Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/246
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.19.
Iktatószám:24018/2019
CPV Kód:45222100-0
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU222,HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70302040
Postai cím: Hrsz
Város: Zalabér
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8798
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dékány Endre
Telefon: +36 92707582
E-mail: titkarsag@zalaispa.hu
Fax: +36 92707582
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://zalaispa.hu/tarsulas/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NFP_Hull_Zala&Vas_kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000038212019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45222100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 4024249111 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NFP_Hull_Zala&Vas_kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111291-4
További tárgyak:45213250-0
45222100-0
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222,HU223 A teljesítés fő helyszíne: Keszthely, Hévíz, Lenti, Zalabér, Zalaegerszeg a dokumentációban részletezett helyszínek szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A beruházás keretein belül az alábbi fejlesztésekre kerül sor:
Ált. feladatok: tervezési (út- és térburkolat, hulladékfeldolgozó technológia stb.) és engedélyezési munkák; terület előkésztési munkák; irtás és
tereprendezési munkák; telepi közművek (elektromos energia, csapadékvíz elvezetés stb.) kiépítése, transzformátor állomás bővítés, térvilágítás, tűzivíz medence építése.
Továbbá Zalaegerszeg 0182/13, 0182/17, 0185/4, 0185/11 hrsz.-okon: 1 db minimum 370 m2 féltetős bővítés a meglévő csarnoképülethez, 1 db minimum 720 m2 hasznos alapterületű RDF/SRF tároló épület, 1 db 3.500 t/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia, annak beüzemelésével, melynek elemei: 2 db optikai válogató berendezés, 1 db ballisztikus szeparátor, 1 db rosta, 18 db szállítószalag, továbbá ezen gépegységek tartószerkezete, vezérlése, elektromos hálózata és pódiumai, 1 db minimum 2 ha lerakó tér bővítés és a hozzá tartozó csurgalék-, illetve csapadékvíz elvezető rendszer.
Továbbá Lenti 054/7 hrsz.-on: 1 db átrakóállomás fejlesztés, 1 db emeltkabinos kézi válogató kialakítása, 1 db minimum 2000 m2 komposztálótér kialakítása (beton térburkolat), 1 db minimum 150 m2 hasznos alapterületű bálatároló szín építése.
Továbbá Hévíz 011 hrsz.-on: 1 db minimum 1000 m2 hulladékudvar kialakítása, melynek elemei: 1 db kapu, minimum 130 m kerítés, 1 db 20 lábas szociális konténer, 1 db veszélyes hulladék tároló konténer, 1 db elektronikai hulladék tároló konténer, 1 db újra használati konténer.
Továbbá Zalabér 3096/12, 3096/13 hrsz.-okon: 1 db minimum 1200 m2 hasznos alapterületű csarnoképület, az épület előtti térburkolatokkal (500m2), 1 db 21.000 t/év kapacitású hulladékfeldolgozó technológia, annak beüzemelésével, melynek elemei: 1 db hulladék fogadó akna és felhordó rendszer (opcionális tétel), 1 db előaprító vagy zsáknyitó berendezés, 1 db mágneses fémleválasztó, 1 db rázó-, vagy dobrosta, 7 db szállítószalag, továbbá ezen gépegységek tartószerkezete, vezérlése, elektromos hálózata és pódiumai.
Továbbá Keszthely 0249/7 hrsz.-on: 2 db átrakóállomás bontása, 1 db átrakóállomás telepítése, 9 db szalagfüggöny meglévő csarnoképület kapuihoz, 1 db bálázó berendezés telepítése, 1 db meglévő kézi válogató modernizációja.
A kivitelezés során biztosítandó tervezői művezetés is.
A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A főbb paramétereket a közbeszerzési dokumentáció Műszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza, eltérés esetén a Műszaki Leírásban foglalt adatok az irányadóak.
A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.
A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentációk tartalmazzák.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a Kr. 46. § (3) bek.- ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata 30
2 2.1. felhívás M.2.1.-ban előírt alk. köv.-re bemutatott szakember FIDIC szerződéses feltételek szerint megval. projekt kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (hó, legkedvezőbb:36 hó) 15
3 2.2. felhívás M.2.3.-ban előírt alk. köv.-re bemut. szaki. -beruházások megval.-ban szerz. közúti építmények tervezői és/vagy tartószerkezeti tervezői- többlet szakmai tapasztalata (hó,legkedv.:36 hó) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Zala és Vas megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2016-00007 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
AK a részaj.tétel lehetőségét megvizsgálta és úgy döntött, hogy a beszerzési igény és tárgyának jellege (terv. és kivit.) és a szerz.-hez kapcs. egyéb körülmények, a versenysemlegesség, a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták nem teszik lehetővé a közbesz. egy részére történő aj.tételt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 016 - 032921
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: NFP_Hull_Zala&Vas_kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4024249111
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezési feladatok, csarnoképület építése, térburkolat építés, lerakótér építés, telepi közművek kiépítése, tervezési feladatok, hulladékfeldolgozó technológia telepítése (komplett irányítási rendszerrel, beüzemeléssel)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk rögzítése:
A nyertes ajánlattevő(k) adószáma (adóazonosító jele):
Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.
12671003207
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma (adóazonosító jele):
1. Ajánlattevő:
Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.
12671003207
2. Ajánlattevő:
MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
3527 Miskolc, Besenyői út 26.
11440424205
3. Ajánlattevő:
STRABAG Építőipari Zrt.
1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
10776456443
4. Ajánlattevő:
SWIETELSKY Magyarország Kft.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
14300327244
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 148. § előírásai szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)