Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/1
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.02.
Iktatószám:24270/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Teljesítés helye:1088 Budapest, Szentkirályi u. 26. - HRSZ:36595 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15. - HRSZ:36623
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Felsőoktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13960533
Postai cím: Szentkirályi Utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Balázs
Telefon: +36 17871046
E-mail: kulcsar.balazs@ppke.hu
Fax: +36 13275976
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ppke.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ppke.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001112722018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001112722018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Felsőoktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bródy Projekt generál tervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR001112722018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem „Bródy projekt” megvalósításához kapcsolódó építési beruházás tervezési feladatainak ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bródy Projekt generál tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 26. - HRSZ:36595
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 15. - HRSZ:36623
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezett beruházás alapvetően 2 épületet megvalósítását öleli fel.A beruházás fő eleme a Szentkirályi utca 26.sz. alatt létesítendő új campus épület,mely az oktatás számára létesül.Vele párhuzamosan kerül átépítésre a Bródy Sándor u.15. műemléki épület,mely az Egyetem működését támogató központi szervezeti egységek irodái számára készül.A beruházás hatókörébe a Szentkirályi u. 28-30.sz. alatti oktatási épület is beletartozik,mely az új campus épülethez való szerves kapcsolódása miatt kisebb mértékben érintett.
Tervezett mennyiségi adatok:felhívás II.2.14) pont.
A Beruházással érintett ingatlanok adatai:
1088 Budapest,Szentkirályi u. 26sz. alatt található építési terület mérete:2 573 m2
1088 Budapest,Bródy Sándor u. 15sz. alatt található építési terület mérete:2 085 m2
A tervezési feladat elsődleges célja,hogy az Egyetem számára egy olyan új épület kerüljön kialakításra,mely a jelenlegi működés funkcionális igényeit kielégíti (oktatási területet növel).Továbbá cél,hogy a tervezéssel érintett 2 épület az Egyetem Józsefvárosi jelenlétét erősítse,úgy,hogy egyfajta belvárosi campus jelleget alakítson ki.Az Egyetem fontosnak tartja,hogy a tervezési terület közvetlen környezete,a valódi történelmi értékek a tervezés során kerüljenek megőrzésre és legyenek megvédve,mindamellett,hogy elvárja a modern és korszerű kialakítást,belső elrendezést, formavilágot és anyaghasználatot.
A tervezési feladat tartalma az új oktatási épület modern kialakítása és a meglévő épület minőségi műemléki rekonstrukciója érdekében szükséges komplex generáltervezői feladatok teljeskörű ellátása,így többek között:Mérnöki előkészítés,Vázlatterv;Felmérési terv,Bontási- és Építési engedélyezési terv;;Kiviteli terv;Megvalósulási terv;Tervezői művezetés,kiegészítő kutatások stb.A feladat részét képezi a beruházás tervezése során felmerülő szükséges szakvélemények,engedélyek,hozzájárulások beszerzése,az engedélyeztetési eljáráshoz szükséges szakhatósági-. és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása,a vonatkozó jogszab.-ban foglalt rendelkezések alkalmazása,a közvetlenül a tervezési feladatokhoz kapcsolódó feladatok (pl.a Beruházással érintett épület(ek) építészeti, statikai és műszaki állapotfelmérése) ellátása,továbbá kiemelten a műemlék épület felújítása az örökségvédelmi- és értékvédelmi szempontok figyelembevétele.
A tervezési feladat kiírását megelőzően megvalósíthatósági tanulmányok is készültek, melynek eredményeit az Egyetem fel kívánja használni a tervezési feladat során.Az átadott anyag ellenőrzése,felhasználása és beépítése a tervező felelőssége.
A beruházással érintett Bródy Sándor utca 15.sz. alatti műemléki épületre vonatkozó rekonstrukciós munkák előkészítéseként az Egyetem külön beszerzés keretében felmérette az épületet,továbbá elvégezteti a roncsolásmentes és roncsolásos műszaki és műemléki kutatási munkafázisokat.Ezen kutatások eredményét,illetve részeredményeit,és dokumentációját munkaközi változatban az Egyetem a tervezési szerződés megkötésével a Tervező rendelkezésére bocsátja (a végleges kutatási dokumentáció átadása a vázlattervi fázis megkezdéskor esedékes),a kutatási eredmények tervezés során történő felhasználása céljával. A kutatási feladatokat elvégző szervezetek a tervezés fázisában–a saját megbízásukra vonatkozó tartalom erejéig–tájékoztatás,pontosítás céljával együttműködnek a Tervezővel. Amennyiben valamely kutatási terület, vagy részlet további kiegészítő tudományos kutatási-feltárási munkát igényel,úgy az már a Tervezési feladat részét kell, hogy képezze.
Az Egyetem a jelenleg rendelkezésre álló információk–megvalósíthatósági tan.-ok -alapján 2018 őszére elkészítette a terület Egyszerűsített Régészeti Dokumentációját, mely az engedélyezési terv benyújtásához a jogszabályok szerint szükséges.Amennyiben a Tervezési feladat elvégzése során felmerül a dokumentáció módosításának igénye,úgy a Tervező feladata az ERD célirányos módosításának,kiegészítésének beszerzése.
A részletes feladatleírást a Műszaki leírás tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A személyi állomány képzettsége, tapasztalata 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 44 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Tervezett mennyiségi adatok:
- 1db Új oktatási épület: hasznos alapterülete 10.000m2
- 1db Műemléki épület: hasznos alapterülete 1.500m2

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (ALV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (KAP), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, ALV-t vagy a KAP-t, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel AT-nek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.
A magyarországi letelepedésű AT-(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) KR.) 4. § és 8-§-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett AT esetében az ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) KR.4. és 10-§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A 321/2015. (X.30.) KR. 1.§ (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján AT-nek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 11-14.§ és 15-16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Nyilvántartásban szereplés:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.
Ajánlattevőnek – a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – ajánlattételkor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelményeknek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (KR) 21. § (3) bek. a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 72 hónap legjelentősebb szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya (magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó generál tervezési tevékenység) szerinti szolgáltatásait a KR. 22. § (1)-(2) bek foglaltak szerint az alábbi tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),
— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax),
— a szolgáltatás tárgya, mennyisége
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont megjelölésével; év, hónap pontossággal),
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a KR. 22. § (1) bek. szerint igazolást vagy nyilatkozatot.
Felhívjuk ajánlattevők szíves figyelmét a 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3a) bekezdés b) pontjára és 21/A. §-ára.
Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a KR. 22. § (5) bekezdésében foglaltakra.
M2) KR. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket megnevezésük, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, valamint az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot AT megadhatja, egyebekben a jogosultági kóddal való rendelkezés a szerződéskötés feltételének minősül, azaz a nyilvántartásba vétel elmaradását a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti AK.
Az alkalmasság igazolására vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.
Ajánlatkérő a KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, AT-nek nem elegendő alkalmasságukat az az EEKD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, AK előírja az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását.
Az alkalmasság előzetes igazolása az EEKD benyújtásával történik, ezt követően a Kbt. 69. § (4) és (8) bekezdése szerint kerül sor az alkalmasság igazolására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbiakban megfogalmazott referenciákkal
M1.1) legalább 1 db, legalább nettó 5000 m2 hasznos alapterületű magasépítési beruházás generál tervezési (legalább engedélyezési tervek elkészítését tartalmazó) feladatainak ellátására vonatkozó referenciával, amely, új közhasználatú épület megvalósítására vonatkozott.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alábbi szakemberekkel (legalább 5 különböző személy megajánlása szükséges):
M.2.1. Vezető tervező magasépítési szakterület - É (vagy az előírt végzettséggel egyenértékű végzettség) (1 fő),
A szakemberrel szemben elvárások az alábbiak:
- Végzettség: felsőfokú építészmérnök (vagy az előírt végezettséggel egyenértékű végzettség)
- Szakmai gyakorlat: legalább 60 hónapos építész tervezői feladatok ellátása során szerzett felelős építész tervezői szakmai tapasztalat, valamint érvényes jogosultság (266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet szerinti kamarai névjegyzékben való szereplés vagy azzal egyenértékű nyilvántartás), vagy a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum képesítés (vagy egyenértékű szakképzettség) és szakmai gyakorlati idő.
M.2.2 Szakági tervezők (4 fő)
Valamennyi szakemberrel szemben elvárások az alábbiak:
Végzettség: felsőfokú műszaki végzettség (vagy az előírt végezettséggel egyenértékű végzettség) és legalább egyenként 36 hónapos szakági tervezői szakmai gyakorlattal, valamint érvényes jogosultság (266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet, illetve 375/2011.(XII.31.) Korm.Rendelet szerinti kamarai névjegyzékben való szereplés vagy azzal egyenértékű nyilvántartás), vagy a kért jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum képesítés (vagy egyenértékű szakképzettség) és szakmai gyakorlati idő az alábbi szakterületeken.
M.2.2.1. Vezető tervező építménygépészeti szakterület - G (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
M.2.2.2. Vezető tervező építményvillamossági szakterület - V (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
M.2.2.3 1 fő vezető tervező, aki egyben
- tartószerkezeti tervezési szakterület (T) (vagy azzal egyenértékű) és
- szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület tartószerkezeti szakértői részszakterület – SZÉS1 (vagy azzal egyenértékű)
M.2.2.4 1 fő vezető tervező, aki egyben
- építésügyi tűzvédelmi tervezői szakterület – TUÉ (vagy azzal egyenértékű) és
- beépített tűzoltó berendezés tervezői szakterület – TUO (vagy azzal egyenértékű)
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a III.1.3. M2) alkalmassági követelmény esetében a szakmai tapasztalat előírt időtartam alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatóak el.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013.Kr.r.; 191/2009.Kr.r.; 312/2012.Kr.r. 375
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az elszámolás és kifizetés teljesítési szakaszonként történik a Kbt.135.§(1)(5)-(6) bek. és a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. foglaltak szerint.
Az ajánlattétel, elszámolás, a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
A késedelmi-; a hibás teljesítési-; és a meghiúsulási kötbér részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A jóteljesítési biztosíték: az egyes Teljesítési Szakaszokra eső tervezési díj 5%-aJótállási biztosíték nyújtása a Kbt.134.§(6)bek. a) alapján.
Csatolni kell a Kbt.134.§(5) bek. szerinti nyilatkozatot.
Jótállás: az utolsó használatbavételi engedély határozat kikötései teljesítés igazolásának kiadása napjától számított 3 (három) év + 3 (három) hónapig terjedő időre
Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.
Jogszabályok: 2015.évi CXLIII.tv.;2013.évi V.tv.; 322/2015(X.30.)KR.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tart.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr. )15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR001112722018)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő(AK) 2019.01.08-án (kedd) 11:00-órától biz. a helyszín megtekintését. Találkozás a 1088 Bp.,Szentkirályi u.28. főbejárat előtt.
2) A Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján AK nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők számára gazdálkodószervezet létrehozását.
3) AK felelősségbiztosítás megkötését írja elő a szerződésben, ill. felhívja a figyelmet a 322/2015. KR. 11.§-ra.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát /ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
5) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.
6) Csatolni kell a Kbt.66.§ (4),(5) és (6) bek. szerinti nyilatkozatot. A Kbt.66.§ (6) bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
7) AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi követelménye tekintetében.
9) AK a részajánlat-tétel lehetőségét kizárja, melynek részletes indokolását jelen felhívás Vl.4.3) pontja tartalmazza.
10) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot a KD II. fejezet 4.A.10. pontja szerint.
11) Pontszámtartomány:0-10.Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont tekintetében az egyenes arányosítás.
12) FAKSZ: Kerekes Anita 00181,dr. Budai Zoltán 00783,dr. Duga László 01057, Buzsáki Attila 00284
13) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
14) AK jelen közbeszerzési eljárás során a 2014/24/EK irányelv alapján jár el.
15) Nyertes AT min. 150.000.000 millió,- Ft/kár/alkalom, minimum 300.000.000,- Ft/kár/év biztosítási összegben köteles a szerződés szerinti szolgáltatásokat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítást kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani és hatályában fenntartani) és köteles azt a tervezés teljes időtartama alatt, valamint a Beruházás megvalósítását követő 36+3 hónapig fenntartani.
16) A szerződés időtartamára és teljesítésére vonatkozó részletes rendelkezéseket a KD tartalmazza.
17) A Kbt.76.§ (3)bek b) pontja szerinti értékeléshez az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia a szakemberek képzettségét, gyakorlatát/tapasztalatát, valamint csatolnia kell a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot.
18) AT köteles kereskedelmi és szakmai ajánlatot benyújtani az Útmutató 4/A/13.pontjában foglaltak alapján.
18) AK a Kbt.65.§(10) bek. alapján meghatározza, hogy építészeti feladatok esetében kizárja az alvállalkozó igénybevételét.
19)Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR.10-13. §-ai tartalmaz.
20)Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
21)Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
22)Jelen felhívásban nem szab. kérdések von. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőséget az alábbi indokok miatt nem tartja ésszerűnek:
AK megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, mivel maga a tervezési szolgáltatás és a kapcsolódó feladatok, valamint az annak eredményeképpen előállítandó dokumentumok nem oszthatóak oly módon, hogy az a közpénzek hatékony, ésszerű, gazdaságos felhasználását eredményezné. A nyertes AT által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése miatt-figyelembe véve AK gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait – a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel AK nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
További információk:
22)Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
23)Jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szeri
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák