Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/243
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.12.15.
Iktatószám: 23910/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Zsámbék Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 2072 Zsámbék, Corvin János u., A munkaközi és kiviteli tervek átadásának helyszíne: Ajánlatkérő székhelye;2072 Zsámbék, Corvin János u., A munkaközi és kiviteli tervek átadásának helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.01.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zsámbék Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730167213
Postai cím: Rácváros Utca 2-4.
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gálos Andrea
Telefon: +36 23565622
E-mail: muszak@zsambek.hu
Fax: +36 23565622
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://zsambek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001512162021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001512162021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zsámbék Templom Kolostor terv műszaki előkészítés
Hivatkozási szám: EKR001512162021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Zsámbék, Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciója és újjáépítése” című projekt keretén belül megvalósuló fejlesztés műszaki előkészítése és kapcsolódó feladatok ellátása. Műemléki vonatkozású szakértői tevékenység, felmérés és tervezés.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Építéstörténeti Tudományos Dokumentáció
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2072 Zsámbék, Corvin János u., A munkaközi és kiviteli tervek átadásának helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műemléki vonatkozású szakértői tevékenység, felmérés és tervezés.
Az Építéstörténeti Tudományos Dokumentáció elkészítése annak érdekében, hogy a „Zsámbék, Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciója és újjáépítése” című projekt keretén belül megvalósuló fejlesztés előkészítés számára teljeskörű, a korábbi kutatási előzményeket magába foglaló és értékelő (Övr. 3. sz. mell. 3.1.2), tervpályázathoz valamint építési/építéshatósági vagy örökségvédelmi engedélyezési folyamathoz további kiegészítés nélkül felhasználható egységes szerkezetbe foglalt építéstörténeti dokumentációt biztosítson.
Nyertes ajánlattevő feladata az Építéstörténeti Tudományos Dokumentáció készítése
Nyertes ajánlattevő feladata elméleti rekonstrukció elkészítése a tudományos dokumentáció, értékleltár és a kőszerkezetek rekonstrukciójára támaszkodva, elméleti rekonstrukciós periodizációs építészeti rajzok (helyszínrajzok, alaprajzok, metszetek, homlokzatok) készítése, valamint periodizációs virtuális 3D rekonstrukciók készítése legalább öt építéstörténeti szempontból jelentős korszakból.
Az építéstörténeti kutatás része a telektörténeti kutatás, amelynek ki kell terjednie a templom közvetlen környezetére, a Corvin János utca, a Rácváros utca és a Táncsics Mihály utca által határolt tömbre.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a beruházáshoz kapcsolódó műemléki értékleltár készítése.
Az Építéstörténeti Tudományos Dokumentáció elvárt munkarésze a szakrestaurátor által készített kő- és festőrestaurátori szakvélemény (építőkő anyagok meghatározása, kőfaragási technikák, falfestések, boltozati kialakítások), amelyek kiterjednek a kőanyag konzerválhatóságára és a helyreállítással kapcsolatos szakmai javaslattételre is.
Nyertes ajánlattevő feladata különösen az Övr. 3. számú mellékletének 3.1.8 pontja szerint, a műemlék megőrzésére és fenntartására, helyreállítására, a fenntartható, méltó használatra vonatkozó szakértői javaslat készítése, az értékek történeti egységének összefüggésében, fontossági és logikai sorrend felállításával, az esetleges veszélyeztetettség jelzésével.
A dokumentáció része a korábbi rekonstrukciós kísérletek, tervek, vázlatok teljeskörű összegyűjtése és bemutatása, valamint az építészeti, műemléki „jó gyakorlat” bemutatása, hazai és nemzetközi előképekkel, minimum 10, eltérő felfogásban megfogalmazott esettanulmány az ÉTD tárgyához kötődő esetet bemutatásával.
Nyertes ajánlattevő feladata az Építéstörténeti Tudományos Dokumentáció alapján egy szeparátum, szakmai összefoglaló (20-40 oldal) készítése, amelynek célja, hogy a tervezői munka számára közvetlen segítséget biztosítson.
A nyertes ajánlattevő feladata Tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás során történő rendelkezésre állás (szakmai konzultáció nyújtása a Megbízó igényei szerint)
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M.2.1. pont tekintetében bemutatott szakember (É) alkalmassági feltételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata műemlék épület felújításával kapcsolatban (hónap) (min. értéke 0 hónap, max. 36 hónap) 25
2 2. Az M.2.2. pont tekintetében bemutatott szakember alkalmassági feltételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. értéke 0 hónap, max. 36 hónap), 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Műszaki Előkészítő Dokumentáció feladatai
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2072 Zsámbék, Corvin János u., A munkaközi és kiviteli tervek átadásának helyszíne: Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műemléki vonatkozású szakértői tevékenység, felmérés és tervezés.
Nyertes ajánlattevő feladata a Zsámbéki Öregtemplom (HRSZ.:941) telkének és közvetlen környezetnek geodéziai és építészeti felmérése és dokumentálása. A geodéziai felmérés célja, hogy alapadatként szolgáljon a jelölt terület későbbi Szabályozási Terv módosításához, valamint a területre kiterjedő építészeti tervpályázathoz.
A geodéziai felmérés lézer alapú távérzékelési (LIDAR) technológiával kell, hogy készüljön.
A nyertes ajánlattevő feladata a Zsámbéki Öregtemplom (HRSZ.:941) telkének és közvetlen környezetnek területismertető talajmechanikai szakvéleményének elkészítése. A nyertes pályázó feladata a korábbi talajmechanikai dokumentációk részletes megismerése, összefoglalása, és javaslattétel további talajmechanikai vizsgálatokra. A talajmechanikai szakvélemény része emellett, korábbi részletes építési talajmechanikai szakvélemények alapján a talajfizikai jellemzők, talajviszonyok, a hidrológiai adatok ismertetése, valamint alapozási javaslatok megfogalmazása mind az Öregtemplom telkén megvalósuló beruházás, mint a telek lehatárolását biztosító támfal tekintetében.
A nyertes ajánlattevő feladata a Zsámbéki Öregtemplom állékonyságának vizsgálata, statikai szakvélemény készítése, amely összefoglalja az előzmények mellett a szakvélemény részeként készítendő (minimum 20 mintavételt tartalmazó) faldiagnosztikai vizsgálatokat is.
A statikai szakvélemény célja, hogy ez alapján tervpályázati szinten megtervezhető legyen az állékonyságot veszélyeztető valamennyi alépítményi munka, a Templomdomb állékonyságát biztosító támfalak megerősítése, a hiányzó helyeken történő pótlása, a felszíni és a felszín alatti vizek elvetési terveinek elkészítése és megvalósítása valamint a felszín alatti pincék, üregek revíziója, megerősítésük vagy tömedékelésük elkészítése.
A nyertes ajánlattevő feladata az romszerkezetek tekintetében részletes állékonysági vizsgálatok és számítások elvégzése, valamint javaslattétel további vizsgálatokra.
Nyertes ajánlattevő feladata az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisából a „térinformatikai adatokkal kiegészített komplex értéknövelt digitális térképi adatbázistartalmának beszerzése, és azon a Zsámbéki Öregtemplom (HRSZ.:941) telkének és közvetlen környezetnek geodéziai és építészeti felmérése és dokumentálása
A nyertes ajánlattevő feladata Tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás során történő rendelkezésre állás (szakmai konzultáció nyújtása a Megbízó igényei szerint).
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M.2.1. pont tekintetében bemutatott szakember (É) alkalmassági feltételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata műemlék épület felújításával kapcsolatban (hónap) (min. értéke 0 hónap, max. 36 hónap) 25
2 2. Az M.2.2. pont tekintetében bemutatott szakember alkalmassági feltételként előírtakon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) (min. értéke 0 hónap, max. 36 hónap), 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.(Kbt. 74.§(1) b) pont).
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Kr.) 8. §, 10. § és 12-14. §, illetve 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az EEKD-nek tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához adott esetben szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségére vonatkozó információkat (URL, kibocsátó, adott esetben kód) is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben azon adatbázisok elérhetőségére vonatkozó információk kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 67. § (3) bek. alapján: ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §(1) és (2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §-a alapján ajánlattevő az alkalmassági igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek rész az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Amennyiben igen, abban az esetben a 321/2015. (X. 30.) Kr. 13. § az irányadó.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi, ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. §-ára.
Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 74. § (1) bekezdésében rögzítetteket.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (2) bekezdésében foglaltakra.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire. [öntisztázás]
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9) bek., a 67. § (3) bek., a Kbt. 69.§ (11) bek. előírásaira.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) b) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) vagy Magyar Építész Kamara (MÉK) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara, a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) vagy Magyar Építész Kamara (MÉK) névjegyzékében.
Igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pont szerinti alkalmassági követelményt az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerinti felhívás alapján ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. § (1) b) pontja és (3) bekezdése alapján az előírt követelmény tekintetében Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő (kapacitást biztosító szervezet) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.-ben foglaltak alapján az EEKD-ban foglalt előzetes nyilatkozatát köteles benyújtani az alkalmassági követelményeknek való megfelelést illetően. AK az EEKD IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α kitöltése.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint köteles(ek) igazolni:
P1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (műemléki vonatkozású szakértői tevékenység, felmérés és tervezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget. (Kr. 19. § (2) bekezdés) Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr.19. § (3) bekezdés)
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk kövnek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk-i feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
A Kbt. 65. § (8) bek alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazd és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4) bekezdésére.
A minősített ajánlattevők esetében a gazd és pénzügyi alk követelmények teljesítését az ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bek-re figyelemmel is vizsgálja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.
Mindkét rész esetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (műemléki vonatkozású szakértői tevékenység, felmérés és/vagy tervezés tárgyából) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el az 20.000.000,-Ft-ot.
Lezárt üzleti év alatt Ajánlatkérő a beszámolóval lezárt üzleti évet érti, amelynek vonatozásában a beszámoló elfogadása minősül a lezárás időpontjának.
A műemlék alatt a kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pont szerinti fogalom értendő. Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített referencia kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (1) c) pontja, valamint (5) bek. alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Az ajánlatkérő tehát nem kéri az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti fel a formanyomtatványban.
A Kbt. 69. § (4) és (6) alapján felhívott ajánlattevő(k) az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) a) alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb építési generál tervezési szolgáltatásainak ismertetését.
A Kr. 21. § (3a) alapján az ajánlatkérő rögzíti, hogy figyelemmel arra 6 év (72 hónap) teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (2) bekezdése alapján az igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét
- a szolgáltatás tárgyát,
- a szolgáltatás mennyiségét
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját (év-hónap pontossággal)
- ,
- teljesítés aránya,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette. Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdése alapján a nyertes közös ajánlattevőként a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésére.
M/2.
Valamennyi rész esetében ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bekezdés b) alapján csatolnia kell azon dokumentumokat, melyek teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti szakmagyakorlási jogosultságukat igazolják, vagy végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésére vonatkoznak, valamint a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
I.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartásba vétel időpontja, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai tapasztalati időt az érvényes jogosultság igazolja.
A bemutatott szakembernek szerepelnie kell vagy Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, vagy Magyar Építész Kamara névjegyzékében, melynek tényét ajánlatkérő elektronikus úton ellenőrzi.
Kamarai nyilvántartásban szereplő szakemberek esetében, akiket ajánlattevő az értékelési szempontban megjelölt többlettapasztalat tekintetében az ajánlatában megjelöl, azok esetében az ajánlathoz csatolni kell
- az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza különösen
- kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartásba vétel időpontját,
- az értékelési szempontban megjelölt többlet szakmai tapasztalat idő bemutatását olyan részletességgel, hogy az értékelési szempontra tett megajánlás a szakmai tapasztalat részletes ismertetése és időtartama (adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetése / a tevékenység kezdés és befejező időpontja legalább év, hónap pontossággal) alapján megállapítható legyen,
- szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Az ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az alkalmassági szempontként megjelölt tapasztalat, valamint értékelési szempontban megjelölt többlettapasztalat számítása során az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember gyakorlati idejébe.
Az értékelési szempontban megjelölt többlettapasztalatként csak a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásba vételhez előírt szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő meglétét követőn megkezdett szakmai gyakorlati idő vehető figyelembe.
Karakterkorlát miatt folyt. VI.4.3) pont
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 (72 hónap) év során szerződésszerűen teljesített, sikeres referenciamunkával, amely
- az 1. rész esetében legalább 1 db olyan építési beruházást megelőző tervezési munka keretében, vagy tervező kiválasztási eljárást megelőzően, előkészítés keretében végzett szakértői, kutatói feladat ellátására vonatkozó referencia munkával, amely kiemelten védett műemléki épületen elvégzett szakértői, kutatói feladat volt. A referencia csak szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozhat.
- a 2. rész esetében legalább 1 db olyan építési beruházást megelőző tervezési munka keretében, vagy tervező kiválasztási eljárást megelőzően, előkészítés keretében végzett tervezési, felmérési feladat ellátására vonatkozó referencia munkával, amely kiemelten védett műemléki épületen elvégzett szakértői, kutatói feladat volt. A referencia csak szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozhat
A referencia előírás több szerződéssel is igazolható.
Ajánlatkérő nettó alapterület alatt a következőt érti: helyiség vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér vízszintes vetületben számított területe [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 1. számú melléklet 88. pont]
M2.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik a Kbt. 65. § (1) b) és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) b) alapján a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
Az 1. rész esetében:
M 2.1) legalább 1 fő építészeti tervezői pozícióra vonatkozó szakemberrel, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 266/2013. Korm. rend.) szerinti É (vagy azzal egyenértékű) szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel,
M 2.2) legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki rendelkezik legalább 12 hónap műemléki épülettel kapcsolatos rekonstrukciós beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás területén szerzett projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi szakmai tapasztalattal.
A 2. rész esetében:
M 2.1) legalább 1 fő építészeti tervezői pozícióra vonatkozó szakemberrel, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 266/2013. Korm. rend.) szerinti É (vagy azzal egyenértékű) szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel,
M2.2 ) legalább 1 fő vezető tervezővel, aki a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész 30. pont E pontjában meghatározott végzettséggel és F pont szerinti a képzettséghez igazodó szakmai gyakorlattal (T kategóriába sorolt, érvényes, névjegyzékben szereplő tervezői jogosultság is elfogadott) továbbá legalább 36 hónap műemlék épület felújításával kapcsolatos vezető tervezői gyakorlattal rendelkezik
M.2.3) legalább 1 fő Építésügyi műszaki szakértővel, aki rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 266/2013. Korm. rend.) szerinti SZÉS 1 (vagy azzal egyenértékű) szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és gyakorlati idővel.
Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (elegendő, ha közülük egy felel meg). Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.
Valamennyi részre irányadó rendelkezés:
Tekintettel a beruházás nagyságrendjére, a számos eltérő szakterületre, a szolgáltatás összetettségére, a bevondó humánkapacitás jelentős számára, valamint arra, hogy Ajánlatkérő a szakemberek többlettapasztalatát értékelni kívánja, a szakemberek közötti átfedés a 2. rész M3. pontjában bemutatott szakember esetében megengedett, vagyis nevezett szakember több pozíció esetében is jelölhető. Ezen túlmenően egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz a szakemberek közötti átfedés nem megengedett a 2. rész M3 pontja esetét leszámítva nem megengedett. Valamely részre bemutatott szakember a másik részre/részekre is bemutatható.
Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott fogalmak alatt a következőket érti:
a) AK „projektvezető-helyettes” alatt olyan szakembert ért, aki az adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátja, valamint a projektvezető mellett részt vesz a projekt megvalósításában.
b) Projektvezetői gyakorlatként ajánlatkérő olyan gyakorlatot fogad el, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) b) pontja alapján a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának igazolását – figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni – előírhatja
azoknak a szakembereknek a szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ezen előírásnak megfelelően a jogszabály által biztosított feltételek szerint a szakmai tapasztalat kategóriában a vezető tervező esetében kifejezetten műemlék épület felújításával kapcsolatos vezető tervezői gyakorlatot is elvár figyelemmel a beszerzés tárgyát képező szolgáltatáshoz kapcsolódó romtemplom kiemelt műemléki státusza miatt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre vonatkozó feltétel:
Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
Ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, banki átutalással történik.
Jogszabályok:
- - Ptk. 6:130.§(1)-(2)
- 2007. évi CXXVII. tv.
- 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a Kbt. 27/A.§ -ára.
Az ellenszolgáltatás teljesítésnek feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Nyertes ajánlattevőnek átlátható szervezetnek kell minősülnie a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) alapján.
A támogatás intenzitása: 100 % Program: . Kisfaludy 2030 – „ A zsámbéki Premontrei Templom és Kolostor rekonstrukciója”
Ajánlatkérő az előleg igénybevételének lehetőségét nem biztosítja.
Fizetési ütemezés valamennyi rész tekintetében:
A nyertes ajánlattevő igazolt teljesítést követően jogosult a Tervezési program szerinti számlázásra az alábbiaknak megfelelően:
1. rész
- Értékleltár részszámla értéke a vállalkozói díj 20%
- Restaurátori szakvélemények részszámla értéke a vállalkozói díj 20%
- Építéstörténeti tudományos dokumentáció részszámla értéke a vállalkozói díj 50%
- Tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás során történő rendelkezésre állás lezárás részszámla értéke a vállalkozói díj 10%

2. rész
- Geodézia részszámla értéke a vállalkozói díj 15%
- Talajmechanikai szakvélemény részszámla értéke a vállalkozói díj 15%
- Faldiagnosztika részszámla értéke a vállalkozói díj 15%
- Statikai szakvélemény részszámla értéke a vállalkozói díj 45%
- Tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás során történő rendelkezésre állás lezárás részszámla értéke a vállalkozói díj 10%
Ajánlatkérő a szerződésben előírja, hogy az elkészített dokumentumokkal, tervekkel kapcsolatosan Ajánlatkérő korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat szerez a szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban, a tervező pedig nyilatkozik ezen felhasználási jogok átruházásáról.
Szerződés megerősítése: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbért a szerződéstervezetben rögzített feltételek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/01/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/01/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1b) – (1c) és (4) bekezdéseit és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseit alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlat részletes formai követelményeit és az ajánlatban benyújtandó iratok körét az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. Az eljárás során a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.
3. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.
4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
5. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
6. A Kbt. 35. § (1) bek. alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
7.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
8.Ajánlatkérő kizárja a Kbt.35.§ (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
9. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
10. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
11. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. A Kbt. 47. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.
12. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
13. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési. szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmasságikövetelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
14. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét: Az ajánlattevők már az ajánlatukhoz – a felhívás II.2.5) pontjában foglaltakra való tekintettel - csatolják az alábbi dokumentumokat:
A szakemberek 266/2013. Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn túli többlet tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint:
-
– A szakember(ek) saját kezű aláírását tartalmazó a szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz. A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági követelménynek való megfelelés alátámasztására szolgáló szakmai tapasztalatnak, valamint az értékelési szempontok szerinti többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó előírás alátámasztására vonatkozó szakmai tapasztalatnak egyaránt.
- Szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír(nak)
15. Az Áht.41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet fogalom-meghatározását az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. Az ajánlattevő átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni az ajánlatában az ajánlatkérőnél alkalmazandó belső utasítás szerint.
16.Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket (P1. és M1.; M2.) a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében foglaltakhoz képest szigorúbban határozta meg.
17. Ajánlatok értékelési szempontja valamennyi rész esetében a legjobb ár-érték arány. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Értékelés módszere valamennyi rész vonatkozásában: az 1. részszempont (mindkét alszempont vonatkozásában): Ár fordított arányosítás, 2. részszempont: Szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás. A módszer részletezését, amely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, figyelemmel a Kbt. 76. § (9)-(10) bekezdésére és a hirdetmény korlátozott karakterszáma miatt.
18. Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
19. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Kbt. 53.§ (6) bek. alapján Ajánlatkérő a beruházás támogatására irányuló igényt kíván benyújtani a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. MTÜ/SZER/269-1/2017. azonosító számú projekt keretében. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadása esetét vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást, vagy bármelyik rész esetében eredménytelenné nyilváníthatja, ehhez igazodik a szerződés tervezetben található ún. felfüggesztő feltétel (Ptk. 6:116.§).
Amennyiben a jelen közbeszerzési eljárás Kbt. 79. § (2) bekezdés szerinti összegezés kiküldéséig nem születik döntés a forrás biztosításáról, akkor a közbeszerzési eljárást – amennyiben az ajánlat érvényes – ajánlatkérő eredményesnek tekinti, és a tervezési szerződést megköti az alábbi hatályba léptető feltétellel.
Szerződés hatályba lépése:
A Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a teljes vállalkozói díj összegének megfelelő összegű anyagi fedezetet biztosító támogatási szerződés vagy egyéb szerződés vagy jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz hatályba lép, illetve az anyagi fedezet bármely más módon biztosított. A hatályba lépés feltételének bekövetkezéséről a Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb három (3) munkanapon belül írásban értesíti a Vállalkozót.
Amennyiben a fenti felfüggesztő feltétel nem következik be legkésőbb a jelen Szerződés megkötését követő 180 napig, a jelen Szerződés minden további jogcselekmény nélkül automatikusan megszűnik a megkötését követő 181. napon. A Felek a hatálybalépés elmaradásából eredő esetleges költségeiket, kárukat maguk viselik, egymással szemben semmilyen jogcímen költségtérítésre, kártérítésre vagy egyéb polgári jogi követelésre nem jogosultak.
20.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Süvöltős András (00170)
Folyt. VI.4.3) pont
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
III.1.3) pont folyt.
II.
Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot, illetve az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Kamarai nyilvántartásban nem szereplő szakemberek esetében, akiket ajánlattevő az értékelési szempontban megjelölt többlettapasztalat tekintetében az ajánlatában megjelöl, azok esetében az ajánlathoz csatolni kell
- az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza különösen
- a szakember kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az alkalmassági követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati idővel rendelkezik,
- az alkalmassági szempontban jelölt szakmai tapasztalat idő bemutatását olyan részletességgel, hogy a szakember alkalmassága, tehát a szakmai tapasztalat részletes ismertetése és időtartama (adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetése / a tevékenység kezdés és befejező időpontja legalább év, hónap pontossággal) megállapítható legyen,
- az értékelési szempontban megjelölt – az alkalmasság igazolásához szükséges időt követő – többlet szakmai tapasztalat idő bemutatását olyan részletességgel, hogy az értékelési szempontra tett megajánlás a szakmai tapasztalat részletes ismertetése és időtartama (a tevékenység kezdés és befejező időpontja legalább év, hónap pontossággal) alapján megállapítható legyen
- a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló iratot
- szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Az ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az alkalmassági szempontként megjelölt tapasztalat, valamint értékelési szempontban megjelölt többlettapasztalat számítása során az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember gyakorlati idejébe.

VI.3) pont. folyt.
21. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárás keretében nem alkalmazza.
22. Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közötti bármely ellentmondás esetén az Ajánlati felhívás rendelkezései irányadóak.
23. A 322/2015. Korm. rendelet 11. §-a alapján tervezési és mérnöki szolgáltatás megrendelése esetén az ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
A biztosításnak minimálisan az alábbi limiteket kell tartalmaznia tervezési munkára vonatkozó tervezési felelősségbiztosítási szerződéssel:
1. rész és 2. rész
A nettó Vállalkozói díj összegének megfelelő értékű tervezési felelősségbiztosítási szerződés, amely harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozóan legalább 30 millió Ft éves kárösszegű és legalább 10 millió Ft/káresemény értékű felelősségbiztosítást tartalmaz.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák