Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/239
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.12.10.
Iktatószám: 23925/2021
CPV Kód: 71410000-5
Ajánlatkérő: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye: 9021 Győr, városház tér 3.;9021 Győr, városház tér 3.;9021 Győr, városház tér 3.;9021 Győr, városház tér 3;9021 Győr, városház tér 3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.12.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 53608121128
Postai cím: Városház tér 3.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vitinger Mónika
Telefon: +36 96522233
E-mail: vitinger.monika@gymsmo.hu
Fax: +36 96522219
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gymsmo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001352052021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001352052021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Integrált településfejl. stratégiák módosítása
Hivatkozási szám: EKR001352052021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71410000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Győr-Moson-Sopron megyében 5 város – Kapuvár, Jánossomorja, Tét, Pannonhalma, Fertőd - jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása/felülvizsgálata (magyar nyelven), részajánlattétel keretében.
Valamennyi rész esetében 1 db integrált településfejlesztési stratégia (ITS) módosítása/felülvizsgálata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti megalapozó vizsgálat alapján, a 2. melléklet szerinti tartalommal, továbbá a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési koncepció és Programhoz való illeszkedést biztosításával.
Ajánlattevő feladatát képezi az érintett települések jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájának készítésekor elkészített megalapozó vizsgálat aktualizálása is.
Az ITS-ek módosítása/felülvizsgálata során szakmailag a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) előírásainak kell alkalmazni, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 60. § (9) bekezdése alapján, mely szerint azon településeknek, amelyek az R. tartalmi követelményei alapján készítettek integrált településfejlesztési stratégiát, azok módosítására 2027. június 30-ig van lehetőségük.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 5
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: nem
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
ITS módosítás Kapuvár város részére
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71410000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9021 Győr, városház tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kapuvár Város jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása/felülvizsgálata (magyar nyelven) az alábbiak szerint:
1 db integrált településfejlesztési stratégia (ITS) módosítása/felülvizsgálata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti megalapozó vizsgálat alapján, a 2. melléklet szerinti tartalommal, továbbá a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési koncepció és Programhoz való illeszkedést biztosításával.
Ajánlattevő feladatát képezi Kapuvár Város jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájának készítésekor elkészített megalapozó vizsgálat aktualizálása is.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Program és az arra épülő Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program elfogadásához kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken nyilvánosan elérhetők: https://www.gymsmo.hu/cikk/teruletfejlesztes.html
A közbeszerzés tárgyát képező Kapuvár város jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiája az alábbi inken nyilvánosan elérhető: http://www.kapuvar.hu/info_db/?catalog3_id=843
Ajánlattevő vállalja, hogy a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt és az érintett települési önkormányzatot a munkafolyamatokról tájékoztatja. A részfeladatok végrehajtása során az az érintett települési önkormányzati véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, képviselő-testületi üléseken részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik.
A további részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció, a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2) alkalmassági követelmény körében előírt szakember többlet szakmai tapasztalata, egész hónapokban kifejezve (ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.5.1-20-2020-00017
II.2.13) További információ
1. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 0-10
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint.
1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás.
Az értékelés módszertana a Dokumentációban kerül részletesen meghatározásra.
2. A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől kezdődik.
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés az 1.-5. RÉSZEK ESETÉN KÜLÖN-KÜLÖN, az Ajánlatkérővel KERÜL MEGKÖTÉSRE, DE A SZERZŐDÉSTERVEZETBEN RÉSZLETEZETT TARTALOMMAL. Az egyes részek szerinti feladat eredményeként létrehozott dokumentumot az érintett város igényeinek figyelembevételével kell elkészteni, és azt az adott település képviselő-testülete fogadja el.

II.2.1) Elnevezés:
ITS módosítás Jánossomorja város részére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71410000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9021 Győr, városház tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jánossomorja Város jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása/felülvizsgálata (magyar nyelven) az alábbiak szerint:
1 db integrált településfejlesztési stratégia (ITS) módosítása/felülvizsgálata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti megalapozó vizsgálat alapján, a 2. melléklet szerinti tartalommal, továbbá a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési koncepció és Programhoz való illeszkedést biztosításával.
Ajánlattevő feladatát képezi Jánossomorja Város jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájának készítésekor elkészített megalapozó vizsgálat aktualizálása is.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Program és az arra épülő Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program elfogadásához kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken nyilvánosan elérhetők: https://www.gymsmo.hu/cikk/teruletfejlesztes.html
A közbeszerzés tárgyát képező Jánossomorja város jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiája az alábbi inken nyilvánosan elérhető: http://www.janossomorja.hu/wp-content/uploads/2016/09/Integr%C3%A1lt-Telep%C3%BCl%C3%A9sfejleszt%C3%A9si-Strat%C3%A9gia-%C3%A9s-Telep%C3%BCl%C3%A9sfejleszt%C3%A9si-Koncepci%C3%B3.zip
Ajánlattevő vállalja, hogy a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt és az érintett települési önkormányzatot a munkafolyamatokról tájékoztatja. A részfeladatok végrehajtása során az az érintett települési önkormányzati véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, képviselő-testületi üléseken részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik.
A további részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció, a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2) alkalmassági követelmény körében előírt szakember többlet szakmai tapasztalata, egész hónapokban kifejezve (ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.5.1-20-2020-00017
II.2.13) További információ
1. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 0-10
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint.
1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás.
Az értékelés módszertana a Dokumentációban kerül részletesen meghatározásra.
2. A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől kezdődik.
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés az 1.-5. RÉSZEK ESETÉN KÜLÖN-KÜLÖN, az Ajánlatkérővel KERÜL MEGKÖTÉSRE, DE A SZERZŐDÉSTERVEZETBEN RÉSZLETEZETT TARTALOMMAL. Az egyes részek szerinti feladat eredményeként létrehozott dokumentumot az érintett város igényeinek figyelembevételével kell elkészteni, és azt az adott település képviselő-testülete fogadja el.

II.2.1) Elnevezés:
ITS módosítás Tét város részére
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71410000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9021 Győr, városház tér 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tét Város jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása/felülvizsgálata (magyar nyelven) az alábbiak szerint:
1 db integrált településfejlesztési stratégia (ITS) módosítása/felülvizsgálata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti megalapozó vizsgálat alapján, a 2. melléklet szerinti tartalommal, továbbá a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési koncepció és Programhoz való illeszkedést biztosításával.
Ajánlattevő feladatát képezi Tét Város jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása/felülvizsgálata (magyar nyelven) az alábbiak szerint: jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájának készítésekor elkészített megalapozó vizsgálat aktualizálása is.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Program és az arra épülő Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program elfogadásához kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken nyilvánosan elérhetők: https://www.gymsmo.hu/cikk/teruletfejlesztes.html
A közbeszerzés tárgyát képező Tét város jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiája az alábbi inken nyilvánosan elérhető: https://www.tet.hu/index.php?fomenu=4&almenu=1
Ajánlattevő vállalja, hogy a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt és az érintett települési önkormányzatot a munkafolyamatokról tájékoztatja. A részfeladatok végrehajtása során az az érintett települési önkormányzati véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, képviselő-testületi üléseken részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik.
A további részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció, a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2) alkalmassági követelmény körében előírt szakember többlet szakmai tapasztalata, egész hónapokban kifejezve (ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.5.1-20-2020-00017
II.2.13) További információ
1. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 0-10
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint.
1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás.
Az értékelés módszertana a Dokumentációban kerül részletesen meghatározásra.
2. A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől kezdődik.
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés az 1.-5. RÉSZEK ESETÉN KÜLÖN-KÜLÖN, az Ajánlatkérővel KERÜL MEGKÖTÉSRE, DE A SZERZŐDÉSTERVEZETBEN RÉSZLETEZETT TARTALOMMAL. Az egyes részek szerinti feladat eredményeként létrehozott dokumentumot az érintett város igényeinek figyelembevételével kell elkészteni, és azt az adott település képviselő-testülete fogadja el.

II.2.1) Elnevezés:
ITS módosítás Pannonhalma város részére
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71410000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9021 Győr, városház tér 3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pannonhalma Város jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása/felülvizsgálata (magyar nyelven) az alábbiak szerint:
1 db integrált településfejlesztési stratégia (ITS) módosítása/felülvizsgálata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti megalapozó vizsgálat alapján, a 2. melléklet szerinti tartalommal, továbbá a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési koncepció és Programhoz való illeszkedést biztosításával.
Ajánlattevő feladatát képezi Pannonhalma Város jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájának készítésekor elkészített megalapozó vizsgálat aktualizálása is.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Program és az arra épülő Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program elfogadásához kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken nyilvánosan elérhetők: https://www.gymsmo.hu/cikk/teruletfejlesztes.html
A közbeszerzés tárgyát képező Pannonhalma város jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiája az alábbi inken nyilvánosan elérhető: http://onkormanyzat.pannonhalma.hu/telepulesfejlesztesi-koncepcio
Ajánlattevő vállalja, hogy a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt és az érintett települési önkormányzatot a munkafolyamatokról tájékoztatja. A részfeladatok végrehajtása során az az érintett települési önkormányzati véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, képviselő-testületi üléseken részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik.
A további részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció, a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2) alkalmassági követelmény körében előírt szakember többlet szakmai tapasztalata, egész hónapokban kifejezve (ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.5.1-20-2020-00017
II.2.13) További információ
1. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 0-10
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint.
1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás.
Az értékelés módszertana a Dokumentációban kerül részletesen meghatározásra.
2. A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől kezdődik.
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés az 1.-5. RÉSZEK ESETÉN KÜLÖN-KÜLÖN, az Ajánlatkérővel KERÜL MEGKÖTÉSRE, DE A SZERZŐDÉSTERVEZETBEN RÉSZLETEZETT TARTALOMMAL. Az egyes részek szerinti feladat eredményeként létrehozott dokumentumot az érintett város igényeinek figyelembevételével kell elkészteni, és azt az adott település képviselő-testülete fogadja el.

II.2.1) Elnevezés:
ITS módosítás Fertőd város részére
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71410000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9021 Győr, városház tér 3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fertőd Város jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása/felülvizsgálata (magyar nyelven) az alábbiak szerint:
1 db integrált településfejlesztési stratégia (ITS) módosítása/felülvizsgálata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti megalapozó vizsgálat alapján, a 2. melléklet szerinti tartalommal, továbbá a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési koncepció és Programhoz való illeszkedést biztosításával.
Ajánlattevő feladatát képezi Fertőd Város jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájának készítésekor elkészített megalapozó vizsgálat aktualizálása is.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Program és az arra épülő Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program elfogadásához kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken nyilvánosan elérhetők: https://www.gymsmo.hu/cikk/teruletfejlesztes.html
A közbeszerzés tárgyát képező Fertőd város jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiája az alábbi inken nyilvánosan elérhető: http://www.fertod.hu/fertod/www.fertod.hu/doctar/ITS_2018/18.09.05_Vegleges_Fertod_ITS_mellekletekkel.pdf
Ajánlattevő vállalja, hogy a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt és az érintett települési önkormányzatot a munkafolyamatokról tájékoztatja. A részfeladatok végrehajtása során az az érintett települési önkormányzati véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, képviselő-testületi üléseken részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik.
A további részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció, a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2) alkalmassági követelmény körében előírt szakember többlet szakmai tapasztalata, egész hónapokban kifejezve (ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.5.1-20-2020-00017
II.2.13) További információ
1. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 0-10
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint.
1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás.
Az értékelés módszertana a Dokumentációban kerül részletesen meghatározásra.
2. A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől kezdődik.
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés az 1.-5. RÉSZEK ESETÉN KÜLÖN-KÜLÖN, az Ajánlatkérővel KERÜL MEGKÖTÉSRE, DE A SZERZŐDÉSTERVEZETBEN RÉSZLETEZETT TARTALOMMAL. Az egyes részek szerinti feladat eredményeként létrehozott dokumentumot az érintett város igényeinek figyelembevételével kell elkészteni, és azt az adott település képviselő-testülete fogadja el.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 114/A. §-ra figyelemmel ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontja hatálya alá nem tartozását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megnevezésével kell igazolnia.
Továbbá ajánlattevőnek a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az igénybe venni kívánt alvállalkozók és az ajánlattevő által az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek vonatkozásában is nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy azok sem tartoznak a Kbt. 62. § (1) h)-k) és m) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolása körében Ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 114./A. §-ban előírtakra is figyelemmel - a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdésében foglaltakra is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem ír elő Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem ír elő Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi rész esetében:
M.1.) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a Rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján, figyelemmel a Rendelet 21. § (3a) b) pontjában foglaltakra, a Rendelet 23. §-a alapján Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, melyben ismertetni kell az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított kilenc éven (108 hónapon) belül megkezdett, megyei és/vagy települési szintű stratégia és/vagy akcióterv, és /vagy program és/vagy koncepció készítésére és/vagy felülvizsgálatára és/vagy módosítására vonatkozó referenciáit minimum az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban),
- a szolgáltatás tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági szempontnak való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
- az ellenszolgáltatás összege,
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely),
- a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- adott esetben a saját teljesítés aránya.
Ajánlatkérő figyelemmel a Rendelet 21.§ (3a) b) pontjában foglaltak szerint vizsgált időszak 6 év alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
A Rendelet 21/A. §-ára tekintettel Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/ referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.
M.2) Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozatát azon szakember(ek)ről (SZK), aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe.
Valamennyi SZK esetében a nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- SZK neve; - annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a SZK-t bevonni kívánja, - SZK képzettségét, illetve végzettségét (amennyiben nem rendelkezik jogosultsággal), illetve kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját (amennyiben már van jogosultsága); - nyilatkozat arról, hogy a SZK-rel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog;
Továbbá az ajánlathoz csatolni kell:
- SZK végzettségét/képzettségét igazoló okiratok másolatát (amennyiben nem rendelkezik jogosultsággal) vagy jogosultsági számát;
- valamint a SZK saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: SZK neve, címe;
- a tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat ismertetése (év/hónap pontossággal), amennyiben a szakember még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal;
- az alkalmasság igazolása körében előírt szakmai tapasztalat ismertetése (projekt bemutatása év/hónap pontossággal),
- az értékelés körében bemutatott szakmai többlettapasztalat ismertetése (év/hónap pontossággal)
- annak érdekében, hogy a SZK teljesítésbe történő bevonásának módja megállapítható legyen (ajánlattevő SZK -re, alvállalkozó szervezet SZK-re) annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott SZK munkaviszonyban áll (amennyiben a SZK , mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni);
- a SZK kifejezett nyilatkozata arról, hogy az AT nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná (rendelkezésre állási nyilatkozat).
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év/hónap megjelöléssel kell tartalmaznia. AK a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. AK felhívja a figyelmet, hogy a tört hónapokat nem veszi figyelembe a tapasztalat számítása során! A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés is irányadó.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat nem tartalmazza az értékelés körében megajánlott szakember nevét, úgy az nem orvosolható hiánypótlás keretében, tehát az ajánlat érvénytelennek minősül.

Folytatás III.1.3) "Alkalmassági minimumkövetelmény(ek)" alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Valamennyi rész esetében:
M.1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónapon) belül szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, összességében legalább 2 millió Ft összegű, megyei és/vagy települési szintű stratégia és/vagy akcióterv és /vagy program és/vagy koncepció készítésére és/vagy felülvizsgálatára és/vagy módosítására vonatkozó referenciával. Több szerződéssel való megfelelés megengedett.
A referencia ismertetésnek a szolgáltatást olyan részletességgel kell tartalmaznia, hogy az előírt alkalmassági feltétel teljesítése egyértelműen megállapítható legyen.
M.2.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Településtervezés fejezet 2. pontja szerinti „Településtervezési szakterület” TT kategóriájú településtervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel, vagy az előírt jogosultsággal, és legalább 1 db, az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjáig befejezett stratégia és/vagy akcióterv és/vagy program és/vagy koncepció készítési és/vagy előkészítési és/vagy felülvizsgálati és/vagy módosítási tapasztalattal rendelkezik;
Ajánlatkérő M.1) és M.2) alkalmassági követelmény körében előírt stratégia, akcióterv, program és koncepció alatt különösen az alábbi dokumentumokat érti:
- stratégia: klímastratégia, foglalkoztatási stratégia, területfejlesztési stratégia, gazdaságfejlesztési stratégia, településfejlesztési stratégia;
- akcióterv: foglalkoztatási akcióterv, városrehabilitációs projekt, gazdaságfejlesztési akcióterv;
- program: esélyegyenlőségi program, környezetvédelmi program, fenntartható fejlődés program (pl. Local Agenda 21), gazdaságfejlesztési program, anti-szegregációs program, fenntarthatósági program, versenyképesség kutatás, területfejlesztési program, integrált területi program;
- koncepció: területfejlesztési koncepció, fejlesztési koncepció/terv, integrált településfejlesztési koncepció;
M.2.) alkalmassági követelmény vonatkozásában:
Ajánlattevő nyertessége esetén az M.2.) pont szerinti szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkeznie kell az előírt érvényes jogosultsággal. Egy megajánlott szakember több rész tekintetében is bemutatható.
Ajánlatkérő a szakember tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal egyenértékű jogosultságot elfogadja. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
FOLYTATÁS KARAKTERKORLÁT MIATT III.1.3) "Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása":
A Kbt. 67.§ (3) bek. foglaltaknak megfelelően a 114/A. § figyelemmel AT/kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - azonos módon - az ajánlatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, és megadni az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. A gazdasági szereplőnek már ajánlatában be kell nyújtania az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolásokat. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Továbbá csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész tekintetében:
Késedelmi kötbér: abban az esetben kerül felszámításra, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben meghatározott határidőhöz képest késedelembe esik. Mértéke: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 0,5%-a/nap, maximuma 10 késedelmes naptári nap, mindösszesen a szerződés szerinti, áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-a lehet. A kötbérfizetési kötelezettség a szerződésben meghatározott teljesítési határidő elmulasztásának első napjával kezdődik.
Meghiúsulási kötbér: abban az esetben kerül felszámításra, ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért nyertes ajánlattevő felelős. Mértéke: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 15%-a. Szerződő Felek meghiúsulásnak tekintik azt is, amennyiben a nyertes ajánlattevő teljesítési határidőhöz képest 10 naptári napot meghaladó késedelembe esik.
Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy a szerződéstől elállni, ha az ajánlattevőt terhelő kötbér mértéke eléri a kötbér maximumát.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben) meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított számlák alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Valamennyi rész esetében 1 db számla nyújtható be. Az ellenszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
AK az elszámolható költségek fedezetét a TOP-1.5.1-20-2020-00017 azonosítószámú pályázati konstrukcióból kívánja biztosítani, utófinanszírozással. A támogatási intenzitás az elszámolható költség 100 %-a.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35.§(8) alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetében:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás megindításának időpontjában a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Program és az arra épülő Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program az alábbi linken nyilvánosan elérhetők: https://www.gymsmo.hu/cikk/teruletfejlesztes.html.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az ITS módosítás/felülvizsgálat készítése során az érintett települési önkormányzatot a munkafolyamatokról tájékoztatja. A feladatok végrehajtása során a véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, képviselő-testületi ülésen részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik, valamint az alábbi feladatok elvégzését is vállalja:
- az érintett települési önkormányzattal előre egyeztetett időpontban megtartott konzultáción történő részvétel és ezeken beszámoló a feladatok elvégzésének előrehaladásáról, a konzultációs emlékeztető elkészítése, valamint vezetői döntésekhez írásos javaslat és prezentáció készítése;
- az érintett települési önkormányzat által elfogadott és a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletre figyelemmel a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal és formában az államigazgatási, partnerségi egyezetésre bocsátandó dokumentumok elkészítése,
- részvétel a partnerségi egyeztetésben (COVID-19 miatti veszélyhelyzetre való tekintettel ennek módja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával kerül meghatározására);
- A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletre figyelemmel a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti eljárásban a beérkezett vélemények értékelése, összesítése és bedolgozása a végleges dokumentumba részvétel a véleményezési eljárás befejezését követően az érintett települési önkormányzat képviselő-testülete felé történő előterjesztés elkészítésében;
- a képviselő-testületi ülést megelőző bizottsági üléseken és a képviselő-testületi ülésen való részvétel.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/12/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. AK eredményhirdetést nem tart, AT-ket a Kbt. 79.§ (2) bek. szerint, az összegezés EKR rendszeren történő megküldésével, írásban értesíti az eljárás eredményéről. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy a Kbt. 70.§ (1) bek. megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az AT-knek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
2. AK rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az AK a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131.§ (5) bek. szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt. 131.§ (8) bek.rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
3. Formai előírások: a KD. I. kötetben
4. AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
5. Az ajánlatnak az AK által az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikusan űrlapként létrehozott felolvasólapot is tartalmaznia kell, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
6. AK előírja, hogy nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a következő szakemberekkel:
- 1 fő felsőfokú közgazdász végzettséggel rendelkező szakemberrel,
- 1 fő környezetmérnöki végzettséggel rendelkező szakemberrel,
- 1 fő szociológus végzettséggel rendelkező szakemberrel.
AT-nek a szerződés aláírásával egyidejűleg be kell mutatnia a fenti szakemberek végzettségét, illetve képzettségét igazoló dokumentumokat (bizonyítvány, oklevél, diploma), továbbá ezen időpontban a szakemberekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia és ennek igazolására be kell mutatnia a jogviszonyt létesítő szerződést. AT-nek az ajánlatához csatolnia kell az erről szóló nyilatkozatot (EKR-ben létrehozott nyilatkozat mintán). Amennyiben a nyertes AT nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének, azt az AK jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes AT nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett.
7. AK a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71.§ (1)–(10) bek. szerint biztosítja az EKR rendszeren keresztül.
8. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k cégszerűen aláírt megállapodását (a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést) a dokumentációban meghatározottak szerint. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
9. Az AT, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67.§ (1) bek. és a Kbt. 114/A.§ szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62.§ (1) bek. h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
10. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 65.§ (7), a 66.§ (6) és a 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatokat.
11. Az AT-k műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
12. Jelen közbeszerzési eljárás során AK a Kbt. 112.§ (1) bek. b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint.
13. Az egyenértékűség igazolása – mely AT feladata,- tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 24.§ (3) bek. az irányadó.
14. AK jelen eljárásban alkalmazza eredménytelenségi okként a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontjában foglaltakat.
15. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-t, mely alapján AT-nek már az ajánlatában igazolnia kell az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést és az előírt kizáró okok fenn nem állását, jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. AK valamennyi AT ajánlatát teljeskörűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra.
16. Az ajánlattétel nyelve a magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47.§ (2) bek. alapján AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítást is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az AT felel.
17. Jelen eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Laczkó Katalin lajstromszám 00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu)
18. A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (jelen felhívásban: ”Kbt.”), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Korm.rend. (jelen felhívásban: „Rendelet”) és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (jelen felhívásban: EKR rendelet) az irányadó. A további alkalmazandó jogszabályok a Közbeszerzési Dokumentum I. kötetében találhatók.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges