Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/246
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.12.19.
Iktatószám:22895/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:8800 Nagykanizsa, Zárda utca 1/A és 1/B. (hrsz. 2047, hrsz. 2048)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:városfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71174624
Postai cím: Erzsébet Tér 20
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rodekné Hederics Erika
Telefon: +36 309567768
E-mail: hederics.erika@nagykanizsa.hu
Fax: +36 93510078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kanizsaifejlesztesek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kanizsaifejlesztesek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001046302018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001046302018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: városfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagykanizsa - Ferences rendház - kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001046302018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „Kanizsa kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori Ferences Rendházban” című projekt kiviteli terveinek elkészítésére és kivitelezésére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagykanizsa - Ferences rendház - kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45212314-0
45453000-7
71220000-6
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8800 Nagykanizsa, Zárda utca 1/A és 1/B. (hrsz. 2047, hrsz. 2048)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Kanizsa kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont” – I. ütem tervezése és kivitelezése keretében műemléki oltalom alatt álló templom és rendház felújítása (az „L” szárny csak szerkezetkész állapotig), új épület pinceszint kialakítása, valamint egyéb projektelemek az alábbi tervezett, főbb mennyiségekkel:
organizációs költségek: 1 tétel
Kiviteli tervek készítése: 1 tétel
tervezői művezetés
állványozás: 4400 m2
tetőszerkezet bontása: 2213 m2
homlokzati vakolat bontása: 3563 m2
aljzatszerkezet bontása: 2472 m2
meglévő falszerkezet bontása: 329 m3
meglévő nyílászárók bontása: 544 m
épületen kívüli gázhálózat bontása: 1 tétel
földkiemelés: 7000 m3
új vasbeton szerkezet készítése: 790 m3
aljzatszerkezet építése: 1524 m2
új falszerkezet építése: 236 m3
homlokzatvakolás: 3714 m2
belső vakolás: 1333,5 m2
tetőfedés: 3306 m2
faanyagvédelmi munkák: 1 tétel
függőleges felületek burkolása: 457,2 m2
vízszintes felületek burkolása: 1524 m2
új nyílászárók gyártása: 534 m2
belső felületképzés: 5334 m2
külső felületképzés 3530 m2
utólagos talajnedvesség elleni szigetelés: 585 ker.m2
talajban lévő részek víz és hőszigetelése: 500 m2
csapadékvíz elleni víz és hőszigetelés: 620 m2
épületen belüli vízellátás és szennyvíz elvezetés hálózat kiépítése: 1 tétel
épületen belüli vízellátás és szennyvíz elvezetés hálózat vizes berendezési tárgyainak kiépítése: 1 tétel
központi fűtési rendszer építése: 1 tétel
szellőztető légtechnika rendszer építése: 1 tétel
hőszivattyú telepítése 70 db talajszondával: 1 tétel
erősáramú villamos hálózat kiépítése: 1 tétel
gyengeáramú villamos hálózat kiépítése: 1 tétel
villámvédelem és belső túlfeszültség védelem kiépítése: 1 tétel
elektromos szerelvények telepítése: 1 tétel
külső közmű kiépítése: 1 tétel
megvalósulási tervek készítése: 1 tétel
roncsolásos falkutatás: 1 tétel
festőrestaurátori kutatás: 1 tétel
farestaurátori munkák: 1 tétel
fémrestaurátori munkák: 1 tétel
kőrestaurátori munkák: 1 tétel
Meglévő templom épület területe ~570 m2
Meglévő rendház épület területe ~2250m2
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás tartalékkeretet nem biztosít. Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat, továbbá a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján esetlegesen beszerzésre kerülő további építési beruházások műszaki tartalmát a Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3) M2.1)pontja szerinti szakember szakmai többlettapasztalata  15
2 3. A felhívás III.1.3) M2.8) pontja szerinti szakember szakmai többlettapasztalata  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AZ IGEN VÁLASZ TECHNIKAI ADAT, AJÁNLATKÉRŐ NEM BIZTOSÍT OPCIÓT. KIZÁRÓLAG A FELHÍVÁS EGYÉB PONTJAIBAN A KARAKTERKORLÁTOZÁS MIATT NEM SZEREPELTETHETŐ SZÖVEG ELHELYEZÉSE ÉRDEKÉBEN KERÜLT SOR ERRE.
A II.1.6) pont kiegészítése:
A részajánlat kizárásának részletes indoka:
A folyamatos és szakaszos tervszállítás miatt ajánlattevő a kivitelezési munkákra készített ütemtervébe építi be a tervezési folyamatok időszükségletét, így a kidolgozott koncepció a hatékonyabb és eredményesebb pénzgazdálkodás elvét szolgálja. A projekt összetettségére való tekintettel a tervezési folyamat olyan szerves része a kivitelezésre vonatkozó ajánlatnak, amely így egy műszaki egységre vonatkozik, a részekre bontás nem indokolt.
A teljes épület gépészeti és elektromos helyisége az új épületrész pincéjében helyezkedik el, melynek statikai szerepe is van a meglévő épület aláalapozása során, továbbá a meglévő épület utólagos vízszigetelése csak egy ütemben készíthető el, valamint a tető teljes vízzáróságának biztosítása érdekében a kivitelezés megosztása nem ésszerű.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés módosítás iránti kérelem el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, e körülményt egyben a Kbt. 135. § (12) szerinti, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek is minősíti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az alvállalkozók tekintetében.
A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban ajánlattevő tekintetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-okra.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1)
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
SZT2)
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlattevő részére a jelen felhívás feladásának napján vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
- a pénzforgalmi számlán a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó időtartamú sorba állítás.
(Ajánlatkérő „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)
P2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját, feltéve, hogy a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja beszámoló közzétételét.
Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmény tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges feltüntetnie [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (10)].
Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (műemlék épületek felújítására irányuló magasépítési kivitelezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott értéket.
P3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes, valamint közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
A P2) és P3) pontok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (6)-(7) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napján vezetett bármelyik pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolói alapján a saját vagy jogelődjének adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év közül több, mint egy üzleti évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő abban az esetben alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (műemlék épületek felújítására irányuló magasépítési kivitelezési tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 900.000.000,- HUF értéket.
P3) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a nettó 1.800.000.000,- HUF értéket, valamint a közbeszerzés tárgyából - műemlék épületek felújítására irányuló magasépítési kivitelezési tevékenység - származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem érte el összesen a nettó 900.000.000,- HUF értéket.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P1) és P2) pontban meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, míg a P3) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerint. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A cégszerű nyilatkozatban meg kell jelölni az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számát. A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap) és helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt igazolás(ok)ból derüljön ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés!
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (5) bekezdésének megfelelően jár el.
Olyan közös ajánlattevőként teljesített referenciák esetében, melyek nem felelnek meg a Kr. 22. § (5) bekezdésének, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő ilyen referencia benyújtása esetén kizárólag a referencia munkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bek. b) pontja alapján az ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek nevét, képzettségét, szakmai gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt minimumkövetelmény számának megjelölésével együtt -, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal, szükség esetén év/hónap/nap pontossággal kell tartalmaznia. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Amennyiben a felhívás III.1.3.) M2. pont tekintetében megajánlott adott szakember a szakmagyakorlási nyilvántartásba vételt (jogosultságot) igazoló névjegyzékben a rá vonatkozóan előírt nyilvántartásba vétellel (jogosultsággal) az ajánlattétel időpontjában szerepel, a nyilvántartásba vétel (jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot a nyilvántartásba vétel (érvényes jogosultság) is igazolhatja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot ebben az esetben is csatolni szükséges).
M3) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. g) pontja alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozata az előző három évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszám és a vezető tisztségviselők létszámáról.
Az alk. igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kr. 24. § (1)-(2) bek. is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciákkal:
M1.1) műemlék épület vagy műemlék épületek felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) olyan kivitelezési referenciamunkával, ahol a rekonstrukcióval és/vagy felújítással érintett épület nettó alapterülete elérte legalább a 2000 m2-t és tartalmazta legalább az alábbi munkarészeket: legalább 1400 m2 tetőfedést valamint, legalább 2000 m2 homlokzat felújítási munkálatokat és/vagy homlokzatvakolást, valamint nyílászárók felújítását és/vagy cseréjét, valamint utólagos talajnedvesség elleni szigetelési munkákat, továbbá festő-, fa-, és fém-, valamint kőrestaurátori munkálatokat.
M1.2) műemlék épület vagy műemlék épületek felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó referenciával, ahol a rekonstrukcióval és/vagy felújítással érintett épület, vagy épületek területe elérte legalább a nettó 2000 m2-t.
A fent előírt M1.1) és M1.2) minimumkövetelmények pontonként legfeljebb egy referenciából igazolandók. Egy megfelelő tartalmú referenciával több alkalmassági követelmény is igazolható.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik
M2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rend 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület műemléki részszakterülete MV-É-M jelölésű felelős műszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
M2.2) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rend. szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen festő-restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rend 7. § (3) bek. és 8. § (4) bek.];
M2.3) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rend szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen faszobrász-restaurátor és/vagy farestaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rend 7. § (3) bek. és 8. § (4) bek.];
M2.4) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rend szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen kőszobrász-restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rend 7. § (3) bek. és 8. § (4) bek.];
M2.5) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen fémszobrász-restaurátor és/vagy fémrestaurátor és vagy fém-ötvös szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rend 7. § (3) bek. és 8. § (4) bek.];
M2.6) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rend szerinti műemléki épületkutatás szakterületen szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rend 7. § (3) bek. és 8. § (4) bek.];
(...) További alkalmassági minimumkövetelmények a VI.3) pontban találhatók.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1)-(2) bek. szerint igazolt teljesítést követően a kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a 32/B. § -ban meghatározottak szerint történik. Nyertes ajánlattevő negyedévente jogosult részszámla, a teljesítését követően végszámla benyújtására, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (3)-(5) bekezdés előírásaira.
Előleg: Az ÁFA nélkül számított, teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékű, de legfeljebb hetvenötmillió forint.
Teljesítési biztosíték: nettó Vállalkozói díj 3 %-a. Jótállási biztosíték: nettó Vállalkozói díj 3 %-a.
Késedelmi kötbér: nettó Vállalkozói díj 0,1 %/késedelmes naptári nap, de legfeljebb a nettó Vállalkozói díj 10%-a.
Meghiúsulási kötbér: nettó Vállalkozói díj 10 %-a.
Jótállás: 48 hónap.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/04/01 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései, valamint a 424/2017 (XII. 19.) Korm. rend. 15. § -a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A "III.1.3) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):" pont folytatása:
M2.7) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rend szerinti műemléki épületdiagnosztika szakterületen szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bek. és 8. § (4) bek.];
M2.8) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rend 1. sz. melléklet I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés 2. pont Építészeti tervezési terület É jelölésű tervezői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.
Az M2.1-8) pont szerinti szakembereknek nyertesség esetén a szerződéskötés időpontjára a jogszabályoknak megfelelő érvényes kamarai regisztrációval/nyilvántartásba vétellel kell rendelkezni. A szakemberek között az átfedés megengedett, de legalább 4 fő bemutatandó.
M3) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három év átlagában legalább 50 főt elérő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal.
Az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. §(6)]
1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) szerinti esetben újabb hiánypótlást nem rendel el.
2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: Az „Ár” részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) 1. sz. melléklet A.1.b) pontjának ba) pontja szerinti arányosítás.
A szakembertapasztalatot vizsgáló minőségi szempontok (2. és 3. értékelési szempont) esetén a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) - 1. sz. melléklet A.1.b) pontjának bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás.
3. Az alkalmasság meghatározott feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani. Mértéke 10 millió HUF. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
- az ajánlatkérő 14100000-25571649-01000006 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig készpénz átutalási megbízással vagy átutalással;
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával;
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat);
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat;
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.
Az igazolást az ajánlattevő az EKR rendszeren keresztül az ajánlattal együtt köteles benyújtani a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet által előírt formában. (...)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
A „VI.3) További információk:” pont kiegészítése:
4. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
5. A Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
6. Felelősségbiztosítás: a Szerződéstervezet szerint.
7. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és 66. § (6) bekezdései tekintetében. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot.
8. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9. A 14/2016.(V.25.) MvM r. 6.§ (7) szerinti adat: Név: dr. Panácz István Lajstromszám: 00037
10. Ajánlatkérő tárgyi eljárást Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (AK15451) nevében folytatja le, a Kbt. 29. § (1) bek. alapján.
11. Ajánlattevő köteles az ajánlati ár bontását (árazatlan költségvetést) beárazni és beárazva ajánlatához csatolni. Az irányadó mennyiségek és minőségi követelményekként kiadott táblázatok beárazása nem szükséges, azonban az ezen táblázatokban tett minőségi követelmények betartása kötelező.
12. A Kbt. 98. § (3) bek. alapján ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen eljárással beszerzésre kerülő építési beruházással (alapprojekttel) összefüggésben ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásosokat eljárást alkalmazhat további, új építési beruházások beszerzése érdekében, melynek tárgya a jelen felhívásban II.2.4) pontjában körülírt létesítmény II. üteme, valamint a létesítmény környező külterület rendezése. A közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák a hivatkozott, adott esetben a Kbt. 98. § (3) bek. alkalmazásával esetlegesen beszerzésre kerülő II. ütem, valamint külterület rendezés műszaki tartalmát. Ajánlatkérő akkor szerzi be a II. ütemet, amennyiben a megvalósításhoz szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll, illetve akkor folytatja le a külterület rendezésre vonatkozó eljárást, amennyiben a kiviteli tervek elkészülnek és a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. A II. ütem, valamint a külterület rendezés pénzügyi és szerződéses feltételei megegyeznek jelen eljárás szerinti építési beruházás feltételeivel.
13. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (Közös Ajánlattevők megállapodása), amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a Közös Ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetőleg a Közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ki kell terjednie továbbá arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek. alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bek. alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bek. alapján rögzíti, hogy a 2., valamint a 3. értékelési szempont vonatkozásában a 36 hónapot elérő, vagy meghaladó megajánlás esetén az ajánlat a maximális pontszámot kapja.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy tárgyi eljárás eredményeként megkötni kívánt szerződés ellenértékét hazai támogatásból finanszírozza, mely vonatkozásában a támogatási szerződés módosítása iránt intézkedik. További információ a "II.2.14) További információ:" pontban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák