bontási terv
-koncepció és vázlatterv
-ütemezett építési engedély megszerzéséhez alkalmas engedélyezési dokumentáció összeállítása,
-építési engedélyezési terv
-kiviteli terv
-árazott és árazatlan költségvetés kiírás
-tervezői művezetés
A részletes feladatokat a II.2.4 pont és a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
FAKSZ: Dr. Szűcs Gabriella OO868, Dr. Bábosik Roland Ottó O1011.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hegyvidéki Szakrendelő-Tervezési szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71221000-3
További tárgyak:71220000-6
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 3. (hrsz:10168/2/A)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Arendelőintézet jelenlegi hasznos alapterülete 12094 m2, mely a bontások és új beépítések után hozzávetőlegesen 14734 m2 hasznos alapterületet fog lekötni. (a megjelölt hasznos alapterület m2 számok az előkészítő program alapján kerültek meghatározásra) Nyertes ajánlattevő feladata a felhívásnak és a műszaki leírásnak megfelelő generáltervezési feladatok ellátása (valamennyi az adott épület esetében szükséges szakági tervekre is kiterjedő engedélyezési és kiviteli terv elkészítése, engedélyeztetése), kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során rendelkezésre állás, a műszaki tartalmú kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolása, a szükséges módosítások átvezetése, a kivitelezés időtartama alatt a tervezői művezetés ellátása. A feladat részét képezi az orvostechnológiai engedélyezési és kiviteli terv készítése, annak részeként 3458 m2-hasznos alapterületen 4 db műtő ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeinek tervezése, valamint gyógyászati gázellátásának tervezése is.
Orvostechnológiai tervezést igénylő területek (nettó hasznos m2):
-gépészeti terek (gyógyászati gázok elhelyezése)
-központi raktár (180m2)
-egynapos sebészet (1694-1762m2)
-VIP rendelők (190m2)
-Neurológua-Pszichiátria (206m2)
-Gaszroenterológia (170m2)
-Belgyógyászat és társszakmák (88m2)
-Kardiológia (110m2)
-Allergológia-Sóbarlang (66m2)
-Onkológia (44m2)
-Sebészet-Érsebészet-Proktológia (124m2)
-Ortopédia/Traumatológia-Gipszelő (74m2)
-Nőgyógyászat-Terhesgondozás (120m2)
-Urulógia-Andrológia (94m2)
-Szemészet-Optika (150m2)
-Fül-orr-gégészet (62m2)
-Fogászat (68m2)
-Bőrgyógyászat (60m2)
-Diszponibilis (60m2)
-Maradék Orvosi szobák (78m2)
Ellátandó feladatok:
A)Tervezési munka szakaszai és teljesítési határidői (II.2.7) pont szerinti időtartam részletezése):
1. előkészítő munkarészek- Szerződés hatályba lépésétől számítva 45 munkanap
A további szakaszok időtartamai az előző szakasz jóváhagyását követő munkanapokban számítottan:
2. koncepcióterv- 30 munkanap
3. vázlatterv- 40 munkanap
4. jóváhagyási terv- 35 munkanap
5. engedélyezési terv (ütemezett engedélyezési dokumentáció)- 90 munkanap
6. kiviteli terv (ezzel párhuzamosan engedélyeztetési eljárás lefolytatása)- 150 munkanap
7. tervezői művezetés
A fenti időtartamokban a megrendelői átvizsgálás és egyszeri javítás idejét is kalkulálni kell.
Az időtartam lejártát 5 munkanappal megelőzően nyertes Ajánlattevő̋ az anyagot köteles megküldeni véleményezésre.
3 munkanap alatt Megrendelő az elkészült munkarészeket átvizsgálja, vagy visszaadja javításra, melyet Vállalkozó 2 munkanapon belül köteles kijavítani. Ha a javítást követően az anyag ismételten nem megfelelő, nyertes Ajánlattevő̋ késedelmi kötbért köteles fizetni.A megjelölt szakaszokban a jogszabályi kötelezettségben megjelölt pontok alapján összeállított dokumentáció (mely tartalmazza az árazott költségvetést is) benyújtása szükséges (312/2012.(XI.8.)Kr. és 191/2009.(IX.15.)Kr., 322/2015.(X. 30.) Kr., valamint a részfeladatokra vonatkozó speciális jogszabályi környezet alapján). Tervezői művezetés: Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt - várhatóan 2020. második negyedévtől 2022. év végéig terjedő időszakban - minden szakági tervező által rendelkezésre állni tervezői művezetés (legalább MMK szerinti irányító mérnök) és szakmai kooperációk tekintetében, 320 mérnöknapra tervezve. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.***
Adható pontszám alsó-,és felsőhatára:0-100.
AK 1.1. és 1.2. ért.alszempontnál: fordított arányosítást,
2.1.-2.4. ért.alszempontnál: pontozás módszerét alkalmazza.
Kbt.77.§(1)bek.alapján: 2.3.-2.4. ért. alszempontnál: legkedvezőbb: 5 db, legkedvezőtlenebb: 0 db Részletek KD-ben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Személyi állomány tapasztalata 50
2 2.1. A 2.1. értékelési szempontra bemutatott 1 fő szakember rendelkezik érvényes OT-G-T tanúsítvánnyal (IGEN/NEM) 10
3 2.2. A 2.2. értékelési szempontra bemutatott 1 fő szakember rendelkezik érvényes OT-R-T tanúsítvánnyal (IGEN/NEM) 10
4 2.3. M2.1.alk.min.köv. keretében bemutatott 1 fő szakember min.1500m2 nettó hasznos alapterületű egészségügyi létesítmények tervezésében tervezőként szerzett többlet szakmai tapasztalata (db) 10
5 2.4. M2.2.alk.min.köv. keretében bemutatott 1fő szakember min.1500m2 nettó hasznos alapterületű egészségügyi létesítmény tervezésében tervezőként szerzett többlet szakmai tapasztalata (db) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 710
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AK nem alkalmaz opcióra vonatkozó előírást, azonban a karakterkorlát miatt kénytelen ezen rovatban megjelentetni további információkat:(III.1.3) pont folytatása:
M2.Felhívás III.1.3) M2.pontban meghatározott M2.1.-M2.4. szakemberek esetében csatolni kell a Kr.21.§(3)bek. b)pontja alapján az M2.1.-M2.4. pontban előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló
A)ajánlattevői (közös ajánlattevői) nyilatkozatot, amely tartalmazza
-a szakemberek nevét,
-az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény előíró pontjának a számát, illetve az alkalmassági követelmény megnevezését,
-az adott szakemberrel(szakértő) jogviszonyban álló szervezet megnevezését,
-az adott szakember(szakértő) jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel, azaz hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra,
-továbbá arról, hogy nyertességük esetén az bemutatott szakember(ek) a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fognak állni.
B)ajánlattevői (közös ajánlattevői) nyilatkozatot arról, hogy az M2.2.-M2.4. vonatkozásában megajánlott szakember (amennyiben még nem kamarai tag), úgy a 266/2013.(VII.11.)Kr. szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4) bek. alapján.
C)ajánlattevő és/vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozatát, amely tartalmazza:
- szakember nevét,
- képzettségét,
- az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételekre való megfelelés részletes bemutatását: a) az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölését; b) az adott szakember az ajánlattételi határidőig szerzett releváns, M2.1. esetében a szakmai tapasztalatának darabszámát, az M2.2.-M2.4. esetében a szakmai tapasztalatának időtartamát (hónap).
Mindezek alátámasztására az ajánlatban csatolni kell
-a szakember képzettségét igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,
-a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,
-a kamarai névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási szám megadása, és a jogosultság megszerzésének időpontja (amennyiben már rendelkezésre állnak).
-a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlatkérő rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá arról, hogy a 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. A szakmai tapasztalat/gyakorlat (év/hó bontásban) az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az ajánlatkérő a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot AK egész hónapnak tekinti. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során. Időbeli átfedés esetén Ajánlatkérő csak egyszeresen veszi figyelembe az átfedő időszakot.
M2.2.-M2.4.pont szakembereknek a szerződés megkötésének időpontjára (és a szerződés teljes időtartama alatt) rendelkezniük kell a vonatkozó 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel. Ezen követelmény teljesüléséről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. A nyilvántartásba vétel(regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek. alapján. (folytatás: III.1.2) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): részben)
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igaz.ban olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. AK kizárja az eljárásból azt az ATt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igaz.ban részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. A véglegessé vált határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal(EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.
1)Előzetes ig.: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban:Kr.) 1. § (1) bek alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzésieljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet 2-7. §-ának megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.nek a hatálya alá. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67.§ (3)bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglaltnyilatkozatát.
A Kbt. 67. § (4) bek alapján az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.ben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ra.
2)Igazolás: A Kr. 1. § (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1.§ (4)bek alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintettgazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A Kr. 8. § ib) és 10. § (1) bek. gb) pontja szerint az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontját a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatásával kell igazolni. Amennyiben az AT-nek nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. Pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kr. 1. § (5) bek alapján, nem Magyarországon letelepedettgazdasági szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Felhívjuk a figyelmet a Kr. 13. §-ra. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltakra.
***
B) SZ1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a tervezői tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét. (folyt: III.1.2) pontban)
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1)Előzetes ig.:
Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. A Kr. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész „α” pont). Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban bekell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről azalkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKDbe foglalt nyilatkozatát. Irányadó továbbá Kr.3.§(3)bek. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bek. A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttesmegfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó.
Igazolás:
Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokbenyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 19.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P1.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (4) bek. és Kr.19.§(1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (tervezési szolgáltatás) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot (üzleti évenkénti bontásban), attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek.re.
Alkalmazandó a Kr. 19.§ (3), (7) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8), (11) bekezdése és Kbt. 67. (3) bekezdése.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. r. 1. § (4)-(5) és (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 69.§ (11a) és Kbt. 65.§ (12) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a nettó 100 millió HUF-ot.
P1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

(III.1.1) pont folytatása:)
1)Előzetes ig.: Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – ajánlattételkor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. Ajánlatkérő e körben elfogadja a Kr. 2. § (5) bek. alapján az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész „α: „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem.
2)Igazolás: A nyilvántartásban szereplés tényét Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékében. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bek.ben foglaltakra.

(II.2.11) pont folytatása:)
Az ajánlatkérő az előírt M2.2.-M2.4. pont szerinti jogosultság meglétét Magyarországon letelepedett szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara honlapjáról ellenőrzi.
Amennyiben a szakember már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik az előírt szakmai jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.
Amennyiben M2.2.-M2.4. pont szerinti alk.min.követelményeire bemutatott szakember az adott szakirányú jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy a képzettség és az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat igazolható csak a névjegyzékben szereplő kamarai nyilvántartási szám megadásával is, amellyel az adott szakember a Magyar Mérnöki Kamara a Magyar Építész Kamara névjegyzékben szerepel. Ez esetben AK az ajánlatban megjelölt szakemberek jogosultságát a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara elektronikus névjegyzéke alapján ellenőrzi.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és(11) bekezdése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek.ben, valamint a Kbt. 69.§ (11a) és Kbt. 65.§ (12) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:Kr.1.§(1)bek. alapján az AT-nek a II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával. Kr.2.§(5)bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. (EEKD IV. Rész „α” pont)
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt.67.§(3)bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD foglalt nyilatkozatát.Irányadó továbbá Kr.3.§(3)bek. Amennyiben AT más személy, vagy szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági követelményeknek, irányadóak a Kbt.65.§(7),(9)és(11)bek. A Kbt.65.§(6)bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a Kr.3.§(5) bek. irányadó.Ajánlatkérő előírja, hogy az orvostechnológiai műszaki tervezésére vonatkozó tervezési feladatokat a Kbt.65.§(10)bek. szerinti alapvető fontosságú feladatnak minősíti, így azokat alvállalkozó nem végezheti, maga az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike) köteles elvégezni.Az orvostechnológiai műszaki tervezésére vonatkozó tervezési feladatokra vonatkozó, a Kbt.65.§ (9) bek.szerinti alkalmassági feltétel (III.1.3)M2.1.pont) igazolásához a Kbt.65.§(7)bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.Az alkalmasság igazolása: Kr.1.§(2)bek. alapján az AK által a Kbt.69.§(4)-(7)bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.21.§(3)bek. és 22.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§ alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M1.
Kr.21.§(3) bek. a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 évben belül megkezdett, a felhívás III.1.3.)M1.1-M1.3. pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó igazolást a Kr.22.§(1)-(2) bek. szerint legalább az alábbi tartalommal:
-szolgáltatás tárgya és teljesítés mennyisége, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
-a teljesítés idejét (kezdési és a befejezési időpont – év/hónap/nap megjelölésével),
-a szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá
-nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, és a referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, az igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Ha a nyertes ajánlattevő által közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az igazolásban az alábbiaknak is szerepelnie kell:
-nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
-az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya, annak megfelelően amilyen arányban az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. AK felhívja a figyelmet: Kr.21.§(3a)bek. a)pontjára, 21/A.§-ra és a 22.§(4)és(5)bek.-re.Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65.§(6)-(7),(9)és(11) bek., Kr.1.§(7)bek., Kbt.69.§(11a),Kbt.65.§(12)bek. (folytatás II.2.11) pontban)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben megkezdett és 3 éven belül befejezett
M1.1. 1 db szerződés alapján teljesített, legalább 1800 m2 hasznos alapterületet érintő olyan orvostechnológiai engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítés tárgyú referenciával, mely magában foglalta ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egység tervezését is.
M1.2. 1 db szerződés alapján teljesített, orvostechnológiai engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítési referenciával, mely magában foglalta legalább 1 darab műtő helyiség tervezését a műtőkhöz tartozó gyógyászati gázellátás tervezésével együtt.
M1.3. 1 db szerződés alapján teljesített, legalább 7.000 m2 hasznos alapterületű épület generáltervezésére vonatkozó referenciával.
Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerinti referencia igazolás(ok) az ajánlattevő vagy szerződést kötő másik fél által kerülnek kiállításra a Kr. 22. § (1) bek. alapján.
Ajánlattevő ugyanazzal a referenciamunkával igazolhat több M1. szerinti alkalmassági minimumkövetelményt is.
M2.
M2.1. legalább 1 fő klinikai mérnök képzettséggel és 1 db min. 1500 m2 nettó hasznos alapterületű egészségügyi intézmény orvostechnológiai műszaki tervezésére vonatkozó tervezői szakmai gyakorlati tapasztalattal rendelkező tervezővel.
M2.2. legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend I. melléklet I/2. rész 2. pontban meghat. építészeti tervezési szakterületre vonatkozó és a mérnöki vagy építész kamaránál bejegyzett É -tervezői jogosultsággal.
M2.3. legalább 1 fő épületgépész tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet I.melléklet I/2. rész 28.pontjában meghat. építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó és a mérnöki kamaránál bejegyzett G - tervezői jogosultsággal.
M2.4. legalább 1 fő épületvillamos tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet I. mell. I/2. rész 29. pontjában meghat. építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó és a mérnöki kamaránál bejegyzett V - Tervezői jogosultsággal.
Az M2.2.-M2.4. szakemberek esetén AK elfogadja azon szakembereket is, akik a jogosultság megszerzéséhez a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet vonatkozó pontjaiban előírt képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, amely alkalmassá teszi őket az alkalmassági követelmény szerinti kamarai bejegyzésre.
Átfedés a szakemberek között megengedett!
Ajánlatkérő egészségügyi létesítmény/intézmény alatt orvosi rendelőt, járóbeteg-szakellátó központot (rendelőintézetet), szakrendelőt, egészségházat, orvos- és egészségtudományi centrumot, rehabilitációs intézetet/központot, kórházat (klinikát), egészségügyi kutató intézetet ért.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények körében előírt generáltervezés alatt az adott épület esetében szükséges valamennyi szakági tervre kiterjedő- engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentáció elkészítését tartalmazó építészeti tervezési feladatot ért.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő(AK) eljárást Kbt.53.§(6)bek. alapján indítja (feltételes közbeszerzés):AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani és AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. AK Kbt.135.§(12)bek. alapján felhívja a figyelmet arra, hogy a fentieket a megkötendő szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként is előírta, melyet a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet VIII. pontja tartalmaz. Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a 322/2015.(X.30.)Kr.11.§-ában meghatározott tervezői szakmai felelősségbiztosítással, amelynek limitje legalább 100.000.000,- Ft/év és 25.000.000, - Ft/káresemény.Késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezet szerint. Teljig., kifizetés,résszámlázás:Kbt.135.§(1),(5)-(6)bek.,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek..(lsd.: szerződéstervezet).Ajánlattétel:HUF
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § a szerint történik. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett EKR rendszerben bonyolítja le,így a424/2017.(XII.19.)Kr.(EKR.r.)alkalmazandó.
2.A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció EKR.r. előírásai szerint. Az eljárásban való ajánlattétel feltétele, hogy AT az EKR.r.6.§(6)-(8) szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 27/2017.(XI.6.)MvM r.alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
3.Az ajánlatban előírt dokumentumok benyújthatók az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával,vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41/A.§ (1), (3)
4.Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r.11.§(1) bek. szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ATnek az ajánlat részeként kitölteni. Ajánlatba csatolni kell különösen:
-Kbt. 66. § (2) bek. szerinti ajánlati nyilatkozatot,
-Kbt. 66.§(6)bek. szerinti nyilatkozat (AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét(részeit) amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlatbenyújtásakor már ismert alvállalkozókat-(nemleges nyilatkozat is csatolandó). AK a Kr. 2.§(3)bek. alapján előírja, hogy AT az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
-Kbt.67.§(4)bek.szerinti nyilatkozatot,
-ajánlati biztosíték nyújtását igazoló dokumentum és nyilatkozat,
-szakmai ajánlat részeként a 2. értékelési szempont vonatkozóan az ajánlatban csatolni kell:
-a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. értékelési alszempont alátámasztására szolgáló ajánlattevői nyilatkozatot, melyet a bemutatásra kerülő szakember szintén aláír és nyilatkozik a 2.1., 2.1.,2.3., 2.4. értékelési alszempontra bemutatott adatok valóságának való megfelelőségéről.
-változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is csatolandó),továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a Kr.13.§-ban meghatározott iratokat.
-amennyiben az AT Kbt.69.§(11) bek.szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani.
-ATnek (közös ATnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.25.§(3)-(4)bek. vonatkozásában,
-Ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az AT, azalkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személyvonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot részletesen ld. Közbeszerzési Dokumentumok.
5.AK a hiánypótlásra a Kbt.71. § szerint biztosít lehetőséget. AK nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
6.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.
7.Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt.35. §-ban foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást.
8.AK kizárja a nyertes AT(-k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodószervezet(projekttársaság) létrehozását.
9.Az ajánlatban előforduló különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó.
10.Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó.
11.AK a Kbt.75.§(2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
12.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat.(folyt:VI.4)pont)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.**Kiegészítés II.2.5)ponthoz:Ár kritérium, mint ért.szempont alszempontjai és súlyszáma:1.1.Ajánlati ár(nettó Ft)–Súlyszám:40, 1.2.Tervezői művezetés díja (nettó Ft/mérnöknap)–Súlyszám:10.(A „mérnöknap” fogalma: teljesítésbe bevont 1fő mérnök szakember 8óra időtartamú munkavégzése a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény 86.§(1)bek.ben foglaltak szerint.)2.Személyi állomány tapasztalata részhez: 2.1.és 2.2.ért.szempontra bemutatott szakembert ajánlattevő köteles a teljesítésbe bevonni.***
VI.3) pont folyt: 13.AK a Kbt.45.§(1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10–15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum.
14.AK a IV.2.6) pontban Feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
15.Jelen felhívásban az ATnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmaialkalmasságának feltételeit és ennek igazolását AK a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: III.1.1),III.1.2.és III.1.3)pont
16.AK megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, mivel maga a tervezési szolgáltatás és a kapcsolódó feladatok, valamint az annak eredményeképpen előállítandó dokumentumok nem oszthatóak oly módon, hogy az a közpénzek hatékony, ésszerű, gazdaságos felhasználását eredményezné. A nyertesAT által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése miatt-figyelembe véve AK gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait – a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel AK nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
**
AK az eljárásban való részvételt 6.000.000,-HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Kbt.54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető
-ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00155594-00100008 számú számlájára történő befizetéssel, úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. Közlemény rovatban jelen eljárás megnevezését (Hegyvidéki Szakrendelő-Tervezési szolgáltatás)és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. Biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a pénzügyi intézmény általkiadott, a pénzügyi intézmény képviselője/képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. Nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett/átutalt összeg, a befizető/átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás/befizetés időpontja.
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával, illetve kötelezvénnyel nyújtja, a Kbt. 41/A.§(2)bek. alapján az eredeti garanciát vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő -mint Kedvezményezett- nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás EKR számának, tárgyának megjelölését, valamint a pénzügyi intézmény, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség jelen felhívás IV.2.6 pontjában foglalt időtartama lejártáig érvényesnek kell lennie. Az ajánlati biztosíték nyújtásáról szóló igazolást az ajánlatban szükséges csatolni. Ajánlati biztosíték szabályait a Kbt.54.§ tartalmalmaz
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák