Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/254
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.12.31.
Iktatószám:24001/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szent Borbála Kórház
Teljesítés helye:HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Borbála Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95062662
Postai cím: Dózsa György Utca 77.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szücs Tamás
Telefon: +36 34515472
E-mail: kozbeszerzes@tatabanyakorhaz.hu
Fax: +36 34317025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „U” épület kivitelezése és tervezése
Hivatkozási szám: EKR000866202018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 12132501573 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „U” épület kivitelezése és tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45111200-0
45111230-9
45215100-8
45215140-0
71220000-6
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77. (Helyrajzi szám: 5737/14)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Szent Borbála Kórház új betegellátó pavilonjának („U” épület) Ajánlattevő által elkészített tervek alapján a pavilon kivitelezésére
Az új épület-komplexum két épület-szárnyból (1. 2. szárny) álló, öt szintes (A+F+3), járó és fekvőbetegek ellátására alkalmas épület, a jelenlegi B, C, H, és L épület csatlakoztatásával (zárt közlekedőfolyosóval történő egybeépítésével), úgy hogy az újonnan építendő szárnyakban fekvőbeteg ellátás, illetve kiszolgáló egységek elhelyezése történik, míg a B épületben ezen osztályok járóbeteg ellátása folyna. A tervezett épületnek alkalmasnak kell lennie a pulmonológia,- a nefrológia,- és pszichiátria osztályok, a fizioterápia, feladatainak ellátására, valamint a tatai Szent Erzsébet Rehabilitációs Szakkórház rehabilitációs fekvőbeteg-ellátó egységeinek átköltözést követő feladatellátására.
Az Ajánlattevő által elkészített engedélyes és kiviteli tervek alapján az épület kivitelezése.
Tervezett nettó alapterület összesen: 13.728 m2 (Szintterületek összesen: 15.233 m2)
Ajánlattevőnek minden alkalmazni kívánt anyagot, berendezést beépítés előtt be kell mutatni Ajánlatkérő részére
A tervezés a CÉH zRt. által készített – Ajánlatkérő által az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátott – jóváhagyási tervek felhasználásával történik
A tervezésnek ki kell terjednie az új épület komplexum elhelyezését szolgáló területen jelenleg található épületek (műszaki osztály és postázó, gyógytorna faház, garázsok) bontási tervére is.
A feladat részét képezi továbbá az új épület komplexum elhelyezését szolgáló területen jelenleg található épületek (műszaki osztály és postázó, gyógytorna faház, garázsok) bontása, valamint a jelenleg a garázs tetején lévő napelemek áthelyezése a megmaradó épületek tetejére (beleértve az erős,- és gyengeáramú bekötések kialakítását, valamint a tervezett épület komplexum területén található terepszint alatti vezetékek szükség szerinti kiváltását is, harmadik fél által készített, és Ajánlatkérő által Ajánlattevő rendelkezésére bocsájtott tervek szerint).
a) Az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése:
- bontási és építési engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés,
- az összes szükséges technológia tervek elkészítése;
- bejelentés-kötelezettséghez tervek;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),beleértve az épületen kívüli szükséges járulékos tervezéseket is.A kiviteli terveket a Magyar Építész Kamara küldöttgyűlése által 2017. 05. 19-én elfogadott „A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei” tárgyú szabályzata alapján kell elkészíteni, azzal, hogy a tervezett épület az V. tervosztályba tartozik.
- megújuló energetikai hatékonysági vizsgálat és tervei,
- megvalósulási tervek
b) Az a) pontban meghatározott valamennyi terv elkészítése a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek és a szakági kamarai előírásoknak megfelelően, valamint a magyar szabványok, irányelvek előírásainak figyelembevételével és az építés kivitelezés általános és elismert szabályai szerint történik.
c) A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen a kivitelezés során, a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
Ajánlattevő feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A VI.4.3 PONTBAN
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Zöldminősítési szakértői jogosultságú (LEED vagy BREEAM vagy DGNB) szakember bevonása (igen/nem)  10
2 A Tervezési feladat esetén vállalt előteljesítésideje (nap)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírásban meghatározottak szerinti „az alábbi munkanemek tekintetében opciós jogot köt ki (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:225. § (1) bekezdés). Az opciós jog - összefoglaló és tájékoztató jelleggel - az alábbi műszaki tételekre (a továbbiakban: opciós tételek) terjed ki:

1.opció: Az épületek fűtési és hűtési rendszereiként olyan –jóváhagyási terv szerinti – korszerű, környezetbarát, megújuló energiát hasznosító levegő/levegő hőszivattyús technológia kerüljön tervezésre és kivitelezésre, amely kétcsöves, rendszeren belüli hőszivattyúzásra alkalmas, képes tisztán hőszivattyús módban kiszolgálni az épület hőigényeit (egy időben fűteni és hűteni) különös tekintettel a 65-70º C-os HMV előállítására, amellyel megvalósítható az alacsony üzemeltetési költség és emellett magas komfort érhető el.
2. opció: Az épületek fűtési rendszereiként távhőszolgáltatás kerüljön tervezésre és kivitelezésre, amely csatlakoztatható Tatabánya távhőszolgáltatásához (T-Szol Zrt.) Megtervezendő továbbá az épületek hűtési rendszere. A tervezendő/kivitelezendő hőközpontot és annak betáplálását (a hőközpont hálózathoz történő csatlakozását) a szolgáltató biztosítja saját költségén. A tervezés/kivitelezés során az ajánlattevőnek kell a szolgáltatóval egyeztetnie.
Ennél a megoldásnál is elvárás mindkét üzemmódban (fűtés/hűtés esetén):
- épületfelügyeleti rendszer tervezése
- helyiségenkénti szabályozhatóság
- minden helyiség fűtése/hűtése.
3. opció:
„A” jelű épületrész 1.+2.+3. emeleteinek kivitelezése.
Ajánlatkérő az 1. és 2. opció közül egynek a megrendelésére kötelezettséget vállal, legkésőbb a szerződéskötésig, az értékelési szempontokra is figyelemmel.
A 3. opcióra vonatkozó opciós jog alkalmazása tekintetében Ajánlatkérő jogosult legkésőbb a jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírásától számított 12 hónapig dönteni, hogy kívánja-e jogát gyakorolni.
Ennek megfelelően a 3. opcióra vonatkozó opciós joggal összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az ütem vagy az ehhez meghatározott munkanemek/mennyiségek részleges és/vagy teljes körű lehívására.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályi feltételek vonatkoznak:
- 2015. évi CXLIII. törvény,
- 2013. évi V. törvény,
- 2011. évi CXCV. törvény,
- 2007. évi CXXVII. törvény.
A fizetési feltételeket részletesen közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A VI.4.3 PONTBAN

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 218 - 497940
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „U” épület kivitelezése és tervezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 021_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4583101249
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12132501573
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A kórház kivitelezési munkák részfeladatai, magasépítési feladatok, gépészeti tervezési feladatok, klinikai és kórház-üzemeltető szakmérnöki feladatok, zöldminősítési irányelvek érvényre juttatása a tervezés és kivitelezés során, felelős műszaki vezetés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
776456-4-43A 44/2015 (XI.2.) MvM r. 18. § szerinti adatok:
a) az eljárás eredményes,
b) a nyertes ajánlattevő adószáma:
STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10776456-4-43
c) az ajánlattevők neve, címe, és adószáma:
1. WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2051 Biatorbágy Vendel Park Huber Utca 1
11469830-2-44
2. Ajánlattevő neve: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
10776456-4-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)