Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/246
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.12.19.
Iktatószám: 24010/2019
CPV Kód: 63712710-3
Ajánlatkérő: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.01.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81559343
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kanász Edina
Telefon: +36 202363527
E-mail: kanasz.edina@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001405842019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001405842019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jegy- és bérletellenőrzési tevékenység ellátása
Hivatkozási szám: EKR001405842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63712710-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
VOLÁNBUSZ Zrt. és alvállalkozói által üzemeltetett menetrend szerinti autóbuszjáratokon utasok jegy- és bérletellenőrzése, valamint ehhez kapcsolódóan vitel- és pótdíj beszedési és elszámolási feladatok ellátása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Jegy- és bérletellenőrzési tevékenység ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63712710-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A VOLÁNBUSZ Zrt. és alvállalkozói által üzemeltetett menetrend szerinti autóbuszjáratokon utasok jegy- és bérletellenőrzése, valamint ehhez kapcsolódóan vitel- és pótdíj beszedési feladatok ellátása.
Teljes mennyiség: a beszerezni kívánt keretóraszám: 100.000 óra.
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor be kell mutatnia Ajánlatkérő részére azon informatikai rendszerét, amely távoli hozzáféréssel biztosítja az arra feljogosított felhasználók részére a rendszerben rögzített: ellenőrzési jegyzőkönyvek, tanúsítványok, külön jelentések adataiból képzett adatbázis, a dokumentumok PDF formátumú képeinek megtekintését, és az adatbázisból a Megrendelő igényeinek megfelelő lekérdezések futtatását. A jegy- és bérletellenőrzési feladatokat a VOLÁNBUSZ Zrt. teljes szolgáltatási területén (forgalmi üzemeknél és az alvállalkozóknál) az indított járatok számának alapulvételével, arányosan kell elvégezni, a Műszaki Leírásban foglaltaknak megfelelően.
A teljesítést követően havonta elemzésre kerül a vonali, vagy vonalcsoporti ellenőrzöttségi szint, így elkerülve az esetleges alul- illetve túlellenőrzöttséget. A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, szerződés tervezet és mellékletei) tartalmazzák.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2. alkalmasság igazolására az ajánlatban bemutatott szakember közb. tárgya szerinti (jegy- és bérletellenőrzés) tevékenységi területen szerzett irányítási többlettapasztalat (min. 0, max. 36 hó) 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő jogosult legkésőbb a megkötésre kerülő szerződés lejártának időpontja előtt 30 nappal közölt nyilatkozatával további, maximum 6 hónapra terjedő időtartamra meghosszabbítani a szerződést. A nyertes ajánlattevő a hosszabbítás időtartama alatt köteles a szolgáltatást változatlan tartalommal és változatlan díj ellenében nyújtani. Folyt.VI.4.3) pontban.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jogosult legkésőbb a megkötésre kerülő szerződés lejártának időpontja előtt 30 nappal közölt nyilatkozatával az alapmennyiséget további 30.000 keretóraszámmal megemelni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás II.2.7. pontja szerinti, a szerződés kezdő időpontja technikai okból került kitöltésre, az az eljárás lezárásának és a szerződés megkötésének függvényében változhat. A szerződés mindkét fél által történő aláírást követő napon lép hatályba.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-a alapján:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak hatálya alá. AK az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő az e-Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis Ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjaiban meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
AK a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattételi határidő napjához viszonyítottan ellenőrzi.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ában meghatározottak szerint kell benyújtania.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ában foglaltak szerint kell benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. §-a alapján.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD IV. szakaszának „α” pontjának kitöltésével kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelést. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti igazolás szabályai a következők:
M/1. Az AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapból származó, legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (jegy- és bérletellenőrzés) szolgáltatásainak ismertetését, legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés időpontja, időtartama (év, hónap, nap pontossággal; időtartam esetén kezdő és befejező időpontja[év, hónap, naptól év, hónap, napig]); a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; kapcsolattartó személy neve és elérhetősége; a szolgáltatás tárgya; a teljesítés mennyisége (munkaóra); nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; továbbá ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen mennyiséggel vett részt.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya, ellenértéke és a referencia követelmény szempontjából vizsgált mérőszám is meghatározandó. A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények. Irányadóak továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § , 22. § (5), 22. § (3a), 24. § (1) bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak, és a Közbeszerzési Hatóságnak az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról szóló útmutatójának (KÉ 2019. évi 33. szám; 2019. február 15.) B. 1. pontjának referenciákra vonatkozó része.
Az alkalmassági követelmény maximum 3 szerződésből teljesíthető.
Az alkalmassági követelményt a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással, vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Az ajánlati felhívás feladásának időpontjával kapcsolatban a TED-en megjelent felhívás VI. 5. pontjában rögzített időpont az irányadó.
M/2. Az AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint csatolni kell a megjelölt szakemberről szóló nyilatkozatokat az EKR-ben található űrlap alapján, amelyből az alkalmassági kritériumoknak történő megfelelés egyértelműen megállapítható, valamint a képzettségét, végzettségét igazoló dokumentum másolatát és a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során ajánlattevő rendelkezésére fog állni.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is ki kell tölteni az EKR felületén töltendő EEKD-t. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az AK Kbt. 69. §-a szerinti felhívására köteles benyújtani. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt M/1-M/2 követelménynek ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, bármilyen közlekedési járművön végzett jegy- és bérletellenőrzési tevékenység végzésére vonatkozó, összesen 30.000 (harmincezer) keretórában végzett, szerződés szerinti teljesítést igazoló referenciával.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább egy fő felsőfokú végzettségű, a közbeszerzés tárgya szerinti (jegy- és bérletellenőrzés) tevékenységi területen szerzett, legalább 36 hónap irányítási tapasztalattal (pl. szolgálatvezető) rendelkező szakemberrel. Irányítási tapasztalattal rendelkezik, aki a megadott időszak alatt a jegy- és bérletellenőrök munkájának tervezését (heti, havi beosztás kiadása, feladatok diszponálása), valamint felügyeletét (teljesülési adatok kontrollálása) látja el.
Az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolása során a Kbt. 65. § (5)-(9) bekezdéseiben foglaltak is irányadók.
Az ajánlatban az ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t Ajánlatkérő igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben a gazdasági szereplő az igazolásokat korábban benyújtotta, az Ajánlatkérő nem hívja fel a gazdasági szereplőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az Ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételeknek történő megfelelést.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. rendelet VI. Fejezetének megfelelően ellenőrzi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér a dokumentációban részletezettek szerint.
A fizetésre a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítésigazolás a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapján történik.
Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad nyertes ajánlattevő részére, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik.
Nyertes ajánlattevő havonta jogosult számlát kiállítani.
A megfelelő tartalommal kiállított és mellékletekkel együtt benyújtott számla ellenértéke a számla ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. §-a alapján, összhangban a Kbt. rendelkezéseivel a nyertes ajánlattevő számlájában megjelölt bankszámlára.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a Kbt. előírása szerint alkalmazza a Kbt. 135. § (6) bekezdésében előírtakat.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a KD tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, és a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-18. §-ában foglaltak tartalmazzák.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a. Ajánlatkérő (a továbbiakban: AK) jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Jelen eljárásban az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak, ezért a nyilatkozattétel elektronikus úton kizárólag az EKR-ben lehetséges, a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen.
b. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
c. Az e-Kr. 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
d. Ajánlatkérő jelen eljárást a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet szerint, a Kbt. 7. § (1) bekezdés alapján közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le.
e. A közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: KD) rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint az e-Kr. vonatkozó bekezdései alapján, elektronikus úton. A KD az ajánlati felhívás megjelenésének időpontjától elérhető az EKR-ben.
f. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja ajánlattevőket (a továbbiakban: AT), hogy jelen eljárásban a műszaki-szakmai alkalmassági feltételt a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
g. AK hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.
h. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
i. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
j. AK az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köthet szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva.
k. AT nyújtsa be az ajánlatában szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját.
l. Az ajánlattételi határidőre az e-Kr. 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőre az e-Kr. 15. § (1) bekezdése irányadó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az AK az e-Kr. 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
m. Az EKR-rel kapcsolatos rendszerinformációval a rendszer üzemeltetője a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Ügyfélszolgálata a helpdesk@nekszt.hu e-mail címen, valamint a +361 465 8899 telefonszámon áll rendelkezésre munkanapokon 8:00-16:00 óra között.
n. Tekintettel az EKR szigorú karakterkorlátozására, az ajánlat benyújtásának formai követelményeit, valamint az egyéb információkat teljeskörűen és részletesen a KD tartalmazzák.
o. AK jelen eljárását a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzés mellett folytatja le.
p. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet, az e-Kr. és a Ptk. előírásai irányadóak.
q. Az eljárásban FAKSZ: dr. Szolomájer Anita (lajstromszám: 00686), helyettes FAKSZ: dr. Petrás Zsuzsa (lajstromszám: 00984)
r. AK a Kbt. 50. § (2) bekezdés u) pontja szerinti ajánlati biztosítékot nem köt ki.
s. AK a VI. 2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
t. AT-nek ajánlatához nyilatkozatot kell csatolnia a 2016/679 EU rendeletben (GDPR) foglalt előírásoknak való megfelelésről.
A karakterkorlátozás miatt a VI.3) pont folytatása a VI.4.3) pontban történik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
A II.2.7. pont folytatása:
Szerződés hosszabbítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a rendelkezésre álló keretösszeg (opció) nem merül ki. A szerződés hosszabbítása nem vonja maga után a keretösszeg növekedését.
A VI.3) pont folytatása:
u. A Kbt. 61. § (4) bekezdésére hivatkozva az eljárás részajánlat tétel kizárásának indoka: A közpénzekkel való hatékony és költségkímélő gazdálkodást szem előtt tartva Ajánlatkérő nem tartja gazdaságosnak, célszerűnek, valamint műszakilag indokoltnak a részekre történő ajánlattétel biztosítását, továbbá csekély számú ajánlattevő található a piacon, akinek tevékenysége kiterjed a beszerzés tárgyára.
v. AK a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-10. AK a fordított arányosítás módszerével, valamint a legkedvezőbb szint alapján állapítja meg a részszempontok szerinti pontszámokat.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák