Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/238
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.12.09.
Iktatószám: 24576/2021
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye: 1121 Budapest, Költő utca 19-25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.01.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15325763211
Postai cím: Strázsa hegy
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füri András
Telefon: +36 13914610
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Fax: +36 12001168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dinpi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dinpi.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001434602021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001434602021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Jókai-kert bemutatóhely kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001434602021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jókai-kert Natura 2000 látogatóközpont kialakítása vállalkozási szerződés keretében.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési munkálatok egymással szorosan összefüggenek, egy munkaterületen zajlanak, nem választhatóak szét. Tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok alapján egy munkaterületet egy időben csak egy vállalkozó részére lehet átadni (Építési naplóban így kezelendő), ezért részajánlattétel nem biztosított, mert akkor valamelyik vállalkozó nem kaphatna munkaterületet. Továbbá a jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot (pl.: új épület tartalmazza a villa ellátásához szükséges gépészetet), amely a kivitelezés során felmerülő munkaszervezési és tárolási szükségleteket is figyelembe véve egy vállalkozó esetén biztonságosabban és költséghatékonyabban oldható meg részegységekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. Rendelkezésre álló terület több vállalkozó felvonulására nem ad lehetőséget. A kert az építkezés ideje alatt a látogatók részére nyitva tart, rendezvényeket megtartjuk. Ezért, illetve a természetvédelmi területen minimális taposási kár megelőzése érdekében az építési terület kijelölése során a minimális terület felhasználásra törekszünk. Az építési feladat egyidőben egy munkaterületen összefüggően történik. Környezetrendezés nagyobb részben építési jellegű munkálatok (útépítés, parkoló építés) kisebb zöldfelületfejlesztés valósul meg, ami nem indokolja több vállalkozóal történő szerződéskötést.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Jókai-kert bemutatóhely kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1121 Budapest, Költő utca 19-25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A kivitelezés a „VEKOP-4.2.1.-17-2017-00002 "A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében-II. ütem" ” című pályázatból valósul meg.
A projekt célterülete a Budapest XII. kerület Költő utca 19-25. szám alatt található Jókai-kert természetvédelmi terület kiterjedése 3,2 ha, (Budapest XII. ker. Hrsz.: 9597/1, 9597/5, 9598/2, 9598/4, 9599) mely a Magyar Állam tulajdonában van.
A projekt fő célja a Steindl –villa felújításával Natura 2000 bemutatóhely létrehozása, valamint a Jókai-kert területének rendezése, funkciót vesztett épületek lebontásával, belső utak felújításával.
A beruházás három jól definiálható ütemre bontható, kiviteli terv a komplett tervezett épületet és kertet mutatja be. Jelen közbeszerzés tárgya az első ütem, amely a projekt lényegi részeit tartalmazza, s a legnagyobb részét adja, mely a Steindl-villa, valamint az új épületrész (emelet szerkezetkész kialakításával) kivitelezése. A műszaki dokumentációban bemutatott építési munka a Jókai kert felújítása, átépítése és a kertben található műemléki védettséggel bíró Steindl villa revitalizációja (felújítása, átépítése), illetve a villa bővítése (új épületrésszel).
Opcionális tételként (lásd II.2.10. pont) a terv szerinti második ütem kerül kiírásra, mely során az átjáró épületrész kerül kialakításra, összekötve az a Steindl-villát az új épületrésszel.
A projekt harmadik üteme (a fogadótér emeleti irodáinak kialakítása, a tároló épületrész megépülése, valamint a Jókai kert területén tereprendezési munkálatok, gyepesítési feladatok és kerti pavilonok kihelyezése) jelen beszerzésnek nem tárgya.
Steindl villa Natura 2000 látogatóközpont elkészülő részei átjáró épületrész (2. ütem opcionális tétel) megépítése nélkül
-Steindl villa felújítása, átépítése teljeskörűen (pince+földszint+emelet)
-Veranda és rendezvényterasz a pincelejáróval
-Zöldbolt előtér zárása fix ablakkal az elmaradó átjáró miatt (amennyiben opcióként nem kerül lehívásra) (külön látogatható a zöldbolt és kísérővel a Natura 2000 kiállítótér)
-Összesen 399,45m2, amelyből 285,83 m2 műemléki védelem alatt álló épület
Jókai kert (3,2 ha) elkészülő részei:
-Bejárati kapu és kerékpártároló
-Belső utak felújítása, kialakítása
-Tereprendezési , növényültetési és gyepesítési munkák fele (költségileg)
-Parkoló kerékpártárolóval
-Ideiglenes tereprendezés a tároló épületrész és az átjáró helyén (füves terület átkötő kisúttal)
Bontás:
- Porta bontása 15,12 m2
- Pavilon bontása 197,02 m2
Bővítmény zárása második ütem opció nélkül:
-A Steindl villa homlokzata teljeskürűen felújításra kerül, s nyílászárókat tartalmaz, így az átjáró elmaradása itt munkát nem okoz.
-A bővítmény előtéri kapcsolatnál az átjáró három ablaka legyártásra kerül, melyekkel zárható ideiglenesen a nagy nyílás.
-Épületvillamosság szempontjából a két épületrész külön is működőképes, épületgépészeti szempontból a bővítmény felől érkező VRV rendszer ideiglenes földalatti átvezetése szükséges.
Az ajánlatadás során 4 költségvetés beárazása és benyújtása szükséges tekintettel arra, hogy az opcionális tétel (átjáró épületrész) megépülésével vagy elhagyásával a költségek változ(hat)nak.
A Jókai-kert 1975 óta országos jelentőségű védett természetvédelmi terület. A természetvédelmi oltalom mellett kert kiemelkedő kulturális, műemléki és történeti értékénél fogva történeti kertként műemléki védelem alatt áll (műemléki törzsszám: 16284).
A Jókai-kert 2009 óta történeti kertként műemléki védelem alatt áll, így vonatkozik rá a 68/2018 (IV.9.) Kormányrendelet (a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról).
A Jókai-kert 1975 óta országos jelentőségű védett természet terület Jókai-kert természetvédelmi terület (Jókai-kert TT) néven, törzskönyvi nyilvántartási száma 115/TT/75.
A Steindl-Villa a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti Főosztály Műemlékvédelmi Osztálya (1054 Budapest, Báthory u. 12. 1. em.) által vezetett hatósági nyilvántartásban M 16284 [30793], [12198], [17520], törzsszámon bejegyzett műemlék és az MJT16055 műemléki területen van, valamint a 69999 azonosító számú régészeti lelőhely része.
Engedélyek:
• Természetvédelmi engedély PE-06/KTF/06689-3/2021
• Örökségvédelmi engedély BP/2604/00024-6/2021
• Építési engedély BP/2604/00238-26/2020
Tulajdonosi hozzájárulás:
9597/1, 9597/5 hrsz-ú ingatlanok a Magyar Állam tulajdonát képezik, az Ajánlatkérő vagyonkezelésbe vételi eljárása van folyamatban Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél, a közbeszerzési eljárás megindításához tulajdonosi hozzájárulás áll rendelkezésre (MNV/26008-2021A).
Vagyonkezelésbe vételt követően a Hrsz-ek összevonásra kerülnek.
Munkavégzést az engedélyekben és hozzájárulásokban előírt kötelezettségeken kívül az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni:
A kivitelezés a Jókai-kertben, természetvédelmi területen történik, ahol számos különleges növény található, valamint madarak és kisemlősök élőhelye.
A munkaterület átadását megelőzően a védett növények és egyéb kiemelt természetvédelmi értékek elkerítésre kerülnek, melyekben a kivitelezés során kár nem eshet (taposás sem)!
A munkaterületet mobilkerítéssel le kell zárni. A lezárt terület nem lehet nagyobb a csatolt helyszínrajzon feltüntetett területnél, ahol a kivitelező szabadon közlekedhet a természetvédelmi előírások betartásával. A Jókai-kert le nem zárt része a kivitelezés időtartama alatt is szabadon látogatható, ezért a látogatók munkaterületre való bejutásának megakadályozása Kivitelező feladata és felelőssége. A lezárt területen kívülre eső munkák Megrendelővel történő előzetesen egyeztetett idejére a kert látogathatósága korlátozásra fog kerülni.
A Jókai kert területén az alábbi időpontokban előre meghirdetett rendezvényeket tartunk. A rendezvények időtartama alatt kivitelezési munkák nem végezhetőek.
Madarak és fák napja: 2022.05.16.
Jókai kora bora: 2022.06.12. és 2022.09.04.
Őszi szüret: 2022.10.01.
Részletek a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2.A. pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként előírton felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, a 36 vagy annál magasabb érték max pontot kap) 15
2 Az M2.B. pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként előírton felüli többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, a 24 vagy annál magasabb érték max pontot kap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Egy összegben, nettó HUF-ban) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Átjáró épületrész Steindl villa és a bővítmény között.
Összesen 49,51 m2.
Az opció tárgyát képező munkák elvégzését Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés hatálybalépésének időpontjától számított 6. hónap végéig jogosult megrendelni.
A részletes feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.2.1.-17-2017-00002
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ha az ajánlattevőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, vagy ha a 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró ok szerinti valamely körülmény fennáll, az ajánlattevő kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt helyzetek fennállása esetén a Kbt. 62. § (1a) bekezdése tekintetében az ajánlattevő (kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatának tartalmaznia kell a szerződés teljesítésére való képességével kapcsolatos információkat.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot kötele benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat keretében a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani.
Ajánlattevő csatolja:
P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (épület és/vagy épületrész felújításának és/vagy rekonstrukciójának és/vagy átépítésének és/vagy helyreállításának elvégzése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P1. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület és/vagy épületrész felújításának és/vagy rekonstrukciójának és/vagy átépítésének és/vagy helyreállításának elvégzése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 160.000.000.-HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevő csatolja:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben befejezett, a közbeszerzés tárgyának (épület és/vagy épületrész felújításának és/vagy rekonstrukciójának és/vagy átépítésének és/vagy helyreállításának elvégzése) megfelelő építési beruházásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolással (a szerződést kötő másik fél által adott igazolás). Az építési beruházások ismertetését tartalmazó nyilatkozatnak, illetve igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az építési beruházások ismertetését tartalmazó nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal), helye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdés alapján ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján annak a szakembernek a megnevezését, végzettsége és szakmai tapasztalata ismertetését, akt ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a megnevezett személy a megkívánt végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik, az ajánlattevő csatolja be a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személy saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személy kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre áll és abban közreműködik.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése megfelelően irányadóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M.1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben teljesített
legalább 120 m2 területű, műemléki védelem alatt álló épület és/vagy épületrész felújításának és/vagy rekonstrukciójának és/vagy átépítésének és/vagy helyreállításának elvégzése tárgyú, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Az előírt referenciakövetelmények egy vagy több szerződésből is teljesíthetők.
M2. Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
A) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI/1. rész, 4. pont szerinti (betűjel: MV-É-M, vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsági kategóriára (vagy ezzel egyenértékű jogosultság) vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek (okleveles építészmérnök vagy ezekkel egyenértékű végzettség és legalább 5 éves szakmai gyakorlat építési szakterület műemléki részszakterületén). Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő kötelessége.
B) 1 fő okleveles tájépítész mérnök (MSc) vagy tájrendező-kertépítő mérnök BSc, vagy kertészmérnök MSc vagy kertészmérnök BSc végzettséggel, vagy a felsoroltakkal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakember, aki rendelkezik legalább 12 hónap, kert és/vagy táj és/vagy park kivitelezés irányításában szerzett szakmai gyakorlattal. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő kötelessége.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, melynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 1 %-a késedelmes naponként, azzal, hogy a megfizetendő késedelmes teljesítési kötbér maximális összege összesen legfeljebb a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 20 %-a. A késedelmi kötbér maximális összegének elérésekor Ajánlatkérő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni.

Teljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a.
Jólteljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a.
Garanciális (jótállási) kötelezettség, a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza, melynek időtartama a szerződés teljesítésétől számított 36 hónap – teljes körű – jótállás.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződést az Európai Unió és a Magyar Állam együttesen finanszírozza (75/25 % arányban), a kifizetés ún. szállítói finanszírozással történik. Erre tekintettel a benyújtott számlák (részszámla és a végszámla) támogatott részének kiegyenlítése - a számlaérték 100 %-a - 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szabályai szerint történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (3)-(6) bekezdéseinek előírásaira.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (3)-(6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 133 § (1) és (2) bekezdések szerint.
Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatározott szabályok szerint teljesíti.
Pénzügyi ütemezés:
Az Ajánlatkérő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget az alábbiak szerint:
- 1. Részszámla: 25 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről,
- 2. Részszámla: 50 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói 25 %-ának megfelelő összegről,
- 3. Részszámla: 70 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói 20 %-ának megfelelő összegről,
- 4. Részszámla: 85 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói 15 %-ának megfelelő összegről,
- Végszámla: 100%-os készültségi fok elérését és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását, valamint a használatbavételi engedély iránti kérelem Hatósághoz történő benyújtását követően nyújtható be, a szerződésben rögzített, a kivitelezési munkákra megajánlott vállalkozói díj részszámlákban fentiek szerint el nem számolt részéről állítható ki.
Az Ajánlattevő számla benyújtására az egyes készültségi fokok elérésekor a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolással igazolt rész tekintetében jogosult a készültségi foknak megfelelő mértékben. Az Ajánlatkérő kizárólag az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.
Előleg: a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdésében és a Kbt. 135. § (9) bekezdésében foglaltakkal összhangban ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti. A Vállalkozó részére kifizetett előleg a számlákból (részszámla és végszámla) arányosan kerül levonásra.
Előleg igénylése esetén Vállalkozónak a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése szerint a szerződés hatályba lépésének napjáig választása szerint előleg-visszafizetési biztosítékot kell nyújtania az eljárás eredményeként megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az irányító hatóság javára a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja, vagy a 83. § (1) bekezdése szerint, vagy nem nyújt biztosítékot, ebben az esetben a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazandó.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlákat is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1) – (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Többlet fedezet összegének biztosítására további támogatásra irányuló igény benyújtása és annak el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az értékelés módszere: az ár szempont esetében fordított arányosítás, az 1-2. sz. minőségi szempont esetében arányosítás. Részletek a KD-ban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. Helyszíni bejárás: az ajánlatkérő az ajánlattevők részére helyszíni bejárást biztosít (nem konzultációs jelleggel), amelynek időpontja és helyszíne: 2021.12.20., 10:00; Találkozási pont: 1121 Budapest, Költő utca 19-25.
A helyszín megtekintésekor az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, a helyszíni bejárással kapcsolatban a Kbt. 56. § az irányadó.
A 322/2015 (X.30.) Kr. 26. §-a alapján az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés hatályba lépése napját követő öt munkanapon belül építési szerelési tevékenységre vonatkozó, összesen legalább 300.000.000,- Ft/év és 30.000.000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó C.A.R. típusú összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az Ajánlatkérő részére átadni, továbbá az utolsó műszaki átadás-átvétel időpontjáig fenntartani.
3. Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig köteles igazolni, hogy a teljesítésbe bevon 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI/1. rész, 4. pont szerinti (betűjel: MV-É-M, vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői aktív jogosultsággal rendelkező szakembert.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
− felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb, számszerűsíthető adatok) EKR űrlap alkalmazásával,
− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó),
− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát.,
− a Kbt. 66. § (2), (6) bekezdése szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is) EKR űrlap alkalmazásával
− a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot EKR űrlap alkalmazásával
− beárazott költségvetést cégszerűen aláírva, és szerkeszthető excel formátumban is (szakmai ajánlat, a szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes elvárásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza)
5. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket (III.1.2. pont P1., III.1.3. pont M1.-M2.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6. FAKSZ: Dr. Daragó Máté, lajstromszáma 00102
7. Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot (nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot).
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges