Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/252
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.12.29.
Iktatószám: 24202/2020
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Iparművészeti Múzeum
Teljesítés helye: HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Vikár és Lukács Építész Stúdió Kft
Ajánlatkérő típusa: Múzeum, költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Iparművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93605223
Postai cím: Üllői Út 33-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehér Julianna
Telefon: +36 709021065
E-mail: feher.julianna@imm.hu
Fax: +36 12175838
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.imm.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.imm.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Múzeum, költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IMM áttervezés HNT (1367)
Hivatkozási szám: EKR001017232020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tárgy:
„Az Iparművészeti Múzeum eredeti lechneri homlokzatoknak megfelelő kialakítás miatti áttervezési feladatok ellátása Vállalkozási szerződés keretében”
Feladatok:
1.1 TERVEZÉSI PROGRAM
Az Iparművészeti Múzeum eredeti lechneri homlokzatoknak megfelelő kialakítás miatti áttervezési feladatokhoz az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 16. § szerint:
(1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) alapján jelen Tervezési program a tervezési szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
(2) A tervezés során az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24) TNM rendeletet alkalmazásában az új épületrész a meglévő épület bővítéseként értelmezhető, ezért a rendeletet a 6.§ (4) és (5) bekezdésnek megfelelően alkalmazható.
(3) A tervezési program ismertetése:
a) A tervezési feladat az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciós és bővítéséhez készült tervdokumentáció módosítása a Hőgyes Endre utcai új szárnyra vonatkoztathatóan, annak tömegének, külső és belső homlokzatainak és megjelenésének az eredeti Lechner-Pártos féle terveket követő áttervezésével. A továbbiakban „Hőgyes Endre utcai új szárny” alatt Lechner Ödön-Pártos Gyula 1893-as tervein szereplő, de végül soha meg nem épült szárny értendő, ami a Hőgyes Endre utca felé 31,4 m szélességben csatlakozott, és onnan a 36861 hrsz-ú telekkel határosan mintegy 50 méter mélységben a Kinizsi utca felé nyúlt volna el szuterén, földszint, I. és II. emelet, valamint tetőtéri beépítéssel III. emelet szintekkel

Az áttervezés során elvégzendő tervezési feladatok:
1. A Hőgyes Endre utcai új szárny utcai és udvari homlokzatának (ide értve a tetőfelépítményt is) a Lechner-Pártos féle eredeti terveket követő, a meglévő történeti épületrészekhez anyagával és formaképzésével illeszkedő kialakítása.
2. A Hőgyes Endre utcai új szárny alaprajzainak a már meglévő történeti épületrészeknek, a felújítás korábbi terveiben már szereplő alaprajzi rendszeréhez történő szerves illesztése, az azokon, az illeszkedés miatt indokolt és szükséges legkisebb beavatkozással, módosítással. Ennek során cél a lehető legnagyobb történeti hűség elérése, mind a megjelenést, mind pedig a használt anyagokat illetően.
3. Hőgyes Endre utcai új szárnyban a korábbi tervekhez képest mutatkozó területveszteség kezelése a terveken, a funkciók átcsoportosításával, vagy terület csökkentésével, illetve bizonyos funkciók kihelyezésével, vagy elhagyásával az épületegyüttesből. (pl., étterem-konyha)
4. A Hőgyes Endre utcai bejárat közönségforgalom számára történő megnyithatóságának felülvizsgálata, áttervezése és a belső kert területfelhasználásának módosítása, valamint az étterem-konyha és az egyéb, eddig szintben kapcsolódó funkciók máshol történő elhelyezése, vagy újraértelmezése.
5. A Hőgyes Endre utcai új szárnyban az új tömeghez igazodóan a gazdasági bejárat és logisztikai ellátás újratervezése, beleértve a teherforgalmat és a műtárgykezelést. Ehhez kapcsolódóan a vertikális kiszolgáló magok, teherliftek lehetőség szerint kis mértékű átalakítása és ismételt elhelyezése szükséges lehet. Amennyiben a megfelelő funkcionális megoldás ebben a tekintetben indokolatlanul megnehezíti a történeti hűség szerinti megvalósítást, akkor vizsgálni szükséges a mai korhoz igazodó megoldás alkalmazását.
6. Amennyiben a megvalósításra kerülő Lechneri tömeg és alaprajzi struktúra nem teszi lehetővé a parkolás telken belüli megvalósítását a parkolószám közterületi megváltással, vagy felmentéssel történő biztosítása szükséges.
7. A 2018-ban az IMM által készíttetett VIP szalon terveinek adatszolgáltatásként történő befogadása és szakági kiszolgálása a kiviteli tervekben
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.4) pontban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 674000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: IMM áttervezés HNT (1367)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71250000-5
71300000-1
71320000-7
71321000-4
71323100-9
71600000-4
92522200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1093 Budapest, Üllői út 33-37. szám alatti, 36862 helyrajzi számon meghatározott terület.
Valamint a Hőgyes Endre utca 36863, Kinizsi utca 36850/1, Hőgyes Endre utca 8. társasház 36861, Kinizsi utca 37. társasház 36855, Üllői út 36807/1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.1.4) pont folytatása:
8. A korábbi tervek - a 2018-as hatályos építési engedélyezési dokumentáció (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban foglaltak Műszaki Felülvizsgálata, a korábban végzett vizsgálatok szükség szerinti kiegészítése:
1. a lezajlott műszaki beavatkozások után
1.1 a megmaradó épülettömb külső homlokzatának az életveszély elhárítása nyomán előkerült részleteinek vizsgálata
1.2 a megmaradó épülettömb kiköltözésekor fellelt további beépített műtárgyak értékleltárba felvétele és kiviteli tervben és restaurátori tervben való kezelése,
2. jogszabályi (pl. OTSZ és egyéb hatályos jogszabályi előírások) változások alapján
b) A tervezés előzménye a 2018-as hatályos építési engedélyezési dokumentáció (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban foglaltak. Az említett tervdokumentációk a tervezési program mellékletét képezik.
c) A tervezés során az OTÉK előírásainak megfelelő követelmények elvártak Megbízó részéről.
d) Az alkalmazott méretezési és igazolási eljárások meghatározására nincs új Megbízói elvárás, azok megegyeznek a hatályos engedélyezési tervben (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban rögzítettekkel.
e) Megbízó költségkeretet csak implicit módon határoz meg. Megbízói elvárás a legmagasabb minőségű anyagok és szerkezetek, az Iparművészeti Múzeumhoz eszmeiségéhez méltó megoldások használata és betervezése.
f) A tervezés helyszíne a világörökségi cím várományos Iparművészeti Múzeum, Lechner Ödön főműve, és annak telke, környezete. A helyszín minden részletre kiterjedő bemutatását lásd. a hatályos engedélyezési dokumentáció (ÉTDR azonosító: 201800010629) a kapcsolódó tudományos dokumentációkban. (8.1 tervfejezet)
g) A helyiségigényekre és funkcionális kapcsolataikra nincs új Megbízói elvárás, azok megegyeznek a hatályos engedélyezési tervben (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban rögzítettekkel.
h) Az épületbe tervezett technológiákra vonatkozóan nincs új Megbízói elvárás, azok megegyeznek a hatályos engedélyezési tervben (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban rögzítettekkel, kivéve az étteremre és azt kiszolgáló konyhatechnológiára vonatkozóan, amelyek az áttervezés során elhagyásra kerülnek. A múzeum korábbi években átadott műtárgyi paraméterekre (pl. méretek, tömegek, hőfokok, páratartalom), restaurátor műhelyekre, műtárgy mozgatásokra vonatkozó elvárásai nem változtak.
i) A közútkapcsolati igényekre vonatkozóan nincs új Megbízói elvárás, azok megegyeznek a hatályos engedélyezési tervben (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban rögzítettekkel, kivéve a mélygarázs szinti parkolókra, amelyek ha nem biztosíthatóak az eredeti Lechner terveknek megfelelő áttervezés során, közterületi megváltással vagy felmentéssel kerülhetnek kiváltásra. Ez esetben csak a karbantartáshoz és a műtárgyak fogadásához szükséges kapcsolatok tervezendőek.
j) A közmű és energia ellátásra vonatkozó Megbízói igények és elvárások nem változtak, azok megegyeznek a hatályos engedélyezési tervben (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban rögzítettekkel, a (2)-es pontban rögzítettek figyelembe vételével.
k) Az akadálymentességre vonatkozó Megbízói elvárások nem változtak, azok megegyeznek a hatályos engedélyezési tervben (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban rögzítettekkel.

l) A műemléki védelemre vonatkozó megbízói elvárások nem változtak, azok megegyeznek a hatályos engedélyezési tervben (ÉTDR azonosító: 201800010629) és a 2019-es R02-es jelű kiviteli tervdokumentációban rögzítettekkel, különös tekintettel az építéstörténeti tudományos dokumentáció és a restaurátori dokumentáció tartalmára.
Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.8) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 238 - 589094
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: IMM áttervezés HNT (1367)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vikár és Lukács Építész Stúdió Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15121813
Postai cím: Szervita Tér 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: vikar@vikluk.hu
Telefon: +36 209436593
Internetcím(ek): (URL) www.vikluk.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 674000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 674000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tartószerkezet tervezés, Épületgépészet tervezés, Épületvillamosság tervezés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő adószáma:14296877-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A tárgyi eljárás a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti jogalap alapján indított az alábbi
indokokra figyelemmel:
A Kbt. a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja rögzíti:
„(2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha

c) a szerződés műszaki-technikai sajátosságok vagy kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik
reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a
következménye, hogy a közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták
meg.”.
Ajánlatkérő Tervezési és Felhasználási szerződést kötött 2017.08.02. napján a Vikár és Lukács Építész
Stúdió Kft. nyertes ajánlattevővel a Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárás eredményeképpen.
A Szerződés 11.3. pontja alapján a felek abban egyeztek meg, hogy „a Végleges Kiviteli Tervi tervezési
szakasz lezárultának napjával (végleges kiviteli tervek átadásának napja) Tervező a Megrendelő
részére a teljesítés során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokra időben és térben
korlátlan, kizárólagos felhasználási engedélyt ad, amelyet a Megrendelő harmadik személyre
átruházhat, és amelyre harmadik személynek további felhasználási engedélyt adhat”, amelynek
feltétele, hogy a Megrendelő a Tervezőnek a Szerződés 7. pontjában meghatározott Tervezési díjat
szerződésszerűen, a 7.3. pontban foglaltak szerinti tartalommal teljesítse.
A hivatkozott felhasználási jog azonban nem tartalmaz kifejezett rendelkezést az átdolgozásra
vonatkozóan és így a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 47. § (1) bekezdésében foglaltakra
is tekintettel – amely szerint a felhasználási engedély csak kifejezett kikötés esetén terjed ki a mű
átdolgozására –Megrendelő nem jogosult a terveket más tervezővel átterveztetni a Tervező írásbeli
előzetes hozzájárulása nélkül.
Tervező ezen hozzájárulást pedig nem adta meg.