Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/11
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2014.01.27.
Iktatószám: 24459/2013
CPV Kód: 45000000-7;45212314-0
Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 3535 Miskolc, Vár utca 24. Hrsz: 32827
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ZERON Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Városház tér 8.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Batta Angéla
Telefon: +36 46512700
E-mail: battaa@miskolcph.hu
Fax: +36 46348801
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://miskolc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
3535 Miskolc, Vár utca 24. Hrsz: 32827
NUTS-kód: HU311
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Diósgyőri vár –Belsővár rekonstrukciója
Az elvégzendő munkák egy kialakult műemléki környezetben elhelyezkedő, intézményi- és lakóövezetben álló védett műemlék épület helyreállítására, korszerűsítésére, rekonstrukcióval történő bővítésére és hasznosítására irányulnak.
Elkészül a műemlék épület szerkezeti rekonstrukciója, a terv szerinti kőelemek, asztalos, lakatos szerkezetek rekonstrukciója, egyes elemek restaurálása. A rekonstrukciós munkák során múzeumi és kiállítótéri fő funkciók épülnek ki, a mai kornak megfelelő kiszolgáló helyiségek és vizesblokk kerül kialakításra. Elkészül az épület akadálymentes kialakítása is.
Az elvégzendő munkarészek a következők.
A műemlék Diósgyőri várban a belső vár korábbi javítások illetve ráépített építészeti elemeinek (színpad, acél lépcsők, acél korlátok, műkő kiegészítések, utólagos ráfalazások és falazati kiegészítések, beton, vasbeton szerkezetek és kiegészítések, stb. korban nem illeszkedő épületszerkezetek) lebontása, leszerelése a régi falazatok feltárása továbbépítéshez. A belső vár kőfalazatainak és belső oldali kiegészítő tégla falazatainak rekonstrukciós újraépítése bogácsi tufakőből, boltozatok rekonstrukciós újraépítése. Rekonstrukciós újraépítésre kerülnek a földszinti teherhordó falazatok, a földszint feletti dongaboltozatok és keresztboltozatok, az emeleti falazatok (a nyugati szárny kivételével, ahol csak részleges visszaépítés készül), az emelet feletti dongaboltozatok és keresztboltozatok (a nyugati szárny kivételével), a tetőszinti mellvédfalazatok (a nyugati szárny kivételével), a tornyok lezáró falazatai (a délkeleti torony kivételével). Az emeleti boltozatok felett előregyártott vasbeton szerkezetű tetőfödém készül.
Az udvari körfolyosó és díszlépcső rekonstrukciós újraépítése, valamint kő konzolok és kő párkányok rekonstrukciós újraépítése is megvalósul.
A nyugati szárnyban a földszint felett, a többi szárnyban az emelet felett terasztetőket kell kialakítani, fordított rétegrendű bitumenes tetőszigetelésekkel, hőszigetelésekkel, védőrétegekkel, bazalt zúzalék leterhelő és fedőrétegekkel, illetve közlekedő sávok beépítésével.
Az új funkcióknak megfelelően a vizesblokkoknál új válaszfalak épülnek. A belső vakolatok, padlószerkezetek, burkolatok, felületképzések elkészítendők a tervek szerinti kivitelben.
A korhű jellegű szerkezetekbe építendő külső és belső asztalos szerkezeteket korhű megjelenéssel keményfa anyagokból vagy acél anyagból (konszignáció szerint) kell újragyártani, a többi belső ajtók acéllemez tokszerkezetekkel és hozzá rendszerszerűen illeszkedő ajtólapokkal készítendők. A lakatos szerkezetek (ajtók, ablakok, rácsok, korlátok, stb.) újrakészítendők, részben kovácsolt, részben porszórt kivitelben.
Kő- és műkő elemek (ülőfülkék, és ülőpadok, lépcsők, függőfolyosó elemek, fedkövek, kapu-, ablak- és ajtókeretek, stb.) restaurálásra illetve részben újragyártásra kerülnek.
Beépítendő 1 db 8 személyes (630kg-os) akadálymentes személyfelvonó is .
A várudvar csapadékvíz elvezetése drénezéssel és tört köves burkolat kiépítésével megvalósítandó.
Az építőmesteri munkák hagyományos építési technológiákkal, a kőműves munkák esetében korabeli eljárásoknak megfelelően végzendők el. A kézi erővel történő fizikai munkavégzés és a kézi erővel történő anyagmozgatás jelentős, tekintettel arra, hogy az épületet a külső vár körül árok veszi közre, ezért a gépi erős anyagmozgatás csak a beépítési helytől mintegy átlagosan 100 méterig lehetséges.
A központi fűtési rendszer szárnyanként 1-1 db elektromos kazánokkal ellátott padlófűtési rendszerrel készítendő, külső hőmérséklet-érzékelős szabályozással együtt.
Külső vízellátás a huszárvár területéről építendő ki, illetve a szennyvíz- illetve csapadékvíz-elvezetés is a huszárvárig kivezetve készítendő el.
Az épületen belül ivóvíz és szennyvíz vezetékek és az ehhez kapcsolódó rendszerek, szerelvények építendők ki az új funkcionális elrendezésnek megfelelően, továbbá tüzivíz hálózat és csapadékvíz hálózat építendő ki.
Szintén a kiépítendő funkcióknak megfelelő légtechnikai rendszerek (elszívással illetve befúvással) építendők ki.
Elkészül az épület teljes elektromos rendszerének rekonstrukciója is: erősáramú világítási és erőátviteli, érintésvédelmi rendszerek, riasztó- és video-megfigyelő és beléptető rendszer.
Az épület elektromos betápláló kábele a huszárvár mögötti résztől kiépítendő.
Az épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek elsősorban rejtett (falban, padlóban szerelt) kivitelben készülnek.
A munkákkal érintett területek körülbelüli nagysága: bruttó összes szintterületek: földszinten: 2714 m2 (ebből udvar 577 m2), emeleten: 2187 m2 (ebből beépítetlen tetőterasz és függőfolyosó: 671 m2), tetőszinten: 1994,7 m2 (melyből a tornyok: 392 m2). Összes nettó terület: rondella: 192 m2, földszint: 886 m2, emelet: 1165 m2, tetőszint (2. emelet): 998 m2, tornyok: 57 m2, kilátószint: 75 m2.
A pontos mennyiségi meghatározást a dokumentáció részeként kiadott tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
Ahol a felhívás a 310/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése alapján meghatározott szabványra, műszaki engedélyre illetve meghatározott eredetű, típusú, gyártmányú dologra való hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad.
Ajánlatkérő által az építési beruházásra rendelkezésre álló fedezet: nettó 946.824.430.- Ft.
Ebből Regionális beruházási támogatásra eső rész: nettó 330.151.867,- Ft.
Ebből Kulturális támogatásra eső rész: nettó 616.672.563,- Ft.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212314-0
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 938500000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Ajánlatkérő, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata ÉMOP-2009-2.1.1/A. számú európai uniós forrásból megvalósuló „Diósgyőri vár –Belsővár rekonstrukciója” tárgyban KÉ5806/2012 számon ajánlattételi felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítő 41. számában 2012.04.09-én.
A tárgyi eljárás a Kbt. 76.§ (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelenül zárult 2012.09.21-én, ugyanis az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot.
Tekintettel a fentiekben leírt körülményekre fennáll a Kbt. 94.§ (2) bekezdés a) pontjában szabályozott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogszabályi feltétele.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
1. Egyösszegű átalányár (nettó HUF) 40
2. Vállalt teljesítési véghatáridő (naptári nap) 15
3. Napi késedelmi kötbér (Ft/nap,minimum 1.500.000 Ft/nap, ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 6.000.000,- Ft/nap) 10
4. Jótállás ideje (hónap, minimum 36 hónap, az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 48 hónapja) 10
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2013/08/08 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZERON Zrt.
Postai cím: Meggyesalja u. 5. I. em. 3.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 946824430 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 938500000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Zeron Zrt. (név) 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. I. em. 3. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Imola Konstrukt Kft. (név) 3300 Eger, Kossuth L. u. 6/a (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

FK Raszter Zrt. (név) 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

LAKI Épületszobrász Zrt. (név) 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
ÉMOP-2009-2.1.1/A.
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2012/11/27 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/01/24 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------