Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/212
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.10.28.
Iktatószám: 23373/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Cigánd Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 1. rész: 3973 Cigánd, Fő utca (belterületi 1034, 1035, 1055, 1072 és 1100 hrsz- ú ingatlanok).;2. rész: 3973 Cigánd, Petőfi utca (belterületi 1174 hrsz- ú ingatlan).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: BODKÖ Bodrogközi Közmű- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság;BODKÖ Bodrogközi Közmű- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Cigánd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726195205
Postai cím: Fő Utca 80. 1126
Város: Cigánd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3973
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gönczi Zsolt
Telefon: +36 203672727
E-mail: gonczizsolt@cigand.hu
Fax: +36 47534404
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cigand.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Cigánd-TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00087-építés-2022
Hivatkozási szám: EKR001239362022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Cigánd-TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00087-építés-2022”
1. rész:
Belterület védelmét szolgáló vízelvezető- hálózat fejlesztése, rekonstrukciója.
A rekonstrukció az utca kijelölt szakaszain a leromlott vasbeton folyókák cseréjére, a Fő utcán az Kiss u és Dózsa
György u. között a tervezett út miatt „K” szegély melletti csapadékvíz elvezetésre vonatkozik.
A pályázati műszaki leírásban felsorolt utcákban a rekonstrukció alábbi utca szakaszain lett megjelölve:
- hrsz.: 1055 út (Dózsa György u.) – hrsz.: 1563 út (Kazinczy u.) 135 m, - hrsz.: 1072 út (Fő u.)
- hrsz.: 1055 út (Dózsa György u.) 181 m, - hrsz.: 1076 – hrsz.: 1072 (Fő u.) 103 m, hrsz.: 1015
- hrsz.:1034 út (Dózsa György u.) 271 m, összesen: 690 m.
A Fő utcán a tervezett tört alakú 75/200 vb. folyóka a Dózsa György u. és Kazinczy utca között épül 132,00 m
hosszba. Ezen a szakaszon a Dózsa György utca torkolatnál az út kiemelt szegélye miatt 5,0 m elbontott folyóka
helyett új nem épül. A Fő utca Dózsa György utca és a Fő u. 109 sz. hrsz.:1077 közötti szakaszán a meglévő folyóka
elbontásra kerül, helyette az út szélesítése miatt „K” szegély melletti csapadékvíz elvezetés tervezve, szegély melletti
víznyelőaknákkal. A csapadékvíz elvezetésre a meglévő (175,3 m D300 és 4,5m D200 PVC) és a tervezett (158,5 m
D315x7,7 csapadékcsatorna szolgál. amelynek nyomvonala és 28,2m D200x4.5 PVC KGEM) az út ÉNy-i oldalán a
járda mellett helyezkedik el, illetve a szilárd burkolatú út alatt épül. A meglévő csapadék csatornán lévő D300 PVC
csőből épült víznyelőaknák, az 1028-as út kereszteződésben lévő D300 beton akna kivételével, 50x50 vagy 50x1,00
mérettel átépítendő az R-18 – R-20 terv szerint. A csapadékcsatorna csekély mélysége miatt mind a meglévő és
tervezett esetében, ahol a nyomvonal az útpálya alá esik a csapadékcsatorna cső felé teherelosztó lemez került
betervezésre a R 12 (Hossz-szelvény) és R 17 terv lap szerint. Az út szelvényébe tervezett víznyelő aknákra
480/480/200 mm (ÖV.VNYF) felnyitható rács, a járdába ÖV-VNYK 480/480/100 mm kivehető rács tervezve.
2. rész:
Belterület védelmét szolgáló vízelvezető- hálózat fejlesztése, rekonstrukciója.
A rekonstrukció az utca kijelölt szakaszain a leromlott vasbeton folyókák cseréjére vonatkozik.
- hrsz.: 1189/1– hrsz.: 1173 út (Iskola u.) 154 m, - hrsz.: 1173 út (Iskola u.) – hrsz.:1121 út 114 m, - hrsz.: 1121 út
– hrsz.: 962 út 266 m, - hrsz.: 962 út – hrsz.: 951 147 m, - hrsz.: 424– hrsz.:387 út (Rózsa u.) 486 m, összesen: 1167
m.
A Petőfi Sándor utcán a tervezett tört alakú 75/200 vb. folyóka nyomvonal tervét az R4-R7, M=1:500 léptékű
helyszínrajzok tartalmazzák. Az új folyóka az elbontott folyóka nyomvonalába épül, kiküszöbölve annak nyomvonal
és szintbeli eltéréseit. A meglévő csapadékvíz befogadó aknák változatlan formába maradnak, az aknák víznyelő
rácsos öv fedlapját a lefektetett folyóka szintjéhez kell igazítani. A folyóka elhelyezéséhez az út felőli oldalon a
tervezett nyomvonal mentén az aszfalt kopóréteget 20 cm sávban tárcsás aszfaltvágóval kell megbontani. A járda
felőli oldal változó burkolatú, az aszfalt és beton járda estében hasonló bontási szélesség tervezve, a térburkolt
járdáknál a megbontás szükség szerint szélességbe, maximum 20 cm. Az új folyóka elhelyezése előtt a PK 2-0-0 jelű
szakaszon 1 és 2 csomópontokba a folyóka szelvényébe belógó 2 db feltalaj tűzcsap áthelyezendő. A PK 3-0- 0 jelű
szakaszon a 3-as csomópontban a használaton kívüli közkút akna vb. födémét kell átépíteni úgy, hogy a folyóka
beépítését ne akadályozza. Az áthelyezés, illetve átépítés tervét az R 22 terv lap tartalmazza.
A részletes műszaki paramétereket és ajánlatkérői elvárásokat a dokumentáció részét képező műszaki tervdokumentációk, és árazatlan költségvetés tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 114839477 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 3973Cigánd,Fő u(belteri 1034,1035,1055,1072,1100
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 1. rész: 3973 Cigánd, Fő utca (belterületi 1034, 1035, 1055, 1072 és 1100 hrsz- ú
ingatlanok).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész:
Belterület védelmét szolgáló vízelvezető- hálózat fejlesztése, rekonstrukciója.
A rekonstrukció az utca kijelölt szakaszain a leromlott vasbeton folyókák cseréjére, a Fő
utcán az Kiss u és Dózsa György u. között a tervezett út miatt „K” szegély melletti
csapadékvíz elvezetésre vonatkozik.
A pályázati műszaki leírásban felsorolt utcákban a rekonstrukció alábbi utca szakaszain
lett megjelölve:
- hrsz.: 1055 út (Dózsa György u.) – hrsz.: 1563 út (Kazinczy u.) 135 m, - hrsz.: 1072 út (Fő
u.)
- hrsz.: 1055 út (Dózsa György u.) 181 m, - hrsz.: 1076 – hrsz.: 1072 (Fő u.) 103 m, hrsz.:
1015
- hrsz.:1034 út (Dózsa György u.) 271 m, összesen: 690 m.
A Fő utcán a tervezett tört alakú 75/200 vb. folyóka a Dózsa György u. és Kazinczy utca
között épül 132,00 m hosszba. Ezen a szakaszon a Dózsa György utca torkolatnál az út
kiemelt szegélye miatt 5,0 m elbontott folyóka helyett új nem épül. A Fő utca Dózsa
György utca és a Fő u. 109 sz. hrsz.:1077 közötti szakaszán a meglévő folyóka elbontásra
kerül, helyette az út szélesítése miatt „K” szegély melletti csapadékvíz elvezetés
tervezve, szegély melletti víznyelőaknákkal. A csapadékvíz elvezetésre a meglévő (175,3
m D300 és 4,5m D200 PVC) és a tervezett (158,5 m D315x7,7 csapadékcsatorna szolgál.
amelynek nyomvonala és 28,2m D200x4.5 PVC KGEM) az út ÉNy-i oldalán a járda mellett helyezkedik el, illetve a szilárd burkolatú út alatt épül. A meglévő csapadék csatornán
lévő D300 PVC csőből épült víznyelőaknák, az 1028-as út kereszteződésben lévő D300
beton akna kivételével, 50x50 vagy 50x1,00 mérettel átépítendő az R-18 – R-20 terv
szerint. A csapadékcsatorna csekély mélysége miatt mind a meglévő és tervezett
esetében, ahol a nyomvonal az útpálya alá esik a csapadékcsatorna cső felé teherelosztó
lemez került betervezésre a R 12 (Hossz-szelvény) és R 17 terv lap szerint. Az út
szelvényébe tervezett víznyelő aknákra 480/480/200 mm (ÖV.VNYF) felnyitható rács, a
járdába ÖV-VNYK 480/480/100 mm kivehető rács tervezve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (min. 60 hónap, max. 72 hónap) 15
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány többlettapasztalata (hónapokban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (ne.- Ft + törvényes ÁFA) / Súlyszám: 58
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00087
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 3973 Cigánd, Petőfi utca (belterületi 1174 hrsz- ú
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 2. rész: 3973 Cigánd, Petőfi utca (belterületi 1174 hrsz- ú ingatlan).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész:
Belterület védelmét szolgáló vízelvezető- hálózat fejlesztése, rekonstrukciója.
A rekonstrukció az utca kijelölt szakaszain a leromlott vasbeton folyókák cseréjére
vonatkozik.
- hrsz.: 1189/1– hrsz.: 1173 út (Iskola u.) 154 m, - hrsz.: 1173 út (Iskola u.) – hrsz.:1121 út
114 m, - hrsz.: 1121 út – hrsz.: 962 út 266 m, - hrsz.: 962 út – hrsz.: 951 147 m, - hrsz.:
424– hrsz.:387 út (Rózsa u.) 486 m, összesen: 1167 m.
A Petőfi Sándor utcán a tervezett tört alakú 75/200 vb. folyóka nyomvonal tervét az R4-
R7, M=1:500 léptékű helyszínrajzok tartalmazzák. Az új folyóka az elbontott folyóka
nyomvonalába épül, kiküszöbölve annak nyomvonal és szintbeli eltéréseit. A meglévő
csapadékvíz befogadó aknák változatlan formába maradnak, az aknák víznyelő rácsos öv
fedlapját a lefektetett folyóka szintjéhez kell igazítani. A folyóka elhelyezéséhez az út
felőli oldalon a tervezett nyomvonal mentén az aszfalt kopóréteget 20 cm sávban
tárcsás aszfaltvágóval kell megbontani. A járda felőli oldal változó burkolatú, az aszfalt
és beton járda estében hasonló bontási szélesség tervezve, a térburkolt járdáknál a
megbontás szükség szerint szélességbe, maximum 20 cm. Az új folyóka elhelyezése előtt
a PK 2-0-0 jelű szakaszon 1 és 2 csomópontokba a folyóka szelvényébe belógó 2 db
feltalaj tűzcsap áthelyezendő. A PK 3-0- 0 jelű szakaszon a 3-as csomópontban a
használaton kívüli közkút akna vb. födémét kell átépíteni úgy, hogy a folyóka beépítését
ne akadályozza. Az áthelyezés, illetve átépítés tervét az R 22 terv lap tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (min. 60 hónap, max. 72 hónap) 15
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány többlettapasztalata (hónapokban) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (ne …,- Ft + törvényes ÁFA) / Súlyszám: 58
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00087
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17696 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 3973Cigánd,Fő u(belteri 1034,1035,1055,1072,1100
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/10/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BODKÖ Bodrogközi Közmű- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11386230205
Postai cím: Vásárhelyi Pál Utca 4
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
E-mail: bodko@bodko.hu
Telefon: +36 306635000
Internetcím(ek): (URL) www.bodko.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11386230205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46266434
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48825270
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BODKÖ Bodrogközi Közmű- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11386230205
Postai cím: Vásárhelyi Pál Utca 4
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11386230205

Hivatalos név: JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14815443209
Postai cím: Széchenyi Utca 43
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14815443209

Hivatalos név: Zempléni Építő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13765589205
Postai cím: Pataki Út 37
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13765589205

Hivatalos név: "Szatmárviz" Épitő, Szolgáltató és Kereskedő Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10682722215
Postai cím: Hadház Utca 13
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10682722215

Hivatalos név: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13457701205
Postai cím: Mechatronikai park 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13457701205

Hivatalos név: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13223490215
Postai cím: Nádor U. 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490215

Hivatalos név: Balép-Invest KFT
Nemzeti azonosítószám: 23777725205
Postai cím: Fő ut 20
Város: Cigánd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3973
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23777725205

Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14927393405
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393405

Hivatalos név: Avalon Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25997895215
Postai cím: Vasvári Pál Út 6
Város: Kállósemjén
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 4324
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25997895215

Hivatalos név: FA-KŐ-KER
Nemzeti azonosítószám: 22357764205
Postai cím: Arany János Út 109
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22357764205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 3973 Cigánd, Petőfi utca (belterületi 1174 hrsz- ú
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/10/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BODKÖ Bodrogközi Közmű- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11386230205
Postai cím: Vásárhelyi Pál Utca 4
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
E-mail: bodko@bodko.hu
Telefon: +36 306635000
Internetcím(ek): (URL) www.bodko.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11386230205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62322708
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66014207
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BODKÖ Bodrogközi Közmű- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11386230205
Postai cím: Vásárhelyi Pál Utca 4
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11386230205

Hivatalos név: JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14815443209
Postai cím: Széchenyi Utca 43
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14815443209

Hivatalos név: "Szatmárviz" Épitő, Szolgáltató és Kereskedő Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10682722215
Postai cím: Hadház Utca 13
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10682722215

Hivatalos név: DHJ Építő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13457701205
Postai cím: Mechatronikai park 14.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13457701205

Hivatalos név: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13223490215
Postai cím: Nádor U. 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490215

Hivatalos név: Balép-Invest KFT
Nemzeti azonosítószám: 23777725205
Postai cím: Fő ut 20
Város: Cigánd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3973
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23777725205

Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14927393405
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393405

Hivatalos név: Zempléni Építő és Gépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13765589205
Postai cím: Pataki Út 37
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13765589205

Hivatalos név: Avalon Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25997895215
Postai cím: Vasvári Pál Út 6
Város: Kállósemjén
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 4324
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25997895215

Hivatalos név: FA-KŐ-KER
Nemzeti azonosítószám: 22357764205
Postai cím: Arany János Út 109
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22357764205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/10/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges