Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/248
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.23.
Iktatószám:24352/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Dunakeszi Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunakeszi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80230874
Postai cím: Fő Út 25.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Németh Samu
Telefon: +36 704514204
E-mail: NemethS@dunakeszi.hu
Fax: +36 27341182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.dunakeszi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.dunakeszi.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001615142019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001615142019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szakgimnázium, gimnázium tervezése, tanulmányírás
Hivatkozási szám: EKR001615142019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jelen közbeszerzési eljárás a Dunakeszi Szakgimnázium és Gimnázium új iskolaépületének és a hozzá kapcsolódó uszodaépület teljes körű tervezési munkálatainak, valamint tanulmánykészítési feladatainak beszerzésére irányul.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szakgimnázium, gimnázium tervezése, tanulmányírás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71241000-9
71242000-6
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eljárás Dunakeszi Szakgimnázium és Gimnázium új iskolaépületének és a hozzá kapcsolódó uszodaépület teljes körű tervezési munkálatainak és tanulmánykészítési feladatainak beszerzésére irányul. Az intézmény szakgimnáziumi és gimnáziumi feladatainak teljes körű ellátásához a tervezés eredményeként létrejövő iskolaépületnek és a hozzá kapcsolódó uszodaépületnek a következő műszaki tartalommal kell rendelkeznie: 46 osztályterem, 12 szaktanterem (természettudományi, idegen nyelvi, informatikai, ének-zenei, művészettörténeti, logopédia), 22 szakmai műhelycsoport (elektronikai gyakorlati terem, elektronikai méréstechnikai labor, gépész kézi forgácsoló műhely, gépész gépi forgácsoló műhely, gépész geometriai mérés, gépész anyagvizsgáló labor, gépész előkészítő műhely, informatika számítógépterem, informatikai hálózati labor, informatikai minta szerverszoba, közgazdasági taniroda), 2 kiállító terem funkciót is ellátó aula, 22 csoportterem, 2 könyvtár, tanári szobák, orvosi szoba, kiegészítő helyiségek (irodák, szertárak, raktárak, mosdóhelyiségek), főzőkonyha, étkező helyiség, 2 C típusú tornaterem, 2 fél tornaterem, 2 erőnléti terem, kiegészítő helyiségek (öltözők, sportszerraktárak, lelátók), 2 kültéri sportpálya, 1 auditórium (maximum 150 fő), 1 vízilabda mérkőzés megrendezésére alkalmas medence, 1 tanmedence a hozzájuk tartozó kiszolgáló funkciókkal. Az intézmények várható nettó alapterülete 24.000 m2,ebből uszoda 2.700 m2, várható bekerülési értéke nettó 15.822.000.000,-Ft. AT feladata a 191/2009. Kr. szerinti kivitelezési dokumentáció, valamint beruházási terv, tervezési program és „kiemelő kormányrendelet” előkészítése. A beruházási terv célja a beruházási tevékenységek támogatása, azok részletes megismerésén és kapcsolódásukon keresztül. A tervezési programban szükséges feltüntetni az építményekkel szemben támasztott, előírt alapvető követelményeket, valamint az elvárások mennyiségi és minőségi részletezését. A tervezési program részeként szükséges bemutatni az építmények minden helyiségére kiterjedő helyiséglistát, melyben meghatározásra kerül a helyiségekkel szemben támasztott minimum alapterület. A „kiemelő kormányrendelet” munkarész keretében AT feladata a beruházás megvalósításához szükséges kiemelő kormányrendelet előkészítése. A tanulmánykészítési feladatok keretében AT feladata egy darab költség-haszon elemzést is magába foglaló Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT), egy darab humuszmentési tervet is tartalmazó Talajvédelmi terv, valamint egy darab Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) elkészítése. Az RMT fő pontjai, tartalma: Vezetői összefoglaló, Projektgazda bemutatása, Háttér, környezet ismertetése, helyzetértékelés, A fejlesztés szükségességének ismertetése, fejlesztési igény meghatározása, A fejlesztés szakpolitikai illeszkedése, Lehetséges projektváltozatok meghatározása, ismertetése, Projektváltozatok értékelése, értékelési módszer bemutatása, A kiválasztott változat részletes ismertetése, Pénzügyi elemzés, különösen a várható beruházási költségek, üzemeltetési költségek ismertetése, A kiválasztott változat közgazdasági költség-haszon elemzése, A beruházás megvalósításának kockázatelemzése, A beruházás megvalósításának pénzügyi és műszaki ütemterve. Az elkészítendő dokumentumban a projekt nélküli eseten kívül minimum három féle lehetséges projektváltozat bemutatása szükséges. A tanulmányban AT-nek javaslatokat kell megfogalmaznia az elkészülő létesítmény közoktatási tevékenység melletti egyéb célú hasznosítására vonatkozóan. Az elkészítendő RMT terjedelme mellékletek nélkül minimum 500 oldal. AT feladata talajvédelmi terv elkészítése, melynek tartalmaznia kell a tervezési területre vonatkozó humuszmentési tervet is. AT feladata a tervezési területre vonatkozó EVD elkészítése és a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásának lefolytatásához kapcsolódó ügyintézés végzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkeznek-e a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek a megkötendő szerződés tárgya szerinti szakmai tapasztalattal? 20
2 Döntéselőkészítő tanulmány kidolgozottsága  30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 250
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A Nyertes ajánlattevő köteles a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő egyedi megrendelése alapján az Ajánlatkérő rendelkezésére állni, a Ajánlatkérőt a szükséges szakmai tanácsokkal ellátni, továbbá az eljárás ajánlattevőinek műszaki tisztázó kérdéseit a Ajánlatkérő által tűzött ésszerű, de legfeljebb 3 (három) munkanapos határidővel a Ajánlatkérő részére megválaszolni. A Nyertes ajánlattevő vállalja, hogy az Ajánlatkérő felkérése esetén a közbeszerzési eljárásban a Kbt. 27. § (4) bekezdése szerinti bírálóbizottságban delegált képviselője tagként közreműködik, biztosítva a beszerzés tárgya szerinti szakértelmet. A Nyertes ajánlattevő rendelkezésre állási kötelezettsége a közbeszerzési eljárás során a szerződés megkötéséig áll fenn, de kiterjed az esetleges jogorvoslatra is. A Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési eljáráshoz szükséges nyilatkozatait az Ajánlatkérő eltérő utasítása hiányában 3 (három) munkanapon belül az Ajánlatkérő részére megtenni. Az opcionálisan megrendelhető kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban történő közreműködés szolgáltatási díja: Kiviteli Tervek Díja 2%-ának (két százalékának megfelelő) összeg.A rendelkezésre állás időtartama 400 óra.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A felhívás II.2.5.) pontjában meghatározott minőségi kritérium értékelési szempontok vonatkozásában Ajánlatkérő kiemeli, hogy szakmai ajánlat benyújtásának kötelezettségét írta elő. Ajánlattevők fokozott figyelemmel járjanak el ajánlatuk benyújtása során.(Kbt. 71. § (8) bek b) pont)
2. A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napokban értendő. (250 naptári nap). Előteljesítés lehetséges.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 62.§(1) bek.-nek a)-q) pontjaiban, és (2) bek.-nek a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró okok kerülnek alkalmazásra.
Igazolási mód:Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1.§(1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum(továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69.§(4)-(7) bek. alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8.§10.§ és 12-16.§-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő köteles külön EEKD benyújtására.
A Kbt. 62 §(1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. tv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69.§(11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67.§(4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64.§(1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74. § (1) bek.-re
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 16.§-ában foglaltakra is.
Szakmai alkalmasság:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: (max. 4000 karakter)
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) és M2) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
M1) Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1) bekezdés (a)-(b) pontja szerint. A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevők alkalmasságának megállapítása során. Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia: • a szerződést kötő másik fél megnevezését; • a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva); • a szerződés tárgyát és mennyiségét; • nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban) Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére
M2) Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatoljon: - nyilatkozatot a szakember megjelöléséről, - nyilatkozatot a szakember tekintetében a foglalkoztatása jogviszonyáról, - jogosultsággal rendelkező szakember esetében az alkalmassági minimumkövetelményre vonatkozó előírásban megjelölt tervezői jogosultság meglétéről – a nyilvántartási szám feltüntetésével, azaz az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényéről, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről. - csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata, - csatolandó a szakember képzettségét vagy végzettséget igazoló dokumentumainak egyszerű másolati példánya. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe
A névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő az elérhető adatbázisból ellenőrzi, ezért az ajánlattevőnek e körben külön igazolást nem kell benyújtania.
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafele számított legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 éven (36 hónap) befejezett szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:
M1)1. generál tervezőként olyan engedélyezési és kiviteli tervezést is magába foglaló tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciával, mely oktatási létesítmény tervezését tartalmazta, amelynek nettó alapterülete legalább 16.000 m2 volt és a tervezési feladat az alábbi szakági tervek elkészítésének mindegyikét tartalmazta:
- építészet,
- tartószerkezet,
- épületgépészet,
- épületvillamosság
Engedélyezési és kiviteli tervezés fogalom a VI.4.3.) pontban.
Oktatási létesítmény fogalom a VI.4.3.) pontban.
M1)2. generál tervezőként olyan engedélyezési és kiviteli tervezést is magába foglaló tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciával, mely uszoda létesítmény tervezését tartalmazta, amelynek nettó alapterülete legalább 2.000 m2 volt és a tervezési feladat az alábbi szakági tervek elkészítésének mindegyikét tartalmazta:
- építészet,
- tartószerkezet,
- épületgépészet,
- épületvillamosság.
Uszoda létesítmény fogalom a VI.4.3.) pontban.
Az M1)1. és M1)2. követelménynek való megfelelés igazolására bemutatható ugyanazon referencia, amennyiben valamennyi követelménynek megfelel. A referenciakövetelményeket legfeljebb 3 szerződésből lehet igazolni.
M1)3. legalább 1 db. szerződésszerűen teljesített Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) vagy Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazta költség-haszon elemzés elkészítését is. Fogalommagyarázat a VI.4.3.) pontban.
A Kbt. 65. § (10) bekezdésének alkalmazásával az M1)3. követelmény vonatkozásában az alkalmassági feltétel igazolásához ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
A) legalább 1 szakemberrel, aki építészeti tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 2. pont szerint; betűjele: É]
B) legalább 1 szakemberrel, aki tartószerkezeti tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerint; betűjele: T]
C) legalább 1 szakemberrel, aki gépészeti tervezési szakterület szerinti tervezési vagy ezzel egyenértékű̋ jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerint; betűjele: G]
D) legalább 1 szakemberrel, aki építményvillamossági tervezési szakterület szerinti tervezési vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. mellékleté I./2. rész, 29. pont szerint; betűjele: V].
E) legalább 1 felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább egy db, minimum 150 oldal terjedelmű RMT vagy MT elkészítésére vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkezik.
F) legalább 1 szakemberrel, aki részt vett legalább egy darab előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy környezeti hatástanulmány elkészítésében. Fogalom a VI.4.3) pontban.
Egy szakember kizárólag egy feltételnek való megfelelés érdekében mutatható be. Ajánlattevőnek egyértelműen meg kell jelölni, hogy a megnevezett szakembert melyik alkalmassági követelmény igazolására mutatja be.
A Kbt. 65. § (10) bekezdésének alkalmazásával az M2)E. követelmény vonatkozásában az alkalmassági feltétel igazolásához ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Nyertes ajánlattevő részszámla benyújtására jogosult a szerződéstervezetben előírtak szerint (15 rész – és 1 végszámla). Irányadó a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Biztosítékok:
Késedelmi kötb. 1%/nap, de max 30%; Hib. telj. 1%/nap, de max 30%; alapjuk a késedelmesen vagy hibásan teljesített részfeladat nettó megbízási díja. Meghiúsulási kötbér: mértéke 30 %-a, alapja a teljes nettó megbízási díj.
A kötbérek tekintetében a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése irányadó. Ajánlatkérő 5% teljesítési biztosíték nyújtásának kötelezettségét írja elő.
A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer útján
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok felbontása során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3) További információk: (max. 4000 karakter)
1)A közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben érhetőek el.
2)Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (2), és (6) bekezdések szerinti nyilatkozatokat és az (5) bekezdés szerinti felolvasólapot.
3)A III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4)FAKSZ: dr. Jakabfy Attila (00465), levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.
5)Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
6)Az eljárás során irányadó jog, a magyar, irányadó idő Budapesti helyi idő
7)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
8)IV.2.6. pont: az ajánlati kötöttség: 30 naptári nap.
9)Felolvasólap: Kizárólag az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap felhasználásával lehet benyújtani.
10)Ajánlatkérő rögzíti, hogy azon iratmintákat, amelyeket az ajánlatkérő elektronikus űrlap útján hozott létre, kizárólag elektronikus űrlap formájában lehet beküldeni. A nem elektronikus űrlap formájában benyújtandó iratmintákat és az iratjegyzéket az EKR-ben csatolt külön dokumentum tartalmazza, amely szintén a közbeszerzési dokumentum része. Ezen dokumentumokat, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolati formájában kell benyújtani.
11)Közös ajánlattétel: csatolni kell az együttműködési megállapodást.
12)Az eljárás, a kapcsolattartás nyelve a magyar.
13)Az eljárásra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet is alkalmazni kell.
14)Értékelés: az ár szempont esetében fordított arányosítás, az 1. és 2. minőségi értékelési szempont vonatkozásában pontozás a közbeszerzési dokumentáció szerint. Az értékelési szempontra bemutatott szakember igazolásait és a szakemberre vonatkozó valamennyi dokumentumot már az ajánlatban csatolni kell. Az értékelésre adható pontszámiok alsó és felső határa: 0-100 pont. További információ: közbeszerzési dokumentum.
15)Felelősségbizt (szerz.köt feltétel): teljeskörű tervezési szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítás, minimum 100.000.000 Ft/káresemény és 500.000.000 Ft /év biztosítási összeg erejéig, vagy a nyertes ajánlattevő a meglévő biztosítását köteles kiterjeszteni az ajánlatkérő által előírt összegre. További információt szerződés tervezete tartalmaz.
16)A Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a forrást biztosító Korm. határozat értelmében az I. Támogatói Okirat Támogató általi kiadása nem történik meg legkésőbb 2020.02.29-ig. A szerződés a finanszírozást biztosító Támogatói Okiratok szerint a szerződés szakaszosan lép hatályba. Az I. Támogatói Okirat Támogató általi kiadása esetén a szerződés hatálybalép az alábbi feladatok tekintetében: beruházási terv-, tervezési program-, RMT elkészítése. A II. Támogatói Okirat Támogató általi kiadása esetén a szerződés valamennyi feladat tekintetében hatálybalép.
17)Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján jár el.
18)Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti eljárás lefolytatására a Dunakeszi alapfokú művészeti iskola új iskolaépületének és hozzá kapcsolódó Dunakeszi Kulturális Központ (Művészetek háza) teljes körű tervezési munkálatainak, valamint tanulmánykészítési feladatainak beszerzésére vonatkozóan.
19)Nyertes ajánlattevő a szerződés megvalósítása során létrejött tervek, egyéb dokumentumok szerzői jogáról a tervezői díj ellenében lemond, és azt ajánlatkérőre ruházza át, azaz minden elkészült terv, egyéb dokumentum a Megrendelő tulajdona. Ennek megfelelően a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon a Megrendelő a tervezői díj megfizetésével területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, s a Vállalkozó köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Megrendelő jogot szerezzen az alkotás átdolgozására.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: (max. 4000 karakter)
Kbt. 148.§-a szerint.
Folytatás a III.1.3.) M1)1-3. pontjához:
Engedélyezési és kiviteli tervezés alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti: Engedélyezési terv alatt ajánlatkérő a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki tartalommal rendelkező tervdokumentációt érti, melyet generál tervező felelős építész tervezőként készített. Kiviteli terv alatt ajánlatkérő a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki tartalommal rendelkező tervdokumentációt érti, melyet generál tervező felelős építész tervezőként készített.
Oktatási létesítmény alatt a MSZ 24203 1-5:2012 magyar szabvány vagy ezzel egyenértékű szabvány/előírás szerint megtervezett épület értendő.
Uszoda létesítmény alatt olyan fedett és zárt létesítmény értendő, melyben megtalálható közhasználatú célra fenntartott úszómedence és a hozzá tartozó kiszolgáló funkciók, a medence minimum mérete 25x12,5m.
AK a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és a Megvalósíthatósági Tanulmány alatt egy adott projekt megvalósítását megelőzően elkészített döntés előkészítő, döntés támogató dokumentumot ért, mely dokumentum legalább az alábbiakat tartalmazta:
• a tanulmány tartalmát bemutató vezetői összefoglaló,
• az adott projektet megvalósítani tervező projektgazda szervezet bemutatása,
• a tervezett fejlesztést megalapozó szükséglet, háttér leírása,
• a tervezett fejlesztés megvalósítására több, a projekt nélküli eseten kívül legalább két további projektváltozat,
• a bemutatott projektváltozatok elemzése, a kiválasztott projektváltozat részletes ismertetése,
• a projekt megvalósítási költségeinek és üzemeltetési/fenntartási költséginek ismertetése,
• a projekt megvalósításának ütemterve,
• a projekt megvalósításának kockázatelemzése.
Előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy környezeti hatástanulmány elkésztése alatt AK az alábbiakat érti: A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy környezeti hatástanulmány teljes körű elkészítése, vagy az előzetes vizsgálati dokumentáció és/vagy környezeti hatástanulmány azon részei közül egy vagy több rész elkészítése, melyeket a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíthet el.
Folytatás a VI.3.) ponthoz: Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot köt ki, mértéke: 10.000.000. Az ajánlati biztosíték fizetési számlára történő befizetés esetében az Ajánlatkérő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15731247 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét (ajánlati biztosíték – „Szakgimnázium, gimnázium tervezése, tanulmányírás”).Részletes feltételek a Közbeszerzési dokumentumokban.
Részekre történő ajánlattétel kizárása: A beszerzés tárgya szerinti feladatok – jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján – szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, melyet több ajánlattevő azonos időben nem tudna teljesíteni. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az szakmailag és gazdaságilag ésszerű lenne, a feladatok megbontása a kidolgozandó fejlesztési javaslat és az elkészülő tervdokumentációk koherenciáját veszélyeztetné.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák