Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/216
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.07.
Iktatószám: 24040/2022
CPV Kód: 45233142-6
Ajánlatkérő: Újkenéz Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Újkenéz 036., helyrajzi számú út
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Global Business International 2017 Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újkenéz Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735052215
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 56.
Város: Újkenéz
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4635
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lakatos Zoltán
Telefon: +36 202927502
E-mail: kozbeszerzesujkenez@gmail.com
Fax: +36 000000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujkenez.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Újkenéz 036. helyrajzi számú út felújítása
Hivatkozási szám: EKR000926492022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés – Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás alapján 3307474488 iratazonosító számú projekt megvalósítása keretében – „Újkenéz 036. helyrajzi számú út felújítása” tárgyban.
A szerződés teljesítés során a meglévő burkolatok felújítására, megerősítésére, és az út melletti csapadékvíz elvezető árok tisztítására kerül sor.
A burkolatok szélessége a 6 m, a korona szélessége 8 m. A meglévő burkolat 20 cm zúzottkő útalap. Az út kezdő pontjától 25,6 m aszfaltozott sárrázó található.
A meglévő pályaszerkezet felújításra szorul. A széleken töredezett. A földes, rétegzúzott kő alapot fel kell szedni.
A helyrajzi száma: 036.
A felújítandó út Újkenéz község belterületétől indul. A felújítandó út az önkormányzat kezelésében van. A végszelvény a település határánál van.
A meglévő út a külterületi szántókhoz, valamint közvetve a Tiszához vezet. A felújítandó útszakasz hossza: 1 7 8 0 m
A tervezett útszakasz Fülesd településre visz, mellette végig gazdálkodók földjei találhatóak. A burkolat megerősítésekor vízszintes és magassági korrekcióra nem kerül sor. A pályaszintje a kiegyenlítés és az erősítő réteg vastagságával nő. A felújítás során 2.0%-os kétoldali esést kell készíteni. A padkát ki kell egyenlíteni, az oldalesését 5%-osra kell kialakítani. A padka 1 m széles. A meglévő burkolat, takaró föld réteg, ez alatt 20 cm zúzottkő útalap, a szélessége 6 m. Ezt teljesen fel kell szedni, új kő alapot kell lerakni. Az árok mindkét oldalt 2,8 m széles, medrét ki kell kotorni, belső V alakú tömörítéssel szerkezetileg megerősíteni.
A II.2.7. pont szerinti határidő a munkaterület átadásától számítottan, a befejezési határidő a műszaki átadás-átvételt is magába foglalja. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A teljesítési határidő kötbérterhes.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a teljesítés részletes műszaki tartalmát és feltételeit, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 172442390 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Újkenéz 036. helyrajzi számú út felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Újkenéz 036., helyrajzi számú út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szerződés teljesítés során a meglévő burkolatok felújítására, megerősítésére, és az út melletti csapadékvíz elvezető árok tisztítására kerül sor.
A burkolatok szélessége a 6 m, a korona szélessége 8 m. A meglévő burkolat 20 cm zúzottkő útalap. Az út kezdő pontjától 25,6 m aszfaltozott sárrázó található.
A meglévő pályaszerkezet felújításra szorul. A széleken töredezett. A földes, rétegzúzott kő alapot fel kell szedni.
A helyrajzi száma: 036.
A felújítandó út Újkenéz község belterületétől indul. A felújítandó út az önkormányzat kezelésében van. A végszelvény a település határánál van.
A meglévő út a külterületi szántókhoz, valamint közvetve a Tiszához vezet.
A felújítandó útszakasz hossza: 1 7 8 0 m
A tervezett útszakasz Fülesd településre visz, mellette végig gazdálkodók földjei találhatóak. A burkolat megerősítésekor vízszintes és magassági korrekcióra nem kerül sor. A pályaszintje a kiegyenlítés és az erősítő réteg vastagságával nő.
A felújítás során 2.0%-os kétoldali esést kell készíteni. A padkát ki kell egyenlíteni, az oldalesését 5%-osra kell kialakítani. A padka 1 m széles. A meglévő burkolat, takaró föld réteg, ez alatt 20 cm zúzottkő útalap, a szélessége 6 m. Ezt teljesen fel kell szedni, új kő alapot kell lerakni. Az árok mindkét oldalt 2,8 m széles, medrét ki kell kotorni, belső V alakú tömörítéssel szerkezetileg megerősíteni.
A II.2.7. pont szerinti határidő a munkaterület átadásától számítottan, a befejezési határidő a műszaki átadás-átvételt is magába foglalja. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A teljesítési határidő kötbérterhes.
Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A beszerzés mennyiségére vonatkozó részletes adatokat, így a teljesítés részletes műszaki tartalmát és feltételeit, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő közbeszerzési műszaki leírás és szerződés tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Vállalt többlet-jótállás mértéke (hónapokban megadva - megajánlható: 0-36 hónap) 8
2 2. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (főben megadva – megajánlható: 0 - 5 fő) 7
3 3. A kitermelt lágyszárú zöldhulladékok újrahasznosítása (igen/nem) 3
4  4. A kitermelt fásszárú zöldhulladékok újrahasznosítása (igen/nem) 3
5  5. A beépített, újrahasznosított anyagok mennyisége az útalap készítése során (m3-ben egadva - megajánlható: 0 – 17.635 m3) 3
6 6. Másodlagos forrásból beszerzett újrahasznosított alapanyagok mennyisége a kavicsréteg tekintetében (m3-ben megadva - megajánlható: 0 – 13.670 m3 3
7 7. Másodlagos forrásból beszerzett újrahasznosított alapanyagok mennyisége a befejező makadám réteg tekintetében (m3-ben megadva - megajánlható: 0 – 3.076 m3) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 projektazonosító szám: 330747448
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a részajánlattételt nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgya egy egységként kezelendő, amely időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítását igényli. Az elvégzendő feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése alapján a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés lenne, összehangolása nehézkes, többletköltséggel járna.
A II.2.5. pontban Vállalt többlet-jótállás mértéke értékelési részszempont:
Jótállás vállalása (hónap): Ajánlattevő köteles a teljes beruházásra egységes jótállást vállalni. Az Ajánlatkérő előírja a minimum 24 hónap jótállási idő vállalását. Az Ajánlatkérő az előírt 24 hónap feletti, minél magasabb többletjótállást értékeli előnyként.
Amennyiben az ajánlattevő többletjótállásra nem tesz megajánlást (0 hónap), úgy az ajánlat 0 pontot kap. A többletjótállás időtartamát egész hónapokban kell megadni. Az Ajánlatkérő a 36 hónapot tekinti a maximumnak, az e feletti megajánlások is csak a maximum 10 pontot kapják.
A II.2.5. pont 2. minőségi értékelési szempont esetében a szerződés teljesítésébe közvetlenül, annak teljes időtartama alatt az ajánlattevő által (heti 40 órás munkaviszony keretében történő foglalkoztatás útján) bevonásra kerülő hátrányos helyzetű munkavállalók számát ajánlhatják meg, fő mértékegységben kifejezve (pl. 1 fő). Amennyiben ajánlattevő nem tesz megajánlást (0 fő), úgy az ajánlat 0 pontot kap. Az Ajánlatkérő 5 főt tekinti a maximumnak, az e feletti megajánlások is csak a maximum 10 pontot kapják.
Hátrányos helyzetű munkavállalónak azon személyek minősülnek, melyek a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. IV. törvény 57/B. § (4) bekezdés 1. pontja alapján hátrányos helyzetű munkavállalónak, vagy a 2. pontja alapján súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalónak minősülnek. Az ajánlatba a szakmai ajánlat részeként kérjük bemutatni a bevonni tervezett hátrányos helyzetű munkavállalókat.
A II.2.5. pont 3.-4. minőségi értékelési szempontok esetében ajánlattevő megajánlása igen, abban az esetben az összes kitermelt (lágyszárú és/vagy fásszárú) zöldhulladék szükséges újrahasznosítania.
A II.2.5. pont 3.-7. minőségi értékelési szempontok esetében a megajánlását a szakmai ajánlat részeként benyújtandó Útfelújítási technológia leírás és környezetvédelmi intézkedési tervben szükséges részletesen alátámasztani.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a II.2.5.) 2-7. értékelési szempontokra tett megajánlásokat a szerződés teljesítése során a szerződéstervezet vonatkozó pontja alapján fogja ellenőrizni, és ezen ellenőrzést dokumentálni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15825 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Újkenéz 036. helyrajzi számú út felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Business International 2017 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26215826241
Postai cím: Bethlen Gábor Utca 25
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: gbi2017kft@gmail.com
Telefon: +36 205006663
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26215826241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 172734542
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 172442390
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Feldolgozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Global Business International 2017 Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26215826241
Postai cím: Bethlen Gábor Utca 25
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26215826241

Hivatalos név: WORKÉPÍTŐ PLUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 28758936243
Postai cím: Nagytétényi Út 180-186
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 28758936243

Hivatalos név: Magyar-Parképítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23156164215
Postai cím: Böszörményi Út 226
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23156164215

Hivatalos név: KÁLLÓ-ROAD Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 29317374215
Postai cím: Mezőgép Út 4.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29317374215

Hivatalos név: Ekospektrum Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12807581215
Postai cím: Dózsa György Utca 10.
Város: Ópályi
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4821
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12807581215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
x Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges