Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/210
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.10.26.
Iktatószám: 22835/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 2. szám (4091/2 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.11.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdélyi-Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001596302022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001596302022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új bölcsődei férőhelyek kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001596302022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Új bölcsődei férőhelyek kialakítása” tárgyban, TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001 azonosító számú projekthez tartozó kivitelezési munkák elvégzése a vállalkozási szerződésben és közbeszerzési dokumentumokban és annak részét képező műszaki mellékletben foglaltak szerint.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Új bölcsődei férőhelyek kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 2. szám (4091/2 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A telken jelenleg egy 1 gondozási egységet, 2 csoportszobát, tálalókonyhát magába foglaló bölcsőde és 3 db melléképület, valamint gyermek játszóelemeket tartalmazó zöldfelület található.
A meglévő épület tetőszerkezetét, belső válaszfalait el kell bontani, az átalakítási terv szerint egyes nyílászáró kiváltásokat meg kell nagyobbítani, a földszinti padlóréteget, a meglévő nyílászárokat ki kell bontani. A telken belül található közműveket az új csatlakozási pontig vissza kell bontani.
A telek déli oldalán lévő udvari gazdasági épület elbontásra kerül, valamint az északi oldalon a kisebbik gazdasági épület is. Az új építésű bővítményi részek helyén lévő zöldfelületi állományt meg kell szüntetni. A meglévő kapubehajtó megtartásra kerül, az új gazdasági bejárat e helyen kerül kialakításra.
A meglévő zöldállományt a lehető legnagyobb mértékig meg kell tartani, az elöregedett beteg fákat ki kell vágni. Az épületek hagyományos szerkezetű, földszint +magastetős kivitelűek, kivétel a kazánház ami lapostetős kivitelben készült.
Az épület jellemzői:
Helye: 4400 Nyíregyháza, Honvéd u. 2. sz. 4091/2 hrsz.
Telek területe: 3315 m2
Összes beépített alapterület: 712,61 m2
Bölcsőde hasznos alapterülete összesen: 433,44 m2
Főbb mennyiségek:
Homlokzati csőállvány állítása: 248,62 m2
Beton aljzat készítése: 79,85 m3
Előregyártott áthidaló elhelyezése: 28 db
Teherhordó és kitöltő falazat készítése: 462,63 m2
Látszó felületű téglafal: 84,03 m2
Válaszfal építése: 361,25 m2
Fa tetőszerkezet készítése: 712,62 m2
Deszkázás készítése: 1012,93 m2
Oldalfal vakolat készítése: 1155,56 m2
Vékonyvakolatok, színvakolatok készítése: 562,71 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet készítése: 806,83 m2
Fal, pillér, oszlop és lábazat burkolat készítése: 341,52 m2
PVC burkolat fektetése: 626,67 m2
Sávos szalagfedés készítése: 1012,93 m2
Fa beltéri nyílászáró elhelyezése: 34 db
Műanyag nyílászáró elhelyezése: 43 db
Diszperziós festés: 1645,8 m2
Talajnedvesség elleni szigetelés: 528,8 m2
Csapadékvíz elleni szigetelés: 434,42 m2
Födém hőszigetelése: 479,63 m2
Homlokzati hőszigetelés: 666,38 m2
Térburkolat készítése: 270,72 m2
Kerítés készítése: 152,95 m2
Napelemes rendszer kiépítése: 17,01 kWp
Levegő - víz hőszivattyú elhelyezése: 1db
Napelemes rendszer kiépítése:
Az épület 45°-os lejtéssel rendelkező keleti (K: -87°) tájolású fémlemez fedésű tetejére 42 db Risen 405Wp típusú napelem modult tervezünk elhelyezni, összesen 42x405Wp=17,1kWp teljesítménnyel.
A napelemek tartószerkezetét és annak rögzítését csak statikussal egyeztetve lehet kialakítani.
A napelemeket 6 mm2 SOLAR kábellel, MC4 csatlakozókkal kötjük össze.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az AF. III.1.3.M.2.a. szerinti (MV-É) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
2 Az AF. III.1.3.M.2.b. szerinti (MV-ÉG) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
3 Az AF. III.1.3.M.2.c. szerinti (MV-ÉV) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét. Jelen építési beruházás során sem gazdaságilag, sem műszakilag nem tekinthető ésszerűnek a részekre bontás, a beruházás esetében nem eredményezné a hatékonyságot sem gazdasági, sem műszaki,sem minőségi téren. Tárgyi kivitelezés során a munkafázisok egymásra épülnek és azok egy egységet képeznek, a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, amennyiben egy egységként valósul meg. A kivitelezési munkák a 4400 Nyíregyháza, Honvéd u. 2. (4091/2 hrsz.) szám alatti ingatlanon valósulnak meg, így a munkaterület átadása egy kivitelező részére oldható meg tekintettel arra, hogy egy helyszínen valósul meg, azaz több kivitelező jelenléte azonos időpontban nem lehetséges a munkaterületen. A kivitelezési munkák egy ingatlanra
vonatkoznak, a munkafázisok nem választhatók szét, a költségvetés nem bontható részekre. Tekintettel arra, hogy támogatásból megvalósuló beruházás a jelen építési munka, így az elszámolás, valamint az adminisztrációs terhek, költségek is kevesebbe kerülnek. A garanciális jogok érvényesítése tárgyi beruházást tekintve abban az esetben biztosítóható megfelelően, amennyiben egy vállalkozóval történik szerződéskötés.
2. A felhívás II.2.7. pontjában rögzített teljesítési határidő a munkaterület átadásától számítandó.
3. Karakterkorlát miatt a VI.3.18. pont pont folytatása. Az ajánlatba csatolni kell: – AT bankjának hivatalos igazolását az ajánlati biztosíték összegének terheléséről, vagy az AK bankszámlájára történő befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot, egyszerű másolatban, vagy – pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancialevél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum eredeti példányát, vagy – biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányát. A pénzügyi intézmény vagy a biztosító által vállalt garancia esetén a dokumentumnak tartalmaznia kell a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználásra vonatkozó utalást. A befizetés helye: AK székhelye vagy AK fizetési számlaszáma: OTP Bank Nyrt. Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiókjánál vezetett 11744003-15402006-00000000

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az
ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), - továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági
szereplők vonatkozásában előírja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.)
szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha valamely építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági
követelmény igazolását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot nem ír elő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolást.
M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkez-dett,legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásainak ismertetése az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont; év/hó/naptól év/hó/napig) és helye
- sikeres műszaki átadás-átvétellel időpontja (év/hó/nap-ig):
- a szerződést kötő másik fél neve, címe
- az építési beruházás tárgya, mennyisége, az elvégzett munkarészek bemutatása olyan részletességgel, hogy annak alap-ján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen.
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) be-kezdésében foglaltak az irányadóak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§-ára.
M.2. Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint köteles igazolni, azoknak a szakembernek - különösen a minőség ellenőrzésért felelőseknek - a megnevezése és M2. szerinti pozíció megjelölésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmassági követelmény igazolására be kell nyújtani:
Az M2. tekintetében megajánlott szakember alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető, továbbá fel kell tüntetni a jogosultság megszerzésének első időpontját és a nyilvántartási számot is. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt.69. § (11) bek. alapján ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem szükséges (az alábbi 2. pont nem irányadó).
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban nem szerepel, úgy csatolandó az előírt végzettséget vagy képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: az ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év,hónap pontossággal). Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlattevőnek a fenti 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében
ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy a jelen pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt szakember az ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel áll munkaviszonyban, tagsági- vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban. A szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlatban. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges továbbá arról is, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakember rendelkezni fog a 266 /2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, jelen pontban meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Előbbiek egyben a szerződéskötés feltételeit is képezik. Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakember eseteben megállapítható, hogy az előirt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakember időben párhuzamos tapasztalatai egyszer kerülnek figyelembe vételre.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§ (4), Kbt. 69.§ (11a), Kbt. 35.§ (2a) és a Kbt. 65.§ (12) bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget (vagy azzal egyenértékű végzettséget/képzettséget), valamint szakmai tapasztalatot. A 2., 3. és 4. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
Ajánlatkérő a szakemberek közötti átfedést lehetővé teszi.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan referenciával/referenciákkal amely az alábbiakban felsorolt munkarészeket tartalmazott:
- legalább 300 m2 hasznos alapterületű épület építése, és/vagy felújítása, és/vagy átalakítása, és/vagy bővítése
- napelemes rendszer telepítése
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelményt több szerződéssel is teljesíthetik. Az egyes francia bekezdésben foglalt
követelmények is bemutathatóak külön referencia keretében.
M2.
Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem áll(nak) rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (tovább. Kr.) alábbi pontjaiban meghatározott, alábbi szakterületein felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember:
M.2.a) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, fenti jogszabályi helyen meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.b.) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, fenti jogszabályi helyen meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.c.) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői vagy azzal egyenértékű jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, fenti jogszabályi helyen meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
A bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: A nettó vállalkozói díj 1 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozói díj 20 %-a,ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, és Ajánlatkérő jogosulttá válik a meghiúsulási kötbérre.
Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett rész Ajánlatkérő műszaki ellenőre által meg-állapított nettó értékének az 5,00%-a.A hibás teljesítési kötbér maximum 4 alkalommal kerül felszámításra, ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, és Ajánlatkérő jogosulttá válik a meghiúsulási kötbérre.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér mértéke: a teljesítéssel nem érintett szolgáltatás ellenértékének 20,00%-a.
Jótállás: Ajánlatkérő által meghatározott 36 hónap kötelező jótállási időtartam. A jótállási időszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadásátvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.Teljesítési és jólteljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalkozói díj 5-5 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és biztosítékok részletes szabályait a dokumentáció részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
A kötbér és a biztosítékok alapja vonatkozásában a nettó vállalkozói díj összegét kell figyelembe venni.
Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a nyertes ajánlattevő részéről biztosíték nyújtásától. A biztosíték nyújtása vonatkozásában a Kbt. 134. § (4) és (6) bekezdés a) pontja az irányadóak. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződés finanszírozása az "Új bölcsődei férőhelyek kialakítása" tárgyú,TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001
azonosítószámú projekt keretében, vissza nem térítendő támogatásból, utófinanszírozással történik.A projekt támogatási intenzitása 100,00 %, a támogatás szempontjából nem elszámolható költségeket Ajánlatkérő önerőből finanszírozza.
A teljesítés során előlegszámlán kívül 4 db részszámla, és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség 20-40-60-80-100%-os készültségi fok elérését követően. AK a nyertes AT által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1), (3) (5) -(6) szerint.A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és műszaki irányelveknek, az eljárást megindító, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a tevékenység elvégzése.
Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő banki átutalással, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A. §-a alkalmazandó.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra.
ELŐLEG: A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján Ajánlatkérő a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg mértékben, de legfeljebb kétszázötvenmillió Ft-ig biztosítja az előleg igénybevételét. Az előleg a végszámlából kerül levonásra. AK tartalékkeretet nem kíván kikötni.Nyertes AT előteljesítésre jogosult.További részletek a Közbeszerzési dokumentumok és a Vállalkozási szerződés tervezet szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. §-ában foglaltakra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/11/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/11/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKRben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései, illetve a Kbt. 68. § (1)(1b),(1c) (4) és (6) bekezdésében foglaltak is
irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Csatolandó nyilatkozatok, az EKR-ben:
- Felolvasólap
- NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
- NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (adott esetben csatolható)
- NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében (adott esetben csatolható)
- NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint
- NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
- NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.
- NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.
- NYILATKOZAT üzleti titokról
- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről
- Egységes európai közbeszerzési dokumentum - ESPD (AT/közös AT-k mindegyike/alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában)
- Nyilatkozat felelősségbiztosításról
- Nyilatkozat az értékelési részszempont (2.3. és 4.)körében megajánlott szakemberről
- Önéletrajz az értékelési részszempont (2.,3. és 4.) körében megajánlott szakember vonatkozásában (adott esetben)
- Árazott költségvetés (Szakmai ajánlat) cégszerűen aláírt formában, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is becsatolni)
- A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan előszerződés, szerződés vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (adott esetben)
- Aláírási címpéldány (AT-nek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell: - ajánlatot aláírók hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), vagy a 2006.évi V.tv. 9.§ (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta) A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó - meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazást.
- Egyenértékű megajánlás esetén ajánlattevő köteles kétséget kizárólag igazolni azt, hogy az általa megajánlott termék megfelel AK által meghatározott szakmai minimumkövetelményeknek (adott esetben)
- Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben)
- Együttműködési megállapodás (adott esetben)
- Meghatalmazás közös ajánlattétel esetén (adott esetben)
- Nyilatkozat fordításról (adott esetben)
- Fordítások (adott esetben)
- Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)
- Nyilatkozat orosz intézkedés miatt hozott korlátozó intézkedések tekintetében
- Referenciaigazolás/ok - M.1.
- Nyilatkozat teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről - M.2.
- Nyilatkozat kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szereplésről (adott esetben)
- M2. szakember végzettségét, képzettséget igazoló dokumentumok (adott esetben)
- M.2.szakember önéletrajza (adott esetben)
- M.2. szakember nyilatkozata rendelkezésre állásról
AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll -e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.
2.Ajánlatnak a szakember nevét tartalmaznia kell tekintettel arra, hogy amennyiben a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, így az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
3. A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. Ha az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, AK nem rendel el újabb hiánypótlást.
4.Felelősségbiztosítás előírt kárérték limitje: 75.000.000,- Ft/esemény, 150.000.000,- Ft/év., Tárgya: felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítás. Az ajánlathoz csatolni kell az AT-től származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását az előírt feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződés hatályba lépésekor be kell mutatni, melyről az AK jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
5.AK az alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6. AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját az eljárás során alkalmazza.
7.Az ajánlatokat olvasható és nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani. Ajánlat összeállítása során figye-lemmel kell lenni az EKRr. 11. §-ában foglaltakra.
8.FAKSZ: dr. Kovács Ádám 00499, dr. Erdélyi-Mester Enikő 01371
9.Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni az ajánlatban.
10.A felhívás III.1.3) M2. pontjában meghatározott jogosultság meglétét a szerződéskötés időpontjában AK ellenőrzi. AT felelőssége, hogy a szakemberek a szerződés megkötésekor megfelelő jogosultsággal rendelkezzenek, és a jogosultsága a Kamara névjegyzékében megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal. A jogosultság megszerzésére a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.
11.AK szakmai ajánlatnak tekinti az árazott költségvetést .
12.AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
13.A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
14.Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 0-10.
15.Az 1. értékelési szempont : fordított arányosítás a 2.,3. és 4. részszempont: egyenes arányosítás.
16.Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart a helyszínen, időpontja: 2022. november 04. napja 10 óra 00 perc. Találkozás a helyszínen.
17.AK nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
18.Az elj.-ban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, mértéke 5 000 000 HUF. Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) szerint. Karakterkorlát miatt a II.2. 14. pontban folytatva.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/10/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák