Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/245
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.18.
Iktatószám:23889/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Zalaegerszeg, Ruszt József tér 1. 2328/4 hrsz, 2328/2/A/8 hrsz., 2328/3.;Zalaegerszeg, Pázmány Péter utca 17. Hrsz: 2364/1/A/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Buzu László
Telefon: +36 92502131
E-mail: buzulaszlo@ph.zalaegerszeg.hu
Fax: +36 92502119
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001469822019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001469822019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Színház és épületek felújításának tervezése
Hivatkozási szám: EKR001469822019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hevesi Sándor Színház és a kapcsolódó Ruszt József tér felújításának és korszerűsítésének tervezése és a Színészlakások felújításának tervezése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hevesi Színház,Ruszt J.tér felújításának tervezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg, Ruszt József tér 1. 2328/4 hrsz, 2328/2/A/8 hrsz., 2328/3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg, Hevesi Sándor Színház és kapcsolódó épület felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházás építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítésére.
Zalaegerszeg, Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg Ruszt József tér 1. szám alatti, 2328/4 hrsz-ú ingatlanon lévő színházépület) felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházás telekalakítási, építési, valamint kivitelezési dokumentációjának az elkészítése, továbbá árazott és árazatlan szakági, tételes költségvetés készítése.
Hevesi Sándor Színház: telekterület: 2868 m2, beépített alapterület: 1815,24 m2
Színház összes szintterület: 5500 m2 + idegen ingatlanon elfoglalt (2328/2/A/8 hrsz részeként) jelenleg használt összes szintterület: 517 m2 , mindösszesen: 6017 m2, nagyszínpad befogadóképessége: 401 fő
Tervezési feladatok: az érintett épület és környezetének (csatlakozó épületek a szükséges mértékig) felmérése, valamint a Ruszt József tér geodéziai bemérése, közműszolgáltatók digitális állományainak beszerzése, talajvizsgálati jelentés elkészítése, épület tartószerkezeteinek vizsgálta. Tervező az előkészítő fázisban beszerzett adatok és információk alapján Megrendelővel és a Színház illetékeseivel egyeztetve – a műszaki leírásban részletezett igénylista alapján – elkészíti az előzetes tervezési programot, majd az elfogadott vázlatterv alapján véglegesíti a tervezési programot. A vázlatterv részét képezi a projekt időbeni ütemezése és a költségbecslése is.
A vázlatterv készítése során figyelembe veendő körülmények és elvégzendő feladatok részletezése a műszaki leírásban található.
Tervező a vázlatterv készítése során a műszaki leírásban felsorolt konkrét igényekre és feladatokra adjon megoldási javaslatot, illetve készítsen tervet, így
• a nagyszínpad komplettírozása, szükséges a komplett scenikai rendszer megújítása, színpadgépészet, fény-, és hangtechnika megújítása, a színpad bővítésének lehetősége, a hozzá szervesen kapcsolódó kiszolgáló terek és funkciók optimalizálása (előcsarnok, nézőtér, díszletraktár, jelmezraktár, öltöző, varroda, színész társalgó és belső udvar)
• vizsgálja felül a Griff Bábszínház jelenlegi működését, pozícióját, méreteit. Adjon javaslatot a bábszínház jelenlegi max. 120 férőhelyének 150-180 főre történő emelésére, vagy a meglévő helyén lehetséges bővítésével vagy az épületen belül új helyre történő telepítésével.
• A próbaterem és Stúdiószínpad két funkció részben eltérő (a próbaterem meglévő, a stúdiószínpad új igény) megvalósíthatóságánál tervező vizsgálja meg, hogy a két funkció működhet-e egy, scenikailag jól felszerelt térben, a közös használat megfelelő időbeosztásának kialakításával. Értelemszerűen költséghatékonyabb megoldás, ha két helyiség helyett egy helyiséget kell scenikával felszerelni.
Ruszt József tér környezetrendezése, Ruszt József tér: Telekterület: 1326 m2
- Tervező hozzon létre az épülettel szimbiózisban működő városi közteret, mely egyben ki tudja szolgálni a színházi rendezvények előtti látogatói megérkezés, várakozás, a rendezvények szünetében pedig a látogatói elhelyezés, ezzel együtt a kulturált és szeparált dohányzás funkciókat. Ugyan akkor adjon teret kisebb rendezvények megtartására, hol a színház, mint épített díszlet tud funkcionálni. A tér egyben legyen mindenkor látogatható városi tér, ami lehetőséget teremt a kulturált találkozásra, megpihenésre, szemlélődésre.
- A tervezett koncepció kalkuláljon a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával.
- Tervező adjon javaslatot a környezetrendezési koncepció következtében szükségesség váló csapadékvízelvezetés megoldására, csapadékvízcsatorna kiváltására.
- Tervező kalkuláljon a nyugati nyaktagnál elhelyezendő teherlifttel, annak megközelítésével, építészi kialakításával
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a véglegesített Tervezési program alapján az építési engedélyezési dokumentáció elkészítése. Nyertes ajánlattevő feladata a szükséges telekalakítási eljárás lebonyolítása is a dokumentálással együtt.
folyt. a VI.4.3) pont
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az ajánlati felhívás III.1.3. M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 20
2 2.2. Az ajánlati felhívás III.1.3. M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 20
3 2.3. Az ajánlati felhívás III.1.3. M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 265
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Színészlakások felújításának tervezési feladatai
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg, Pázmány Péter utca 17. Hrsz: 2364/1/A/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés a Zalaegerszeg, Pázmány Péter utca 17. Hrsz: 2364/1/A/1 alatti, Színészlakások felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházás kivitelezési terveinek elkészítésére.
Zalaegerszeg, Pázmány Péter utca 17. szám alatti, 2364/1/A/1 hrsz-ú ingatlanon lévő színészlakások felújítása és korszerűsítése tárgyú beruházás kivitelezési dokumentációjának az elkészítése, továbbá árazott és árazatlan szakági, tételes költségvetés készítése.
Színészlakások: 34 db önkormányzati lakás a fszt + 4 szintes társasházban a teljes társasházi ingatlan 91,8%-a. A fennmaradó 8,1% terület magántulajdon.
Összszintterület a társasházi tulajdonrészre vonatkozóan 1794 m2.
Tervezési feladatok: az érintett épület felmérése. Tervező az előkészítő fázisban beszerzett adatok és információk alapján Megrendelővel és a Színház illetékeseivel egyeztetve – a műszaki leírásban részletezett igénylista alapján – elkészíti az előzetes tervezési programot, majd az elfogadott vázlatterv alapján a véglegesíti a tervezési programot. A vázlatterv részét képezi a projekt időbeni ütemezése és a költségbecslés.
A vázlatterv készítése során figyelembe veendő körülmények és elvégzendő feladatok részletezése a műszaki leírásban található. Tervező adjon javaslatot az épület energetikai korszerűsítésére, mind a passzív épületszerkezetek, mind az aktív épületgépészeti és elektromos rendszerek tekintetében. A homlokzati fejlesztés során térjen ki az erkélyek mellvéd elemeinek és az erkélylemezek megújítására is.
A kivitelezési terveket árazott és árazatlan költségvetéssel együtt 2 példány papír alapú és két példány elektronikus másolatban kell benyújtani az előírt határidőben.
Tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésére, tervező javaslatot tesz az Ajánlatkérő számára a teljesítés ütemezésére vonatkozóan.

A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az ajánlati felhívás III.1.3. M/3.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 20
2 2.2. Az ajánlati felhívás III.1.3. M/3.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 20
3 2.3. Az ajánlati felhívás III.1.3. M/3.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében:
A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ESPD-t az az elektronikus közbeszerzés szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben (továbbiakban e-Kr) szabályozott elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) kell űrlap formájában kell benyújtania, a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására, figyelemmel a Kbt. 69. § (6) bek-re.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okok és az alkalmassági igazolások előzetes igazolása kapcsán figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (a továbbiakban „Kr.”)1-7. §-aira is.
Az ajánlattevőnek a Kr. 8. §, 10.§, valamint 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §].
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a gazdasági szereplő a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (1) bek. és 21. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. folyt VI.4.3) pontban
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (formanyomtatvány IV. rész „α” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). Az ESPD-t az EKR-ben (elektronikus közbeszerzési rendszer) kell űrlap formájában kell benyújtania, a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján.
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevőnek az alkalmasságát (közös ajánlattevő) következőképp szükséges igazolnia:
P/1.
A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatásra vonatkozó) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző közbeszerzés tárgyából származó utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
A Kr. 19. § (3) bek. szerint, ha az ajánlattevő a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11)-(12) bekezdései.
A Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésének alkalmazása esetén felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kr. 3. § (2)-(3) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásaira! A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A III.1.2) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából származó – tervezési szolgáltatásra vonatkozó –, összességében az 1. rész tekintetében legalább nettó 135.000.000,- Ft, a 2. rész tekintetében legalább 15.000.000,- Ft árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (formanyomtatvány IV. rész „α” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). Az ESPD-t az EKR-ben (elektronikus közbeszerzési rendszer) kell űrlap formájában kell benyújtania, a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján.
Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevőnek az alkalmasságát (közös ajánlattevő) következőképp szükséges igazolnia:
M/1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) a közbeszerzés tárgya szerinti az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáinak ismertetését a Kr. 22. § (1) és (2) bekezdései szerint igazolva.
A referencianyilatkozat/igazolás minimális tartalma:
- szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
- a szolgáltatás mennyisége,
- a szerződés teljesítésének ideje, (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban),
- a szolgáltatás tárgya az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal,
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
M/2. Az ajánlattevő csatolja a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra;
- a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
— képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata vagy a szakember nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal;
— a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése.
A Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése alkalmazása esetén felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kr. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásaira! A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő a nyilatkozatok/igazolások vizsgálata során a Kr. rendelet 21. § (3a) bek. a) pontjában, illetve a 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.
A III.1.3) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak valamennyi alk. felt. esetén.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített
• az 1. rész tekintetében:
o M/1.1. legalább egy, legalább 300 fő befogadóképességű, színházi funkcióval rendelkező épület rekonstrukcióját előkészítő megvalósíthatósági tanulmány vagy koncepcióterv elkészítésére vonatkozó referenciával (maximum egy darab referencia mutatható be),
o M/1.2. egy színházi funkcióval rendelkező – mely legalább 300 fő befogadóképességű - megvalósult épület generál tervezése és/vagy generál áttervezésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazta az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését (maximum egy darab referencia mutatható be),
Az 1. rész vonatkozásában a fentiek tekintetében (M/1.1. és M/1.2. alkalmassági követelmény) bemutatott referenciák között az átfedés nem megengedett.
o M/1.3. összesen legalább 900 m2 park és/vagy tér tervezésére vonatkozó referenciával (maximum két darab referencia mutatható be).

• a 2. rész tekintetében:
o M/1.1. összesen legalább 1300 m2 alapterületű lakóépület építésére és/vagy felújítására vonatkozó tervezésére vonatkozó referenciával (maximum két darab referencia mutatható be).
Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy három év teljesítéseinek igazolását írja elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az 1. rész tekintetében:
M/2.1. legalább 1 fő vezető tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerint „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint legalább 1 db színházi funkcióval rendelkező épület generál tervezése és/vagy áttervezése során szerzett tervezői tapasztalattal rendelkezik.
M/2.2. legalább 1 fő épületfizikai tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „G-ÉF” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/2.3. legalább 1 fő belsőépítészeti tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „BÉ” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/2.4. legalább 1 fő géptervező gépész tervező (vagy azzal egyenértékű) szakemberrel, aki felsőfokú képzettséggel és legalább 2 db színháztechnológiai tervezési referenciával rendelkezik.
M/2.5. legalább 1 fő színháztechnikus, szcenikus (vagy azzal egyenértékű) szakemberrel, aki OKJ 5452107 számú (vagy azzal egyenértékű) szakképesítéssel rendelkezik.
M/2.6. legalább 1 fő építményvillamossági tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „V” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/2.7. legalább 1 fő épületgépész tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerint „G” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 2. rész tekintetében:
M/3.1. legalább 1 fő vezető tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerint „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/3.2. legalább 1 fő épületgépész tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerint „G” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/3.3. legalább 1 fő épületfizikai tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerint „G-ÉF” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
folyt. VI.4.3) pontban
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013 (VII.11.) Korm. rend. szerinti képzettség
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében:
Késedelmi kötbér: minden részfeladatnál a késedelembe esés időpontjától minden megkezdett késedelmes nap után az adott részfeladatra vonatkozó bruttó vállalási ár 1,0 %-a, de legfeljebb az adott részfeladatra vonatkozó bruttó vállalási ár 15 %-a, tervhiba miatt a közbeszerzési eljárás(ok) és/vagy kivitelezés 10 napot meghaladóan akadályoztatva van, úgy az akadályoztatás 11. napjától kezdődően 1,0%/nap.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a hibával érintett munkarészre eső nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő összeg
Jótállás: valamennyi rész tekintetében 36 hónap.
Nyertes AT. az 1. rész tekintetében 3 db rész-, valamint 1 db végszámla benyújtására jogosult
Nyertes AT. az 2. rész tekintetében 1 db rész-, valamint 1 db végszámla benyújtására jogosult
folytatás a VI.4.3) pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. §
Az elektronikus bontás szabályait az e-Kr. 15. §-a tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő (AK) a közbeszerzési eljárást az EKR-ben folytatja le. Az ajánlat elkészítésének alapja az EKR-ben publikált dokumentumok. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, olvasható, nem szerkeszthető pdf formátumban. Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőknek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében foglaltakra.
2) Az ajánlat követelményeit a dokumentáció (KD) tartalmazza.
3) AK az ajánlatkészítési időszakban helyszíni bejárást nem szervez az Ajánlattevők számára. Ajánlattevőknek lehetősége van egyénileg, önállóan a helyszín megtekintésére és megismerésére időpont egyeztetést követően. Amennyiben az Ajánlattevő nem járja be a helyszínt, vagy elmulasztja a körülmények részletes megismerését, az semmiképpen sem menti fel az Ajánlattevőt azon kötelezettségek és felelősségek alól, amelyért később a teljesítés során felel.
Az önálló helyszíni bejárás során Ajánlattevőkben felmerült kérdéseket írásban tegyék fel, a kiegészítő tájékoztatás részeként.
4) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján vizsgálja az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának megfelelőségét.
5) AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban mindennemű kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik. Az EKR-en kívüli kommunikáció joghatás kiváltására nem alkalmas!
6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT alábbi nyilatkozatait: a Kbt. 66. § (2) és (5) bek, Kbt. 67. § (4) bek. szerinti dokumentumokat EKR űrlapon, míg a Kbt. 66. § (6) bekezdése (nemleges is), Kbt. 65. § (7) bek. (opcionális) és a 134.§ (5) bekezdés alapján a KD-ban megadott minta szerinti nyilatkozni köteles. AT-nek (kapacitást nyújtó szervnek) az ajánlatában be kell nyújtania az ESPD-t. A nyilatkozatok benyújtásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
7) AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint nyújt lehetőséget, az EKRr. 11. § (2)-(3) bek-ben foglalt rendelkezésekre figyelemmel.
8) A III.1.2) P/1. és a III.1.3) M/1. és M/2., M/3. pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
9) AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 1 hónap alatt 30 napot ért.
10) AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés g) pontja alapján.
11) AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
11) Az eljárás nyertese a szerződés megkötésének időpontjára köteles tervezői tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást (1. rész: 50.000.000 HUF/kár és 150.000.000 HUF/év mértékű, 2. rész: 8.000.000 HUF/kár és 30.000.000 HUF/év mértékű) kötni vagy a meglevőt kiterjeszteni.
12) A benyújtott ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány elve alapján, a KD-ben részletezettek szerint történik. Az adható pontszám alsó és felső határa: 0,00-10,00 pont. Az ár a fordított arányosság, a minőségi kritériumok egyenes arányosítás módszerével kerülnek elbírálásra.
13) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.
14) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek. rendelkezéseit.
15) Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be, a tárgyi eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen indította meg.
16) dr. Balog Tímea felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Lajstromszáma: 00035
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint
1. rész tekintetében a II.2.4) pont folytatása:
Az építési engedélyezési tervdokumentációra vonatkozó építési engedély beszerzése, valamint az engedélyezési tervek készítése során minden szakhatósági és egyéb hatósági egyeztetés lefolytatása a nyertes ajánlattevő feladata.
A kivitelezési terveket árazott és árazatlan költségvetéssel együtt 2 példány papír alapú és két példány elektronikus másolatban kell benyújtani az előírt határidőben.
Tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésére, tervező javaslatot tesz az Ajánlatkérő számára a teljesítés ütemezésére vonatkozóan.
A feladatok és a beruházás paraméterei részletesen a műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
III.1.1) pont folytatása:
A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
A szakmai alkalmasság előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (formanyomtatvány IV. rész „α” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené).
III.1.3) pont folytatása:
M/3.4. legalább 1 fő építményvillamossági tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerint „V” jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Valamennyi rész tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő egyszer veszi figyelembe.
Az M/2. és M/3. alkalmassági követelmény tekintetében a szakemberek közötti átfedés megengedett, egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Ajánlatkérő színházi funkcióval rendelkező épület alatt a következőt érti: előadó-művészeti tevékenység (TEAOR 9001) nyújtására szolgáló (ilyen célra épült vagy ilyen tevékenység ellátásra szolgáló) zárt épület.
III.2.1) pont folytatása:
191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.
Szerződéskötés feltétele, hogy az M.2. pontban megjelölt szakemberek alábbi építészeti-műszaki tervezésre vonatkozó szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezzenek:
M/2.1. rendelkezzen érvényes „É” jogosultsággal;
M/2.2. rendelkezzen érvényes „G-ÉF” jogosultsággal;
M/2.3. rendelkezzen érvényes „BÉ” jogosultsággal;
M/2.6. rendelkezzen érvényes „V” jogosultsággal;
M/2.7. rendelkezzen érvényes „G” jogosultsággal;

Szerződéskötés feltétele, hogy az M.3 pontban megjelölt szakemberek alábbi építészeti-műszaki tervezésre vonatkozó szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezzenek:
M/3.1. rendelkezzen érvényes „É” jogosultsággal;
M/3.2. rendelkezzen érvényes „G” jogosultsággal;
M/3.3. rendelkezzen érvényes „G-ÉF” jogosultsággal;
M/3.4. rendelkezzen érvényes „V” jogosultsággal;

III.2.2) pont folytatása:
Előleg: Ajánlatkérő előleget biztosít valamennyi rész tekintetében, összege a szerződésben foglalt – áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 10 %-ának megfelelő összeg.
Előleg-visszafizetési biztosíték: amennyiben az igényelt előleg összege meghaladja a szerződésben foglalt nettó teljes ellenszolgáltatás 5 %-át, a Vállalkozó köteles az igényelt előleg összegének és a szerződésben foglalt nettó teljes ellenszolgáltatás 5%-ának különbségével azonos mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
Finanszírozás formája: utófinanszírozás
Tovább információk a KD Szerződéstervezetben.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák