Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/249
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.12.27.
Iktatószám: 23768/2018
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Kiemelt Beruházások Igazgatósága, Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., 1097
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.01.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Agócs Kiss János
Telefon: +36 206707313
E-mail: agocs-kiss.janos@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 14591500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.semmelweis.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000975342018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000975342018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hőgyes-Schöpf-Merei összevont tervezés
Hivatkozási szám: EKR000975342018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Semmelweis XXI. Fejlesztési projekt” keretében, a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum kialakításával kapcsolatos generál tervezési feladatok és az ehhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: HSM Gyógyszerkut. Centrum-generáltervezési fel.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem Kiemelt Beruházások Igazgatósága, Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., 1097
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervező feladata a 1092 Budapest,Hőgyes Endre utca 5-9. sz.alatti,36868 hrsz. jelenlegi Hőgyes Tömb és az 1092 Budapest,Bakáts tér 10. sz.alatti,36873/0/A/1,36873/0/B/1,36873/0/C/1 hrsz.volt Schöpf-Merei Kórház ingatlanokon Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum teljes körű tervezése.
A Hőgyes Tömbben az Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának 4 intézete tevékenykedik:Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Int.,Gyógyszerészeti Int.,Gyógyszerészi Kémiai Int.,és a Szerves Vegytani Int. A Gyógyszerhatástani Int. a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben,a Farmakognóziai Int. a Belső Klinikai Tömb Központi épületében foglal helyet.A megvalósuló létesítmény mind a 6 intézménynek helyet adna.A közelmúltban az Egyetem megkapta a Schöpf-Merei Kórház ingatlanának kezelési jogát.Ugyanezen az ingatlanon található a Fővárosi Önkormányzat jelenleg is működő Nyugdíjas Háza.Folyamatban van az ingatlan Egyetemi kezelésbe történő adása.A Nyugdíjas Ház által elfoglalt épület- és kertrész szintén a tervezési területhez tartozik.
A századfordulón épült Hőgyes Tömbben teljes átfogó felújítási munka nem történt a közelmúltban.A víz- csatorna-,hűtési- és fűtési-,erős és gyengeáramú rendszerek elavultak.A szellőzési és hűtési rendszerek nem központi,hanem egyedi kialakításúak.Az épületszerkezetek kornak megfelelő hagyományos szerkezetek.A volt Schöpf-Merei Kórház állapotát meghatározza a majdnem egyévtizedes lakatlanság,amely során a vagyonkezelő szervezetek a minimális, az állapotfenntartáshoz szükséges javítási munkákat végezték el.
Hőgyes 7-9 udvarszint 2,7m-el magasabb,mint a hátsó Schöf-Merei zöldterület.A Hőgyes 5 teljes udvartere és A és F épülete részben alá van pincézve.A tégla boltozatú pince jó állapotú.Kb.350-400 m2 alapterületű,kb 3m széles és 2,5m magas alagútrendszer.
Az intézetek tevékenységeiben az alábbi fő funkciók találhatóak meg:elméleti oktatás,gyakorlati oktatás,kutatás.Külön funkciót lát el az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Int.,amely biztosítja első sorban a Semmelweis Egyetem klinikáinak, intézményeinek gyógyszer-ellátását.Az épület optimális felhasználása üzemeltetése miatt bizonyos rendeltetésű helyiségek közös használatúra vannak tervezve:aula,büfé,közösségi rekreációs területek,edző terem,nagy előadótermek, szemináriumi termek, nyelvi laborok,számítógépes termek,központi könyvtár-olvasóterem,NMR laboratórium,bioanalitikai laboratórium,fizikai-kémiai-morfológiai laboratórium,irodák,gazdasági irodák,tanulmányi osztály,hallgatói önkormányzat,vizes blokkok,mélygarázs-gépjármű tároló,közös anyag- és eszközraktárak,hulladéktárolók,épületüzemeltetési műszaki és egyéb helyiségek. Intézményenként megtalálhatók egy szemináriumi terem,egy tárgyaló-vizsgáztató-értekezleti helyiség,oktató laboratóriumok,kutató laboratóriumok-kutató szobák,kézi raktárak,mosogató helyiségek,hulladék helyiségek,öltözők,vizesblokkok,igazgatói szobák,egyéb helyiségek.A felszín alatti mélygarázsban találhatóak a telken belüli gépjármű parkolók.Ugyancsak a felszín alatt célszerű az anyagbeszállításhoz és a hulladékkezeléshez szükséges közös helyiségeket elhelyezni.Az anyagbeszállítás,a késztermék,illetve hulladék elszállítás vertikálisan teherlifteken történne.Az intézmények egy csoportban egy szinten kerülnének elhelyezésre.A laboratóriumok későbbi flexibilitásának biztosítása érdekében a helyiségek felett,födém alatt szerelőszintek épülnek meg,amelyekre a közös függőleges strangokból történnek a leágazások.
A területek méretei becsült számok.A koncepcióterv elfogadásáig módosításokat mind a tervező, mind a megrendelő kezdeményezhet.
Gyógyszerhatástani Int.:1 514 m2
Farmakognózia:2 040 m2
Gyógyszerészi Kémiai Int.:1 513 m2
Gyógyszerészeti Int.:2 133 m2
Szerves Vegytani Int.:1 780 m2
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Int.:2 307 m2
Közös terek:5 735 m2
Mindösszesen:17 022 m2
A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A személyi állomány képzettsége, tapasztalata 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
-

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (ALV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (KAP), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, ALV-t vagy a KAP-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel AT-nek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.
A magyarországi letelepedésű AT-(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) KR.) 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett AT esetében az ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) KR.4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) KR. 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján AT-nek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 12-14.§ és 15-16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Nyilvántartásban szereplés:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – ajánlattételkor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó generál tervezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§-a alapján az ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtása az alkalmasság igazolására.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2. § (5) bek. alapján jelzi, Ajánlattevőknek nem elegendő alkalmasságukat az EEKD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, Ajánlatkérő előírja az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását.
Az alkalmasság előzetes igazolása az EEKD benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó generál tervezési tevékenység) származó ÁFA nélkül számított árbevétele a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a 150 M Ft-ot.
Közös ajánlattevők pénzügyi és gazdasági alkalmasságának vizsgálata a Kbt. 65. § (6) bekezdésben előírtak szerint történik.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük csak egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (KR) 21. § (3) bek. a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónap legjelentősebb szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó generál tervezési tevékenység) szerinti szolgáltatásait a KR. 22. § (1)-(2) bek foglaltak szerint az alábbi tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),
— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),
— a szolgáltatás tárgya, mennyisége
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont megjelölésével; év, hónap pontossággal),
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a KR. 22. § (1) bek. szerint igazolást vagy nyilatkozatot.
Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a KR. 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.
M2) KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket megnevezésük, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot AT megadhatja, egyebekben a jogosultági kóddal való rendelkezés a szerződéskötés feltételének minősül, azaz a nyilvántartásba vétel elmaradását a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti AK.
Az alkalmasság igazolására vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, AT-nek nem elegendő alkalmasságukat az az EEKD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, AK előírja az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását.
Az alkalmasság előzetes igazolása az EEKD benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbiakban megfogalmazott referenciákkal legalább 1 db, legalább nettó 12 500 m2 hasznos alapterületű magasépítési beruházás generál tervezési feladatainak ellátására vonatkozó referenciával, amely, új épület megvalósítására vagy meglévő épület újjáépítésére és/vagy felújítására vonatkozott, és legalább a négy alapszakágra (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság) kiterjedt, továbbá a létesítmény műszaki átadás-átvétele sikeresen megtörtént,
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket vesz figyelembe.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alábbi szakemberekkel (legalább 3 különböző személy megajánlása szükséges):
M.2.1. Vezető tervező magasépítési szakterület - É (vagy az előírt végzettséggel egyenértékű végzettség) (1 fő),
A szakemberrel szemben elvárások az alábbiak:
• Szakmai gyakorlat: legalább 24 hónapos építész tervezői feladatok ellátása során szerzett felelős építész tervezői szakmai tapasztalat, valamint érvényes jogosultság (266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet szerinti kamarai névjegyzékben való szereplés vagy azzal egyenértékű nyilvántartás), vagy a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum képesítés (vagy egyenértékű szakképzettség) és szakmai gyakorlati idő.
M.2.2 Szakági tervezők (2 fő)
Valamennyi szakemberrel szemben elvárások az alábbiak:
Végzettség: felsőfokú műszaki végzettség (vagy az előírt végezettséggel egyenértékű végzettség) és legalább egyenként 24 hónapos szakági tervezői szakmai gyakorlattal, valamint érvényes jogosultság (266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet szerinti kamarai névjegyzékben való szereplés vagy azzal egyenértékű nyilvántartás), vagy a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum képesítés (vagy egyenértékű szakképzettség) és szakmai gyakorlati idő az alábbi szakterületeken.
M.2.2.1.Vezető tervező építménygépészeti szakterület - G (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
M.2.2.2.Vezető tervező építményvillamossági szakterület - V (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a III.1.3. M2) alkalmassági követelmény esetében a szakmai tapasztalat előírt időtartam alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatóak el.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013.Kr.r.; 191/2009.Kr.r.; 312/2012.Kr.r.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az elszámolás és kifizetés teljesítési szakaszonként történik a Kbt.135.§(1)(5)-(6) bek. és a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. foglaltak szerint.
Az ajánlattétel, elszámolás, a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
A késedelmi-; a hibás teljesítési-; és a meghiúsulási kötbér részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A jóteljesítési- biztosíték: nettó Tervezési Díj 5%-a.
Jótállás: a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 36 hónap
Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.
Biztosíték nyújtása a Kbt.134.§(6)bek. a) alapján.
Csatolni kell a Kbt.134.§(5) bek. szerinti nyilatkozatot.
Jogszabályok: 2015.évi CXLIII.tv.;2013.évi V.tv.; 322/2015(X.30.)KR.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tart.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/01/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/01/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000975342018.)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő 2019. január 15-én 10:00 órától biztosítja a helyszín megtekintését. Találkozás: SOTE Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészeti Intézete 1092 Hőgyes Endre u. 7. Porta
2) A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján ajánlatkérő (továbbiakban: AK) nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők számára gazdálkodószervezet létrehozását.
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát /ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.
5) Csatolni kell a Kbt.66.§ (4),(5) és (6) bek. szerinti nyilatkozatot. A Kbt.66.§ (6) bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
6) AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
7) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) valamennyi követelménye tekintetében.
8) AK a részajánlat-tétel lehetőségét kizárja, melynek részletes indokolását jelen felhívás Vl.4.3) pontja tartalmazza.
9) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot a KD II. fejezet 4.A.10. pontja szerint.
10) Pontszámtartomány:0-10.Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont tekintetében az egyenes arányosítás.
11) FAKSZ: Kerekes Anita 00181,dr. Budai Zoltán 00783,dr. Duga László 01057
12) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
13) AK jelen közbeszerzési eljárás során a 2014/24/EK irányelv alapján jár el.
14) AK felhívja a figyelmet arra, hogy a II.2.7) pontban meghatározott teljesítési időtartam a szerződés hatálybalépésének napjával kezdődik, amely azonban feltételhez kötött.
15) Nyertes AT min. évi 50 millió,- Ft/kár évente legalábbés min. 100 millió Ft káresemény/év biztosítási összegben köteles a szerződés szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítást kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani és hatályában fenntartani) és köteles azt a tervezés teljes időtartama alatt, valamint a Tervezési Szerződés teljesítését követő 36 hónapig fenntartani.
16) A szerződés időtartamára és teljesítésére vonatkozó részletes rendelkezéseket a KD tartalmazza.
17) A Kbt.76.§ (3)bek b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia a szakemberek képzettségét, gyakorlatát/tapasztalatát, valamint csatolnia kell a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.
18) AT köteles kereskedelmi és szakmai ajánlatot benyújtani az Útmutató 4/A/13.pontjában foglaltak alapján.
19) AK a Kbt.65.§(10) bek. alapján meghatározza, hogy a vezető tervező (magasépítési szakterület) esetében kizárja az alvállalkozó igénybevételét.
20) AK felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít, azaz amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény – így különösen az 1945/2017 (XII.12) Korm.határozatban meghatározott fedezet hiánya - a Kbt. 53. § (1) bekezdésben foglalt határidőt követően - bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Jelen További információk folytatása: felhívás Vl.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőséget az alábbi indokok miatt nem tartja ésszerűnek:
AK megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, mivel maga a tervezési szolgáltatás és a kapcsolódó feladatok, valamint az annak eredményeképpen előállítandó dokumentumok nem oszthatóak oly módon, hogy az a közpénzek hatékony, ésszerű, gazdaságos felhasználását eredményezné. A nyertes AT által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése miatt-figyelembe véve AK gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait – a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel AK nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
További pontok:
21) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR.10-13. §-ai tartalmaz.
22) Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
23) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák