Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/7
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Meghívásos
Közzététel dátuma: 2016.01.18.
Iktatószám: 244/2016
CPV Kód: 71356100-9
Ajánlatkérő: Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye: Budapest X. ker. Kőbányai út 30. 1061 Budapest, Andrássy út 22.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.02.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. József Csilla
Telefon: +36 18147169
E-mail: drjozsefcsilla@opera.hu
Fax: +36 13318712
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg): központi szintű
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Megbízási szerződés a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma műszaki ellenőri feladatok ellátása
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Budapest X. ker. Kőbányai út 30.
1061 Budapest, Andrássy út 22.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Megbízási szerződés a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma műszaki ellenőri feladatok ellátására
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épületekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátása. A beruházás tervezett költsége: 9 milliárd HUF. A beruházással érintett épület alapterülete, mely ipari és logisztikai funkciót is betölt tervezetten 22.850 m2. A beruházás során tervezetten 2000 m2 nagyságú és 400 fő nézőszámú színház is megvalósul oly módon, hogy a beruházással érintett műemléki felújítás értéke tervezetten 7 milliárd HUF. A beruházással érintett épületben tervezetten 1000 m2 sport és 1200 m2 oktató központ is megvalósul. Az építési beruházás részeként jellemzően az alábbi feladatok valósulnak meg: bontási munkák, alapozási munkák, meglévő épületek felújítása, korszerűsítése, átépítése a tervezett funkciók szerint, kapcsolódó környezet kialakításával, közmű csatlakozásokkal.
Megbízott feladata az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki ellenőri feladatok ellátása különösen a részletes műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően, minden szakág tekintetében.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: A kötbér napi összege a nettó megbízási díj 0,5 %-ának megfelelő forint összeg, A kötbérfizetési kötelezettség maximuma 15 késedelmes napra jutó összeg. Ennek elérését követően a Megbízó jogosult a szerződést a Ptk. 6:278. § alapján azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátott felmondással felmondani.
Teljesítés elmaradása miatti kötbér: Amennyiben olyan okból, amiért a Megbízott felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul, akkor a Megbízott a teljes nettó megbízási díj 15%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a Kbt. 134 § (2) bekezdése alapján teljesítési biztosíték nyújtását írja elő, amelynek mértéke a nettó megbízási díj 3%-a. A biztosítékot a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja alapján kell biztosítani, azaz az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosítéknak a szerződés hatálybalépési időpontjára szükséges rendelkezésre állnia. A biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban majd nyilatkoznia kell. A Teljesítési Biztosíték a teljesítési határidőig érvényes.
Amennyiben a Megbízottnak kötbérfizetési kötelezettsége van, Megbízó a kötbér összegével csökkentve fizetheti ki a Megbízott aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
A Ptk 6:186. § (1) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő helytállása, illetve kötbérfizetési kötelezettsége arra az esetre vonatkozik, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetés az ajánlatkérő által igazolt teljesítés, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében átutalással történik, a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint. A számla kiállításának az alapja az ajánlatkérő által jóváhagyott teljesítésigazolás.
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítés megelőzően nyújtja be a számlát, az ellenszolgáltatás teljesítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 napon belül történik.
Az Ajánlatkérőként szerződő fél - amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;
c) az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d) az ajánlatkérő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes ajánlattevőnek és alvállalkozónak;
e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, az ajánlatkérő az ajánlattevői, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
Megbízott a szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által teljesítés-igazolt tevékenysége alapján jogosult számlát kiállítani. A Megbízott a szerződésben rögzítettek alapján a megbízási díj 60%-a összegéig havonta az építési munkaterület kivitelező részére történő átadásától a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásáig, valamint a megbízási díj 40%-a összegéig a pénzügyi ütemezésben meghatározott külön mérföldkövek elérése esetén nyújthat be a pénzügyi ütemtervben meghatározott összegű részszámlákat Megbízónak.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
- Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
- A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-p) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fenn nem állását a részvételre jelentkezőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 2 - 15. § szerint kell igazolnia.
- A részvételi jelentkezésben - be kell nyújtani a részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi felhívás közzétételét követően keletkezett igazolások és nyilatkozatok benyújtását fogadja el ajánlatkérő.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. Az Alkr. 19. § (1) a) pontja alapján részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) részéről csatolandó valamennyi pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozat - attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - legalább az alábbi tartalommal:
- a pénzforgalmi számla számlaszáma,
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a gazdasági szereplő pénzforgalmi számlaszámát,
- volt-e, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott 15 napot meghaladó sorban állás a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban.
P.2. Az Alkr. 19. § (1) b) pont alapján részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) részéről csatolandó a részvételi felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évéről szóló saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója egyszerű másolatban (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben a kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása ebben az esetben nem szükséges.
Amennyiben az Alkr. 19. § (2) bekezdésben foglaltak fennállnak, erről nyilatkozatot kell benyújtani, és részvételre jelentkező alkalmasságának igazolására a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó (Műszaki ellenőri szolgáltatás) szolgáltatásból származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolni.

P.3. Az Alkr. 19. § (1) c) pont alapján részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) előző három lezárt üzleti évre vonatkozó a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőri szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozat, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha a részvételre jelentkező az (1) bekezdés P.2, vagy P.3 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6) - (8) bekezdéseiben foglaltak, továbbá az Alkr. 2-7.§-ában foglaltak.
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban részvételre jelentkező csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Részvételre jelentkező az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében a részvételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 19. § (7) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti igazolások benyújtását.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételre jelentkezésben ezt a szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65 § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben bármelyik pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás mutatkozott.P.2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben a mérleg szerinti eredménye az utolsó három lezárt üzleti évek közül több mint egy évben negatív volt, Az Alkr. 19. § (2) bekezdése alapján a később, illetve újonnan létrejött gazdasági szereplőnek (ezen előírás akkor alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő nem rendelkezik három lezárt üzleti évvel) a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (Műszaki ellenőri szolgáltatás) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el
a nettó 40 millió forintot.P.3 Alkalmatlan a jelentkező (közös jelentkező), ha nyilatkozata alapján az előző három lezárt üzleti évből a teljes ÁFA nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 66 millió Ft összeget, valamint amennyiben a közbeszerzés tárgyából (műszaki ellenőri szolgáltatás) származó ÁFA nélkül számított árbevétele az előző három lezárt üzleti év összességében nem éri el az 50 000 000HUF-ot.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Az Alkr. 21. § (3) bekezdés a) pont alapján részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) részéről csatolandó a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (műszaki ellenőri) szolgáltatásainak ismertetése.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét),
- a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát
- a teljesítés helyét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen
- a szolgáltatás tárgyát oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
- a szerződésszerű teljesítés időpontját (év/hó/nap bontásban)
- az ellenszolgáltatás nettó összegét
- továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ismertetést az Alkr. 22. § (1) bekezdése szerint kell benyújtani.
Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó részvételre jelentkező által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.

M.2. Az Alkr. 21. § (3) bekezdés b) pont alapján részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) részéről csatolandó azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A jelentkezés részeként csatolni szükséges
- részvételre jelentkező nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani;
- a szakemberek szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát;
(A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját ÉV/HÓ bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, valamint fel kell tüntetni a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatás megnevezését is.)
- a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat.
- szakemberek képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati formában
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Jelentkezőnek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges jelentkezésében (322/2015 (X.30.) Korm. rend. 8 § (2) bekezdése).


M.3. A Kbt. 65 § (1) bekezdés c) pontja alapján az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8 § (1) bekezdésének megfelelően a jelentkezéshez csatolni szükséges részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), cégszerű nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 1 § (5) bekezdésében előírt kamarai tagsággal rendelkezik. Ajánlatkérő fenntartja a nyilatkozatban foglaltak ellenőrzésének jogát. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Jelentkezőnek a fenti feltétel elfogadásáról cégszerűen nyilatkoznia szükséges jelentkezésében (322/2015 (X.30.) Korm. rend. 8 § (2) bekezdése).

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65. § (6) - (8) bekezdéseiben foglaltak, továbbá az Alkr. 2-7.§-ában foglaltak. Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65 § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szolgáltatást amelyhez e kapacitásokra szükség van.
Részvételre jelentkező az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a részvételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében a részvételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
A minősített ajánlattevőknek az Alkr. 24. § (1) szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az jelentkezésben ezt a szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek igazolása érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Részvételre jelentkezőnek a jelentkezésben csatolnia kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1. pontban előírt referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az részvételre jelentkező csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M.1 Alkalmatlan a jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) során műszaki átadás-átvétellel lezárt az alábbiakban megfogalmazott referencia előírásokkal:
M.1.1 legalább 1 db, legalább nettó 16 500 m² alapterületű olyan, magasépítési létesítmény műszaki ellenőrzésére vonatkozó munka, amely
- az ellenszolgáltatás összege elérte a nettó 66 millió HUF értéket.
M.1.2 az alábbi feltételeknek megfelelő építési beruházás műszaki ellenőrzésére vonatkozó, műszaki átadás-átvétellel lezárt referenciák, amelyek közül
M.1.2.1 legalább 1 db olyan épületre vonatkozó műszaki ellenőri szolgáltatás tárgyú referencia, ahol az épület tartalmazott legalább 1 200 m² nettó alapterületű színházi funkciót (Színház alatt Ajánlatkérő olyan prózai és/vagy, zenés, és/vagy táncos színpadi művek előadásával foglalkozó előadó-művészeti zárt létesítményt ért, amelyik tartalmaz színpadot, és nézőteret és alsó és/vagy felső színpadgépezetet - továbbiakban Színház)

M.1.2.2 legalább 1 db műemléki védettség alatt álló épület felújítási és/vagy rekonstrukciós és /vagy átalakítási munkáira vonatkozó műszaki ellenőri szolgáltatás tárgyú referencia
A M.1. ponton belül egy referencia több referencia előírást is igazolhat.M.2) Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben nem rendelkezik legalább (4) négy fő a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel az alábbiak szerint:
Szakági műszaki ellenőrök:
Valamennyi szakemberrel szemben elvárások az alábbiak:
- Képzettség: felsőfokú műszaki végzettség
- Szakmai gyakorlat: az adott szakterületen legalább 36 hónap tapasztalat műszaki ellenőrként. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartam alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatóak el.
- valamint szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján feleljen meg az adott műszaki ellenőrzési szakterület betöltésére előírt 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti feltételeknek.
- Magasépítési szakterület ME-É (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
- Építménygépészeti szakterület ME-G (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
- Építményvillamossági szakterület ME-V (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
- Közlekedési építmények szakterület ME-KÉ (vagy azzal egyenértékű) (1 fő),
Szakmai tapasztalat a szakági műszaki ellenőrök közül legalább:
- 1 főnek rendelkeznie kell legalább 1 db magasépítésű létesítmény megvalósítása során szerzett műszaki ellenőri tapasztalattal,
- 1 főnek rendelkeznie kell színház (Lásd: M.1.2.1.) funkciót is magába foglaló épület megvalósítása és/vagy felújítása és/vagy átalakítása során szerzett műszaki ellenőri tapasztalattal,
- 1 főnek rendelkeznie kell műemléki védettség alatt álló épület felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó műszaki ellenőri tapasztalattal.
Egy szakember egy alkalmassági követelményt igazolhat.
M.3. Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben részvételre jelentkező a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 1 § (5) bekezdésében előírt kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III.11) Korm. rendelet
a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet
MSZE 24205-1 Előadó-művészeti létesítmények szabvány
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt
x Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma 5
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
A részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben a III. 2. 3.) M/1.1 pontban előírtaknak megfelelő, bemutatott referenciák közül a legnagyobb nettó alapterületű beruházás referencia. Amennyiben jelentkező több referenciát nyújt be, úgy csak a legnagyobb referencia kerül elbírálásra. Amennyiben a fentiekben található rangsorolás alapján két vagy több részvételre jelentkező esetén egyenlő ranghely alakulna ki, úgy Ajánlatkérő azt a részvételre jelentkezőt sorolja kedvezőbb helyre, akinek a rangsorolási szempont szerinti referenciáiban megjelölt épület beruházási értéke nagyobb. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a rangsorolásnál kizárólag azokat a referenciamunkákat veszi figyelembe, amelyek megfeleltek a részvételi felhívás és a Kbt. által előírt formai és tartalmi követelményeknek. Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívást csak az első 5 helyen rangsorolt részvételre jelentkezőnek küld. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 82 § (5) bekezdése alapján a rangsorolásra vonatkozóan az Alkr. 22. § (1) bekezdése szerinti igazolást kéri benyújtani. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 69 § (8) bekezdése alapján a meghatározott keretszámot meghaladó részvételi jelentkezés benyújtása esetén, az ajánlatkérő köteles már a részvételi jelentkezések bírálata során a Kbt. 69 § (4) bekezdés szerinti igazolásokat bekérni, és a részvételi szakasz eredményét ezek figyelembevételével megállapítani.
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2016/02/11 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2016/02/11 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2016/03/04 (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (nap/hónap/év) Időpont:
(adott esetben) Hely:
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben)
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 57 § (1) bekezdése alapján a részvételi szakaszban is készít a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentációt, mely közbeszerzési dokumentációt elektronikus úton, teljes terjedelmében közvetlenül biztosítja a www.juratio.hu/közbeszerzési eljárások menü pont alatt. A közbeszerzési dokumentumot részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie a részvételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy az ajánlattételi szakaszra vonatkozóan is készít a Kbt. 57 § (1) bekezdés b) pont szerinti közbeszerzési dokumentációt, mely dokumentációt az ajánlattételre felhívásra kerülő ajánlattevők részére közvetlenül az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldi.
2.) A részvételi jelentkezések bontásának helye és időpontja:
JURATIO Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 23. II/6.
2015. február 11., 10:00 óra
A bontás a Kbt. 68. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése szerint történik.
3.) A részvételi jelentkezés részletes formai követelményeit a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A részvételi jelentkezést magyar nyelven, 1 eredeti papírpéldányban szükséges benyújtani. A csomagoláson „A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma műszaki ellenőri feladatok ellátása”- határidő előtt felbontani TILOS!” megjelölést kell feltüntetni. A részvételi jelentkezést 1 példányban jelszó nélkül olvasható (de nem módosítható -pdf., vagy azzal egyenértékű file formátumban) elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell jelentkező cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a jelentkezés eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik. Eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó.
4.) A jelentkezés - tartalomjegyzéket követő - első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát. A felolvasólap ajánlatkérő által elvárt formáját a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
5.) A jelentkezéshez csatolni kell:
- felolvasólap a Kbt. 68 § (5) bekezdése szerinti információkkal;
- részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 67.§ (4) bekezdésére vonatkozóan;
- részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Kbt. 67.§ szerint;
- a részvételre jelentkezést aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult részvételre jelentkező, közös jelentkezés esetén részvételre jelentkezők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját;
- részvételre jelentkező nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) - b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell),
- részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételre jelentkezéséhez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
- amennyiben részvételre jelentkező kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell a részvételre jelentkező illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított egységes európai közbeszerzési dokumentumot figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bekezdésére.
6.) A jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételi jelentkező (közös részvételi jelentkező) és adott esetben az ezen alkalmassági követelmény tekintetében az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, hogy a cégkivonatban feltüntetett és egyéb - a benyújtott pénzintézeti nyilatkozatok szerinti - számlákon kívül más számlával nem rendelkezik, vagy adott esetben a cégkivonatban szereplő számlája megszűnt (feltüntetve a számlaszámot, a számlavezető pénzügyi intézményt, megszűnés dátumát), és valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan becsatolta a részvételi felhívás P/1. pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt tartalommal bíró banki nyilatkozatot.
7.) Amennyiben a jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat a részvételre jelentkező (részvételre jelentkező), alvállalkozó illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy közös jelentkező esetén a jelentkezésnek kétséget kizáró módon, egyértelműen tartalmaznia kell, hogy kik a közös jelentkezők.
8.) Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. Ajánlatkérő tájékoztatja gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 71 § (6) bekezdése alapján nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.

9.) Kiegészítő tájékoztatást részvételi jelentkező a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint kérhet az A. melléklet I. pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton.
10.) A részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
11.) A jelentkezésben esetlegesen EUR-ban vagy más devizában előforduló összegeket ajánlatkérő a beszámolóból származtatható adatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes, míg a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett HUF/EUR vagy HUF/egyéb deviza árfolyamon veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a jelentkező saját központi bankja által a felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
12.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte.
13.) A jelentkezés összeállításának valamennyi költsége a jelentkezőt terheli.
14.) Amennyiben bármely, a jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy a jelentkezőnek a dokumentum mellé csatolnia kell a felelős magyar fordítást is. [A fordításban elkövetett hibákért a jelentkező felel. A becsatolt fordítások helyességéről Jelentkezőnek cégszerűen szükséges nyilatkozni.
15.)Több jelentkező közösen is tehet jelentkezést/ajánlatot (közös jelentkezés/ajánlattétel). Ebben az esetben a közösen benyújtott a jelentkezésben rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására a jelentkezők közül melyikük bír felhatalmazással. Közös jelentkezőknek az jelentkezéshez csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös jelentkezői kör tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a közös jelentkezők működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza.
16.) Az ajánlatkérő a pénzügyi, gazdasági, továbbá a műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. (A P.1, P.2, P.3, és M.1, M.2., M.3., alkalmassági követelmények tekintetében)
17.) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható.
18.) Amennyiben a jelentkező, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet a jelentkezésben - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, a jelentkezéshez csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
19.) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
20.) Az ajánlatok értékelési szempontja:
Részszempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó Ft) 50
2. A teljesítésbe bevont szakemberek átlagos létszáma (fő) 25
3. Műszaki ellenőrzés szervezettsége és munkamódszer bemutatása 25
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-10
A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. Az ajánlati ár esetében Ajánlatkérő a relatív értékelés módszere szerint, a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
A legkedvezőbb ár, kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok az ajánlati ár súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
2. A teljesítésbe bevont szakemberek átlagos létszáma értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a relatív értékelés módszere szerint, az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
3. Műszaki ellenőrzés szervezettsége és munkamódszer bemutatása értékelési szempont esetében ajánlatkérő a pontozás módszerét alkalmazza a dokumentációban meghatározottak szerint.
21.) Ajánlatkérő szerződéses feltételként megköveteli, hogy ajánlattevőnek rendelkeznie kell érvényes minimum 80 000 000 HUF/kár és minimum 80 000 000 HUF/év kártérítési limitű műszaki ellenőrzésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással. Ajánlattevőnek az ajánlattételi szakaszban ezen feltétel elfogadásáról nyilatkozatot kell benyújtania.
22.) A gazdasági szereplő részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban köteles arra vonatkozó iránymutatást adni, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban milyen részletességű nyilatkozatot köteles tenni. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
23.) Ha az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben - be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
24.) Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem ír elő.
25.) A Kbt. 61 § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja, tekintettel arra, hogy a műszaki ellenőri szolgáltatás egy egységet képez, mind szakmailag, mind időben.
26.) A jelen felhívás II.3. pontja alapján a szerződés időtartama:
A Megbízott feladatait a szerződés hatályba lépésétől a Projekt lezárásától (sikeres műszaki átadás-átvétel) számított egy éven belül esedékes egyéves utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáig köteles ellátni, azaz tervezetten: 2018. július 30.-ig.
A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen pontban megadott határidő tervezett, a Megbízottnak a műszaki ellenőri feladatokat fentiekben meghatározott feladatok lezárásáig el kell látnia a jelen szerződésben meghatározott megbízási díj fejében.
27.) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2016/01/11 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dominiák Ildikó,
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@juratio.hu,
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dominiák Ildikó,
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@juratio.hu,
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL): www.juratio.hu/közbeszerzési eljárások menü pont
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dominiák Ildikó,
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@juratio.hu,
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.