Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/244
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.12.15.
Iktatószám:23372/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 6574/2 HRSZ; 3300 Eger, Eszterházy tér 2. sz. épületei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.01.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16424687
Postai cím: Eszterházy Tér 2
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Poczok Miklós
Telefon: +36 36522111
E-mail: poczokmn@heves.police.hu
Fax: +36 36522111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/heves-megyei-rendor-fokapitanysag
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000640392020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000640392020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
MRFK épületeinek energetikai fejlesztése_Eger
Hivatkozási szám: EKR000640392020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Heves Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése ” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00096 azonosító számú projekt keretében a 3300 Eger, Eszterházy tér 2. sz., 6574/2 HRSZ cím alatti épületeinek energetikai korszerűsítése tárgyában.
Használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Ajánlattevő: AT; Alkalmasság igazolásában résztvevő
szervezet: AIRSZ; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: Kr.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: épR.; 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.; Ajánlati/eljárást megindító felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok: KD; Vállalkozási szerződés: VSZ; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR, Támogatási Szerződés: TSZ.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szerződés tárgyát egy épületen végzendő munkák képezik, amelyek mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
MRFK épületeinek energetikai fejlesztése_Eger
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45321000-3
További tárgyak:45300000-0
45453100-8
45443000-4
45331000-6
45320000-6
45350000-5
45210000-2
45111212-7
45261400-8
45261310-0
45422000-1
45410000-4
45261210-9
45421100-5
45442100-8
45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 6574/2 HRSZ; 3300 Eger, Eszterházy tér 2. sz. épületei
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben AK feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Heves Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00096 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 6574/2 HRSZ; 3300 Eger, Eszterházy tér 2. sz. épületeit érinti. Ezen épületek az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épületek energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épületek külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épületek homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek, valamint egyes épületek esetén a beépített tetőtérnek is. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat. Szükséges kialakítani a fűtési rendszer korszerűsítését. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 1093 m2
Lapostető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hő- és vízszigetelése 176 m2
Tetőtér utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Padlásfödém hőszigetelése 2489 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati kőzetgyapot hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal 2024 m2
Lábazati XPS hőszigetelési rendszer 470 m2
Alulról hűlő födém hőszigetelése 445 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel
Kondenzációs kazán 120 kW × 5 db
Termofejes szelepcsere 50 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 50,40 kWp (168 db 300 Wp napelem).
A részleteket a műszaki dokumentáció tartalmazza. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata. A jelen építési beruházás nem hatósági engedélyköteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-36 hónap) 10
2 2.2. Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-36 hónap) 10
3 2.3. Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00096
II.2.13) További információ
Tárgyi eljárást az NFSI Kft. a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság nevében eljárva folytatja le, így a közbeszerzési eljárás
eredményeként a VSZ-t a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, mint Megrendelő köti meg. Az AK-t megillető döntési jogköröket az MRFK (Czinege László, r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány) gyakorolja az eljárás során. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy AK székhelyén beléptetési rendszer és ellenőrzés működik. AT kötelezi magát arra, hogy kitölti, és minden, általa foglalkoztatott, vagy tevékenységgel megbízott természetes személlyel egyenként kitölteti a VSZ elválaszthatatlan részét képező nyilatkozatot, amelyben az érintettek hozzájárulnak személyes adataik önkéntes megadásával az objektumba történő be- és kilépést szabályozó 17/2015. (XI. 16.) HMRFK Intézkedésnek megfelelő ellenőrzés lefolytatásához. AT tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés eredményének megfelelően lehetséges az objektumba történő belépés és munkavégzés megkezdése. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében. AK a Kbt. 73. § (6) bek. c)
pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450.000 Ft/kW-ot. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetést teljes körűen beárazva (.pdf, valamint Excel formátumban is). AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (részletek a KD-ban). AK a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján akkor is köteles érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben az AT által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban AT nem tudja a Felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani. II.2.7) A teljesítés határideje: a a munkaterület átadásának napjától számított 9. hónap utolsó munkanapja. A VSZ időtartama: valamennyi szolgáltatás és ellenszolgáltatás maradéktalan teljesítéséig tart, beleértve a jótállást is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok valamelyike fennáll. AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát (elektronikus űrlapon), hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a GSZ-nek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont kb) alpont). AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső AV-t. AT-nek a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a KKbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt. AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlatához köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges). AK elfogadja, ha az AT a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. AK a kizáró okok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Kr. 1. § (7) bekezdése. Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1) Alkalmatlan az AT, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ1) AT ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó dokumentumokat az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az AK előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződésmegkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) bek. és 69.§(11), (11a) bek. és Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó dokumentumokat az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. a) pontja alapján AT csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, AF feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás az AF feladását megelőző 24 hónapban.
„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti AK a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely, a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása AT ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó dokumentumokat az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
M.1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett (de legfeljebb nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásra vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást, figyelemmel a Kr. 23. §-ára és 22. § (3) bekezdésére, legalább az alábbi tartalommal:
Az igazolásban meg kell adni legalább a) szerződést kötő másik fél megnevezését, b) szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), c) az elvégzett munkák mennyiségét, d) a teljesítés idejét kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont év, hónap, nap megjelöléssel), e) teljesítés helyét, f) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A Kr.22.§ (5) bek. is irányadó. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/ amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában; b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata (év/hónap bontásban) egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre); c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. Ha az M.2.1) és M.2.2) és M.2.3) pontban előírtak tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a meghatározott jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges. Meg kell azonban adni a szakmai önéletrajzban a nyilvántartási számot, a jogosultság megszerzésének időpontját és a jogosultság ellenőrzéséhez szükséges elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása, érvényessége ellenőrizhető. A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább
M.1.1) 1500 m2 homlokzati és/vagy lábazati hőszigetelést tartalmazó referenciát,
M.1.2) 750 m2 homlokzati nyílászáró cseréjét és/vagy beépítését tartalmazó referenciát,
M.1.3) 120 m2 lapostető hő- és vízszigetelést tartalmazó referenciát,
M.1.4) 35 Kwp teljesítményű napelemes energiarendszer kivitelezésére vonatkozó referenciát,
M.1.5) egy rendszert alkotó, legalább 2 db, darabonként legalább 80 kW teljesítményű gázkazán cserét és/vagy új beépítést tartalmazó referenciát.
AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja.
Ajánlatkérő az M.1.1)-M.1.5) munkanemek bemutatását egymástól függetlenül is elfogadja, tehát azokat külön-külön referenciákban is be lehet mutatni.
M.2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be
M.2.1) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik,
M.2.2) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik,
M.2.3) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető. AK az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.
AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben AK - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Meghiúsulási kötbér: meghiúsulásnak minősül különösen a nyertes ajánlattevő felelősségi körében bekövetkezett lehetetlenülés, továbbá a nyertes AT szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás vagy elállás, ekkor a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni ajánlatkérő részére, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Késedelmi kötbér: nyertes AT a szerződésbe foglalt teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után 0,5 % mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek alapja a nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %, alapja a nettó vállalkozói díj, amelynek elérése esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni a nyertes ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. Jótállás: A sikeres átadás-átvételt követő naptól legalább 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik. Jóteljesítési biztosíték: ajánlatkérő a jótállási és szavatossági kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jóteljesítési biztosítékot köt ki, amely a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti formákban nyújtható azzal, hogy nyertes AT az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától a vállalt jótállási kötelezettség végéig folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A jóteljesítési biztosíték mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a. Részletek a KD-ban és a VSZ-tervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: Nyertes AT a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő, de legfeljebb hetvenötmillió forint előlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. A vállalkozói díj esetleges változása a VSZ teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Az előleg igényléséhez előlegbekérő dokumentum szükséges. Nyertes AT-nek az igényelhető előleg 5%-os mértékére vonatkozó igényét legkésőbb a szerződéskötéssel egyidőben be kell jelentenie ajánlatkérő felé előlegbekérő dokumentummal, amely határidő jogvesztő, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztosítandó előleg a későbbiekben nem igényelhető. AK az értesítéstől számított 5 munkanapon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában az előleg-igénylést AK részéről elfogadottnak kell tekinteni. Nyertes AT köteles a folyósított előlegről előlegszámlát kiállítani és azt ajánlatkérő részére megküldeni. Nyertes AT az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből vonhatja le az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértékben elszámolásra nem kerül. Nyertes AT köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni. Az előleg összege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül kerül kifizetésre. A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.2-16-2016-00096 azonosítószámú projekt forrásaiból történik. A támogatási intenzitás mértéke 100,000000 % amely módosulhat. A finanszírozás formája: utófinanszírozás. AK 5 db munkarész ellenértékéről kiállított részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget a vállalkozói díj részszámlák tekintetében 15%-15%-ának, végszámla tekintetében 25%-ának megfelelő mértékben a szerződéstervezetben írt ütemezésben. Az ellenszolgáltatás a (rész)teljesítést, AK (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben nyertes AT a teljesítéshez AV-t vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-B §-ai szerint történik. A késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a irányadó. Egyenes ÁFA fizetés. Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF.
A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X.31), 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletek. AK tartalékkeretet nem biztosít. Részletek a VSZ-tervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) és (1c) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68.§ (1b)-(1c) bekezdései és az EKRr. 15.§ (2) bekezdése irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: V.3.12) 15. pont szerint.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000 HUF
A befizetés helye: V.3.12) 11. pont szerint.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10035003-01451564-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
AK az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont [Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont] szerint értékeli, az 1. sz. részszempont esetében fordított, a 2.1-2.3. részszempont esetében egyenes arányosítással. Részletek a KD-ban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) -t. 2. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) -öt. 3. AK a Kbt. 35. § (8)-re tekintettel a nyertes AT-nek gazdálkodó szervezet (GSZ) alapítását nem teszi lehetővé. 4. AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 5. AK az eljárást EKR-ben folytatja le, az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani. A KD-k elérhetőek az EKR-ben az I.3) pontban szereplő elérhetőségen. 6. Az ajánlat összeállítása során AT-nek figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1)-ben és a Kbt. 41/A. § továbbá 69. § (11a) és 65. § (12)-ben foglaltakra. 7. Az ajánlatban, elektronikus űrlap formájában felolvasólapot és Kbt. 66. (2) szerinti nyilatkozatot kell beadni, továbbá nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (6) és a Kbt. 65. (7) szerint is (nemleges nyilatkozat esetén is). 8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 9. Üzleti titok: Kbt.44. § (1)-(4) szerint. 10. Ajánlati biztosíték mértéke: nettó 2.000.000 Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-01451564-00000000 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. 11. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (.pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls (Excel) formátumban is). AK az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajza, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempont körében megjelölt szakember(ek)nek az ajánlatból egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie (részletesen KD). 12. AK a Kbt. 56. § (7) szerint helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget, melynek időpontja 2021.01.07. 10:00 óra. A találkozó helyszíne: 3300 Eger, Eszterházy tér 2. A helyszíni bejárásról AK előzetes tájékoztatót, meghívót nem küld, a részvétel lehetőségének elmulasztása AT felelőssége. Az eljárás iránt érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők a kiegészítő tájékoztatást igénylő kérdéseiket ésszerű határidőben, az EKR-en keresztül tehetik fel az eljárás során. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanapig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolását tudja garantálni. A később beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérést nem köteles megválaszolni. 13. Felelősségbiztosítás: a nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig legalább 300 millió HUF/év, valamint 100 millió HUF/kár összegű építési-szerelési (all risk) felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a VSZ megkötésekor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT VSZ-kötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a VSZ-t. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. 14. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt. vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott be, ezért a támogatásra / hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen AF szerinti teljesítési határidőnek megfelelő történő elfogadását, vagy amennyiben releváns a TSZ módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az AK a VSZ megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)-(6) és a Ptk. 6:116. § (1) alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő VSZ megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő VSZ hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. 15. Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Stráhl Tamás (lajstromszám: 00383). 17. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk cégszerűen aláírt megállapodását a KD-ban. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) és (2a) szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. 18. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot, ha a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450.000 Ft/kW-ot.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges