Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/246
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.12.19.
Iktatószám: 24275/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: EMIH Budapesti Hitközség
Teljesítés helye: 1083 Budapest, Baross u. 61. (Hrsz.:35233)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.01.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: EMIH Budapesti Hitközség
Nemzeti azonosítószám: 18596289241
Postai cím: Bokor Utca 1-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nógrádi Bálint
Telefon: +36 12680183
E-mail: nbalint@zsido.com
Fax: +36 12680183
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://zsido.com/
A felhasználói oldal címe (URL): https://zsido.com/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001469512022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001469512022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Firgun-ház kiviteli tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001469512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében kulturális komplexum (Firgun-ház) kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése (a továbbiakban: Projekt). Ajánlatkérő Előadó-művészeti többlettámogatás címén támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához (a továbbiakban: „Támogató”). A benyújtott támogatási kérelmet a Támogató nevében eljáró Emberi Erőforrás Támogatáskezelő EMT-E-19-0208 azonosító számon nyilvántartásba vette, amely alapján Ajánlatkérő költségvetési támogatásban részesült. A támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma az EMT/226-28/2019. iktatószámon kiállított Támogatói Okirat alapján folyósította Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő a Támogatói Okiratban meghatározott támogatást a Baross utcai (hrsz. 35233) ingatlanon fekvő, Kelemen Ede tervei alapján épült modernista irodaház jellegzetes építészeti jegyeinek megőrzése mellett, annak részleges átalakításával és felújításával új színház, kiállítótér és kulturális központ kialakítására kívánja felhasználni (a továbbiakban: „Projekt”).
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, a munkavégzés időbeli feltételeire (tervezési feladatok, munkaterület szervezés, egységes épület) tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé (pl. organizációs költségek többszöröződése; Ajánlatkérő részéről többlet koordinációs feladatok ellátása lenne szükséges), továbbá több fővállalkozó egyidejű jelenléte a helyszínen ellehetetlenítené a kivitelezést, mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve sérülne a részajánlattétel biztosításával. A kivitelezés térbeli és időbeli organizációja kifejezetten igényli az egységes, összehangolt munkavégzést. A Projekt munkaterülete minden oldalról igazodásra kényszerítő környezettel rendelkezik, mely tovább akadályozza az organizáció esetleges részekre bontását. A zárt munkaterület és a környezet adottságai alapján nem választhatók külön a munkarészek, elkülönülő kivitelezési feladatok nem jönnek létre. A fentiekre tekintettel a részekre történő ajánlattétel nem biztosított.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Firgun-ház kiviteli tervdokumentációjának elkészít
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212300-9
71240000-2
45453100-8
45443000-4
45300000-0
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1083 Budapest, Baross u. 61. (Hrsz.:35233)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Firgun-ház kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése (a továbbiakban: Projekt). Ajánlatkérő Előadó-művészeti többlettámogatás címén támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához (a továbbiakban: „Támogató”). A benyújtott támogatási kérelmet a Támogató nevében eljáró Emberi Erőforrás Támogatáskezelő EMT-E-19-0208 azonosító számon nyilvántartásba vette, amely alapján Ajánlatkérő költségvetési támogatásban részesült. A támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma az EMT/226-28/2019. iktatószámon kiállított Támogatói Okirat alapján folyósította Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő a Támogatói Okiratban meghatározott támogatást a Baross utcai (hrsz. 35233) ingatlanon fekvő Kelemen Ede tervei alapján épült modernista irodaház jellegzetes építészeti jegyeinek megőrzése mellett, annak átalakításával és felújításával új színház, kiállítótér és kulturális központ kialakítására kívánja felhasználni.
Ajánlatkérő elkészíttette a Budapest VIII. kerület, Baross u. 61. szám alatti és 35233 helyrajzi számú ingatlanon „Kulturális komplexum (Firgun-ház) kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése”-re (a továbbiakban: Létesítmény) vonatkozó beruházás engedélyezési tervdokumentációját.
A tervezett kulturális központ összes nettó (és egyben hasznos) alapterülete: 1 551 m2, az első emeleten elhelyezendő színházterem tervezetten 214 fő befogadására lesz alkalmas. Az eljárás megindításakor rendelkezésre álló fedezet összege: nettó 1.600.000.000 Ft.
A vállalkozási szerződés keretében nyertes ajánlattevő feladata
• a Létesítménynek az építőipari jogszabályok által a használatba vételéhez szükséges feltételek, és a Megrendelői igények teljesítése érdekében az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott engedélyezési tervdokumentáció és tervezési program alapján a 1083 Budapest, Baross u. 61. szám alatti, 35233 helyrajzi számú ingatlan kivitelezési tervdokumentációjának összeállítása a jogszabályokban meghatározott tartalom szerint;
• a Létesítmény kivitelezése alapjául szolgáló kiviteli tervdokumentáció alapján a tervezői művezetés biztosítása, valamint
• a Létesítményre vonatkozó építési beruházás tárgyát képező feladatok megvalósításához szükséges valamennyi építési munka (az épület részleges bontása, átalakítása és felújítása) az alábbiak szerint (tájékoztató jelleggel):
Pinceszint:
- Mesterséges szellőző rendszer kialakítása
- Vízellátáshoz szükséges alapvezetéki hálózat kialakítása, elhelyezése
- Új fogadó és kapcsolóhelyiség kialakítása, fő gerincvezetékek elhelyezése
- Épületgépészet kialakítása
- Új dolgozói lépcsőház kialakítása a pince és a 2. emelet között
Földszint:
- Mesterséges szellőző rendszer kialakítása
- Eredeti földszinti látszóbeton homlokzati elemek elbontása
- Vízellátáshoz szükséges alapvezetéki hálózat kialakítása, elhelyezése
- Akadálymentes illemhely kialakítása
- Nyílászáró portálok létrehozása
- Padló javítása, lábazati hőszigetelő köpenyezés létrehozása
- Álmennyezetek kiépítése
- Melegítőkönyha létesítése
- Előcsarnok kialakítása
- Jegypénztár, ruhatár és információs tér, kiszolgáló helyiségek kiépítése
- Kávézó és étterem kialakítása
- Lépcsőház kialakítása
Első emelet:
- Akadálymentes WC kialakítása
- Gépészeti szint létrehozása
- Színpadtechnológiai berendezések beépítése, színházterem és raktárak létrehozása
- Lépcsőház kialakítása
Második emelet:
- Lépcsőház kialakítása
- Gépészeti szint létrehozása
- Színház kiszolgáló funkcióinak létesítése
Főbb munkanemek (tájékoztató jelleggel):
- Zsaluzás és állványozás (homlokzati csőállvány – 2134 m2, pillérzsaluzás – 1022,6 m2)
- Mélyalapozás (nagynyomású injektálás talajszilárdítással – 500 m)
- Bontási munkák (nézőtéri székek – 443 db, gépház nélküli felvonó – 1 db, rabic álmennyezet – 442 m2, válaszfalak – 1217,85 m2, kémények – 30,72 m3, lapburkolatok – 1141 m2, szegélyek-, könyöklő-, párkány – 137,7 m, fa vagy műanyag és fém nyílászáró szerkezetek – 1154,22 m2, bitumenes lemez szigetelés – 617 m2)
- Falazás (teherhordó és kitöltő falazat – 9,88 m2, válaszfal – 134,3 m2)
- Vakolás és rabicolás (oldalvakolat készítése és simítása – 1732 m2)
- Szárazépítés (vázszerkezetre szerelt válaszfal építése – 965,1 m2, előtétfal készítése – 354,54 m2)
- Felületelőkészítés, felületképzés (padlóburkolat – 1731 m2, diszperziós festés – 3246 m2)
- Burkolási munkák (padlóburkolat készítése – 279,61 m2, ipari padlóburkolat – 171 m2, PVC burkolat – 152 m2, kőlap burkolatok tisztítása – 1138 m2)
- Fa és műanyag szerkezetek elhelyezése (beltéri ajtók – 69 db, fa kültéri nyílászárók – 393 db)
- Szigetelés (csapadékvíz elleni szigetelés egyenes, vízszintes és függőleges felületen – 1303,69 m2; hőszigetelés -1845 m2)
- Út-, és vasúti pályatartozékok készítése (zajárnyékoló zsaluhéj elemek elhelyezése – 142,4 m2)
- Épületautomatika (hang-, és fénytechnika elhelyezése)
- Kertépítési munkák, tereprendezés, parkfenntartás (szűrőréteg – 5 m3, növényültetés – 28 db)
- Konyhatechnológia (használati tárgyak beépítése)
- Gépészeti korszerűsítési munkák (légtechnika, fűtés-hűtés, tüzivíz, gázellátás, használati víz)
- Elektromos korszerűsítési munkák
Az elvégzett munkák tekintetében a nyertes ajánlattevőnek próbaüzemet kell tartania, amely minimum 72 (hetvenkettő) órás rendeltetésszerű üzemelésének jegyzőkönyvezett befejezéséig tart. A részletes feltételek az ajánlati dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben) kerültek rögzítésre.
Karakterkorlátozásra tekintettel folytatás a II.2.13) További információ pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M/3.4. alkalmassági min.követelményre megajánlott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata tartószerkezet- vagy statikai tervezés területén (min. 0 hó; max. 60 hó) 15
2 3. Az M/3.1. alkalmassági min.követelményre megajánlott szakember alkalmassági követelményen felüli kulturális rendeltetésű épület kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hó; max. 60 hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó vállalkozói díj (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2023/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/15 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1) A II.2.4) pont folytatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is.
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési dokumentációban) kerültek rögzítésre.
2) A III.1.3) pont folytatása: Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M/3. alkalmassági követelmény körében érintett szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmassági minimumkövetelményben rögzített érvényes jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy e jogosultság(ok)nak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseire.
3) A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, a munkavégzés időbeli feltételeire (tervezési feladatok, munkaterület szervezés, egységes épület) tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé (pl. organizációs költségek többszöröződése; Ajánlatkérő részéről többlet koordinációs feladatok ellátása lenne szükséges), továbbá több fővállalkozó egyidejű jelenléte a helyszínen ellehetetlenítené a kivitelezést, mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve sérülne a részajánlattétel biztosításával. A kivitelezés térbeli és időbeli organizációja kifejezetten igényli az egységes, összehangolt munkavégzést. A Projekt munkaterülete minden oldalról igazodásra kényszerítő környezettel rendelkezik, mely tovább akadályozza az organizáció esetleges részekre bontását. A zárt munkaterület és a környezet adottságai alapján nem választhatók külön a munkarészek, elkülönülő kivitelezési feladatok nem jönnek létre. A fentiekre tekintettel a részekre történő ajánlattétel nem biztosított.
4) Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pont szerinti kezdődátumot a szerződéskötés tervezett időpontjaként tüntette fel, a nyertes ajánlattevő későbbi (vagy korábbi) időpontban történő szerződéskötés esetén is teljes körű teljesítésre köteles a közb. dok.-ban rögzített határidőkig, a rövidebb/hosszabb teljesítési időtartammal összefüggésben az ajánlattevő semminemű igényérvényesítésre nem jogosult.
5) Ajánlatkérő nem konzultációs jellegű helyszíni bejárást tart 2022. december 22. napján 10:00 órakor. Találkozó a projektingatlan (1083 Budapest, Baross u. 61. szám (hrsz.: 35233) bejáratánál.
6) Felelősségbiztosítás: Nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírásakor rendelkeznie kell legalább 5 millió Ft/biztosítási esemény és legalább 20 millió Ft/év kárösszegű tervezői felelősségbiztosítással, illetve CAR-rendszerű (összkockázati) legalább 300 millió forint /káresemény és legalább 800 millió forint/év kárösszegű összegű építés-szerelési biztosítással. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a a szerződés teljesítés során a biztosítási kárösszeg kimerítése súlyos szerződésszegésnek minősül.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek., valamint a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja esetében a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia.
Ajánlattevőnek az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (személy) vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.
A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról vagy annak hiányáról ajánlattevő nyilatkozni köteles az ajánlatában. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján amennyiben az ajánlattevő tekintetében változásbejegyzési eljárás, úgy ajánlattevő csatolni köteles ajánlatában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
SZ/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján a szerződés teljesítése során tervezői tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal [Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. alapján].
SZ/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján a szerződés teljesítése során építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal [Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján].
Ajánlatkérő kétség esetén a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet ajánlattevőtől arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők közül melyik végzi az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatást, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet, amely alapján a vállalkozások székhelye szerint illetékes területi építész kamara nyilvántartásban, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ/1. és SZ/2.:
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alkalmassági feltétel teljesülését. A nyilvántartásban szereplés tényét – ha a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az SZ/1. és SZ/2. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bek. szerint együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy a szerződés teljesítése során a tervezési, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek az SZ/1, illetve az SZ/2 követelménynek saját magának meg kell felelnie. Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek való megfelelését a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja, azzal, hogy az SZ/1. és SZ/2. követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
P/1. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és/vagy épület felújítási tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről (üzleti évenként megbontva), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
[Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont]
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és/vagy felújítási tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele ugyanezen üzleti években nem éri el összesen a nettó 1 200 000 000 Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében a közös ajánlattétel esetén a P/1. pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(12) bek.-eire.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M/1.-M/2. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásának vagy beruházásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pont, a 22. § (3) bek. és 24. § alapján, az alábbiak szerint:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- a teljesítés helye,
- a referencia mennyisége, az ellenszolgáltatás értéke (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az M.1. referenciakövetelmény esetében a vizsgált időszak alatt az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapban belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pont].
M/3. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
- ajánlattevő általi megnevezését, valamint amennyiben a szakember rendelkezik jogosultsággal, a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,
- a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/3. alkalmassági feltétel teljesülését, és
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, továbbá
- kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését [a megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata az M/3. alkalmassági követelmény vonatkozásában abban az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot (1 év esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, és így tovább); párhuzamos munkavégzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe]
aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bek. b) pont alapján.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.1 Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített legalább egy darab, legalább nettó 1100 m2 hasznos alapterületű meglévő épület(ek) felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amelynek részeként legalább az alábbi munkanemek készültek el:
a) minimum 300 m mélyalapozási munka kivitelezése; és
b) mnimum 1200 m2 vakolási munka kivizetelezése; és
c) minimum 80 db kültéri nyílászáró cseréje és/vagy felújítása; és
d) minimum 100 m2 falazási munka kivitelezése; és
e) minimum 2000 m2 festési munka kivitelezése; és
f) minimum 1300 m2 hőszigetelési munka kivitelezése.
M/1.2 Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban legalább 1 (egy) db, legalább 140 (száznegyven) fő befogadására alkalmas terem kivitelezésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó referenciával, amelynek részeként audiovizuális (hang- és fénytechnikai) rendszer kiépítésére is sor került.
Ajánlatkérő az M/1.2. pontjához kapcsolódóan rögzíti, hogy teremnek az Étv. 2. § 10. pontjában definiált épületben található helyiség minősül.
Az M/1. pontban felsorolt minimumkövetelményeknek való megfelelés legfeljebb 3 (három) db referenciával igazolható, a referenciák között az átfedés megengedett, azaz egy referenciát az M/1. pontok közül több alkalmassági mimimumkövetelmény vonatkozásában is be lehet mutatni.
Az M/1.1. alkalmassági feltétel esetén a több referenciának az a)-f) alpontokat együttesen kell igazolnia [vagyis több referencia esetén nem kell mindegyik referenciának külön-külön kiterjednie az a)-f) alpontok szerinti valamennyi munkanemre, hanem együttesen kell igazolniuk az a)-f) alpontokat].
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 hónapban teljesített legalább egy darab, legalább nettó 700 m2 haszonos alapterületű kulturális rendeltetésű új és/vagy meglévő épület(ek) engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával (a referenciakövetelmény legfeljebb 1 db referenciával teljesíthető).
Ajánlatkérő az M/2. pontjához kapcsolódóan rögzíti, hogy kulturális rendeltetésű épületnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 77. pontjában rögzített meghatározás szerinti épület minősül.
M/1.-M/2. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §]
M/3. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához
M/3.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. cím 1. rész 2. pont];
M/3.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. cím 2. rész 3. pont];
M/3.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. cím 2. rész 5. pont];
M/3.4. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti T jogosultsággal rendelkezik vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. cím 30. pont];
M/3.5. legalább 1 szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É jogosultsággal rendelkezik vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt végzettségi és szakmai gyakorlati követelményeknek megfelel [266/2013. Korm. rend. 1. sz. melléklet II. cím 2. pontja], és ezt követően rendelkezik legalább 24 (huszonnégy) hónap projektvezetői vagy projektvezető helyettesi tapasztalattal engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítésében.
Ajánlatkérő projektvezetőként olyan gyakorlatot fogad el, amely magába foglalta a tervezési projekt egészének szakmai irányítását, a szakági tervezők munkájának koordinálását, kapcsolattartást a megrendelővel. Ajánlatkérő projektvezető-helyettesként olyan gyakorlatot fogad el, ahol a szakember, az adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben látta el, valamint a projektvezető mellett vett részt a projekt megvalósításában.
Az M.3.1. és az M.3.4. pontra jelölt szakemberek között az átfedés megengedett, azzal a megkötéssel, hogy az M.3.1. és M.3.4. pontra megajánlott szakemberek között az átfedés időbeli és képzettségi korlátok alapján nem megengedett.
Karakterkorlátozásra való tekintettel folytatás a II.2.13) További információk pontban.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, továbbá teljesítési és jóteljesítési biztosíték, jótállás az alábbiak szerint:
A kötbérek alkalmazására Ajánlatkérő abban az esetben jogosult, ha a közbeszerzési dokumentumokban megállapított részletes szerződéses feltételeket a nyertes ajánlattevő megszegi olyan okból, amelyért felelős [Ptk. 6:186. § (1) bekezdés].
a) Késedelmi kötbér mértéke 0,5% / naptári nap, alapja a késedelmes teljesítéssel érintett nettó vállalkozói díj. Késedelmi kötbér legfeljebb a vállalkozói díj 15%-ának erejéig érvényesíthető. Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a késedelmi kötbérrel érintett napok száma és a késedelmi kötbér szorzata eléri vagy meghaladja a késedelmi kötbér maximumát.
b) Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett nettó vállalkozói díj 10%-a.
c) Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett nettó vállalkozói díj 15%-a.
d) Ajánlatkérő az alkalmassági követelményként bemutatott szakemberek kooperációról való igazolatlan távolmaradása esetére 30 000 Ft/fő/alkalom mértékű kötbért köt ki. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
e) Jótállás időtartama: kezdőnapja a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontja, az időtartama 60 hónap.
Teljesítési és jóteljesítési biztosíték:
a) A teljesítési biztosíték mértéke: a tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó ajánlati ár 5%-a, futamideje: a teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig kell rendelkezésre állnia, azzal, hogy az okirati formában nyújtott teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőt követő 45. napig kell érvényesnek lennie. A teljesítési biztosítékot (mint a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként kikötött biztosítékot) a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a munkaterület átadásának napján szükséges Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
b) A jóteljesítési biztosíték mértéke: az Ajánlatkérő által az átadás-átvétel keretében igazolt tényleges nettó vállalkozói díj 2,5%-a, futamideje: a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárásának időpontjától kezdődően a jótállás időtartamának tervezett lejártáig kell rendelkezésre állnia, azzal, hogy az okirati formában nyújtott jóteljesítési biztosítéknak a jótállás időtartamának tervezett lejártát követő 45. napig kell érvényesnek lennie.
A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetőek
- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával),
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával,
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával,
- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel
a dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.
A jelen alpontban mindenhol a tartalékkeret nélküli számított váll. díj értendő. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételét biztosítja. Előleg fizetésére a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-a szerint kerülhet sor. Előleg igénylése esetén az előleg a részszámlákban egyenlő arányban kerül elszámolásra, melynek alapján a számla ellenértéke az előleg arányos részével csökkentett összegben kerül megfizetésre.
Ajánlatkérő 5% mértékű tartalékkeretet alkalmaz a tárgyi közbeszerzési eljárásban, amelynek felhasználására a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint van mód. A tartalékkeret vetítési alapja a kivitelezési feladatok nettó vállalkozói díja.
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítése folyamán 6 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint
- 1. részszámla a kiviteli tervdokumentáció Ajánlatkérő részére történő leszállítását és jóváhagyását követően jogosult, mértéke a kiviteli tervdokumentációra megajánlott tervezési díj összege;
- 2. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 15 %-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 15 %-a,
- 3. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 30 %-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 15%-a,
- 4. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 50%-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a;
- 5. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 70 %-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a,
- 6. részszámla a kivitelezésre megajánlott nettó vállalkozói díj 90 %-át elérő műszaki készültségnél, mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a,
- végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően, mértéke a nettó a vállalkozói díj 10 %-a. Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetésre megajánlott vállalkozói díj összegét a végszámlában jogosult feltüntetni.
A (rész)számla szerinti vállalkozó díj(részlet) megfizetésére – alvállalkozó igénybevétele esetén - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban, - alvállalkozó igénybevételének hiányában – a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

A megajánlott vállalkozói díjnak (ajánlati ár) tartalmaznia kell minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden ráfordítást, ami a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott ellenértéken felül más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget Ajánlatkérő nem vállal.
Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-a alapján a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jogszabályi különleges feltételek:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet;
- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27/A. §-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2023/01/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2023/01/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól az 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. és Kbt. 68. § (2) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontási eljárásra az EKR Rendelet. 15. § (3) bekezdése és a Kbt. 68. §-ában foglaltak irányadóak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: Az ajánlati biztosíték mértéke: 10.000.000,- Ft
A befizetés helye: A Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 12100011-10172780
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A biztosítékot az ajánlattételi határidőig kell az AK rendelkezésére bocsátani; a biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti formák valamelyikében; az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva legalább az ajánlati kötöttség lejártáig érvényesnek kell lennie, illetve rendelkezésre kell állnia.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
Karakterkorlátozás miatt ld. a VI.3.9) pontot.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az ár szempontnál fordított arányosítás, az alkalmassági követelmények tekintetében bemutatott szakemberek szakmai többlettapasztalatára vonatkozó minőség szempontoknál egyenes arányosítás a közb. dok.-ban rögzítettek szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő (AK) az ajánlatok bírálatát és értékelését a Kbt. 114/A. §, a 67. §, a 69. §, 70. § (1) bek. és a 81. § (5) bek. rendelkezéseinek alkalmazásával folytatja le.
2) Ajánlattevőnek (AT) ajánlatában az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap(ok) alkalmazásával kell benyújtania:
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot;
- a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát;
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalommal is);
- nyilatkozatát:
● a kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában;
● a kizáró okok tekintetében;
● a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében;
● folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról;
● a felelősségbiztosítás tekintetében;
● üzleti titokról
● az adatkezeléshez való hozzájárulásáról;
● a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről;
● felelős fordításról;
● az üvegkapu használatára kövatkozó követelményekről.
AT-nek ajánlatában be kell nyújtania továbbá
- nyilatkozatait a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom fenn nem állásáról;
- az M/3.4. alkalmassági követelményre megajánlott szakember önéletrajzát a 2. értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztásául;
- az M/3.1. alkalmassági követelményre megajánlott szakember önéletrajzát a 3. értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztásául;
- az ajánlat részeként benyújtandó költségvetés(eke)t kitöltve (beárazva) szerkeszthető .xls/xlsx formátumban és aláírt szkennelt .pdf formátumban is;
- az AT, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát;
- az AT alkalmasságát igazoló más szervezet/személy szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezett-ségvállalását tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bek. szerint;
- meghatalmazott eljárása esetén a meghatalmazott aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást;
- közbeszerzési eljárás tárgyából származó árbevételre vonatkozó nyilatkozatát;
- referenciaigazolást az M/1. és M/2. alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapításához szükséges részletezettséggel;
- szakemberek képzettségére, végzettségére, tapasztalatára vonatkozó iratokat;
- szakember nyilatkozatát rendelkezésre állásról.
AT ajánlatában az ajánlattételi határidőig valamennyi a felhívásban és a közbeszerzési dokumokban előírt dokumentumok benyújtására köteles.
3) AK rögzíti, hogy tárgyi eljárásban nyertes AT köteles az Üvegkapu alkalmazására. A 322-es Kr. 34/A. § rendelkezései alapján ajánlattevő már az ajánlatban nyilatkozni köteles arról, hogy az Üvegkapu használatára onatkozó követelményeket megismerte. Ajánlatkérő - a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként- rögzíti, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását.
4) Nyertes ajánlattevőnek az ajánlat részeként műszaki és pénzügyi ütemtervet kell csatolni, részletes tartalmi és formai követelményeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Az ütemterv elmaradása a Kbt. 131. § (4) bek. alapján a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
5) AK a nyertes ajánlattevőnek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
6) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, azaz a közbeszerzési eljárás eredménytelen, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
7) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető ajánlattevő megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
8) AK tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.
9) A IV.2.6) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától számított 60 nap.
10) A felhívásbanben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
11) Az ajánlati biztosíték AK fizetési számlájára történő befizetés követelményei:
a) közleményben feltüntetendő beazonosítható módon (szükség szerint rövidítésekkel) az eljárás tárgya és az ajánlati biztosíték kifejezés;
b) ezen biztosítéki forma esetén a biztosíték összege az ajánlattételi határidő lejártáig kell jóváírásra kerüljön AK bankszámláján;
12) Az ajánlati biztosíték garancia/kezességvállalás/kötelezvény (mint rendelkezésre bocsátási forma) követelményei:
a) közös ajánlattétel esetén a benyújtásra kerülő dokumentum tartalmából egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén az ajánlati biztosíték teljes összege az AK-t illeti meg;
b) garancia/kezességvállalás/kötelezvény bármelyikének alkalmazása esetén a benyújtásra kerülő dokumentumnak meg kell felelnie a Kbt. 41/A. § (2) bek.-nek.
13) AK tájékoztatja az AT-t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli. A GDPR rendelet alapján AT-nek űrlapon kell megerősítenie az ajánlatban közölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását.
14) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Csizmadia Péter (00482), dr. Csepy Dorottya (01102).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/12/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges