Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/250
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.23.
Iktatószám: 24198/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: 4002 Debrecen, II. kerület Zsálya köz 4.; Hrsz.: 66003/10
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.02.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Alexandra
Telefon: +36 707304877
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001358102020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001358102020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kézilabda Munkacsarnok építése Debrecenben
Hivatkozási szám: EKR001358102020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kézilabda Munkacsarnok építése Debrecenben
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás egy helyszínen, egy építési engedély alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. AT feladata az építmény kulcsrakész állapotban történő átadása, a rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján. Sem az építési engedélyezési tervdokumentációt, sem a kiviteli tervdokumentációt nem lehetséges részekre bontani. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A beruházás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény alapján, a 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet szerint kiemelt jelentőségű ügy.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kézilabda munkacsarnok kivitelezése Debrecenben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212200-8
45231220-3
45231300-8
45231400-9
45232100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4002 Debrecen, II. kerület Zsálya köz 4.; Hrsz.: 66003/10
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv és jogerős építési engedély, valamint a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján, hagyományos szerkezetű kézilabda munkacsarnok kivitelezése, teljes körű kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó közművekkel, környezetrendezéssel, az alábbi műszaki paraméterekkel:
Beruházás helyszíne: 4002 Debrecen, II. kerület Zsálya köz 4.; Hrsz.: 66003/10
Nettó alapterülete: 1725,24 m2
Tornaterem küzdőtér mérete: 23x44 m
Sportpadló mérete: 1.033,26m2
Bemelegítő és konditerem mérete: 75,3 m2
Küzdőtér feletti szabad belmagasság: 7,55 m
Öltöző helyiség: 117,24 m2
Vizesblokk: 3,15 m2
A kézilabda munkacsarnok egy 7,55 m szabad belmagasságú küzdő részből, 150 ülőhelyes nézőtérből és az ezekhez tartozó földszintes kiszolgáló blokkból áll. A kiszolgáló blokk, mint additív tömeg kapcsolódik a küzdőtérhez, és félnyeregtetővel van fedve a bejárati oldalon oromfalas kialakítással. Az épületbe az előcsarnokon át lehet bejutni, mely előtt fedett-nyitott várakozó tér létesül. Az intézmény előterében a közönségforgalom számára 4db női wc és 1 db akadálymentes wc. Az előcsarnokból közvetlenül nyílik a küzdőtér, a küzdőtéri és akadálymentes WC-k, a központi közlekedő, illetve az elsősegélynyújtó helyiség, ami egyben irodai funkciót is ellát. Az öltözők egyenként 20 fő egyidejű öltözését biztosítják. Az öltözők zuhanyzóit a párafogó előtérként is funkcionáló mosdóból lehet megközelíteni. A zuhanyzókban 3-3 épített zuhanyállás funkcionál. Az öltözői folyosó végén kap helyet a 2 edzői öltöző és mosdó, a takarítószer tároló helyiség, és a bemelegítésre is szolgáló konditerem. A küzdőtérből érhető el a szertár, valamint az épület gépészeti berendezéseinek elhelyezésére szolgáló, kívülről is elérhető gépészeti helyiség. A kűzdőtér megvilágítási értéke tervezetten 800 lux.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0–max. 60 hónap)  5
2 3.) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0–max. 60 hónap) 5
3 4.) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (min. 0–max. 60 hónap)  5
4 5.) Építésszervezési Terv: 20
5 5.1.) Építéstechnológiai terv  10
6 5.2.) Munkaerőterv  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó Vállalkozói díj (HUF)(10% tart.keret nélkül) / Súlyszám: 65
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 500
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
- Az eljárást megindító felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat az érdeklődő gazdasági szereplőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érni az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek Ajánlattevőt terhelik.
- II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: 1.) Nettó Vállalkozói Díj (HUF) (10 % tartalékkeret nélkül) 2.) Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. sor Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 60 hónap) 3.) Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. sor Építménygépészeti szakterületek „MV-ÉG” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 60 hónap) 4.) Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. sor Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 60 hónap)
- Ajánlatkérő a II.2.7.) pont alatt megjelölt napok alatt 500 naptári napot ért.
- Ajánlatkérő a II.2.7.ponthoz rögzíti, hogy a teljesítési határidőt a munkaterület átadás-átvételétől kell számítani. A teljesítési határidőbe műszaki átadás-átvétel határideje nem számít bele. Kötbérterhesnek a szerződéstervezetben rögzítettek szerint az 5.
teljesítési mérföldkő és a véghatáridő minősül.
- A 2-4.) értékelési szempontokkal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre
vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdése szerint, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont).
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Rendelet 1. § (7) bekezdése.
Az öntisztázásra a Kbt . 64.§-a irányadó.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1) A Magyarországon letelepedett Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet (ép.ip.kiv.tev.) végző gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az Étv. szerinti, ép.ip.kiv.tev. végzők Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett névjegyzékben. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelni, vagy rendelkezni kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. (322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek). AK a nyilvántartásban szereplés tényét a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 26. § (2) szerint ellenőrzi.
A kivitelezői névjegyzékben való szerepelés tényét AK az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az AK 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7),(9) és 69. § (11)-(12) bekezdése is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az AK 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
P1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell a jelen felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (építőipari magasépítési kivitelezés) származó általános forgalmi adó nélkül számolt árbevételéről, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági előírásra irányadó a Rendelet 19. § (3), (6) bekezdése, továbbá a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései.
Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, a közbeszerzés tárgya (építőipari magasépítési kivitelezés) szerinti nettó árbevétele összességében nem éri el a 750 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevő ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az Ajánlatkérő 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
M1) Ajánlattevőnek a Rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az Ajánlattevő által a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházásra vonatkozó, a Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást legalább az alábbi tartalommal:
a) ajánlattevő neve,
b) a szerződést kötő másik fél neve, címe, valamint a referenciát adó személy neve,
c) a teljesítés helye,
d) a referenciamunka rövid ismertetése, a teljesített munka mennyisége (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
e) a teljesítés kezdő és befejező (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Rendelet 22. § (5) bekezdés, 21/A §-a irányadó.
M2) Ajánlattevő a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a bemutatását, azok megnevezésével, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember végzettségét, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy Ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében Ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
Amennyiben a bemutatni kívánt szakember az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattétel időpontjában, úgy:
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember végzettségét, továbbá a szakember munkáltatóját (ajánlattételi határidő időpontjában), vagy azt a személyt, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);
c) szakember végzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
e) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben Ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11)-(12) bekezdése is. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
M1)1 legalább 1200 m2 nettó alapterületű sport célú épület megépítésére vagy már meglévő sport célú épület bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciát.
M1)2 legalább 700 m2 nemzetközi szervezet által elfogadott minősítéssel rendelkező sportpadló rendszer kivitelezésére vonatkozó referenciát.
Az M1)2 pontban meghatározott, a minősítő szervezet általi minősítést, a referencia igazolás mellékleteként csatolni kell.
M1)3 legalább 800 lux megvilágítási értékkel rendelkező sportvilágítás kiépítésére vonatkozó referenciát.

Az M1)1, az M1)2 és az M1)3 pontokban meghatározott egyes alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő pontonként külön-külön szerződés teljesítésével is megfelelhet.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be minimum
M2)1 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész Általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. sor Építési szakterület „MV-É” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2)2 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 3. sor Építménygépészeti szakterületek „MV-ÉG” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M2)3 Egy fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Szakma, Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek 5. sor Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér (Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 1% naponta, max: 20 naptári napra eső összeg)
Meghiúsulási kötbér (Tartalékkeret nélkül számított nettó Vállalkozói Díj 30%-a)
Szerződésszegési kötbér (Szerződésszegésenként 20.000,-Ft, amely folyamatos, illetve ismétlődő szerződésszegés esetén naponta, illetve alkalmanként fizetendő, max: 10 millió Ft)
Jótállási kötelezettség (24 hó)
Teljesítési biztosíték (a Tartalékkeret nélkül nettó Vállalkozói Díj 3 %-a)
Jólteljesítési biztosíték (a Tartalékkeret nélkül nettó Vállalkozói Díj 3 %-a)
Megrendelő Előleg igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére a Szerződés szerint. Vállalkozó köteles az előlegbekérőt a Munkaterület átadás-átvételének időpontjában a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Abban az esetben, ha a Vállalkozó 75.000.000.Ft-ot meghaladó mértékű Előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot (a továbbiakban: „Előleg Visszafizetési Biztosíték”) köteles nyújtani az Előleg 75.000.000 Ft-ot meghaladó része tekintetében. Ha a Vállalkozó az Előleg Visszafizetési Biztosítékot nem adja át az előlegbekérő átadásával egyidejűleg, úgy a Megrendelő a biztosíték nyújtásáig a 75.000.000 Ft-ot meghaladó rész tekintetében nem teljesíti az Előleg kifizetését. A biztosítéknak az Előleg teljes elszámolásáig folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapján a jelen pontban előírt biztosíték rendelkezésre álló összege az Ajánlatkérő követelésének kielégítésével csökken, nincs az Ajánlattevőnek a biztosíték meghatározott mértékű folyamatos fenntartására vonatkozó kötelezettsége. Ajánlattevőnek a biztosítékot határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).
Nyertes Ajánlattevő a Kbt. 135. § (8) bekezdés értelmében jogosult a szerződésben foglalt, tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj legfeljebb 30 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérni, a 75.000.000 Ft-ot meghaladó előlegösszegre előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása mellett. Az előleget Ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes Ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Ajánlatkérő a kifizetést az előlegbekérő alapján teljesíti. Az előleg elszámolása a 4., 5., 6., 7. és 8. fizetési mérföldkő megvalósulása esetén egyenlő arányban levonásra kerül. Az előleg felhasználásával kapcsolatos további rendelkezéseket a szerződés tervezet tartalmazza.
Nyertes Ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, minden esetben a műszaki ellenőr által kiadott rész- vagy végteljesítés igazolás alapján, 9 (kilenc) darab részszámlát, valamint 1 (egy) db végszámlát jogosult benyújtani a szerződés tervezet szerint.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése, valamint az (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A §-a és 32/B. §-a, valamint a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok: a) 2017. évi CL. törvény; b) 2007. évi CXXVII. törvény; c) 2011. évi CXCV. törvény; d) 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésére, Ptk. 6:155. §; e) 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1)-(2), (5)-(6). A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó, a Kbt. 35. § (9) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet létrehozását
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő köteles MSZ ISO 45001:2018 (vagy azzal egyenértékű OHSAS 18001, vagy MEBIR 14001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási intézkedések leírását alkalmazni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/02/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/02/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt.68.§ a szerint történik. Az EKR r.15.§(2) bek. alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR
az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68.§(4) bekezdése sz. adatokat az EKR a bontás
időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek–az AT részére elérhetővé
teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Az eljárás a Kbt. 53. § (5), (6) bekezdés szerinti feltételes közbeszerzésre irányul.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3.000.000 Ft
A befizetés helye: Magyar Államkincstár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-01501559-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A biztosíték teljesíthető – az ajánlattevő választása szerint - átutalással a fenti bankszámlára történő befizetéssel, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ár szempont: fordított arányosítás, szakemberek szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás, építésszervezési terv: pontkiosztás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A helyszíni bejárás időpontja: 2021. január 19. 14:30 óra. Találkozás helyszíne:4002 Debrecen, II. kerület Zsálya köz 4.; Hrsz.: 66003/10
2. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is). EKR űrlap formájában a Kbt.66. § (2) nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot.
3. Ajánlattevő tekintetében az ajánlathoz csatolni kell folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Ha Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor erről kell űrlapon nyilatkoznia.
4. Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazásával)
5. Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem kizárólag az EKR felületén keresztül lehetséges. Az egyéb helyen benyújtott (fax/e-mail) kérdést Ajánlatkérő nem veszi figyelembe! A kiegészítő tájékoztatás nyújtása: EKR felületen.
6. A kizáró okokra és az alkalmassági követelényekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak), amíg az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
7. Több Gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös Ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejára után változás nem következhet be. Közös ajánlat benyújtása esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a valamennyi közös Ajánlattevő által aláírt Együttműködési Megállapodást, amelynek tartalmi előírásait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
8. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell készítenie, amely az árazott költségvetésből, valamint a 2-4. értékelési részszempontra jelölt szakemberekre vonatkozó dokumentumokból és az 5. sz. értékelési részszempont szerinti Építésszervezési Terv bemutatásából áll. Részletesen: KD.
9. A tartalékkeret felhasználásának módja a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 20. § (3) bekezdés szerint, mértéke:
nettó vállalkozói díj 10 %-a. Részletesen: szerződéstervezet és KD
10. Felelősségbiztosítás (szerződés kötési feltétel, részletesen a KD-ban): 10 millió Ft/kár, 100 millió Ft/év.
11. Csatolni kell az ajánlathoz a projekttervet (pénzügyi ütemterv, műszaki ütemterv, organizációs terv-rajzos és szöveges formában), az ütemterveket a szerződéskötésre és a szerződés hatálybalépésére aktualizálni kell
12. Ajánlattevőnek az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolnia (.pdf és .xls formátumban is). Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) szerint jár el.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján közli, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14. Ajánlatkérő valamennyi a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményt a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
15. Ha Ajánlattevő a ”szakember” értékelési részszempontok vonatkozásában 0 értéknél nagyobb ”többlet” szakmai gyakorlatot ajánl meg, az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatokat és a szakemberek aláírt önéletrajzait, olyan részletezettséggel, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen alátámasztható.
16. VI.3.1) pont folytatása: A nyertes Ajánlattevővel megkötendő szerződés, a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerinti,
a nyertes ajánlat szerinti ellenérték támogatás formájában az Ajánlatkérő rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba.
17. FAKSZ: Dr.Kiss László 00172
18. Az ”ár” részszempont esetében a legkedvezőbb (a legalacsonyabb nettó vállalkozói díjat tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóság 2020. 03. 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja (KÉ 2020. évi 60. szám) alkalmazásával.
A ”szakember” részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. 03. 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. A többlet gyakorlat legkedvezőbb szintje 60 hónap, amelyre ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos pontot adja (100 pont). A 60 hónap feletti megajánlás is ugyanakkor 100 pontot jelent. Az értékelési részszempontok tekintetében megajánlott szakemberek vonatkozásában elektronikus űrlapot kell benyújtani az EKR-rendszerben. A többlettapasztalat esetleges hiánya 0 (nulla) pontot ér.
Az ”építésszervezési terv” értékelése a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám, 2020. március 25.) 1. melléklet 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik a közb. dok.-ban meghatározottak szerint.
19. Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
20. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján az előírttal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
21. Részletes információkat a közbeszerzési dokumentum és a szerződéstervezet tartalmaz.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges