Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/31
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.02.14.
Iktatószám: 2446/2022
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 3300 Eger, Vár köz 1. Eger, 5489, 5488 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729325210
Postai cím: Dobó István Tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mirkóczki Ádám Polgármester
Telefon: +36 36523775
E-mail: jogi@ph.eger.hu
Fax: +36 36523777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.eger.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000036322022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000036322022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Egri Vár Zárkándy bástya tervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000036322022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egri Vár Zárkándy bástya tervezési feladatok ellátása:
Egri vár fejlesztése projekt keretében Zárkándy bástya gyalogos híd engedélyezési és kiviteli tervek készítése.
- engedélyezési tervek készítése: 4-4 példányban papíralapon, és 2-2 példányban digitális formában (CD vagy DVD ).
- kiviteli tervek készítése: 4-4 példányban papíralapon, és 2-2 példányban digitális formában (CD vagy DVD ).
- árazott és árazatlan költségvetési kiírás (1-1 példány excel és 1-1 példány pdf formában )
A tervdokumentációhoz mellékelni kell a tételes tervezői költségvetést.
A digitális szállítás követelményei: - A teljes tervdokumentáció DWG és PDF formátumban - a szöveges állományok és táblázatok MS Office (vagy ezzel egyenértékű) formátumban - az árazatlan és árazott költségvetés .xls és .pdf kiterjesztésű fájlként.Méretarány: 1:100 eng.terv., 1:50 kiviteli, részletrajzok 1:5, 1:10, 1:20.
A tervdokumentációk tartalmának meg kell felelnie az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eng. r.) építési engedélykérelem tervdokumentációjára vonatkozó előírásainak, illetve a vonatkozó vasútügyi előírásoknak.
A közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés természete nem teszi lehetővé a részekre bontást, figyelemmel arra, hogy a teljesítés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető lenne. A beszerzés tárgyát képező feladatok ellátása egy egységes építési beruházáshoz kapcsolódik, amely mind műszaki, szakmai, mind gazdasági, pénzügyi és elszámolhatósági szempontból egy egységet képeznek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Egri Vár Zárkándy bástya tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Vár köz 1. Eger, 5489, 5488 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egri Vár Zárkándy bástya tervezési feladatok ellátása:
Egri vár fejlesztése projekt keretében Zárkándy bástya gyalogos híd engedélyezési és kiviteli tervek készítése.
A hídfők beépítési magassága: 194-196 mbf magasságban tervezett. Tervezett fesztáv: 12-14 méter, szélesség 2-2,8 méter. Vasúti sínek feletti űrszelvény 8 méter.
- engedélyezési tervek készítése: 4-4 példányban papíralapon, és 2-2 példányban digitális formában (CD vagy DVD ).
- kiviteli tervek készítése: 4-4 példányban papíralapon, és 2-2 példányban digitális formában (CD vagy DVD ).
- árazott és árazatlan költségvetési kiírás (1-1 példány excel és 1-1 példány pdf formában ) A tervdokumentációhoz mellékelni kell a tételes tervezői költségvetést.
A digitális szállítás követelményei: - A teljes tervdokumentáció DWG és PDF formátumban - a szöveges állományok és táblázatok MS Office (vagy ezzel egyenértékű) formátumban - az árazatlan és árazott költségvetés .xls és .pdf kiterjesztésű fájlként.Méretarány: 1:100 eng.terv., 1:50 kiviteli, részletrajzok 1:5, 1:10, 1:20.
A tervdokumentációk tartalmának meg kell felelnie az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eng. r.) építési engedélykérelem tervdokumentációjára vonatkozó előírásainak, illetve a vonatkozó vasútügyi előírásoknak. Az ingatlanok műemlékek, ezért a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak a tervezésre. Kiemelten védett és védett műemlékek esetében, valamint a műemléki környezetben és műemléki jelentőségű területen építési engedély és örökségvédelmi engedély, illetve bejelentés tervdokumentációját az Országos Építészeti Tervtanács vagy a Területi Építészeti-műszaki tervtanács jogosult véleményezni. A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a Zárkándy bástyai hídfő ( 5489 hrsz) környezetét ( alsó-felső bástyaudvar) csapadékvíz elleni szigeteléssel kell ellátni. A vári oldalon ( 5488 hrsz.) a modern városok program keretén belül megvalósuló műszaki tartalomhoz közvetlenül kapcsolódóan kell megtervezni. A megbízó a tervezéssel kapcsolatos műszaki adatokkal (felmérés, geodézia) nem rendelkezik. A komplex tervezési feladat: A Zárkándy bástya Ny-i fala, ill. a vár K-i fala között a vasúti sínpálya felett lehetőség adódhat egy fedett gyalogos híd kiépítésére. A 2019. évben megtartott előzetes egyeztetetések alapján, a gyalogos híd kialakításának műszaki feltételei adottak a speciális vasúti előírásoknak való megfelelés valamint a műemléki előírások betartásának fokozott figyelembevételével.
I. A vasúti műtárgyak és szerkezetek kiváltásának tervezése: - geodéziai felmérés, - műtárgy engedélyezési terv készítése, - kiviteli és statikai terv készítése, - villamos felsővezeték (tápvezeték) átalakítás, engedélyezési és kivitelei tervének elkészítése, - Invitel, MÁV Zrt. fénykábel átalakításának engedélyezési és kiviteli terve, - egyéb szükséges műszaki beavatkozások,
II. Gyalogos híd tervezése: - geodéziai felmérés, - műtárgy engedélyezési és kiviteli terv készítése, (szakági munkarészekkel együtt: építészet, tartószerkezet, épületvillamosság), - kiviteli és statikai terv készítése.
A közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M1.1) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 10
2 Az M1.2) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 10
3 Az M1.3) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 10
4 Az M1.4) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 10
5 Az M1.5) Alkalmassági követelményben előírt szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet szakmai tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó összeg Ft-ban) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 165
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e.) pontját. Értékelési szempont:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25-i útmutatója szerint (KÉ 2020. évi 60. szám)
Ajánlati ár: arányosítás Minőségi szempontok: egyenes arányosítás a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennállnak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia az ajánlat benyújtásával egyidejűleg figyelemmel a Pmt. 3. § 38. pontjában foglaltakra is. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot vagy a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolást/igazolásokat - figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére is - nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolásban/igazolásokban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Az ajánlatkérő a Kbt. 74.§ (1) bekezdés a) pontja szerint köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a fent meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 69.§ (11) és (11a) bekezdéseiben foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlathoz csatolni szükséges Ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Ajánlattevő a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes szakmai kamara névjegyzékében szerepel. A Nyilatkozatban AT megadja a Magyar Építészkamara cégnyilvántartásában szereplő azonosító számát, továbbá annak lekérdezéséhez szükséges elektronikus elérési útvonalat. A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11) bekezdés alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Magyar Mérnöki Kamara honlapján elérhető nyilvántartás (www.mmk.hu) alapján vizsgálja.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján nem ír elő Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1) Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani azon személyek megnevezését, végzettségét, illetve képzettségét és szakmai tapasztalatukat tartalmazó cégszerű (vagy joghatás kiváltására alkalmas egyéb formában kiállított) nyilatkozatait, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek, valamint ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek végzettségét illetve képzettségét, és szakmai tapasztalatukat ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a végzettségüket illetve képzettségüket igazoló dokumentum (ok)at (egyszerű másolatban). A teljesítésbe bevonni kívánt személyeket és a végzettségüket illetve képzettségüket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig bemutatni. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal, abban az esetben a szakember megjelölése mellett és a rendelkezésre állási nyilatkozatán kívül Ajánlattevő a szakember önéletrajzában köteles feltüntetni a szakember jogosultságnak elérési útvonalát, a kamarai nyilvántartási számot, jogosultság megszerzésének idejét év, hó, nap formátumban. Ebben az esetben a végzettség illetve képzettség és a szakmai tapasztalat bemutatása nem szükséges. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az eljárás során megkövetelt alkalmassági követelményeket. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat, a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel. Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezen alkalmassági követelménynek való megfeleléséről ajánlatában cégszerűen nyilatkozni köteles. Alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására. Erőforrást biztosító szervezet/személy igénybevétele esetén, a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján csatolni szükséges a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és(11) és (12) bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerint történik azzal, hogy a minőségi értékelési szempontra (az alkalmassági követelményen felül előírt többlettapasztalat) tett megajánlás már feltételezi az alkalmassági követelménynek történő megfelelést, amelyre figyelemmel ajánlatkérő már az ajánlatok Kbt. 69.§ (2) bekezdés szerinti bírálata keretében előírja az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtását figyelemmel a Kbt. 69.§ (7) bekezdés utolsó fordulatára.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakma Építészeti-műszakitervezés 2. E) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 2. F) pontjában meghatározott a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M1.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakma Építészeti-műszakitervezés 29. E) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 29. F) pontjában meghatározott a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M1.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakma Építészeti-műszakitervezés 30. E) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 30. F) pontjában meghatározott a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M1.4) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakma Építészeti-műszakitervezés 8. E) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 8. F) pontjában meghatározott a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M1.5) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakma Építészeti-műszakitervezés 6. E) pontjában meghatározott végzettséggel, valamint a 6. F) pontjában meghatározott a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Az alkalmassági feltételek a megjelölt jogosultsággal egyenértékű jogosultságnak való megfeleléssel is teljesíthetőek. Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Késedelmi kötbér: Amennyiben a teljesítési határidő vonatkozásában ajánlattevő az érdekkörében felmerült okok miatt késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a nettó szerződéses díj összege, mértéke annak 1%-a, minden megkezdett nap után, maximuma a szerződéses díj 15 %-a. Amennyiben a kötbér mértéke eléri az előbbi 15 %-ot, az ajánlatkérő jogosult a szerződés egyoldalú felmondására, továbbá ezen esetben ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
2. Meghiúsulási kötbér: Ajánlatkérőt a teljesítés elmaradása esetére kötbér illeti meg, ha a teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért Ajánlattevő felelős (Ptk. 6:186. § (1) bekezdés). A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér összege a nettó szerződéses díj 25%-a Amennyiben Ajánlatkérő alkalmazza a meghiúsulási kötbért, annak összegébe beszámításra kerül az ajánlattevő részéről esetlegesen teljesített késedelmi kötbér összege.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Forrás: Belügyminisztériumi támogatás BMÖGF/1118-1/2020 támogatói okirat alapján „Az egri vár fejlesztésé” címmel, támogatási arány100%. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme HUF.
A szerződéses időszak alatt ajánlattevő nem jogosult az általa az eljárásban megadott díjak módosítására (ártartás). Tartalékkeret nem biztosított. Ajánlatkérő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A szerződésszerű teljesítést követően egy végszámla nyújtható be. A teljesítés elismerésére és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglalt feltétételek az irányadók. Az ellenértékének kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően a nyertes ajánlattevő által szabályszerűen kiállított számla alapján a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalás útján forintban (HUF) a Kbt. 135.§ (1), (6) bekezdésében, továbbá a PolgáriTörvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §-a.
A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok különösen: - A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény - Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 66/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről, az 1. számú melléklet szerint, figyelemmel a felhívás III.1.3) pontjában előírtakra.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR r.) 15.§-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §, illetve a Kbt 68. § (1); (1b)-(1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak
irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlati ár: arányosítás Minőségi szempontok: egyenes arányosítás a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
4. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a Közbeszerzési dokumentumokban (KD) részletezettek szerint.
5. Hiánypótlás: Kbt. 71. § alapján.
6. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
7. Ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon: - Nyilatkozatot a Kizáró okok tekintetében - Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot , - Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is szükséges benyújtani), - Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is szükséges benyújtani) - Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot, - változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is szükséges benyújtani), - üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatot. - Nyilatkozatot alkalmassági követelményekre vonatkozóan - Nyilatkozatot a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében Az egyéb kitöltendő nyilatkozatmintákat, valamint a benyújtandó anyagok iratjegyzékét a dokumentáció tartalmazza.
8. Ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az EKR-ben megadott űrlapokon: a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
9. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
10. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot( amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd /közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta); -a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
11. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazására köteles benyújtani Nyilatkozatot a bemutatott szakemberekről (EKR űrlap) valamint, ezen személyek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzait, melyek ezen személyek képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatukat ismerteti, továbbá tartalmazza az adott személyek rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve a képzettségüket igazoló dokumentum (ok)at. A már az Ajánlatban becsatolt önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap, nap), olyan részletezettséggel, amely alapján a felolvasólapon megajánlott érték egyértelműen alátámasztható.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) bekezdését.
13. Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
14. Nyertes Ajánlattevőnek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11.§-a szerint legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kell kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés teljes időtartamára min. 5.000.000- Ft/káresemény, minimum 10.000.000-Ft/kár/év biztosítási mértékéig. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az AT, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi teljesítési segéd által okozott kárért való felelősségre is. A teljes kár fogalmába a vagyonban és nem vagyonban bekövetkezett kár, sérelem, a kár vagy sérelem elhárítása érdekében felmerült költségek, a peres és nemperes eljárásokkal összefüggésben felmerülő díjak, költségek (ideértve az ügyvédi munkadíjat) és az elmaradt haszon is beleértendő. AT-nek ajánlatukban csatolniuk kell nyilatkozatukat a felelősségbiztosítás tekintetében
15. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (1)-(4) bekezdésére.
16. AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban: Áht. ) 41. § (6) bekezdésére.
17. AT-nek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítés során meg kell felelni.
18. Felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint, Közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint kell eljárni
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges