Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/219
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.10.
Iktatószám: 24030/2022
CPV Kód: 71400000-2
Ajánlatkérő: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.;3300 Eger, Dobó István tér 2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.11.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729325210
Postai cím: Dobó István Tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy-Holló Eszter
Telefon: +36 36523777
E-mail: hollo.eszter@eger.ph.hu
Fax: +36 36523777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001706532022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001706532022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Eger Megyei Jogú Város Településterv elkészítése
Hivatkozási szám: EKR001706532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71400000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Elkészítendő Eger Megyei Jogú Város Településfejlesztési Terve és Településrendezési Terve (együtt: településterv) kettő részben.
az 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv)
a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK)
a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.)
valamint a további vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerinti tartalommal és formában Eger Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére vonatkozóan.
I. rész: Megalapozó munkarészek és Településfejlesztési Terv
II. rész: Településrendezési Terv és környezeti értékelés
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Megalapozó munkarészek, Településfejlesztési Terv
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db településtervet megalapozó munkarész és 1 db településfejlesztési terv szolgáltatása, az alábbiak szerint.

Tervkészítés menete, dokumentálási fázisok és módozatok:
Az új településtervek készítése Eger Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére vonatkozóan, -figyelembe véve az örökségvédelmi szempontból műemléki jelentőségű terület besorolással rendelkező történelmi belvárost, - a Korm. r.-ben foglalt eljárási rend betartása mellett zajlik, a tervek tartalma, valamint a szerkeszthető állomány formátuma a Korm. r.-ben foglaltaknak meg kell, hogy feleljen.
a.) Megalapozó vizsgálatok elkészítése, alátámasztó javaslatok tervezetének összeállítása a szerződés hatályba lépését követő 75 napon belül. (dokumentálás: 1 db CD és 1 db papír alapú példány)
b.) A fejlesztési terv belső hivatali egyeztetésre alkalmas tervezetének összeállítása
a szerződés hatályba lépését követő 105 napon belül. (dokumentálás: 1 db CD és 1 db papír alapú példány)
c.) Az előzetesen beérkező vélemények, igények, a belső hivatali és a készülő településrendezési tervvel kapcsolatos egyeztetések során megfogalmazódott észrevételek, javaslatok alapján kidolgozott, a településrendezési tervvel összhangba állított I. fordulós közgyűlési dokumentáció leszállítása – (a véleményezési szakasz tervanyaga) – a szerződés hatályba lépését követő 155 napon belül. (dokumentálás: 1 db CD és 1 db papír alapú példány. A tervanyagot .pdf/A formátumban kell leszállítani. A szöveges munkarészeket szerkeszthető word dokumentumban is szükséges leszállítani.)
d.) Államigazgatási és partnerségi egyeztetés lezárásához szükséges egyeztetések lefolytatása, a vélemények összegzése, tervezői válaszok - véglegesített anyag és összefoglaló táblázat összeállítása a véleményezést lezáró polgármesteri döntéshez, a településfejlesztési terv jóváhagyásra alkalmas véglegesítése a végső véleménykéréshez. – a szerződés hatályba lépését követő 285 napon belül. (dokumentálás: 1 db CD és 2 db papír alapú példány. A tervanyagot .pdf/A formátumban kell leszállítani. A szöveges munkarészeket szerkeszthető word dokumentumban is szükséges leszállítani.)
e.) a terv elfogadását követő végdokumentálás – jóváhagyást követő 15. nap, de a hatályba lépést követő legkésőbb 360. napig.. (dokumentálás: a teljes dokumentáció 2 db papír alapú példány, 1 db CD (.pdf/A formátum) és Ajánlatkérő részére a szöveges munkarészeket szerkeszthető word dokumentumban, a tervezés során keletkezett minden térképi / rajzi dokumentáció szerkeszthető változatát .shp és .dwg formátumokban tartalmazó 1 db CD)

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, ajánlatkérő azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
Bővebben a közbeszerzési dokumentumokban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1.1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 36)/  10
2 3. Az M.1.2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max.36) 10
3 4. Az M.1.3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max.36) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2.1) Elnevezés:
Településrendezési Terv és környezeti értékelés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Dobó István tér 2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db településrendezési terv és 1 db környezeti értékelés szolgáltatása az alábbiak szerint
Tervkészítés menete, dokumentálási fázisok és módozatok:
Az új településtervek készítése Eger Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területére vonatkozóan, -figyelembe véve az örökségvédelmi szempontból műemléki jelentőségű terület besorolással rendelkező történelmi belvárost, - a Korm. r.-ben foglalt eljárási rend betartása mellett zajlik, a tervek tartalma, valamint a szerkeszthető állomány formátuma a Korm. r.-ben foglaltaknak meg kell, hogy feleljen.
a.) Az elkészült megalapozó vizsgálatok alapján a településrendezési terv (a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv) és alátámasztó javaslatai belső hivatali egyeztetésre alkalmas tervezetének összeállítása és a környezeti értékelés tervezetének bemutatása a szerződés hatályba lépését követő 140 napon belül (dokumentálás: 1 db CD és 1 db papír alapú példány)
b.) Az előzetesen beérkező vélemények, igények, a belső hivatali és a készülő településrendezési tervvel kapcsolatos egyeztetések során megfogalmazódott észrevételek, javaslatok alapján kidolgozott, a településfejlesztési tervvel összhangba állított I. fordulós közgyűlési dokumentáció és környezeti értékelés leszállítása – (a véleményezési szakasz tervanyaga) – a szerződés hatályba lépését követő 170 napon belül (dokumentálás: 1 db CD és 1 db papír alapú példány. A tervanyagot .pdf/A formátumban kell leszállítani. A szöveges munkarészeket szerkeszthető word dokumentumban is szükséges leszállítani.)
c.) Államigazgatási és partnerségi egyeztetés lezárásához szükséges egyeztetések lefolytatása, a vélemények összegzése, tervezői válaszok - véglegesített anyag és összefoglaló táblázat összeállítása a véleményezést lezáró polgármesteri döntéshez, a településrendezési terv jóváhagyásra alkalmas véglegesítése a végső véleménykéréshez. –a szerződés hatályba lépését követő 285 napon belül. (dokumentálás: 1 db CD és 2 db papír alapú példány. A tervanyagot .pdf/A formátumban kell leszállítani. A szöveges munkarészeket szerkeszthető word dokumentumban is szükséges leszállítani.)
d.) a terv elfogadását követő végdokumentálás – jóváhagyást követő 15. nap de a hatályba lépést követő legkésőbb 360. napig
- a teljes dokumentáció 2 db papír alapú példány, 1 db CD (.pdf/A formátum) és Ajánlatkérő részére a szöveges munkarészeket szerkeszthető word dokumentumban, a rajzi munkarészeket szerkeszthető formátumban a tervezés során keletkezett minden térképi / rajzi dokumentáció szerkeszthető változatát .shp és .dwg formátumokban tartalmazó 1 db CD.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, ajánlatkérő azokkal - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat is elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
Bővebben a közbeszerzési dokumentumokban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1.1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 36) 10
2 3. Az M.1.2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max.36) 10
3 4. Az M.1.3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max.36) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Mindkettő részben azonosan:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok az eljárás során következtek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkettő részben azonosan:
Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, mely során a bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat ajánlattevők az ajánlatukban kötelesek benyújtani, azaz Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel hiánypótlásra. Irányadó még a 114/A. § (2) – (6) bekezdései. Nem alkalmazandó: Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, EKR űrlapon.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §] EKR űrlapon.
A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Kiegészítés a VI.3.9) pont 16. alpontjához:
Képviselet igazolása:
- az ajánlatot aláíró(k) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírás mintáját, azzal a kiegészítéssel, hogy - külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd /kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);
- egyéni vállalkozó, vagy természetes személy ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet (személy) kapcsán Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt aláírás-mintát A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a
cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,
További részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Mindkettő részben azonosan:
Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, mely során a bírálat keretében a kizáró okok, és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani, azaz ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő ajánlatát teljes körűen bírálja el, és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra. Irányadó még a 114/A. § (2) – (6) bekezdései. Nem alkalmazandó: Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés.
M.1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, ismertetése az alábbiak szerint. M.1.1-M.1.2, amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlathoz az alábbi mellékleteket szükséges benyújtani: a) Szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz nyilatkozata, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: 1) a szakember neve, 2) a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában 3) a szakember képzettsége/végzettsége, 4) kamarai nyilvántartási számát 5) a jogosultság megszerzésének időpontja év-hó-nap pontossággal, ill. az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető 6) M.1.1 és M.1.2 esetén, a 2-3. értékelési szempontra megajánlott többlet szakmai tapasztalat bemutatása év-hónap pontossággal 7) rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, b) szakember képzettségét, végzettségét igazoló okiratok másolata.
M.1.1-M.1.2. esetén, amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik az ajánlathoz az alábbi mellékleteket szükséges benyújtani
a) Szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz nyilatkozata, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat, 1) szakember neve, 2) a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában 3) a szakember képzettsége/végzettsége, 4) az alkalmassági minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatának bemutatása (év-hónap pontossággal) és a gyakorlati idő leteltének időpontja, ) 5) M.1.1-M.1.2 esetén az 2-3. értékelési szempontra megajánlott többlet szakmai tapasztalat bemutatása év-hónap pontossággal, az alkalmassági követelménytől elkülönítve, 6) rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat b) szakember képzettségét, végzettségét igazoló okiratok másolata. AK a jogosultság meglétét (M.1.1.-M.1.2 esetén) az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.
M.1.3-. esetén az ajánlathoz mellékelni kell: Szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz nyilatkozata, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat, 1) szakember neve, 2) a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában 3) a szakember képzettsége/végzettsége, 4) M.1.3 esetén a 4. értékelési szempontra megajánlott többlet szakmai tapasztalat bemutatása (év-hónap pontossággal), 5) rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat b) szakember képzettségét, végzettségét igazoló okiratok másolat. AK a szakember(ek) szakmai tapasztalatainak időtartamát (az adott tapasztalat kezdetét és befejezését is) az önéletrajzban év, hónap pontossággal kéri.
Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatokat AK csak egyszer veszi figyelembe. Egyenértékű végzettség, képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget, képzettséget igazoló intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) bek. alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
M.2)
A Kbt. 65.§ (1)bek. b) és a Kr. 21.§ (3) bek. a) pont és 23. § alapján a felhívás feladását megelőző 6 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, azaz az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján: AK az AF feladását megelőző 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A referenciák igazolását a Kr.23.§ szerint.
FOLYTATÁS A III.1.8) pontban:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Mindkettő részben azonosan:
M1.
M.1.1
Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem nevez meg egy (1) fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Szakma településtervezés 2. sor „településtervezési szakterület „TT” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.1.2
Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem nevez meg egy (1) fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Szakma településtervezés 3. sor „településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület „TK” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik
M.1.3
Alkalmatlan At a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább egy (1) fő, legalább felsőfokú végzettséggel rendelkező, terület- és településfejlesztési szakirányú végzettséggel rendelkező geográfus (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) szakirányú végzettségű szakemberrel.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a (M.1.1 és M.1.2 esetén) kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Az M1.1, M.1.2, M1.3, alkalmassági feltételek igazolásánál, egy szakember több feltételt is igazolhat.
M2.
Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 évben megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres átadásátvétellel lezárt, alábbi korábbi teljesítésekkel, amely:
M.2.1
legalább 1 db megyei jogú város részére készített településfejlesztési koncepció, vagy integrált településfejlesztési stratégia, vagy rendezési terv elkészítésére vonatkozott.
M.2.2
legalább 1 db történelmi városközponttal rendelkező város részére készített településfejlesztési koncepció, vagy integrált településfejlesztési stratégia elkészítésére vonatkozott

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindkettő részben azonosan:
Késedelmi kötbér:
Alapja az adott részteljesítés szerinti nettó vállalkozói díj, mértéke az eredménytelenül eltelt (rész)teljesítési határidőtől számított napi 0,5% (minden megkezdett naptári napra), de maximum a kötbéralap 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a.
Jótállás: 36 hónap jótállást köteles vállalni ajánlattevő
Felelősségbiztosítás: 3 millióFt/kár 30millióFt/év
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleget Ak nem fizet.
1. rész: Ajánlatkérő részszámlázást biztosít 5 db részszámla (ideértve a végszámlát is)
1. részszámla: ütemezés szerint a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegben
2. részszámla: ütemezés szerint a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegben
3. részszámla: ütemezés szerint a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegben
4. részszámla: ütemezés szerint a nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegben
5. részszámla (végszámla): 100%-os készültségi fok esetén a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegben.
2.rész: Ajánlatkérő részszámlázást biztosít 4 db részszámla (ideértve a végszámlát is)
1. részszámla: ütemezés szerint a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegben
2. részszámla: ütemezés szerint a nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegben
3. részszámla: ütemezés szerint a nettó vállalkozói díj 40%-ának megfelelő összegben
4. részszámla (végszámla): 100%-os készültségi fok esetén a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegben
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme HUF.
A szerződés pénzügyi fedezetét AK saját forrásból biztosítja. Irányadó Kbt.135.§ (1), (5)- (6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a 6:155. §-a, a 2016. évi IX. tv., Áfa tv.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A III.1.3) M2 FOLYTATÁSA:
A referencia nyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a referencia tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és az átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap bontásban);
- a teljesítés helyét;
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.
Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.
A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok megadása szükséges.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekszerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező szolgáltatás sikeres (rész átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 6 évben került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (3a) bek. b) pontjára, valamint a Kr. 21/A.§-ra
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/11/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/11/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le. A szerződésben foglalt szolgáltatás ellenértéke a jövő évi költségvetés terhére biztosítandó, ugyanakkor annak elfogadását, több bizonytalan esemény befolyásolhatja, amelyre tekintettel az ellenérték csak tervezet szinten áll rendelkezésre. A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték Ajánlatkérő rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Mindkét rész esetében: 1. értékelési részszempont (ár): fordított arányosítás, 2-4. értékelési részszempont (többlet tapasztalat): egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció elektronikus elérhetőségét az EKR biztosítja. A dokumentumok elektronikus elérhetősége az EKR informatikai rendszer internetcíme. Ajánlatot csak olyan gazdasági szereplő tehet, amely regisztrált az EKR-ben. Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 41/B § (2) bekezdése alapján csak PDF, fájlformátum alkalmazható. A PDF fájlformátum tekintetében, csak olyan forma alkalmazható és használható, amely mindenki számára, ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader DC programmal megnyitható és olvasható. A PDF fájlformátumú dokumentumok esetében titkosítás nem alkalmazható. A titkosított – szabadon nem megnyitható – dokumentumok esetében az ajánlatkérő él a hiánypótlás lehetőségével.
2. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szöllősi-Baráth Szabolcs, lajstromszáma: 00308.
3. Az alkalmassági feltételek meghatározása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban történt.
4. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges
5. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
6. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR-ben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
7. Ajánlattevőnek (és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más félnek), az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni: Ajánlattevőnek az EKR rendszerben a következő űrlapokat kell kitöltenie:
Gazdasági szereplő adatai
Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólap a Kbt. 68 § (4) szerinti adatokkal, amelyen feltüntetendő az ajánlattevő neve és székhelye/lakóhelye,
valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében
NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján
NYILATKOZAT a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján
NYILATKOZAT alkalmassági követelményekre vonatkozóan
NYILATKOZAT üzleti titokról
NYILATKOZAT bemutatott szakemberekről
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (Adott esetben
NYILATKOZAT felelősségbiztosításról
Önéletrajz nyilatkozat az III.1.3) M1. pontban részletezett módon
Igazolás korábbi teljesítésről III.1.3)M.2 pontban részletezett módon
Közös ajánlat esetén a közös Ajánlattevők nyilatkozata (Kbt. 35. §)
Közös ajánlat esetén a közös Ajánlattevők megállapodása
Aláírási címpéldány(ok), vagy aláírás-minta
Meghatalmazás képviseletre (csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá a pdf formátumban csatolt dokumentumot)
Nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
Szakember képzettségét, végzettségét igazoló okiratok másolata
Közös ajánlattétel esetén, közös ajánlattevők megnevezését kérjük az EKR-ben, és egymás közötti jogviszonyát tanúsító együttműködési megállapodást (szerződést).
A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Kbt. 65. § (7) bek. szerinti, szerződésben vagy előszerződésben, vagy más formába foglalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot (adott esetben).
8 Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhető kizárólag az EKR-en keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR-ben jelezte, az EKR-en keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását. Helyszíni bejárást AK NEM tart.
9.Ajánlattevőnek (mindkét részben) érvényes, 1milióFt/káresemény és 10millióFt/év biztosítási összegig terjedő tervezői típusú felelősségbiztosítási szerződéssel kell rendelkeznie (legkésőbb a szerződéskötésre), vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára, fenti összegig kiterjeszteni, amelyet a szerződéskötés időpontjában be kell mutatnia. Az ajánlatban a felelősségbiztosításról nyilatkozni szükséges.
10.A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
11.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók.
12.További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, de alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
14. Az ajánlat részeként be kell nyújtani továbbá az értékelésre bemutatott szakemberek önéletrajz nyilatkozatát, amely kétséget kizáró módon alátámasztja a megajánlást. E körben AK külön felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (9) bekezdésére.
15. Az eljárásban a hiánypótlás korlátozás nélkül biztosított.
16. Képviselet igazolása - a III.1.1) pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges