Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/243
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.16.
Iktatószám:24187/2019
CPV Kód:71245000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest, XV. kerület;Budapest, XV. kerület;Budapest, XV. kerület;Budapest, XV. kerület;Budapest, XV. kerület;Budapest, XV. kerület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15451530
Postai cím: Bocskai Utca 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1153
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Trinn Miklós
Telefon: +36 13053224
E-mail: trinn.miklos@bpxv.hu
Fax: +36 13074008
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bpxv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001584402019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001584402019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: VEKOP-Társasházi lakások felújítási terve
Hivatkozási szám: EKR001584402019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 projekt azonosító számú támogatásból megvalósuló tervezői szerződés a Budapest XV. kerület, Pázmány Péter u. 108. (6 lakás), Bethlen Gábor utca 103. (4 lakás), Pázmány Péter utca 98. (1 lakás), Kinizsi utca 102. (2 lakás), Palánk utca 119. homlokzatszigetelés), Beller Imre utca 87. (7 lakás) számú társasházak homlokzatszigetelésének és a bennük lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások (20 db.) felújításának kiviteli terv készítése, árazott és árazatlan költségvetés készítése, az összes társasház homlokzatszigetelésének és a fenntartható fejlesztés érdekében szükséges, kapcsolódó felújítási munkák (ld. II/1. és II. pontban részletezve) kiviteli terve, az esetlegesen szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése.
A közbeszerzés mennyisége:
a) Pázmány Péter u. 108. számú társasházban lévő 6 db. összesen 195 m² alapterületű önkormányzati bérlakás felújításának kiviteli terve és a társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve,
b) Bethlen Gábor utca 103. számú társasházban lévő 4db. összesen 162 m² alapterületű önkormányzati bérlakás felújításának kiviteli terve és a társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve,
c) Pázmány Péter utca 98. számú társasházban lévő 1 db. összesen 41,6 m² alapterületű önkormányzati bérlakás felújításának kiviteli terve és a társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve,
d) Kinizsi utca 102. számú társasházban lévő 2db. összesen 68 m² alapterületű önkormányzati bérlakás felújításának kiviteli terve és a társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve,
e) Beller Imre utca 87. számú társasházban lévő 7 db. összesen 202,75 m² alapterületű önkormányzati bérlakás felújításának kiviteli terve és a társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve,
f) Palánk utca 119. számú társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve,
és az a)–f) pontokban, valamint az alábbi 2.1. pontban részletezett felújítási munkák árazott és árazatlan költségvetésének elkészítése, az esetlegesen szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével.
Továbbá:
1. A lakásokra, ingatlanokra vonatkozó energetikai tanúsítás elkészítése, ezt külön ajánlatban kérjük szerepeltetni.
2. Felújítási munkák tervezése
2.1. Az épületek a)-f) pontokban részletezett, pályázati forrásból finanszírozott felújítási munkáihoz kapcsolódó, a fenntarthatóság érdekében tervezendő felújítási munkák, szükség szerint
• padlás hőszigetelés
• homlokzat hőszigetelés
• nyílászáró korszerűsítés, felújítás
• utólagos talajnedvesség elleni fal-, és lábazatszigetelés
• tetőbeázások megszüntetése, tetőszerkezet megerősítése-, tetőhéjalás cseréje, a födém szükséges helyreállítása, a csapadékcsatorna szükség szerinti cseréje
• telken belüli külső közművezetékek felújítása-, cseréje
2.2. A lakások belső felújítási munkái
• a páralecsapódás megakadályozása érdekében a szükséges mértékű beavatkozások tervezése
• az elektromos hálózat felülvizsgálata és tervezése
• a gázhálózat felülvizsgálata és tervezése
• kártyás közüzemi mérők felszerelése
• fűtési rendszerek felülvizsgálata és tervezése
• a komfortfokozat nélküli lakásokban vizesblokkok kialakítása
• hideg-melegburkolási munkák, szaniterek cseréje, tisztasági festés, bútorasztalos munkák
3. A készülő terveknek meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak, a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásnak, a Felhívás szakmai mellékleteinek és az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentumnak.
A Budapest XV. kerület településkép védelméről szóló 21/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet rendelkezései alapján tárgyi ingatlanok védett településrészen és kötelező szakmai konzultációval érintett területen találhatóak. A tervezett építési tevékenységek előkészítése során a tervezés megkezdésekor szükséges a Budapest, XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodájával történő egyeztetés, konzultáció.
Az egyes társasházak önálló ajánlatkérőnek minősülnek, ezért a tervezési ajánlatot társasházanként kérjük megadni.
II.1.5)
Becsült érték: 8800000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 6
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Pázmány Péter u. 108. számú társasház
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XV. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pázmány Péter u. 108. számú társasházban lévő 6 db. összesen 195 m² alapterületű önkormányzati bérlakás felújításának kiviteli terve és a társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terv elkészítése. A felújítási munkák, árazott és árazatlan költségvetésének elkészítése, az esetlegesen szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 15
2 Az M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 15
3 Az M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 10
4 Az M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Tervezői díj (nettó Ft) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 2286866 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00005
II.2.13) További információ
A készülő terveknek meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak, a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásnak, a Felhívás szakmai mellékleteinek és az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentumnak.

II.2.1) Elnevezés: Bethlen Gábor utca 103. számú társasház
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XV. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bethlen Gábor utca 103. számú társasházban lévő 4db. összesen 162 m² alapterületű önkormányzati bérlakás felújításának kiviteli terve és a társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve elkészítése. A felújítási munkák, árazott és árazatlan költségvetésének elkészítése, az esetlegesen szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 15
2 Az M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 15
3 Az M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 10
4 Az M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Tervezői díj (nettó Ft) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1574685 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00005
II.2.13) További információ
A készülő terveknek meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak, a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásnak, a Felhívás szakmai mellékleteinek és az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentumnak.

II.2.1) Elnevezés: Pázmány Péter utca 98. számú társasház
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XV. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pázmány Péter utca 98. számú társasházban lévő 1 db. összesen 41,6 m² alapterületű önkormányzati bérlakás felújításának kiviteli terve és a társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve elkészítése. A felújítási munkák, árazott és árazatlan költségvetésének elkészítése, az esetlegesen szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 15
2 Az M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 15
3 Az M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 10
4 Az M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Tervezői díj (nettó Ft) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1532792 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00005
II.2.13) További információ
A készülő terveknek meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak, a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásnak, a Felhívás szakmai mellékleteinek és az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentumnak.

II.2.1) Elnevezés: Kinizsi utca 102. számú társasház
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XV. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kinizsi utca 102. számú társasházban lévő 2db. összesen 68 m² alapterületű önkormányzati bérlakás felújításának kiviteli terve és a társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve elkészítése. A felújítási munkák, árazott és árazatlan költségvetésének elkészítése, az esetlegesen szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 15
2 Az M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 15
3 Az M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 10
4 Az M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Tervezői díj (nettó Ft) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1030076 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00005
II.2.13) További információ
A készülő terveknek meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak, a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásnak, a Felhívás szakmai mellékleteinek és az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentumnak.

II.2.1) Elnevezés: Beller Imre utca 87. számú társasház
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XV. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
e) Beller Imre utca 87. számú társasházban lévő 7 db. összesen 202,75 m² alapterületű önkormányzati bérlakás felújításának kiviteli terve és a társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve elkészítése. A felújítási munkák, árazott és árazatlan költségvetésének elkészítése, az esetlegesen szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 15
2 Az M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 15
3 Az M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 10
4 Az M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Tervezői díj / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1981294 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00005
II.2.13) További információ
A készülő terveknek meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak, a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásnak, a Felhívás szakmai mellékleteinek és az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentumnak.

II.2.1) Elnevezés: Palánk utca 119. számú társasház
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XV. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Palánk utca 119. számú társasház homlokzatszigetelésének kiviteli terve elkészítése. A felújítási munkák, árazott és árazatlan költségvetésének elkészítése, az esetlegesen szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1 a) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 15
2 Az M1 b) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 15
3 Az M1 c) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 10
4 Az M1 d) alk. köv. bemutatott szakember többlet szakirányú tervezési gyakorlat ideje (1-36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Tervezői díj (nettó Ft) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 394287 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/22 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00005
II.2.13) További információ
A készülő terveknek meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályoknak, a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásnak, a Felhívás szakmai mellékleteinek és az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentumnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján ajánlatkérő az alábbi kizáró okok érvényesítését írja elő:
K/1 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
K/2 Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akinél a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró ok áll fenn.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: K/1-2 Ajánlattevőnek, alvállalkozónak, és az alkalmasság igazolásában gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet /a továbbiakban: Korm. rendelet/ 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1 Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, a csatolt iratminta alapján. Ajánlatkérő M/1 esetében a Kbt. 114. § (1) bekezdése szerint elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1
a) 1 fő szakemberrel, akinek végzettsége: TÉ kategóriás vagy azzal egyenértékű energetikai tanúsítói jogosultsággal (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./1. rész, 6. pont szerinti mérnök
b) 1 fő szakemberrel, akinek a végzettsége: É kategóriás vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerinti mérnök
c) 1 fő szakemberrel, akinek a végzettsége: G kategóriás vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerinti mérnök,
d) 1 fő szakemberrel, aki a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékben szereplő (2011. évi CXCI törvény 27. §) rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
a) Hibás teljesítés kötbér a nettó vállalkozási díj 1 %/naptári nap.
b) Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozási díj 10% - a, amelyet az ajánlatkérő a 11. késedelemmel érintett naptól kezdődően érvényesíthet a nyertes ajánlattevővel szemben a szerződéstől való elállás jogának érvényesíthetősége mellett.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A vállalkozási díj összegét Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. § (3) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (l)-(3) bekezdései alapján, az általa igazolt számla szerint, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlaszámára. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint teljesíti.
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A ponthatárok közötti pontszámok arányosítással kerülnek kiszámításra a dokumentációban meghatározott módszerrel. A legjobb tartalmi elem kapja az értékelési pontszám maximumát.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: a) Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
b) Az ajánlattevőnek, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő képviselőjének aláírási címpéldányát /címpéldányait/ annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá. Meghatalmazás esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás is csatolandó.
c) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. előírásainak betartásával. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
d) Az ajánlatok összeállításánál az eljárást megindító felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított dokumentációban, valamint - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és egyéb jogszabályok előírásaiban foglaltak szerint kell az ajánlattevőnek eljárni és ajánlatát elkészíteni.
e) Közös ajánlattétel esetén, az Ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 35-36. §-ában előírtakat.
f) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan.
g) Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján, hogy Ajánlattevőnek meg kell jelölnie
1. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelyeknek teljesítéséhez az Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.
2. az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
h) A Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
i) A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az Ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
j) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás nyertesének visszalépése esetén - amennyiben a második legkedvezőbb ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben ajánlatkérő - a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
k) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költségét az ajánlattevő köteles viselni.
l) Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján kizárja.
m) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 136. § (1)-(2) és 143. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek ezekről nem vagy ezektől eltérően állapodtak meg, illetve ha a szerződésben kifejezetten ezen rendelkezésekre vonatkozó hivatkozás nem történik.
n) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
o) Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában az aláírási címpéldány(ai)t vagy aláírás- mintá(i)t annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.
p) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún.„e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum és a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum (mellékletek nélkül) EKR-be való feltöltése.
q) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
r) Meghatalmazotti képviselet esetén közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást és a meghatalmazó aláírási címpéldányát egyszerű másolatban. További részletek a dokumentációban.
FAKSZ név: dr. Trinn Miklós 00452
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges